Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2383. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo vodovoda Ižakovci-Melinci, stran 3890.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) ter zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in statutarnega sklepa Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 20/95) je Občinski svet občine Beltinci dne 1. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo vodovoda Ižakovci–Melinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z dolgoročnim planom dosedanje Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000, družbenim planom dosedanje Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in prostorskimi ureditvenimi pogoji za ravninski del dosedanje Občine Murska Sobota, se sprejme lokacijski načrt za vodovod Ižakovci–Melinci.
Lokacijski načrt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota d.o.o., pod številko projekta LN-2/94 v maju 1994.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A – SPLOŠNI DEL
B – TEKSTUALNI DEL
C – SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D – GRAFIČNI DEL
01. Izrez iz PUP                   M1 : 5.000
02. Kopija katastrskega načrta            M1 : 5.000
03. Pregledna situacija trase             M1 : 5.000
04. Zakoličbena situacija               M1 : 2.500
05. Situacija komunalnih naprav            M1 : 2.500
II. POTEK TRASE
3. člen
Trasa vodovoda Ižakovci–Melinci:
– je nadaljevanje vodovoda Beltinci–Ižakovci (lokacijski načrt št. LN-1/94, ARPS Murska Sobota) od odcepa za Melince na parceli št. 1235 k.o. Ižakovci. Vodovod poteka vzporedno (na južni strani) s potjo na parceli št. 3263 do meje s katastrsko občino Melinci, kjer se lomi proti jugu do jugovzhodnega vogala parcele št. 73 k.o. Melinci, in poteka za naseljem Melinci, se približa objektom ob lokalni cesti Melinci–Beltinci, št. 5604, prečka obstoječi vodovod in KRS zemeljski kabel ter cesto št. 5604, se približa objektom na južni strani ceste in nadaljuje do objektov ob cesti na parcelni št. 2912, kjer se zopet približa objektom, prečka omenjeno cesto in nadaljuje do obstoječega črpališča v Melincih.
III. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
4. člen
Zemljišča na trasi vodovoda je potrebno pripraviti v širini 8 do 10 m, kar je odvisno od dimenzij in globine polaganja cevi.
Širina pripravljenega zemljišča je lahko manjša, če to zahteva situacija na terenu (odmiki od objektov, ogroženost drugih infrastrukturnih objektov in podobno).
5. člen
Pri izkopih je, na celi dolžini trase vodovoda, obvezno deponiranje humusnega sloja, ki se uporabi pri zasipavanju kanalov oziroma saditvah.
IV. NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
6. člen
Do realizacije lokacijskega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z lokacijskim načrtom niso dovoljeni.
Po izgradnji vodovoda, namembnost vseh zemljišč na trasi, mora ostati enaka kot je bila pred začetkom del.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
7. člen
Cevi vodovoda morajo biti položene tako, da ne ogrožajo drugih infrastrukturnih vodov, oziroma minimalno 1 m pod nivojem terena.
8. člen
Po končani gradnji se mora okolica, po celotnem poteku trase, primerno urediti oziroma tako, kot je le-ta bila pred začetkom gradnje.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ
9. člen
Na odsekih trase, kjer se predvideno vodovodno omrežje približa drugim infrastrukturnim objektom in napravam, je nujno upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij za posamezne infrastrukturne objekte in naprave.
10. člen
Vsa križanja z drugimi infrastrukturnimi napravami morajo biti projektirana in izvedena v skladu z ustreznimi predpisi in standardi oziroma tako kot to določijo pristojni upravljalci.
Investitor je pri predmetni gradnji dolžan zagotoviti občasen nadzor pristojnih upravljalcev posameznih infrastrukturnih naprav.
11. člen
Na mestih, kjer bi predmetna gradnja ogrožala obstoječe vodnjake ali druge vire preskrbe s pitno vodo, je potrebno zagotoviti zaščito le-teh, oziroma jih na stroške investitorja sanirati, če pride do kakršnihkoli poškodb ali drugih negativnih vplivov.
12. člen
Pred pričetkom gradnje je potrebno, z geomehanskimi raziskavami, ugotoviti stabilnost terena in določiti potrebne ukrepe, s ciljem preprečevanja morebitnih poškodb cevovoda oziroma vodovodnih instalacij.
13. člen
Gradbena dela se morajo izvajati izven vegetacijske sezone oziroma tako, da ne prihaja do nepotrebnega uničevanja poljščin. Izjemoma se lahko gradbena dela izvajajo v vegetacijski sezoni, vendar vedno z ustreznim soglasjem lastnika zemljišča.
Pred začetkom del je investitior dolžan na primeren način obvestiti lastnike zemljišč in sicer najmanj 30 dni pred začetkom del.
VII. UKREPI ZA PREPREČITEV NEGATIVNIH VPLIVOV
14. člen
Komunalne odpadke, ki nastanejo na območju gradnje vodovoda je potrebno zbirati v primerne posode in odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov.
Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji vodovoda, je treba zbirati in odvažati v predelavo.
15. člen
Skladiščenje naftnih derivatov je treba organizirati v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaženje podtalnice.
16. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene z ustrezno stopnjo zahtevnosti. Če se ugotovi preseganje maksimalno dovoljenih vrednosti, je investitor dolžan urediti protihrupno zaščito proti stanovanjski coni.
17. člen
Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (PGD, PZI) je potrebno upoštevati vse vodnogospodarske pogoje in soglasja, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
VIII. FAZNOST IZVAJANJA
18. člen
Realizacija lokacijskega načrta je možna v eni fazi ali v več fazah, če so le-te usklajene s faznostjo gradnje vodovodnega omrežja.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
IN IZVAJALCEV
19. člen
Investitor je dolžan zastaviti vse varstveno tehnične ukrepe, ki jih predpišejo pooblaščeni organi in organizacije oziroma vse ukrepe, ki jih določa odlok o sprejetju lokacijskega načrta.
X. TOLERANCE
20. člen
Tolerance pri izvedbi vodovoda so možne le v primeru, da to ne ogroža drugih infrastrukturnih objektov in naprav oziroma le na podlagi ustreznega dovoljenja pooblaščenega upravljalca.
XI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravnem organu Upravne enote Murska Sobota ter na sedežu Občine Beltinci.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-6/95
Beltinci, dne 1. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.