Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1995 z dne 28. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1995 z dne 28. 7. 1995

Kazalo

2158. Uredba o spremembi uredbe o zavarovanju samoniklih gliv, stran 3502.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o zavarovanju samoniklih gliv
1. člen
Na koncu prvega odstavka 7. člena uredbe o zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 38/94) se doda naslednje besedilo: “v času od 1. septembra do 30. aprila.”
V 7. členu uredbe se tretji odstavek spremeni tako, da se za besedami “ime in priimek posameznika-nabiralca”, doda besedi: “njegov naslov.”
2. člen
Na koncu 8. člena uredbe se doda besedilo: “od tega največ dva kilograma sušenih gob na leto.”
3. člen
9. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“9. člen
Izvoz svežih gob je dovoljen v času od 1. septembra do 30. aprila.
Iznos gob in gobjih izdelkov preko državne meje je prepovedan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko iznesejo gobji izdelki, ki so bili kupljeni, kar se dokazuje z računom trgovca.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko imetniki prepustnice s kmetijskim vložkom dnevno iznesejo največ dva kilograma svežih gob.
Iznos gob in gobjih izdelkov, ki so bili v Slovenijo prinešeni je dovoljen samo ob predložitvi potrdila.
Potrdila iz prejšnjega odstavka izdajajo na zahtevo posameznika ob vstopu v državo carinski organi.
Izvoz gob in gobjih izdelkov je dovoljen ob pogojih, določenih s to uredbo. Izvoznik mora poleg druge dokumentacije, ki spremlja pošiljke gob in gobjih izdelkov ob izvozu, carinskim organom predložiti pisno izjavo odkupovalca, da so gobe odkupljene v skladu s to uredbo. Izjava mora vsebovati zaporedno številko izjave, ime oziroma firmo odkupovalca, njegov naslov, ime oziroma firmo izvoznika, vrsto in količino gob, ki so predvidene za izvoz, datum izdaje izjave ter podpis in štampiljko odkupovalca.”
Pri preračunavanju količine sušenih gob se upošteva, da so sušene gobe desetkrat lažje od svežih gob.
Brez izjave odkupovalca izvoz gob ni dovoljen. Carinski organi pošljejo izjavo iz prejšnjega odstavka državnemu organu, pristojnemu za tržno inšpekcijo.”
4. člen
V prvem odstavku 10. člena uredbe se besedilo “mejna kmetijska inšpekcija” nadomesti z besedama “fitosanitarna inšpekcija.”
V 10. členu uredbe se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Pooblaščene osebe organov iz prvega odstavka tega člena lahko za kršitev iz 3. točke 12. člena te uredbe zasežejo nabrane gobe in odredijo njihovo hrambo do odločitve pristojnega organa.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V 11. členu uredbe se spremeni:
– v prvem odstavku vrednost denarne kazni iz 100.000 v 500.000 tolarjev;
– v drugem odstavku vrednost denarne kazni iz 15.000 v 50.000 tolarjev.
V prvem odstavku 12. člena uredbe se spremeni vrednost denarne kazni iz 15.000 v 50.000 tolarjev.
6. člen
V prvem odstavku 12. člena uredbe se doda nova 3. točka, ki se glasi:
3. če nabere več kot trikratno dovoljeno količino gob (prvi odstavek 5. člena);
Sedanji 3. in 4. točka se preštevilčita v 4. in 5. točko.
7. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-04/94-1/4-8
Ljubljana, dne 27. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina