Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2380. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1995, stran 3885.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 1. avgusta 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 1995
l. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Beltinci za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Beltinci sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1995 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1995 v višini 278,337.000 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 278,337.000 SIT, sredstva razporedijo na:
– tekočo porabo v znesku             178,109.267 SIT
– investicijsko porabo v znesku          91,336.048 SIT
– oblikovanje rezerv v znesku           8,891.685 SIT
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna, zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, spremeni obseg zagotovljene porabe za proračun Občine Beltinci za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane sestavni del proračuna. Spremembo župan posreduje občinskemu svetu v potrditev.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Beltinci se 0,5% izloči na rezervni sklad Občine Beltinci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku tega člena se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno in v skladu s potrebami med vse nosilce oziroma uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna uporabniki ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegle za ta namen določena in zagotovljena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojni službi občinske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan z delavci občinske uprave in nadzorni odbor.
12. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti,
– za pokrivanje stroškov javne razsvetljave,
– za odvoz kosovnih odpadkov in vzdrževanje nekaterih zelenih površin,
– za počastitev dneva starejših občanov.
13. člen
V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi, jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),
– za investicije v druge komunalne objekte do 25% vrednosti.
Pri investicijah, ki so navedene v prvem odstavku tega člena, mora krajevna skupnost na območju katere se bo investicija izvajala, predhodno zagotoviti lastno udeležbo v višini razlike do 100% za investicijo potrebnih sredstev. V specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni udeležbo krajevne skupnosti iz tega odstavka.
14. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojni službi občinske uprave predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto najpozneje do konca leta za naslednje leto.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenom porabe sredstev občinskega proračuna v krajevni skupnosti opravlja občinska uprava, služba pristojna za finance in proračun, župan in nadzorni odbor.
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 2,7% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo za:
– nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo. Če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem seznanja občinski svet v skladu z določili statuta občine.
16. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Beltinci. Za zakonito uporabo sredstev sta odgovorna tudi zakoniti predstavnik uporabnika proračuna in vodja računovodstva pri uporabniku.
18. člen
Uporabniki proračuna smejo nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela, druga izvajalska dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z veljavnimi predpisi, brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT.
Investicijska, investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajo s pogodbo, v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna občine, po načelu dobrega gospodarja, upravlja župan Občine Beltinci in obvešča občinski svet.
20. člen
Del prihodkov in odhodkov v skladu z delitvenimi razmerji med občinami na ločenem računu pri Mestni občini Murska Sobota v obdobju začasnega financiranja v letu 1995 je sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 1995.
21. člen
Po sprejetju premoženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic dosedanje Občine Murska Sobota, se presežki iz tega naslova vključijo v bilanco prihodkov proračuna Občine Beltinci za leto 1995 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 012-8/95
Beltinci, dne 1. avgusta 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.
                  Bilanca
            prihodkov in odhodkov za leto 1995

--------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Naziv proračunske postavke                    SIT
--------------------------------------------------------------------------------
 1     2                                  3
--------------------------------------------------------------------------------
1    Prihodki za zagotovljeno porabo               270,177.000

1.1.   Preneseni prihodki                     136,666,500

1.1.1.  Prenos presežka prihodkov iz leta 94                 0

1.1.2.  Sredstva finančne izravnave                 136,666.500

1.2.   Prihodki med republiko in občino              130,410.500

1.2.1.  Dohodnina                          130,410.500

1.3.   Prihodki, ki pripadajo občini                 2,450.000

1.3.1.  Davek na promet nepremičnin                  1,300.000

1.3.2.  Posebna taksa na igralne avtomate               1,150.000

1.4.   Prihodki od davkov na premoženje                650.000
 
1.4.1.  Davek na dediščine in darila                  500.000

1.4.2.  Davek od iger na srečo                     150.000

2    Prihodki za druge namene                   6,510.000

2.1.   Prihodki od taks, povračil, denarne
     kazni                             3,010.000
 
2.1.1.  Krajevna, prenočitvena taksa                   70.000

2.1.2.  Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest             40.000

2.1.3.  Denarne kazni                          200.000

2.1.4.  Odškodnina za izkoriščanje rudnin               2,500.000

2.1.5.  Nadomestilo za degradacijo                   200.000

2.2.   Prihodki od lastne dejavnosti

     in drugi prihodki                       3,500.000

2.2.1.  Prihodki od depozitov-obresti                  500.000

2.2.2.  Nadomestila za spremembo
     namembnosti zemljišča                     2,500.000
 
2.2.3.  Prihodki od prodaje zemljišč                  500.000

3    Prihodki iz naslova sofinanciranj               1,650.000

3.1.   Sredstva požarnega sklada                   1,650.000
--------------------------------------------------------------------------------
     Skupaj prihodki                       278,337.000
--------------------------------------------------------------------------------
     Odhodki
--------------------------------------------------------------------------------
A    Tekoča poraba                        178,109.267

