Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995

Kazalo

1994. Uredba o podeljevanju činov, o poviševanju in o odvzemu činov v Slovenski vojski, stran 3241.

Na podlagi petega odstavka 63. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o podeljevanju činov, o poviševanju in o odvzemu činov v Slovenski vojski
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se določajo pogoji in postopki za podeljevanje činov, za poviševanje vojakov, podčastnikov in častnikov ter za odvzem činov v Slovenski vojski.
II. POVIŠEVANJE VOJAKOV
2. člen
V čin poddesetnika se lahko poviša vojak ali slušatelj vojaške šole:
– med služenjem vojaškega roka po končanem prvem delu oziroma polovici vojaškega roka, če nadrejeni oceni, da bi lahko uspešno opravljal dolžnost poddesetnika, in če ima najmanj IV. stopnjo splošne izobrazbe;
– med služenjem v vojni sestavi, če nadrejeni oceni, da bi lahko uspešno opravljal dolžnost poddesetnika, če je uspešno opravil večdnevno usposabljanje v vojni sestavi in če ima najmanj IV. stopnjo splošne izobrazbe;
– ob nastopu šolanja na podčastniški ali častniški šoli oziroma šoli za častnike vojnih enot v skladu s programom šole;
– ki je uspešno opravil temeljno vojaško strokovno usposabljanje za poklicno delo v stalni sestavi in je razporejen na dolžnost, za katerega se zahteva čin poddesetnika, ter je to dolžnost uspešno opravljal najmanj eno leto.
Pisno oceno uspešnosti opravljanja dolžnosti iz prejšnjega odstavka daje poveljnik voda, njemu enak ali višji nadrejeni. Ocena uspešnosti mora biti obrazložena.
3. člen
V čin desetnika se lahko poviša vojak ali slušatelj vojaške šole:
– ki je uspešno končal usposabljanje za poveljnika oddelka med služenjem vojaškega roka;
– poddesetnik v vojni sestavi, ki je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin desetnika, in je to dolžnost opravljal uspešno najmanj leto dni in opravil tudi večdnevno vojaško usposabljanje na tej dolžnosti ter ima najmanj IV. stopnjo splošne izobrazbe;
– med usposabljanjem v podčastniški ali častniški šoli oziroma v šoli za častnike vojnih enot v skladu s programom šole;
– ki je uspešno opravil temeljno vojaško strokovno usposabljanje za delo v stalni sestavi in je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin desetnika, in je to dolžnost uspešno opravljal najmanj eno leto.
Pisno oceno uspešnosti opravljanja dolžnosti iz prejšnjega odstavka daje poveljnik čete, njemu enak ali višji nadrejeni. Ocena uspešnosti mora biti obrazložena.
III. PODELITEV ČINA
4. člen
Vojaškemu obvezniku oziroma pripadniku stalne sestave se lahko podeli čin vodnika,
– če je uspešno končal šolo za podčastnike;
– če je uspešno končal šolo za častnike vojnih enot;
– če je uspešno končal teoretični del šole za častnike;
– če je opravil tečaj za poveljnika oddelka in je razporejen na podčastniško dolžnost v vojni sestavi ter je to dolžnost uspešno opravljal najmanj dve leti, vključno z večdnevnim usposabljanjem na tej dolžnosti, in če ima praviloma srednjo šolo.
Pisno oceno uspešnosti opravljanja dolžnosti iz prejšnjega odstavka daje poveljnik čete, njemu enak ali višji nadrejeni. Ocena uspešnosti mora biti obrazložena.
5. člen
Vojaškemu obvezniku oziroma pripadniku stalne sestave se lahko podeli čin podporočnika,
– če je uspešno končal častniško šolo;
– če je uspešno končal šolo za častnike vojnih enot, bil razporejen na častniško dolžnost v vojni sestavi in je to dolžnost uspešno opravljal najmanj dve leti ter uspešno opravil tudi druge oblike vojaškega usposabljanja in ima praviloma višjo ali visoko šolo;
– če je uspešno opravil študij obramboslovja in predpisano stažiranje v Slovenski vojski ter se zaposlil v Ministrstvu za obrambo ali če je razporejen v vojno sestavo;
– če je kot štipendist Ministrstva za obrambo uspešno opravil visokošolski študij ter predpisano funkcionalno usposabljanje za delo v stalni sestavi Slovenske vojske.
Pisno oceno uspešnosti opravljanja dolžnosti iz prejšnjega odstavka daje poveljnik čete, njemu enak ali višji nadrejeni. Ocena uspešnosti mora biti obrazložena.
6. člen
Vojaškega obveznika, ki je v vojnem stanju ali v miru pridobil vojne izkušnje in pri tem pokazal posebno sposobnost za poveljevanje, lahko poveljnik bataljona, njemu enak ali višji starešina razporedi na podčastniško ali častniško dolžnost in predlaga, da se mu podeli čin vodnika oziroma podporočnika.
7. člen
Predloge za podelitev čina vodnika oziroma podporočnika daje ministru za obrambo za pripadnike stalne in vojne sestave Generalštab Slovenske vojske oziroma predstojnik Centra vojaških šol, za druge delavce Ministrstva za obrambo, ki opravljajo vojaško službo, pa predstojniki organov v sestavi oziroma notranjih organizacijskih enot.
Načelnik Generalštaba določi postopek zbiranja predlogov za podelitev čina v Slovenski vojski.
IV. POVIŠEVANJE PODČASTNIKOV IN ČASTNIKOV
8. člen
Podčastnik ali častnik v stalni sestavi Slovenske vojske je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in:
– če je uspešno opravljal dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji čin, najmanj dve leti;
– če je uspešno opravil predpisane ali z letnimi programi določene oblike funkcionalnega usposabljanja za določeno vojaško dolžnost ali skupine činov.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za poviševanje generalov in admiralov.
Podčastnik ali častnik, ki ne izpolnjuje pogoja splošne izobrazbe, je lahko povišan v neposredno višji čin, če je uspešno opravljal dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji čin, najmanj tri leta.
Podčastnik ali častnik stalne sestave se lahko v miru razporedi na dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji čin, kot ga ima, če dosega pri delu posebne uspehe, če ta dolžnost ni popolnjena in če izpolnjuje druge splošne pogoje, določene s predpisi, formacijo oziroma sistemizacijo.
Minister za obrambo na predlog načelnika Generalštaba Slovenske vojske določa funkcionalne oblike usposabljanja iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Podčastnik ali častnik vojne sestave Slovenske vojske je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje, če je uspešno opravljal dolžnost, za katero je določen neposredno višji čin, najmanj tri leta in če je uspešno opravil vojaške vaje oziroma druge oblike vojaškega usposabljanja, določene z letnimi načrti usposabljanja vojne sestave.
Podčastnik ali častnik vojne sestave je lahko razporejen na dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji čin, če dosega pri opravljanju vojaške službe posebne uspehe.
10. člen
Podčastniku ali častniku stalne in vojne sestave, ki je bil v času opravljanja dolžnosti, za katero se zahteva neposredno višji čin, prerazporejen na drugo dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji čin, se za povišanje upošteva čas pred in po prerazporeditvi.
11. člen
Podčastnik ali častnik je lahko v vojnem stanju ali zaradi vojnih izkušenj v miru povišan v neposredno višji čin, če je pri opravljanju nalog pokazal posebno sposobnost za poveljevanje in če je bil razporejen na dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji čin.
V primeru iz prejšnjega odstavka se ne upošteva v 8. in 9. členu te uredbe določen čas opravljanja dolžnosti, za katero se zahteva neposredno višji čin.
12. člen
Povišanje častnikov, generalov in admiralov predlaga ministru za obrambo načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Povišanje delavcev Ministrstva za obrambo, ki opravljajo vojaško službo, predlagajo ministru za obrambo predstojniki organizacijskih enot.
Načelnik Generalštaba Slovenske vojske določi postopek za predlaganje in poviševanje vojakov, podčastnikov in častnikov v soglasju z organizacijsko enoto Ministrstva za obrambo, pristojno za vojaške zadeve.
Vsi predlogi za povišanje morajo biti pisni in obrazloženi.
Minister za obrambo imenuje komisijo, ki presoja izpolnjevanje predpisanih pogojev ter utemeljenost predlogov za povišanje.
