Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2396. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 3930.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi določil statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95), je občinski svet na 8. seji dne 21. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uredi organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Juršinci.
2. člen
Občinska uprava je organ, ki je samostojen pri opravljanju svojih nalog v okviru ustave, zakonov in drugih predpisov in je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu ter županu, v zadevah od države prenesenih pristojnosti pa tudi pristojnemu resornemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava izvaja določeno politiko in izvršuje zakone, odloke in druge predpise ter splošne akte sveta občine in župana, izvaja razvojne smernice sveta, spremlja stanje na teh področjih za katere je ustanovljen, daje pobudo za reševanje problemov s teh področij za katere je ustanovljena, izdaja izvršilne predpise, odloča o upravnih zadevah, pripravlja osnutke predpisov iz pristojnosti občinskega sveta in župana in drugih splošnih aktov in druga strokovna, razvojna in servisna dela za svet, župana, delovna telesa in občane.
Občinska uprava sodeluje z upravnimi organi drugih občin in države, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami v zadevah lokalnega pomena.
Občinska uprava s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
4. člen
Občinska uprava in njene strokovne službe lahko nudijo določene strokovne naloge za agencije, sklade, zveze, društva in druge, po predhodno sklenjenim sporazumom.
Občinska uprava lahko naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in posameznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z županom ali v skladu s koncesijskim aktom, sprejetim na občinskem svetu.
5. člen
Občinska uprava mora skrbeti za racionalno, učinkovito in kvalitetno izvajanje nalog ter za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev občinske uprave.
6. člen
O delu občinske uprave obvešča javnost župan ali od njega pooblaščena oseba.
Občinska uprava oziroma njihovi delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
7. člen
Sredstva za delo in stroške občinske uprave se zagotovijo v proračunu občine.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Občinska uprava Občine Juršinci je organizirana kot enoten samostojni organ in je individualno voden.
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad, v okviru katerega delajo posamezni strokovni in tehnični delavci, zadolženi za posamezna področja. Za svoje delo so odgovorni tajniku občinske uprave in županu.
9. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave lahko po pooblastilu župana skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Tajnik je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta ter za pravilno delovanje občinskega urada odgovoren županu. Le ta pa mu daje potrebne usmeritve in navodila, potrebna pri njegovem delu.
10. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi odloča župan.
11. člen
Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.
12. člen
Za župana, podžupana, predsednika občinskega sveta in tajnika občinske uprave se uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
13. člen
Občinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge: lokalne zadeve javnega pomena določene z zakonom ali splošnim aktom občine, posebej pa naloge iz naslednjih področij:
– občinske finance
– vzgoja in izobraževanje: ustanoviteljske pravice in kritje materialnih stroškov ter skrb za dvig ravni oziroma šolstva (programsko kot materialno)
– kultura: ustanoviteljska in pospeševalna in s financiranjem kulturnih dejavnosti in ustanov,
– šport, rekreacija in javno obveščanje: pospeševalne naloge
– zdravstvo: ustanoviteljstvo, skrb za primerno javno zdravstveno službo (zdravstveni dom, lekarna), podeljevanje koncesij, zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov, mrliško ogledna služba,
– socialno varstvo: skrb za mrežo javne službe za osebmo pomoč in pomoč na domu, subvencioniranje najemnin, skrb za organizirano varstvo predšolskih otrok, materialna skrb za vzgojo varstvene ustanove,
– notranje zadeve: nadzor nad javnim redom in mirom ter lokalnimi prireditvami (lokalna policija), postopek z najdenimi stvarmi, matične zadeve,
– obramba in zaščita: program varstva pred požarom in sprejemanje posebnih ukrepov, načrti zaščite in reševanja ter obveščanja prebivalstva, skrb za zaklonišča,
– komunalne dejavnosti: urejanje prometa, trga, cest, dimnikarska, pokopališka in pogrebna služba,
– varstvo okolja: lokalne javne službe na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav, dimnih vodov,
– urejanje prostora
– gospodarstvo: pospeševalna funkcija (omogočanje pogojev za gospodarski razvoj, pospeševanje stanovanjske gradnje, turizma, obrti, podjetništva itd.),
– kmetijstvo: skrb za ohranjanje in nadaljnji razvoj kmetijstva
– gozdarstvo: skrb za gozdne ceste,
– promet: urejanje javnega prevoza v naseljih
– drugo: investicije v infrastrukturo, ustanove in dejavnosti, skrb za občinsko premoženje.
Občinska uprava opravlja tudi strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet in župana, ter druge organe občine, ter druge upravne in strokovne zadeve, ki niso opredeljene v tem odloku, pa so v pristojnosti občinske uprave in določene z zakonom oziroma z drugim aktom.
Občinska uprava izdaja predpise in druge akte za katere je pooblaščena.
Izvaja ukrepe iz pristojnosti in opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, drug predpis, občinski svet in župan.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-19/95
Juršinci, dne 21. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.