Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2394. Odlok o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta občine Hodoš-Šalovci, stran 3918.

Na podlagi 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 22. ter 44. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 10. avgusta 1995 sprejel
O D L O K
o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta občine Hodoš-Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom določa Občinski svet občine Hodoš-Šalovci delovno področje in sestavo delovnih teles občinskega sveta.
Odbori, komisije in občinski sveti (v nadaljevanju: delovna telesa) v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
2. člen
Občinski svet ima delovna telesa, ki jih določa statut Občine Hodoš-Šalovci.
3. člen
Predsednika in člane odborov imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta in občanov.
Predsednika in člane komisij in svetov imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov sveta in občanov. Če je kandidatov več, se o njih glasuje.
4. člen
Predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
II. DELOVNA TELESA
A) Odbori
5. člen
1. Odbor za proračun, finance, šolstvo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, informiranje, šport in rekreacijo, zdravstvo, socialno varstvo in družino ima predsednika in šest članov izmed članov občinskega sveta in občanov.
Naloge:
– obravnava in predlaga v sprejem občinski proračunski plan in zaključni račun;
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvrševanju proračuna;
– obravnava delo služb in zavodov, ki se financirajo iz občinskega proračuna;
– obravnava vprašanja v zvezi s šolstvom, vzgojo, izobraževanjem in kulturno dejavnostjo;
– obravnava vprašanja v zvezi s športno dejavnostjo in rekreacijo;
– obravnava vprašanja v zvezi z zdravstvom, otroškim in socialnim varstvom;
– obravnava in nadzoruje dodeljevanje socialnih pomoči;
– daje mnenja v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov;
– obravnava, izvaja in ocenjuje investicijsko dejavnost občine;
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.
6. člen
2. Odbor za kmetijstvo, prehrano, gospodarstvo, turizem in gostinstvo, komunalo, urbanizem,urejanje prostora, varstvo okolja ima predsednika in šest članov izmed članov občinskega sveta in občanov.
Naloge:
– obravnava in predlaga v sprejem občinski proračunski plan in zaključni račun občine;
– obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov iz svojega področja;
– obravnava vprašanja v zvezi s kmetijstvom, gozdarstvom in prehrano;
– oblikuje predloge za regresiranje v kmetijstvu;
– obravnava problematiko gospodarstva;
– obravnava in predlaga možnosti turistične in gostinske ponudbe občine;
– obravnava problematiko na podlagi prostorskega urejanja občine;
– spremlja izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– obravnava predloge občanov ali podjetij na sprejete prostorske izvedbene akte;
– predlaga rešitve za reševanje prostorskih problemov;
– obravnava, izvaja in ocenjuje gospodarsko, cestno, investicijsko dejavnost občine;
– predlaga rešitve za reševanje okolja varstvenih problemov;
– obravnava stanje varovanja okolja in prostora;
7. člen
3. Nadzorni odbor ima tri člane.
Naloge:
– opravi nadzor nad tokom sredstev v občinski proračun;
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
– nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev;
– preprečuje nenamensko in nesmotrno uporabo občinskih sredstev;
– opravlja druge naloge določene s statutom.
B) Komisije
8. člen
1. Volilna komisija ima predsednika in njegovega namestnika, tri člane in njihove namestnike.
Naloge:
Volilna komisija opravlja naloge določene z zakonom in izvaja volitve v Občini Hodoš-Šalovci v skladu in v okviru pristojnosti določene z zakonom in statutom občine.
9. člen
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, statutarna in pravna vprašanja ter premoženjska razmerja ima predsednika in dva člana izmed članov občinskega sveta.
Naloge:
– obravnava vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta, ki so v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami;
– opravlja razpis oziroma kandidacijski postopek, če tako določa zakon, statut, odlok ali drugi akti občinskega sveta in v primerih, ko je občinski svet pristojen za imenovanje, pa predpis ne določa pristojnosti za razpis ali kandidacijski postopek;
– pripravlja predloge za izvolitev oziroma imenovanje ter razrešitve, kolikor za to ni pristojen župan in predloge za sestavo delovnih teles občinskega sveta;
– spremlja uresničevanje poslovnika in statuta občinskega sveta;
– razlaga statut in poslovnik;
– obravnava in daje predloge za spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika;
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, statut občine, poslovnik in drugi akti občinskega sveta.
10. člen
3. Komisija za prošnje in pritožbe, nagrade in priznanja ter mednarodne odnose ima predsednika in dva člana občinskega sveta.
Naloge:
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamezne zadeve, jih po potrebi preizkuša po ustreznih organih in pri njih ukrepa, da rešijo zadeve po veljavnih predpisih in o tem obveščajo vlagatelja oziroma pritožnika;
– proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih občani pošiljajo občinskemu svetu in delovnim telesom ter ugotavljajo vzroke zanje;
– zbira predloge po zaslužnih občanih, podjetij, društvi in organizacijah ter daje mnenja in predloge za podelitev nagrad in priznanj Občine Hodoš-Šalovci;
– obravnava in daje predloge za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi sosednjih držav in njihovimi organizacijami.
11. člen
4. Komisija za izvensodno poravnavo ima predsednika in njegovega namestnika in tri člane in njihove namestnike.
Naloge:
– poizkuša stranke v sporu nepristransko privesti do sporazuma.
12. člen
5. Komisija za narodnostna vprašanja ima predsednika in štiri člane.
Naloge:
– obravnava problematiko na področju kjer živijo pripadniki madžarske narodnostne skupnosti.
C) Sveti
13. člen
1. Svet za varsto in preventivo v prometu ter varstvo javnih dobrin in naravnega okolja ima predsednika in dva člana.
Naloge:
– daje predloge in organizira vzgojo udeležencev v cestnem prometu;
– daje predloge in obravnava problematiko varstva javnih dobrin.
14. člen
2. Štab civilne zaščite ima poveljnika, podpoveljnika in pet članov.
Naloge:
– obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov s področja zaščite in reševanja;
– obravnava naloge v zvezi s civilno zaščito, požarnim varstvom in reševanjem;
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.
III. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok prenehajo veljati:
– odlok o sestavi, pristojnosti in nalogah komisije za kadrovska in administrativna vprašanja, volitve in imenovanja Skupščine občine Murska Sobota (Ur. objave, št. 19/82)
– odlok o ustanovitvi in pristojnosti komisije za statutarna in pravna vprašanja (Ur. objave, št. 4/75)
– odlok o pristojnostih in nalogah komisije za prošnje in pritožbe (Ur. objave, št. 18/74)
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS 25/95
Šalovci, dne 10. avgusta 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.