1    Delo občinskih organov                    16,930.000

1.1.   Plače uprave in funkcionarjev                 6,300.000

1.2.   Drugi osebni prejemki uprave                  200.000

1.3.   Prispevki delodajalca                     1,430.000

1.4.   Materialni stroški uprave                   2,000.000

1.5.   Amortizacija uprave                      1,000.000

1.6.   Drugi odhodki za delo občinskih
     organov                            6,000.000

2    Delo izvajalskih organizacij                 79,877.100

2.1.   Plače v izvajalskih organizacijah              46,929.500

2.1.1.  Plače v vzgojno-varstvenih zavodih              44,640.500

2.1.2.  Plače - Center za socialno delo                1,289.000

2.1.3.  Osnovna šola - nadstandard                  1,000.000

2.2.   Materialni stroški - družbene
     dejavnosti                          22,647.600

2.2.1.  Vzgojno-varstveni zavodi                   3,408.000

2.2.2.  Center za socialno delo                     516.600

2.2.3.  Osnovna šola                         18,723.000

2.3.   Amortizacija - družbene dejavnosti              10,300.000

2.3.1.  Vzgojno-varstveni zavodi                   2,300.000

2.3.2.  Osnovna šola                         4,000.000

2.3.3.  Športni objekti                        4,000.000

3    Socialni transferji                     19,607.000

3.1.   Socialno skrbstvo - domska oskrba              11,177.000

3.2.   Sofinanciranje javnih del                   2,000.000

3.3.   Zdravstveno zavarovanje občanov                4,800.000

3.3.   Stroški mrliških ogledov                    530.000

3.4.   Drugi transferji v socialnem skrbstvu             1,100.000

4.    Dotacije na področju družbenih
     dejavnosti                          8,750.500

4.1.   Kultura                            2,700.000

4.2.   Zdravstvena dejavnost - RK,
     preventivni programi                      412.000

4.3.   Socialno skrbstvo - humanitarna
     društva in organizacije                     638.500

4.4.   Dotacije športnim društvom                  5,000.000

5.    Plačila na področju družbenih
     dejavnosti                          6,819.000

5.1.   Plačila na področju kulture                   350.000

5.2.   Plačila na področju otroškega varstva             1,014.000

5.3.   Plačila storitev v vzgoji in
     izobraževanju                         5,055.000

5.4.   Plačila na področju telesne kulture               400.000

6.    Subvencije, intervencije, plačila              32,825.000

6.1.   Plačila in refundacije za komunalne
     dejavnosti KS                         3,500.000

6.2.   Tekoče vzdrževanje občinskih cest               3,500.000

6.3.   Stroški javne razsvetljave                  4,000.000

6.4.   Subvencije na področju kmetijstva               6,000.000

6.5.   Požarna varnost, CZ in
     reševanje, sredstva požarnega sklada             9,825.000

6.6.   Razvoj gospodarskih dejavnosti,
     turizem, turistična taksa                   6,000.000

7.    Drugi odhodki občinskega proračuna              13,300.667

7.1.   Sredstva za funkcionalno dejavnost KS             3,500.000

7.2.   Financiranje drugih javnih potreb               8,302.587 

7.3.   Financiranje strank                      1,498.080
--------------------------------------------------------------------------------
B    Investicijski odhodki proračuna               91,336.048

1.    Investicije na področju komunale               37,301.634

1.1.   Vodovod Beltinci-Ižakovci-Melinci              23,301.634


1.2.   Kanalizacija Gančani-
     Lipovci-Bratonci (dokumentacija)               6,000.000

1.3.   Kanalizacija Beltinci                     8,000.000

2.    Investicije v gospodarski infrastrukturi           19,434.414

2.1.   Rekonstrukcija ceste Gančani-Lipovci             11,773.490

2.2.   Rekonstrukcija ceste Lipa-Odranci               6,660.924

2.3.   Dograditev vaško-gasilskega doma
     Bratonci                           1,000.000

3.    Investicije na področju družbenih
     dejavnosti 16,600.000

3.1.   Obnova kulturnih spomenikov - grad              3,000.000

3.2.   Orgle za cerkev Beltinci                   2,500.000

3.3.   Dokončanje vrtca v Dokležovju                10,500.000

3.4.   Culter za klinični laboratorij -
     zdravstveni dom                         600.000

4.    Investicije na področju dela občinskih
     organov                           13,000.000

4.1.   Nabava pisarniške opreme in
     avtomobila                          5,000.000
 
4.2.   Obnovitvena dela pri stavbi sedeža
     občine                            8,000.000

5.    Investicijsko vzdrževanje cest                5,000.000
--------------------------------------------------------------------------------
C    Finančni tokovi in sredstva rezerv              8,891.685

1.1.   Sredstva rezerv - stalna proračunska
     rezerva                            1,391.685

1.2.   Druge javne obveznosti - tekoča
     rezerva                            7,500.000
--------------------------------------------------------------------------------
     Skupaj odhodki                       278,337.000
--------------------------------------------------------------------------------