Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2385. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šulinci za naselja: Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje, stran 3902.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Šulinci, je Svet Krajevne skupnosti Šulinci na seji dne 17. 8. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šulinci za naselja: Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Šulinci se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
a) asfaltiranje krajevnih cest in preplastitev krajevnih cest;
b) izgradnja mrliških vežic;
c) vzdrževanje pokopališč;
d) izgradnja vodovodne napeljave;
e) izgradnja in adaptacija vaško-gasilskih domov;
f) funkcionalna dejavnost;
g) vzdrževanje vaških cest;
h) druga komunalna ureditev in vzdrževanje.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 6 milijonov SIT letno. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 24. septembra 1995, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Šulinci, št. 51900-645-30372.
Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati na zborih občanov Krajevne skupnosti Šulinci.
5. člen
Samoprispevek je uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1996 do 1. 1. 2001.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Šulinci, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plače iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek v višini 200 DEM v tolarski protivrednosti na leto;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti po stopnji 2% od neto osebnega dohodka in davčne osnove;
– lastniki vikendov, vinskih kleti ali počitniških hišic, ki so zgrajene na teritoriju Krajevne skupnosti Šulinci, 6.000 SIT v enkratnem znesku na leto.
V delovni obveznosti:
– 2 delovna dneva po 8 ur za občana, nosilca gospodinjstva ali njegovega družinskega člana;
– na vsakih 5 ha obdelovalne zemlje še po en delovni dan po 8 ur za nosilca kmečkega gospodinjstva;
– za vsa gospodinjstva 15 mł navoza gramoza.
Nadomestilo v denarju:
– za vsak neizvršen delovni dan, ki traja 8 ur, 500 SIT na uro,
– za neopravljen navoz gramoza 15 mł, 500 SIT po mł.
Svet Krajevne skupnosti Šulinci se pooblašča, da vsako leto valorizira vrednost denarnih in nedenarnih obveznosti.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Šulinci dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Šulinci in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi občinska volilna komisija, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
.               KRAJEVNA SKUPNOST ŠULINCI
.                   GLASOVNICA
Na referendumu, dne 24. septembra 1995, z uvedbo samoprispevka v denarju in delovnih obveznostih za dobo petih let, to je od 1. 1. 1996 do 1. 1. 2001, za sofinanciranje programov:
a) asfaltiranje in preplastitev krajevnih cest;
b) izgradnja mrliških vežic;
c) vzdrževanje pokopališč;
d) izgradnja vodovodne napeljave;
e) izgradnja in adaptacija vaško-gasilskih domov;
f) funkcionalna dejavnost;
g) vzdrževanje vaških cest;
h) druge komunalne ureditve in vzdrževanja.
.                   glasujem
ZA                                   PROTI
                  (štampiljka)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi proračun Občine Gornji Petrovci.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
13. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/95
Šulinci, dne 17. avgusta 1995.
Predsednik
Krajevne skupnosti Šulinci
Franc Šlihthuber l. r.