Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2391. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Križevci, za naselje Košarovci, stran 3909.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Križevci je svet Krajevne skupnosti Križevci dne 19. 8. 1995 po predhodni odločitvi na zboru občanov naselja Košarovci sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Križevci, za naselje Košarovci
1. člen
Razpiše se referendum za območje Krajevne skupnosti Križevci, naselje Košarovci. Referendum bo 24. septembra 1995 v prostorih gasilskega doma Košarovci od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za ureditev in asfaltiranje vseh vaških cest v k.o. Košarovci.
3. člen
Za izvršitev programa bo potrebno 2,800.000 SIT, višina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom znaša 2,800.000 SIT.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, in sicer od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1999.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Križevci v naselju Košarovci, in sicer v naslednji višini in denarju:
– 15 DEM po gospodinjstvu v tolarski protivrednosti na mesec,
– 3 DEM od vsakega registriranega osebnega avtomobila v tolarski protivrednosti na mesec,
– 3 DEM od vsakega traktorja v tolarski protivrednosti na mesec,
– 1 DEM na hektar od zemljiških površin na mesec v tolarski protivrednosti.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
7. člen
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki vsebuje naslednje besedilo:
.               KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽEVCI
                  NASELJE KOŠAROVCI
                    GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu KS Križevci, za naselje Košarovci, 24. septembra 1995 za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka, ki se uporabi za ureditev in asfaltiranje vseh vaških cest v k.o. Košarovci.
Višina samoprispevka bo znašala v denarju:
– 15 DEM po gospodinjstvu v tolarski protivrednosti na mesec,
– 3 DEM od vsakega registriranega osebnega avtomobila v tolarski protivrednosti na mesec,
– 3 DEM od vsakega traktorja v tolarski protivrednosti na mesec,
– 1 DEM na hektar od zemljiških površin v tolarski protivrednosti na mesec.
.                    GLASUJEM
“ZA”                                   “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
8. člen
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Križevci in župan, svet krajevne skupnosti je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru o zbranih in porabljenih sredstvih.
Svet Krajevne skupnosti Križevci in vaški odbor Košarovci sproti spremljata in evidentirata spremembe nakupa oziroma prodaje osebnih avtomobilov, traktorjev in zemljišča ter sproti obračunavata višino samoprispevka.
Zbiranje dodatnega samoprispevka se opravlja trimesečno s položnicami na posebni žiro račun krajevne skupnosti št. 51900-842-031-82383, katere za vsako trimesečje pripravi Svet Krajevne skupnosti Križevci in vaški odbor Košarovci.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-30/1995
Križevci, dne 22. avgusta 1995.
Predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Križevci
Erika Časar l. r.