Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2393. Odlok o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995, stran 3916.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 10. avgusta 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1995 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1995 v višini 107,876.577 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna dosegajo 107.876.577 sredstva razporedijo za:
– tekoče obveznosti v znesku           54,123.000 SIT
– investicijske obveznosti v znesku        53,753.577 SIT
4. člen
Če med izvajanjem proračuna zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade RS spremeni obseg zagotovljene porabe za proračun Občine Hodoš-Šalovci za tekoče leto, župan občine lahko spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane sestavni del proračuna. Spremembo posreduje župan občinskemu svetu v potrditev.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Hodoš-Šalovci se 0,5% izloči na rezervni sklad Občine Hodoš-Šalovci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za materialne stroške
– sredstva za amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami dodelijo med vse nosilce oziroma uporabnike do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posameznim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za ta namen odobrena v občinskem proračunu. Na računu proračuna ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobene obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni službi občinske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan in nadzorni odbor.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
12. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti
– za počastitev dneva starejših občanov.
13. člen
Krajevne skupnosti so dolžne občinskemu uradu predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do konca meseca februarja.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samoprispevka in drugih prihodkov krajevne skupnosti upravlja občinski urad in župan.
IV. SREDSTVA REZERV
14. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1,5% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
16. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
17. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan.
O dajanju poroštev določene v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
18. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 500.000 SIT. Investicijska in investicijsko-vzdrževalna dela in storitve se oddajo s pogodbo.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna, po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Del prihodkov in odhodkov v skladu z delitvenimi razmerji med občinami na ločenem računu pri Mestni občini Murska Sobota v obdobju začasnega financiranja v letu 1995 je sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 1995.
21. člen
Po sprejetju premoženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic dosedanje občine Murska Sobota, se presežki iz tega naslova vključijo v bilanco prihodkov proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.
22. člen
Finančno-računovodska opravila za občinski proračun in krajevne skupnosti za leto 1995 vodi samostojni servis Trajbar iz Cankove na osnovi pogodbe. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da še naprej vodijo finančno-računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva v proračunu.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Št. OS 24/95
Šalovci, dne 10. avgusta 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.
                  Bilanca
       prihodkov proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995

--------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                               Znesek
št.                                     SIT
--------------------------------------------------------------------------------
1.   PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO                77,932.000
1.1.  Prihodki, ki se razporejajo med
    republiko in občino                      16,345.000
1.1.1. Dohodnina                           16,345.000
1.2.  Prihodki, ki pripadajo občini                  300.000
1.2.1. Davek na dediščine in darila                   100.000
1.2.2. Davek na dobitke od iger na srečo                100.000 
1.2.3. Davek na promet nepremičnin                   100.000           1.3.  Finančna izravnava                      61,287.000
1.3.1. Finančna izravnava                      61,287.000
2.   PRIHODKI ZA DRUGE NAMENE                    3,004.577
2.1.  Davki in druge dajatve                     2,104.577
2.1.1. Odškodnina za spremembo namembnosti              1,000.000
2.1.2. Prihodki za degradacijo                     104.577
2.1.3. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest            1,000.000
2.2.  Drugi prihodki                          900.000
2.2.1. Prihodki od obresti                       500.000
2.2.2. Drugi prihodki                          100.000
2.2.3. Izkoriščanje rudnin                       300.000
3.   PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA              26,940.000
3.1.  Sredstva za demografsko ogrožene               24,000.000
3.2.  Sredstva požarnega sklada                    940.000
3.5.  Sredstva za delovanje madžarske narodnostne
    skupnosti                           2,000.000
--------------------------------------------------------------------------------
    SKUPAJ PRIHODKI                       107,876.577
--------------------------------------------------------------------------------
                  
                  Bilanca
       odhodkov proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995

--------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                               Znesek
št.                                     SIT
--------------------------------------------------------------------------------
A.   TEKOČA PORABA
I.   SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH ORGANOV IN ZAVODOV         29,220.000
01.   Sredstva za delo občinskih organov              12,160.000
02.   Sredstva za delo zavodov                   17,060.000
II.   SOCIALNI TRANSFERJI, DOTACIJE 
    SUBVENCIJE                          15,193.000
03.   Socialni transferji                      5,613.000
04.   Dotacije                            3,270.000
05.   Drugi skupni stroški na področju družbene 
    dejavnosti                           4,310.000
06.   Subvencije in intervencije v gospodarstvu           2,000.000
III.  DRUGE JAVNE POTREBE IN REZERVE                 7,770.000
07.   Sredstva za druge javne potrebe                5,630.000
08.   Sredstva rezerv                        2,140.000
--------------------------------------------------------------------------------
    Skupaj sredstva tekoče porabe                 52,183.000
--------------------------------------------------------------------------------
B.   INVESTICIJSKA PORABA
IV.   INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE                   8,534.000
09.   Investicijsko vzdrževanje na področju 
    družbenih dejavnosti                      2,334.000
10.   Investicijsko vzdrževanje na področju 
    gospodarske infrastrukture                   6,000.000
11.   Sredstva na področju ekologije                  200.000
V.   INVESTICIJSKI ODHODKI                     5,219.577
12.   Investicije v gospodarski infrastrukturi           42,719.577
13.   Investicije na področju družbenih dejavnosti          2,500.000
--------------------------------------------------------------------------------
    SKUPAJ SREDSTVA INVESTICIJSKE PORABE             53,753.577
--------------------------------------------------------------------------------
C.   NAMENSKA PORABA
VI.   DRUGA PRORAČUNSKA PORABA                    1,940.000
14.   Urejanje kmetijskih zemljišč                  1,000.000
15.   Sredstva požarnega sklada                    940.000
--------------------------------------------------------------------------------
    SKUPAJ SREDSTVA NAMENSKE PORABE                1,940.000
--------------------------------------------------------------------------------
    SKUPAJ PORABA PRORAČUNA                   107,876.577
--------------------------------------------------------------------------------