Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995

Kazalo

2171. Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa, stran 3535.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z varstvom pred hrupom zaradi cestnega ali železniškega prometa in sicer:
– mejne vrednosti ravni hrupa zaradi posameznega vira hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa (v nadaljevanju: mejne ravni za vir hrupa),
– način izračuna dnevne ravni hrupa L(d) in nočne ravni hrupa L(n) ,
– ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernega hrupa kot posledice cestnega ali železniškega prometa.
Za vprašanja o hrupu v naravnem in življenjskem okolju kot posledici cestnega ali železniškega prometa, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
2. člen
Posamezni vir hrupa (v nadaljevanju: vir hrupa) je nova ali rekonstruirana avtocesta in priključna cesta, magistralna, regionalna in lokalna cesta ter hitra proga, glavna proga I. in II. reda in regionalna železniška proga.
Rekonstruirana cesta ali proga iz prejšnjega odstavka je tudi razširitev obstoječe ceste z enim ali več vozišči ali dograditev enega ali več vzporednih železniških tirov.
3. člen
Mejne dnevne in nočne ravni hrupa za posamezni vir hrupa v območju naravnega in življenjskega okolja so določene v tabeli 1.
Tabela 1.
----------------------------------------------------------------
Območje naravnega        Mejne ravni za vir hrupa (dBA)
ali življenjskega okolja  nočna raven L(n)  dnevna raven L(d)
----------------------------------------------------------------
IV. območje               59          69
III. območje               54          64
II. območje               49          59
I. območje                44          54
----------------------------------------------------------------
4. člen
Obremenitev območja s hrupom zaradi cestnega ali železniškega prometa se ugotavlja z izračunom dnevne ravni hrupa za časovno obdobje dneva od 6. do 22. ure in nočne ravni hrupa za časovno obdobje dneva od 22. do 6. ure.
Dnevna in nočna raven hrupa iz prejšnjega odstavka zaradi cestnega prometa se izračunata na način, določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
Dnevna in nočna raven hrupa iz prvega odstavka tega člena zaradi železniškega prometa se izračunata na način, določen v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Vir hrupa povzroča na kraju hrupa čezmerno obremenitev s hrupom, če dnevna ali nočna raven hrupa presega mejno raven za vir hrupa, določeno v tabeli 1 v 3. členu te uredbe.
6. člen
Pri virih hrupa, katerih ni mogoče ločiti od za hrup občutljivih območij, mora investitor, lastnik ali upravljavec vira hrupa za preprečitev čezmerne obremenitve s hrupom zagotoviti naslednje ukrepe:
– vgradnjo manj hrupnih obrabnih plasti vozišča ali manj hrupnih izvedb tirov ali druge tehnične ukrepe za zmanjševanje emisij hrupa zaradi prometa,
– gradnjo okrovov ali pregrad ob prometnicah ali druge tehnične ukrepe za preprečevanje širjenja hrupa zaradi cestnega ali železniškega prometa.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek gospodarska družba ali druga pravna oseba, ki stori prekršek:
– če ne zagotovi ukrepov za preprečitev čezmerne obremenitve s hrupom iz 6. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba gospodarske družbe ali druge pravne osebe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-04/95-2/1-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
              PRILOGA 1

        IZRAČUN OCENJENE RAVNI HRUPA ZARADI
            CESTNEGA PROMETA

Ocenjene ravni hrupa Ld in Ln se na način, določen v tej
prilogi, izračunavajo za dolge in ravne odseke vozišč, katerih
dolžina l je na vsako stran od kraja, za katerega se določa
ocenjena raven hrupa, večja od trikratne oddaljenosti s, to je
razdalje med krajem vira hrupa in krajem hrupa.

Kadar odsek vozišča, za katerega se izračunavajo ocenjene ravni
hrupa, ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, se ocenjene
ravni hrupa izračunajo po določilih standarda DIN 18 005,
Zmanjšanje hrupa pri prostorskem planiranju: računske metode,
prvi del, 1987, in smernice RLS-90, poglavje 4.0. Smernico RLS-
90 je izdalo ministrstvo Zvezne republike Nemčije, pristojno za
promet, v svojem glasilu Amtsblatt des Bundesrepublik
Deutschland, št.7, 1990. Smernica je v slovenskem prevodu in
izvirniku dosegljiva v centru za dokumentalistiko Ministrstva za
okolje in prostor.

Ocenjena raven hrupa Ld se izračunava za posamezno vozišče ceste
za časovno obdobje dneva od 6. do 22. ure, izraža se v dBA in
izračuna po enačbi:

Ld = Ld(25) + Dhitrost + Dnagib+ Dvozišče + Doddaljenost +
Dvišina + Dteren + K

kjer je:

Ld(25) - povprečna vrednost ocenjene ravni hrupa za dnevni čas.

