Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1995 z dne 28. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1995 z dne 28. 7. 1995

Kazalo

2156. Uredba o dopolnitvah uredbe o načinu izdelave razdelitvene bilance in načinu ugotavljanja deleža občin v družbenem kapitalu obstoječih veterinarskih zavodov, stran 3501.

Na podlagi pete alinee 108. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o načinu izdelave razdelitvene bilance in načinu ugotavljanja deleža občin v družbenem kapitalu obstoječih veterinarskih zavodov
1. člen
Za 6. členom uredbe o načinu izdelave razdelitvene bilance in načinu ugotavljanja deleža občin v družbenem kapitalu obstoječih veterinarskih zavodov (Uradni list RS, št. 10/95) se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
Veterinarski zavod Slovenije evidentira v otvoritveni bilanci na dan 1. julija 1995 del sredstev, ki jih posamezen obstoječi veterinarski zavod po odločbi ministrstva, pristojnega za veterinarstvo, v skladu z zakonom o veterinarstvu in delitveno bilanco nameni Veterinarskemu zavodu Slovenije po bilanci na dan 1. januarja 1993.
Dokončno stanje sredstev v lastnini Republike Slovenije, s katerimi upravlja Veterinarski zavod Slovenije po prenosu od obstoječih veterinarskih zavodov, se opravi na podlagi zaključnega računa, ki ga obstoječi veterinarski zavodi morajo izdelati na dan 30. junija 1995 v roku 30 dni po prejemu odločbe ministrstva, pristojnega za veterinarstvo, o soglasju k razdružitvi sredstev. Razdelitvena bilanca, ki se na tej podlagi napravi na dan 30. junija 1995, se izdela upoštevaje izhodišča, določena v točki C) navodil za izdelavo razdelitvenih bilanc, ki so priloga uredbi. Obstoječi veterinarski zavod mora Veterinarskemu zavodu Slovenije predati tudi vse evidence, ki dokazujejo stanje sredstev v razdelitveni bilanci.
Veterinarski zavod Slovenije knjiži odmike od stanja, ugotovljenega na dan 1. 1. 1993, v svojo otvoritveno bilanco na dan 1. 7. 1995. Veterinarski zavod Slovenije ima pravico in obveznost preveriti pravilnost izdelanih razdelitvenih bilanc in mora svojo potrditev oziroma zavrnitev sporočiti v petih dneh od prejema popolne dokumentacije razdelitvene bilance, sicer se šteje, da se z njo strinja.
Obstoječi veterinarski zavodi morajo obveznosti, ki jih je mogoče poravnati le v denarju, nakazati Veterinarskemu zavodu Slovenije v petnajstih dneh po potrditvi razdelitvene bilance s strani Veterinarskega zavoda Slovenije, razen sredstev na žiro računu obstoječega veterinarskega zavoda na dan 30. junija 1995, ki so namenjena za dejavnosti, ki jih lahko izvaja le Veterinarski zavod Slovenije. Ta sredstva mora obstoječi veterinarski zavod nakazati Veterinarskemu zavodu Slovenije v petih dneh po uveljavitvi te uredbe. Pri tem se obračunavajo obresti v višini R + 7 % in sicer za sredstva na žiro računu, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti Veterinarskega zavoda Slovenije, od 30. junija 1995 pa do poplačila, za druga sredstva, ki se poplačajo v denarju, pa od prejema potrditve razdružitvene bilance s strani Veterinarskega zavoda Slovenije pa do poplačila.
Druga sredstva morajo obstoječi veterinarski zavodi izročiti Veterinarskemu zavodu Slovenije v petnajstih dneh v naravi. Za vpis sprememb v zemljiški knjigi pri nepremičninah pa morajo obstoječi veterinarski zavodi oziroma Veterinarski zavod Slovenije vložiti ustrezne predloge v treh mesecih po potrditvi razdelitvene bilance s strani Veterinarskega zavoda Slovenije.
Potrdilo Veterinarskega zavoda Slovenije, da so sredstva v skladu s to uredbo predana Veterinarskemu zavodu Slovenije, je pogoj za pridobitev prvega soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.”
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/95-12/2-8
Ljubljana, dne 27. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina