Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2401. Odlok o delovnem področju in sestavi delovnih teles mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, stran 3962.

Na podlagi 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 23. ter 51. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. julija 1995 sprejel
O D L O K
o delovnem področju in sestavi delovnih teles mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom določa mestni svet Mestne občine Murska Sobota delovno področje in sestavo delovnih teles mestnega sveta.
Odbori, komisije in sveta mestnega sveta (v nadaljevanju: delovna telesa) v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti mestnega sveta in dajejo mestnemu svetu mnenja in predloge.
2. člen
Mestni svet ima delovna telesa, ki jih določa statut Mestne občine Murska Sobota.
3. člen
Predsednika in člane delovnih teles imenuje mestni svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov mestnega sveta in drugih občanov.
Predsednika delovnega telesa imenuje mestni svet izmed članov mestnega sveta.
Delovna telesa sprejemajo svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov.
4. člen
Predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje mestni svet izmed članov mestnega sveta.
II. DELOVNA TELESA
A) ODBORI
5. člen
1. Odbor za urbanizem in urejanje prostora ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje in druge posege v prostor,
– urejanje trgov in ulic,
– varstvo okolja in ekologijo,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
6. člen
2. Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in drobno gospodarstvo ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– gospodarski razvoj občine,
– vzpodbujanje možnosti razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva,
– ustanavljanje in delovanje skladov za razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva,
– uvedbo olajšav za razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
7. člen
3. Odbor za kmetijstvo in prehrano ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, veterinarstvo, lovstvo in ribištvo,
– rabo in varstvo kmetijskih površin in gozdnih površin,
– politiko in sistem cen ter intervencije na trgu osnovnih kmetijskih proizvodov,
– celostni razvoj podeželja,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
8. člen
4. Odbor za proračun in finance ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– proračun občine in zaključni račun proračuna,
– predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov ter izvajanje davčne politike v občini,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
9. člen
5. Odbor za družbene dejavnosti ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– otroško varstvo in varstvo predšolskih otrok,
– vzgojo in izobraževanje,
– zdravstveno dejavnost,
– socialno varstvo,
– kulturno dejavnost,
– zaposlovanje in štipendijsko politiko,
– področje kulture in varstvo kulturne dediščine,
– šport in rekreacijo,
– društva,
– raziskovalno dejavnost,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
10. člen
6. Odbor za gospodarsko infrastrukturo ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– delovanje občinskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo,
– graditev in vzdrževanje vodovoda, energetskih in drugih komunalnih objektov,
– graditev in vzdrževanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– varstvo in urejanje voda,
– rekreacijske in druge površine,
– varstvo pred hrupom,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
11. člen
7. Odbor za mednarodne odnose ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– povezovanje na gospodarskem, kulturnem, športnem in drugih področjih z mestnimi občinami sosednjih držav, z občinami in mesti v državah, kjer živijo zamejski Slovenci, izseljenci in kjer začasno delajo občani mestne občine,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
12. člen
8. Odbor za civilno zaščito, požarno varnost in redarstvo ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– področje zaščite in reševanja,
– razvoj in učinkovitost delovanja subjektov na področju zaščite in reševanja,
– finančne načrt in financiranje nalog na področju požarnega varstva in civilne zaščite ter drugih subjektov na področju zaščite in reševanja,
– redarstvo,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
13. člen
9. Odbor za informiranje ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta s področja informiranja.
14. člen
10. Odbor za turizem in turistično promocijo občine ima predsednika in šest članov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– razvoj dejavnosti na področju turizma in gostinstva,
– turistično promocijo občine,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
B) KOMISIJE
15. člen
11. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in šest članov.
Pristojnosti komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so urejene v poslovniku mestnega sveta.
16. člen
12. Komisija za statut in pravna vprašanja ima predsednika in šest članov.
Komisija
– pripravlja predlog statuta in poslovnika ter spremembe in dopolnitve statuta mestne občine in poslovnika o delu mestnega sveta,
– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov mestnega sveta,
– zunaj sej mestnega sveta daje razlago poslovnika,
– obravnava statute javnih podjetij, zavodov in skladov, katere potrjuje ali daje soglasje mestni svet,
– na zahtevo mestnega sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema mestni svet,
– pomaga pri pripravi statutov krajevnih skupnosti.
17. člen
13. Komisija za prošnje in pritožbe ima predsednika in šest članov.
Komisija obravnava
– vloge in pritožbe občanov v zadevah, ki se rešujejo izven upravnega postopka,
– vloge in pritožbe občanov nad delom mestne uprave,
– vloge in pritožbe občanov v zadevah, ki jih komisiji odstopijo drugi organi za vloge in pritožbe.
– in ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet.
18. člen
14. Komisija za delitev premoženja (začasna komisija) ima predsednika in šest članov.
Komisija obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– ureditev premoženjskopravnih razmerij po 100. členu zakona o lokalni samoupravi.
19. člen
15. Komisija za romska vprašanja ima predsednika in šest članov.
Komisija obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– položaj, pravice in razvojne možnosti pripadnikov romske skupnosti,
– vprašanja varstva, vzgoje in izobraževanja pripadnikov romske skupnosti,
– razvoja kulturne dejavnosti in drugih oblik dejavnosti pripadnikov romske skupnosti,
– in ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet.
20. člen
16. Komisija za nagrade in priznanja ima predsednika in šest članov.
Komisija:
– pripravlja akte, ki se nanašajo na podelitev nagrad in priznanj mestne občine,
– obravnava predloge za podelitev priznanj in nagrad mestne občine,
– daje mnenja k posameznim predlogom za podelitev priznanj in nagrad.
– obravnava ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet.
C) SVETA
21. člen
17. Svet za varnost cestnega prometa ima predsednika in šest članov.
Svet obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanaša na:
– področje varnosti cestnega prometa;
– pospeševanje prometne vzgoje, izobrazbo in etiko udeležencev v cestnem prometu;
– urejanje lokalnega prometa,
– prometno ureditev,
– pripravo in izvedbo akcij v zvezi z varnostjo cestnega prometa na območju mestne občine,
– dajanje predlogov za izboljšanje varnosti cestnega prometa,
– sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.
22. člen
18. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima predsednika in šest članov.
Svet:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb,
– in obravnava ostalo problematiko iz pristojnosti mestnega sveta, ki mu jo dodeli mestni svet.
23. člen
Delovna telesa obravnavajo, poleg vprašanj, ki so navedena v členih tega odloka, o pristojnostih, še druga vprašanja iz področij, za katera so ustanovljena, v skladu z zakoni, statutom in drugimi akti mestne občine.
24. člen
Način dela, postopek odločanja in druga vprašanja za delo delovnih teles so urejena v poslovniku o delu mestnega sveta.
III. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati:
– odlok o sestavi, pristojnosti in nalogah komisije za kadrovska in administrativna vprašanja, volitve in imenovanja Skupščine občine Murska Sobota (Uradne objave, 19/82)
– odlok o sestavi, pristojnostih in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Skupščine občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 20/82)
– odlok o ustanovitvi in pristojnosti komisije za statutarna in pravna vprašanja (Uradne objave, št. 4/75)
– odlok o pristojnostih in nalogah komisije za prošnje in pritožbe (Uradne objave, št. 18/74).
26. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-21/95
Murska Sobota, dne 18. julija 1995.
Predsednik
mestnega sveta
Mestne občine
Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.