Ocenjena raven hrupa Ln se izračunava za posamezno vozišče ceste
za časovno obdobje dneva od 22. do 6. ure, izraža se v dBA in
izračuna po enačbi:

Ln = Ln(25) + Dhitrost + Dnagib + Dvozišče + Doddaljenost +
Dvišina + Dteren + K

kjer je:

Ln(25) - povprečna vrednost ocenjene ravni hrupa za nočni čas.

1. Vrednosti Ld(25) in Ln(25) sta ocenjeni ravni hrupa, ki ga
povzroča promet na oddaljenosti 25 m od sredine vozišča ter na
povprečni višini hm = 2,25 m pri povprečni hitrosti vozil 100
km/h. Pri tem je kraj vira hrupa na sredi vozišča in 0,5 metra
nad obrabno plastjo vozišča. Povprečna višina hm se določi kot
povprečna razdalja med tlemi in premico, ki povezuje kraj vira
hrupa s krajem hrupa. Na ravnih tleh je povprečna višina hm
aritmetično povprečje višinske razlike med tlemi in krajem vira
hrupa ter višinske razlike med tlemi in krajem hrupa.

Ld(25) in Ln(25) se izračuna po enačbi:

Ld,n(25) = 37,3+10.log(M.(1+0,082.p)) (dBA) ,

kjer je:

p - odstotek vseh težkih vozil s skupno težo nad 2,8 t v
prometu;

M - gostota prometa na obravnavanem vozišču, ki se meri s
pretokom vozil na uro (št.vozil/h) in izračuna iz tabele A te
priloge glede na vrednost povprečnega enodnevnega pretoka vozil
na vozišču ter glede na kategorijo ceste. Povprečni enodnevni
pretok vozil se izračuna na podlagi podatkov štetja prometa ali
ocen o prometu vse koledarsko leto.

Če na podlagi podatkov štetja prometa ni razviden delež težkih
vozil s skupno težo nad 2,8 t ali če podatkov o štetju prometa
ni, se za delež težkih vozil prevzamejo ocene iz tabele A.

Tabela A: ocena gostote prometa M, odvisno od dnevnega pretoka
vozil (DPV), in ocena deleža tovornih vozil p.
---------------------------------------------------------------------------

  kategorija ceste       dan (6h - 22h)       noč (22h - 6h)

                M št.vozil/h p %     M št.vozil/h p %
---------------------------------------------------------------------------

1 avtocesta, priključna
  cesta             0,06.DPV   25      0,014.DPV   45

2 magistralna cesta       0,06.DPV   20      0,011.DPV   20

3 regionalna cesta       0,06.DPV   20      0,008 DPV   10

4 lokalna cesta         0,06.DPV   10      0,011.DPV   3
---------------------------------------------------------------------------

2. Dhitrost je popravek pri izračunu ocenjene ravni hrupa glede
na hitrost vozil. Vrednost popravka Dhitrost je odvisna od
povprečne hitrosti vozil in deleža tovornih vozil v prometu p in
se izračuna po enačbi:

Dhitrost = L1 - 37,3+log((100+(10(0,1.D)-1).p)/(100+8,23.p))
(dBA) ,

kjer je:

D=L2 - L1,

L1=27,7+10.log(1+(0,02.V1)3),

L2=23,1+12,5.log(V2),

V1 - povprečna hitrost osebnih vozil v km/h,

V2 - povprečna hitrost tovornih vozil v km/h.

3. Dvozišče je popravek pri izračunu ocenjene ravni hrupa zaradi
različnih lastnosti materiala, iz katerega je obrabna plast
vozišča in je določen v tabeli B te priloge.

Tabela B: popravek Dvozišče zaradi obrabne plasti vozišča pri
hitrostih več kot 50 km/h.
---------------------------------------------------------------------------
  obrabna plast vozišča                  Dvozišče (dBA)
---------------------------------------------------------------------------

1 nov bitumenski ali cementni beton                 0

2 grobozrnati asfalt                        2

3 raven kamnit tlak, dotrajani cementni beton            3

4 obrabljen kamnit tlak                       6
---------------------------------------------------------------------------

4. Dnagib je popravek pri izračunu ocenjene ravni hrupa zaradi
nagiba vozišča in je določen v tabeli C te priloge.

Tabela C: popravek Dnagib zaradi nagiba vozišča.
---------------------------------------------------------------------------
 vzpon / padec cestišča v %                 Dnagib (dBA)
---------------------------------------------------------------------------
1 =< 5                               0

2 6                                0.6

3 7                                1.2

4 8                                1.8

5 9                                2.4

6 10                               3.0

7 za vsak naslednji odstotek nagiba                0.6
---------------------------------------------------------------------------
 vmesne vrednosti se izračunajo z linearno interpolacijo
---------------------------------------------------------------------------


5. Doddaljenost določa odvisnost ocenjene ravni hrupa zaradi
oddaljenosti, to je razdalje med krajem vira hrupa (sredina
vozišča in 0,5 m nad voziščem) in krajem hrupa, za katerega se
izračunava ocenjena raven hrupa. Doddaljenost se odvisno od
oddaljenosti s izračuna po enačbi:

Doddaljenost = 15,8 - 10.log(s) - 0,0142.s0,9  (dBA);

Pri izračunu ocenjene ravni hrupa zaradi cestnega prometa se
kraj hrupa določa vedno enako: pri objektih z varovanimi
prostori je kraj hrupa na zunanji steni zgradbe v višini stropa
(ali 0,2 m nad zgornjim robom okna) varovanega prostora, na
prostem pa je kraj hrupa 2 m nad tlemi na sredi površine, za
katero računamo vpliv hrupa zaradi cestnega prometa.

6. Dvišina določa odvisnost ocenjene ravni hrupa zaradi dušenja
hrupa zaradi absorpcije v tleh in v zraku in je odvisna od
povprečne višine hm. Dvišina se izračuna po enačbi:

Dvišina = - 4,8.exp( - ((hm/s).(8,5+100/s))1,3)  (dBA).

7. Dteren določa odvisnost ocenjene ravni hrupa zaradi nasipov
in pregrad za varstvo pred hrupom, vkopa vozišča in vzpetin na
terenu, večjih objektov ter drugih pomembnih krajevnih danosti,
ki povzročajo odboje hrupa. Sprememba Dteren se izračuna
skladno z določili:

- DIN 18 005, Zmanjševanje hrupa pri prostorskem planiranju:
računske metode, prvi del, 1987;

- smernice RLS-90, poglavje 4.0, 1990, Varstvo pred cestnim
hrupom.

8. K je povečanje ocenjene ravni hrupa zaradi bližine
semaforiziranega križišča ali združitve dveh ali več cest.
Povečanje K je odvisno od bližine križišča ali združitve cest
določeno v tabeli D te priloge.

Tabela D: dodatek K zaradi bližine semaforiziranih križišč ali
združitve cest.
---------------------------------------------------------------------------
  Oddaljenost kraja vira hrupa od sredine vozišča, ki v
  križišču prečka cesto, ali od kraja združitve cest       K (dBA)
---------------------------------------------------------------------------
1 do 40 m                              3

2 nad 40 m in do 70 m                        2

3 nad 70 m in do 100 m                       1
---------------------------------------------------------------------------

Ocenjena raven hrupa ceste je seštevek ocenjenih ravni hrupa za
vozišča obeh voznih smeri. Sešteva se za vozišča obeh voznih
smeri posebej za Ld in Ln po enačbi:

Ld,skupni= 10.log(100,1.Ld,1+100,1.Ld,2)

Ln,skupni= 10.log(100,1.Ln,1+100,1.Ln,2)

kjer se indeks 1 nanaša na eno vozno smer in indeks 2 na drugo
vozno smer ceste. Na celoštevilčno vrednost se zaokrožuje šele
seštevek ocenjenih ravni hrupa za vozišča obeh voznih smeri.

              PRILOGA 2

        IZRAČUN OCENJENE RAVNI HRUPA ZARADI
           ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

Ocenjene ravni hrupa Ld in Ln se na način, določen v tej
prilogi, izračunavajo za dolge in ravne odseke železniških
tirov, katerih dolžina l je na vsako stran od kraja hrupa, za
katerega se določa ocenjena raven hrupa, večja od trikratne
oddaljenosti s, to je pravokotne razdalje med krajem vira hrupa
in krajem hrupa.

Kadar odsek železniških tirov, za katerega se izračunavajo
ocenjene ravni hrupa, ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega
stavka, se ocenjene ravni hrupa izračuna po določilih smernice
Schall 03, Izračun ravni hrupa železnic. Smernico je izdala
Nemška zvezna železnica v svojem glasilu Amtsblatt der Deutschen
Bundesbahn, št.14, 1990. Smernica je v slovenskem prevodu in
izvirniku dosegljiva v centru za dokumentalistiko Ministrstva za
okolje in prostor.

Določila smernice iz prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za
izračun ravni hrupa, ki ga povzroča železniški promet preko
mostov ali železniških nadvozov, ter ravni hrupa, ki ga povzroča
železniški promet na postajah.

Za izračun ocenjene ravni hrupa zaradi sestavljanja ali
razstavljanja kompozicij tovornih vlakov je treba upoštevati
določila smernice Akustik 04, "Raziskava hrupa pri načrtovanju
ranžirnih in postaj za kombinirani prevoz". Smernico je izdala
Nemška zvezna železnica v svojem glasilu Amtsblatt der Deutschen
Bundesbahn, št.14, 1990. Smernica je v slovenskem prevodu in
izvirniku dosegljiva v centru za dokumentalistiko Ministrstva za
okolje in prostor.

Ocenjena raven hrupa za dnevni čas Ld se izračuna za posamezen
železniški tir za časovno obdobje dneva od 6. do 22. ure, izraža
se v dBA in izračuna po enačbi:

Ld = Ld(25) + Dvlak + Dhitrost + Dtir + Doddaljenost + Dvišina +
Dteren + Dpopravek


kjer je:

Ld(25) - povprečna vrednost ocenjene ravni hrupa za dnevni čas.

Ocenjena raven hrupa za nočni čas Ld se izračunava za posamezen
železniški tir za časovno obdobje dneva od 22. do 6. ure, izraža
se v dBA in izračuna po enačbi:

Ln = Ln(25) + Dvlak + Dhitrost + Dtir + Doddaljenost + Dvišina +
Dteren + Dpopravek

kjer je:

Ln(25) - povprečna vrednost ocenjene ravni hrupa za nočni čas.


1. Vrednosti Ld(25) in Ln(25) sta ocenjeni ravni hrupa, ki ga
povzroča promet pri povprečni hitrosti vlakov 100 km/h na kraju
hrupa, ki je oddaljeno 25 m od sredine tirnice ter na povprečni
višini hm = 2 m. Pri tem je kraj vira hrupa na osi tira in v
višini zgornjega roba tirnice in se povprečna višina hm določa
kot povprečna razdalja med tlemi in premico, ki povezuje kraj
vira hrupa s krajem hrupa. Na ravnih tleh je povprečna višina hm
aritmetično povprečje višinske razlike med tlemi in krajem vira
hrupa ter višinske razlike med tlemi in krajem hrupa.   

Ld(25) in Ln(25) se izračunata po enačbi:

Ld,n(25) = 51 +10.log(M.(5 - 0,04.p)) (dBA)

kjer je:

M - povprečno število vlakov, ki v eni uri prevozi obravnavani
odsek železniškega tira,

p - delež vlakov s kolutnimi zavorami.

Za izračun ocenjene ravni hrupa je treba oceniti prispevek hrupa
po posameznih skupinah vlakov, tako da:

- so vlaki z enakimi tehničnimi značilnostmi tirnih vozil,
določenimi v tabeli B te priloge, razvrščeni v isto skupino,

- so vlaki enakih povprečnih dolžin in enake povprečne vozne
hitrosti v isti skupini in

- imajo znotraj iste skupine vlaki enak delež vagonov s
kolutnimi zavorami.

Povprečni enourni pretok vlakov v posamezni skupini iz
prejšnjega odstavka se izračuna na podlagi podatkov ali ocen o
železniškem prometu v celem koledarskem letu.


2. Dvlak je popravek pri izračunu ocenjene ravni hrupa zaradi
različnih tipov železniških vozil in je določen v tabeli A te
priloge.

Tabela A: popravek Dvlak zaradi različnih tipov železniških
vagonov;
--------------------------------------------------------------------------------
  Tip vagona v vlaku                        Dvlak (dBA)
--------------------------------------------------------------------------------
1 vagoni s kolutnimi zavorami                     - 2

2 vagoni za hitrosti nad 100 km/h z absorbcijskimi kolesi       - 4

3 vagoni cestne viseče železnice                     3

4 vagoni dvotirne neviseče cestne železnice               2

5 preostali železniški vagoni                      0
--------------------------------------------------------------------------------


3. Dhitrost je popravek pri izračunu ocenjene ravni hrupa glede
na hitrost vlakov in je odvisen od povprečne hitrosti vlakov in
povprečne dolžine vlakov. Popravek Dhitrost se izračuna po
enačbi:

Dhitrost = (10.log(l.V2) - 60) (dBA) ,

kjer je:

l - povprečna dolžina vlaka v m,

V - povprečna vozna hitrost vlaka v km/h.

Če dolžina vlakov l ali njihova povprečna vozna hitrost V ni
empirično določljiva, se zanjo upoštevajo vrednosti, določene v
tabeli B te priloge.

Tabela B: hitrost, dolžina in delež vagonov s kolutnimi zavorami
za različne vrste vlakov.
--------------------------------------------------------------------------------
  vrste vlaka      največja    povprečna      delež s kolutnimi
              hitrost     dolžina        zavorami
              (km/h)      vlaka     leto1988  leto 2004
                        (m)        %      %
--------------------------------------------------------------------------------
1 ICE            250        420       100     100
2 EC / IC          160        340       100     100
3 brzovlak          140        205        20     30
4 potniški vlak - 
  primestni promet      120        150        20     30
5 tovorni vlak - tranzit   100        500        0      0
6 tovorni vlak - nabiralnik  90        200        0      0
7 mestna, cestna železnica  60        25       100     100
--------------------------------------------------------------------------------

Vrednosti vsot prvih treh členov pri izračunu ocenjene ravni
hrupa

Ld,n = (Ld,n(25) + Dvlak + Dhitrost)

se za posamezne skupine vlakov določene na način, ki je opisan v
1. točki te priloge, in označene z indeksi 1, 2, 3 ..., sešteje
po enačbi:

Ld,n skupni = 10.log(100,1.Ld,n 1+100,1.Ld,n 2 +100,1.Ld,n 3
...).


4. Dtir je popravek pri izračunu ocenjene ravni hrupa zaradi
različnih izvedb tira in je določen v tabeli C te priloge.

Tabela C: popravek Dtir zaradi različnih izvedb železniških
tirov.
--------------------------------------------------------------------------------
  vrsta železniške tirnice                   Dtirnica (dBA)
--------------------------------------------------------------------------------
1 podlaga tirnice prekrita z rušo                  - 2

2 gramozna greda, leseni pragovi                    0

3 gramozna greda, betonski pragovi                   2

4 betonske plošče, cestna železnica                  5
--------------------------------------------------------------------------------


5. Doddaljenost določa odvisnost ocenjene ravni hrupa zaradi
oddaljenosti, to je razdalje s med krajem vira hrupa (os tira in
v višini zgornjega roba tirnice) in krajem hrupa, merjeno
pravokotno na os tira. Doddaljenost se odvisno od razdalje s
izračuna po enačbi:

Doddaljenost = 15,8 - 10.log(s) - 0,0142.s0,9  (dBA).

Pri izračunu ocenjene ravni hrupa zaradi železniškega prometa se
kraj hrupa določa vedno enako: pri objektih z varovanimi
prostori je kraj hrupa na zunanji steni zgradbe v višini stropa
(ali 0,2 m nad zgornjim robom okna) varovanega prostora, na
prostem pa je kraj hrupa 2 m nad tlemi na sredi površine, za
katero računamo vpliv hrupa zaradi železniškega prometa.


6. Dvišina določa odvisnost ocenjene ravni hrupa zaradi dušenja
hrupa zaradi absorpcije v tleh in v zraku. Dvišina je odvisno od
povprečne višine hm in se izračuna po enačbi:

Dvišina = - 4,8.exp( - ((hm/s).(8,5+100/s))1,3)  (dBA).


7. Dteren je odvisnost ocenjene ravni hrupa zaradi nasipov in
pregrad za varstvo pred hrupom, vkopov železniških prog in
vzpetin na terenu, večjih gradbenih objektov ter drugih
pomembnih krajevnih danosti, ki povzročajo odboje hrupa.
Sprememba Dteren se izračuna skladno z določili:

- standarda DIN 18 005, Zmanjševanje hrupa pri prostorskem
planiranju: računske metode, prvi del, 1987;

- smernica Schall 03, 1990, Izračun ravni hrupa železniških
prog, Amtsblatt der Deutschen Bundesbahn, št.14, 1990.

8. Dpopravek je znižanje ocenjene ravni hrupa za 5 dBA zaradi
za človeka sprejemljivejše motnje, ki ga povzroča hrup železnic
v primerjavi s hrupom zaradi cestnega prometa. 

Ocenjena raven hrupa proge z več tiri je seštevek ocenjenih
ravni hrupa posameznih tirov. Sešteva se za vse tire posebej za
Ld in Ln po enačbi:

Ld,n,skupni = 10.log(100,1.Ld,n,1+100,1.Ld,n,2 + 100,1.Ld,n,3
...)

kjer se indeksi 1, 2, 3 ... nanašajo na zaporedne številke tirov
proge z več tiri. Na celoštevilčno vrednost se zaokrožuje šele
rezultat seštevka ocenjenih ravni hrupa posameznih tirov.


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina