Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2386. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gornji Petrovci v denarju in delu, stran 3903.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85) ter statuta Krajevne skupnosti Gornji Petrovci so zbor občanov Gornji Petrovci, zbor občanov Peskovci in Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci dne 24. avgusta 1995 sprejeli
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gornji Petrovci v denarju in delu
1. člen
Razpiše se referendum za Krajevno skupnost Gornji Petrovci, ki jo tvorita vasi Gornji Petrovci in Peskovci.
Referendum bo v nedeljo, 24. septembra 1995 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu.
2. člen
Zbrana sredstva bodo uporabljena za
– izgradnjo ulične razsvetljave po zaselkih v vasi Gornji Petrovci;
– sofinanciranje izgradnje vaških cest v vasi Gornji Petrovci;
– sofinanciranje izgradnje in priključitve na kabelsko televizijo v vasi Gornji Petrovci;
– obnovo ostrešja na vaški dvorani v Gornjih Petrovcih;
– sofianciranje občinske ceste v Peskovcih;
– vzdrževanje obstoječih komunalnih in infrastrukturnih objektov v Krajevni skupnosti Gornji Petrovci.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. januarja 1996 do 31. decembra 2000.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani Krajevne skupnosti Gornji Petrovci v naslednjih postavkah:
a) v denarju:
– 2% od neto osebnih dohodkov zaposlenih v Republiki Sloveniji;
– 2% od neto osebnih dohodkov in davčne osnove iz samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti;
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti;
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini;
– 6.000 SIT v pavšalnem znesku za lastnike vikendov, vinskih kleti in počitniških hiš, ki so zgrajene na ozemlju Krajevne skupnosti Gornji Petrovci in katerih lastniki ne bivajo v tej krajevni skupnosti;
b) v delovni obveznosti:
– 2 delovna dneva po 8 ur na gospodinjstvo;
c) nadomestilo v denarju:
– za vsak neizvršen delovni dan po 400 SIT na uro na gospodinjstvo.
5. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bi eventualno nastale v času trajanja tega samoprispevka, bo Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo odražala dejanske obremenitve iz razpisa.
6. člen
Volivci glasujejo tajno in neposredno na glasovnici, ki mora imeti pečat Krajevne skupnosti Gornji Petrovci in naslov Krajevne skupnosti Gornji Petrovci ter besedilo 2., 3., 4. in 5. člena tega razpisa. Volivec izpolni glasovnico tako, da na njej obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
7. člen
Sredstva se bodo zbirala na računu Krajevne skupnosti Gornji Petrovci št. 51900-645-30965. Z njimi bo v skladu s sprejetim programom razpolagal Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci. Za zbiranje sredstev in izvajanje programa del bo odgovoren Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem sredstev in nad porabo sredstev opravlja Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci, predsednik sveta pa o tem mora podati poročilo na zborih občanov vsako leto vsaj enkrat. Poročilo je sprejeto, če ga sprejmeta zbora občanov.
9. člen
V primeru, da bi Krajevna skupnost Gornji Petrovci razpadla ali da bi izgubila status pravne osebe, se sprejeti samoprispevek kot je tukaj razpisan, ukine v celoti z dnem, ko bi se to zgodilo.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67/95
Gornji Petrovci, dne 25. avgusta 1995.
Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti
Gornji Petrovci
Aleksander Ružič l. r.