K predlogom za povišanje v generalske oziroma admiralske čine mora minister za obrambo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. Predloge za povišanje skupaj s soglasjem Vlade Republike Slovenije pošlje Predsedniku Republike Slovenije.
V. NASLOVNI ČINI
13. člen
Podčastniki in častniki ter delavci Ministrstva za obrambo, ki opravljajo vojaško službo, pridobijo pravico do naslovnega čina z razporeditvijo na dolžnost, za katero se zahteva višji čin, kot ga imajo.
VI. ODVZEM ČINA
14. člen
Vojaku, podčastniku ali častniku, generalu in admiralu se v skladu z zakonom čin lahko odvzame. Za odvzem činov se šteje tudi znižanje čina za eno stopnjo. Čin se lahko odvzame:
– zaradi kršitve vojaške discipline iz 3., 4., 5., 6., 7. in 9. točke drugega odstavka 57. člena zakona o obrambi, če so nastale zaradi kršitve posebno hude posledice ali če vojak, podčastnik ali častnik ponavlja kršitve vojaške discipline;
– zaradi hujših kršitev delovne dolžnosti, predpisanih za delavce v državni upravi, ki se štejejo za kršitev vojaške discipline za vojake, podčastnike in častnike stalne sestave, če so nastale posebno hude posledice.
Za posebno hude posledice iz prejšnjega odstavka se šteje zmanjšanje bojne pripravljenosti poveljstva, enote ali zavoda, povzročitev velikega neposrednega ogrožanja varnosti moštva, povzročitev človeških žrtev ali velike materialne škode na vojaškem ali drugem premoženju, zmanjšanje ugleda Slovenske vojske ali povzročitev drugih hudih škodljivih posledic za delo poveljstev, enot in zavodov.
15. člen
Odvzem čina predlaga organ oziroma podčastnik ali častnik, ki vodi postopek zaradi kršitve vojaške discipline.
O predlogu iz prejšnjega odstavka odloči tisti, ki je pristojen v skladu z zakonom za podelitev čina oziroma poviševanje.
VII. EVIDENCA
16. člen
Evidenca vojakov s čini, podčastnikov in častnikov se vodi v skladu s predpisi o vojaški evidenci in to uredbo.
Povišanja v poddesetniške in desetniške čine za pripadnike vojne sestave sporočajo starešine, pristojni za povišanje, upravi za obrambo, na območju katere ima vojaški obveznik stalno prebivališče.
Povišanje vojakov stalne sestave in podčastnikov stalne ter vojne sestave sporoča Generalštab Slovenske vojske organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za vojaške zadeve.
Organizacijska enota iz prejšnjega odstavka opravlja administrativno tehnične storitve za komisijo iz četrtega odstavka 12. člena te uredbe, vodi evidenco podeljenih činov, povišanj vojakov stalne sestave ter povišanj podčastnikov in častnikov stalne in vojne sestave. Podatke o podelitvi činov in povišanjih pripadnikov stalne sestave posreduje organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za organizacijo in kadre.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Čin podporočnika se lahko podeli vojaškemu obvezniku, ki je uspešno končal šolo za rezervne oficirje do 25. 6. 1991 in je razporejen v vojno sestavo Slovenske vojske najmanj dve leti.
18. člen
Kriterije za ocenjevanje uspešnosti opravljanja dolžnosti po tej uredbi predpiše minister za obrambo.
19. člen
Podelitve činov in povišanja podčastnikov in častnikov, generalov in admiralov se objavijo.
20. člen
Podelitve činov in povišanja se praviloma izvršijo ob vojaških svečanostih.
21. člen
Določbe te uredbe, ki za pripadnike stalne sestave Slovenske vojske določajo ustrezno stopnjo splošne izobrazbe, se uporabljajo v skladu s 109. členom zakona o obrambi, vendar tako, da so lahko povišani v neposredno višji čin, kot so ga imeli ob uveljavitvi te uredbe.
22. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe za podelitev čina ali povišanja, se zaključijo po tej uredbi.
23. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o činih in povišanju v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 26/93).
24. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-02/95-5/1-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost