Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1995 z dne 16. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1995 z dne 16. 6. 1995

Kazalo

1591. Odlok o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom, stran 2336.

Na podlagi 50. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. junija 1995 sprejel
O D L O K
o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom
1. člen
Sodnikom porotnikom in porotnikom (v nadaljnjem besedilu: sodniki porotniki) pripada za opravljanje funkcije povračilo dejanskih stroškov, nadomestilo izgubljenega osebnega dohodka oziroma zaslužka in nagrada.
I. POVRAČILO DEJANSKIH STROŠKOV
2. člen
Dejanski stroški po tem odloku so potni stroški ter stroški za prehrano in prenočišče.
3. člen
Potni stroški obsegajo stroške prihoda in vrnitve sodnika porotnika od kraja njegovega prebivališča do sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja funkcijo sodnika porotnika. Stroški za prevoz se priznajo v višini dejanskih izdatkov z javnim prevoznim sredstvom.
Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi ali če sodnik porotnik javnega prevoznega sredstva iz upravičenih razlogov ni mogel uporabiti, ima pravico do kilometrine.
4. člen
Stroški za prehrano in prenočišče se priznajo sodnikom porotnikom v obliki dnevnice.
Pravico do dnevnice ima samo sodnik porotnik, ki ima prebivališče, ki je zunaj kraja sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča, oziroma zunaj kraja kjer opravlja funkcijo sodnika porotnika.
5. člen
Sodnikom porotnikom se odmerja dnevnica in kilometrina v višini, kot se odmerjata dnevnica in kilometrina sodnikom.
II. NADOMESTILO PLAČE OZIROMA ZASLUŽKA
6. člen
Sodnik porotnik, ki je odsoten z dela zaradi opravljanja funkcije sodnika porotnika, ima pravico do nadomestila izgubljene plače.
Fizična ali pravna oseba, pri kateri je sodnik porotnik zaposlen, mu izplača nadomestilo plače, sodišče pa tej fizični ali pravni osebi povrne nadomestilo plače.
7. člen
Obrtnikom, podjetnikom posameznikom oziroma osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost kot redni poklic, pripada nadomestilo za izgubljeni zaslužek v višini, ki se določa glede na povprečni dnevni zaslužek v ustreznem poklicu in odvisno od časa izvrševanja funkcije sodnika porotnika.
8. člen
Sodnikom porotnikom, ki niso zajeti v določbah 6. in 7. člena tega odloka in tisti, ki so zaposleni, vendar v času izvrševanja funkcije sodnika porotnika niso bili odsotni z dela, imajo pravico do nadomestila v pavšalnem znesku. Višina pavšalnega nadomestila se odmeri odvisno od časa izvrševanja funkcije sodnika porotnika s tem, da višina nadomestila na dan ne sme presegati 75 odstotkov zneska dnevnice za službeno potovanje, ki traja od šest do osem ur.
III. NAGRADA
9. člen
Nagrada se prizna sodniku porotniku glede na čas, ki ga prebije pri opravljanju funkcije in glede na težo obravnavane zadeve.
Nagrado prizna sodnikom porotnikom predsednik senata, pri katerem je sodnik porotnik sodeloval, vendar na dan ne več kot 75 odstotkov zneska dnevnice za službeno potovanje, ki traja od šest do osem ur.
IV. SKUPNE DOLOČBE
10. člen
Takoj po končani obravnavi, najkasneje pa v 15 dneh po obravnavi, predloži sodnik porotnik zahtevek za povračilo dejanskih stroškov in izgubljenega zaslužka.
Če ima sodnik porotnik pravico do nadomestila plače, mu sodišče izda potrdilo o opravljanju funkcije sodnika porotnika.
11. člen
Sklep o povračilu dejanskih stroškov, o povračilu izgubljenega zaslužka in o nagradi izda predsednik senata, pri katerem je sodnik porotnik sodeloval, izplačilo pa se izvrši po odobritvi predsednika sodišča.
12. člen
Povračila in nagrade sodnikom porotnikom se izplačujejo iz proračunskih sredstev sodišč.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati:
– odlok o povračilu in nagradah sodnikom porotnikom rednih sodišč (Uradni list SRS, št. 30/78, 45/86 in 12/88),
– odlok o povračilu stroškov in nagradah sodnikom sodišč združenega dela SR Slovenije in splošnih sodišč združenega dela, ki niso v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodišč (Uradni list SRS, št. 18/88).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-01/95-1/1
Ljubljana, dne 13. junija 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost