Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2387. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Križevci v denarju in delu, stran 3904.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85) ter statuta Krajevne skupnosti Križevci, je Svet Krajevne skupnosti Križevci dne 19. avgusta 1995 po predhodni odločitvi na zboru občanov v naselju Križevci sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Križevci v denarju in delu
1. člen
Razpiše se referendum za naselje Križevci.
Referendum bo v nedeljo, dne 24. septembra 1995, od 7. do 19. ure, na običajnem glasovalnem mestu.
2. člen
Zbrana sredstva s samoprispevkom bodo uporabljena za:
– vzdrževanje in razširitev vaških cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije občinskih cest,
– oprema in vzdrževanje mrliških vežic in vzdrževanje pokopališč ter vzdrževanje vaških kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdrževanje vaških oziroma gasilskih domov, kulturnih dvoran v teh domovih,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje požarnovarnostnih zajetij,
– ostale tekoče potrebe vasi in krajevne skupnosti.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno bivajo na območju vasi Križevci v Krajevni skupnosti Križevci, in sicer v naslednji višini:
a) v denarju:
– 1% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in davčne osnove oseb, ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in negospodarske dejavnosti,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini, bodo plačevali samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v enkratnem letnem znesku,
– 10.000 SIT letno v pavšalnem znesku prispeva vsak lastnik vikenda, vinske kleti ali počitniške hišice, ki so zgrajena na teritoriju vasi Križevci,
b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljenega prevoza s traktorjem se šteje lastniku traktorja že tudi za en opravljen delovni dan delovne obveznosti.
Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu znaša za delovni dan 30 DEM v tolarski protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski protivrednosti.
5. člen
Samoprispevka v denarju in delu so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Delavcem na začasnem delu v tujini, ki imajo stalno bivališče v vasi Križevci, bo v pripravljalnem postopku za razpis referenduma posredovan program, ki bo vseboval namen, vrsto, osnovo in višino samoprispevka ter obdobje, za katero se uvaja samoprispevek.
7. člen
Svet krajevne skupnosti lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči banki za določen čas, v skladu s programom dela posamezne vasi v krajevni skupnosti.
8. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
9. člen
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki mora biti overjena s pečatom krajevne skupnosti in ima naslednje besedilo:
.               KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽEVCI
.                   GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 24. septembra 1995, o uvedbi krajevnega samoprispevka za vas Križevci
v naslednje namene:
– vzdrževanje in razširitev vaških cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije občinskih cest,
– oprema in vzdrževanje mrliških vežic in vzdrževanje pokopališča ter vzdrževanje vaških kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdrževanje vaškega oziroma gasilskega doma,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje požarnovarnostnih zajetij,
– ostale tekoče potrebe vasi in krajevne skupnosti.
Samoprispevek bo predpisan za obdobje petih let, in sicer od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.
Višina samoprispevka bo znašala:
a) v denarju:
– 1% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in davčne osnove oseb, ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in negospodarske dejavnosti,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini, bodo plačevali samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v enkratnem letnem znesku,
– 10.000 SIT letno v pavšalnem znesku prispeva vsak lastnik vikenda, vinske kleti ali počitniške hišice, ki so zgrajena na teritoriju vasi Križevci,
b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljenega prevoza s traktorjem se šteje lastniku traktorja že tudi za en opravljen delovni dan delovne obveznosti.
Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu znaša za delovni dan 30 DEM v tolarski protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski protivrednosti.
.                   GLASUJEM
ZA                                     PROTI
Volivec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Križevci, št. 51900-842-031-82383. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. Za zbiranje sredstev in izvajanje del bo odgovoren svet krajevne skupnosti in župan.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev zbranih s samoprispevkom opravlja svet krajevne skupnosti, ki o tem vsako leto poroča na zborih občanov.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-28/1995
Križevci, dne 21. avgusta 1995.
Predsednica
Sveta Krajevne skupnosti
Križevci
Erika Časar l. r.