Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1582. Uredba o preoblikovanju družbe RSC Mežica, d.o.o., stran 2320.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), pogodbe o odstopu in prevzemu poslovnega deleža sklenjene med RSC Mežica, d.o.o. in Republiko Slovenijo, odločbe Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo za izdajo soglasja k prenosu družbenega kapitala ter s tem v zvezi lastninskega preoblikovanja podjetja RSC Mežica, d.o.o, izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o preoblikovanju družbe RSC Mežica, d.o.o.
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Družba RSC Mežica, d.o.o. se preoblikuje v družbo RSC Mežica v zapiranju, d.o.o..
Družba je pravni naslednik družbe RSC Mežica, d.o.o. in odgovarja za njene obveznosti.
Edini ustanovitelj in lastnik družbe je Republika Slovenija.
FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o..
Skrajšana firma je: RSC Mežica v zapiranju, d.o.o..
Sedež firme je: Glančnik 6, 62392 Mežica.
DEJAVNOST DRUŽBE
3. člen
Dejavnost, zaradi katere se družba preoblikuje, je izvajanje del po Rudarskem projektu zapiralna dela Rudnika svinca in cinka Mežica kot zaključnem projektu programa postopnega zapiranja RSC Mežica in sanacije okolja v Zgornji Mežiški dolini, katerega je Vlada Republike Slovenije potrdila na 110. seji dne 3. novembra 1994 v skladu z zakonom o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje RSC Mežica (Uradni list RS, št. 5/88).
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja družba še naslednje dejavnosti:
C/B13.20 - proizvodnja rude in koncentratov svinca in cinka
C/B14.21 - proizvodnja kamna, gramoza, peska, mivke in drugih nekovinskih rudnin (glinavci, sljuda, diabaz...)
K/73.101 - vrtanje, izdelava rovov in drugih rudarskih del
CB/14.21 - gradnja in sanacija objektov nizke gradnje (minerska dela, eksplozijsko vrtanje in gradnja eksploatacijskih objektov)
K/73.101 - geološko-rudarske raziskave naravnih virov
K/73.101 - izdelava geoloških mnenj s področja geomehanske stabilnosti tal
K/73.101 - razvojno-raziskovalna dejavnost s področja rudarstva, separiranja, geologije in ekologije
K/74.20 - projektiranje in izdelava tehnične dokumentacije za rudarstvo in separacijo, izmera in kartiranje zemljišč, geodetska in druga katastrska dela na področju rudarstva in tehnično svetovanje
K/74.20 - revizija rudarskih projektov in izdaja revizijskih klavzul
DJ/28.52 - storitve elektrostojnih delavnic - splošna mehanska dela
I/60.23 - prevoz materiala
I/60.24 - prevoz oseb
DD/20.10 - proizvodnja žaganega lesa, končnih lesnih izdelkov
D/20.30
PD20.40 - lesene embalaže in stavbnih elementov
DD20.51
DD/20.30 - mizarske storitve
K/74.81 - fotografske storitve
G/51.52 - trgovina na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi
O/92.52 - nudenje strokovnih ogledov, geoloških in rudarskih znamenitosti na območju rudnika
O/92.521 - dejavnost muzejev
O/92.522 - varstvo kulturne dediščine
K/70.20 - dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.10 - poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/74.83 - tajniška dela
4. člen
Družba opravlja tudi dopolnilne dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju registrirane dejavnosti.
OSNOVNI KAPITAL
5. člen
Po bilanci stanja na dan 31. 12. 1994 znaša celotni kapital družbe 144,995.000 SIT od tega osnovni kapital 98,537.000 SIT in druge sestavine kapitala 46,458.000 SIT.
6. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena zagotavlja Republika Slovenija na podlagi zakona o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje RSC Mežica (Uradni list RS, št. 5/88), sklepov Vlade Republike Slovenije, sprejetih na 110. seji dne 3. 11. 1994 in letnih programov.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI V PRAVNEM PROMETU
7. člen
Premoženje družbe, razen premoženja, ki predstavlja infrastrukturo po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah, je v pravnem prometu. Premoženje, ki predstavlja infrastrukturo ni v stečajni masi.
O pridobivanju, odtujitvi, obremenitvi nepremičnin in drugih sredstev družbe, o investicijskih delih ter najemanju in dajanju posojil, odloča direktor samostojno do zneska, ki ga v okviru letnega plana določi Vlada Republike Slovenije, sicer pa mora pridobiti soglasje nadzornega sveta.
8. člen
Družba lahko s ciljem prezaposlitve svojih delavcev ustanovi nove družbe in prenese iz svojih sredstev nepremičnine ali premičnine, ki niso namenjene dejavnosti zapiranja rudnika in ne predstavljajo infrastrukture iz 7. člena, na novo družbo. O ustanovitvi in prenosu sredstev odloča skupščina.
ORGANI DRUŽBE
9. člen
Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet in direktor.
10. člen
Vlogo skupščine opravlja Vlada Republike Slovenije. Pristojnost skupščine so predvsem:
– sprejema letni operativni program zapiralnih del,
– sprejema letno bilanco in izkaz uspeha,
– sprejema statusne spremembe družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta uredba.
11. člen
Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije, enega pa imenuje družba oziroma svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Nadzorni svet, odloča o stvareh, ki so v njegovi pristojnosti po zakonu predvsem pa:
– opravlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– imenuje in razreši direktorja družbe,
– odloča kot drugostopni organ o zadevah, kjer poseben zakon pri izvrševanju pravic delavcev predvideva odločanje na drugi stopnji,
– opravlja druge zadeve za katere je njegova pristojnost določena s to uredbo.
12. člen
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
13. člen
Nadzorni svet deluje po poslovniku, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
14. člen
Družba ima direktorja, ki izvaja poslovno politiko družbe, zanjo podpisuje in jo zastopa.
Direktorja imenuje nadzorni svet družbe po opravljenem razpisu in sicer za dobo 4 let.
Nadzorni svet tudi določi pogoje in postopek za imenovanje direktorja.
15. člen
Direktor ima lahko svojega namestnika, ki ga imenuje v soglasju z nadzornim svetom. Za posamezne posle lahko direktor pismeno pooblasti tudi druge delavce družbe.
16. člen
Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige, ter izdelati poročila, ki jih določa zakon in računovodski standardi.
Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso določeni v predpisih iz prvega odstavka tega člena, so urejeni v aktih družbe.
17. člen
Družba mora voditi poslovne knjige v skladu s predpisi in na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin.
18. člen
Finančno poslovanje se opravlja v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih določa z zakonom pooblaščena organizacija.
KONČNE DOLOČBE
19. člen
S preoblikovanjem družbe preidejo delavci RSC Mežica v družbo, ustanovljeno s to uredbo.
20. člen
Dosedanji direktor izvede vpis družbe in izbris dosedanjega podjetja iz sodnega registra ter opravlja posle, za katere je po tej odredbi pristojen, do izteka mandata.
21. člen
Do vpisa družbe v sodni register se uporabljajo doslej veljavni splošni akti, v kolikor niso v nasprotju s to uredbo.
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 310-03/93-1/5-8
Ljubljana, dne 1. junija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost