Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1577. Uredba o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o., stran 2317.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), 69., 73. in 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), določb zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (Uradni list RS, št. 37/87) ter ugotovitev Komisije za ocenitev vrednosti deležev družbenega kapitala in odločbe Ministrstva za gospodarske dejavnosti, št. 403-00/409-93-1-JT z dne 27. 12. 1994, je Vlada Republike Slovenije uskladila organiziranost podjetja Rudnik živega srebra Idrija z zakonom o gospodarskih družbah in izdaja
U R E D B O
o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o.
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Podjetje Rudnik živega srebra Idrija p.o. se preoblikuje v družbo Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
Družba je pravni naslednik podjetja Rudnik živega srebra Idrija p.o. in odgovarja za vse njegove obveznosti.
Edini ustanovitelj in lastnik družbe je Republika Slovenija.
FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: RŽS Idrija v zapiranju d.o.o..
Sedež družbe je: Arkova 43, 65280 Idrija.
DEJAVNOST DRUŽBE
3. člen
Dejavnost, zaradi katere se družba ustanavlja je: izvajanje postopne, popolne in trajne ustavitve pridobivanja živosrebrne rude v rudniku, zapiranje jame in sanacija rudišč v skladu z dolgoročnim programom postopnega, popolnega in trajnega zapiranja Rudnika živega srebra Idrija.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja družba še naslednje dejavnosti:
CB/13.20 – pridobivanje rud, neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
DD/20.10 – žaganje in skobljanje lesa ter impregriranje lesa
DJ/27.41 – proizvodnja plemenitih kovin
DJ/28.52 – splošna mehanična dela
F/45.11 – rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.12 – raziskovalno vrtanje in sondiranje
F/45.22 – postavljanje ostrešij in krovska dela
F/45.31 – električne instalacije
F/45.32 – izolacijska dela
F/45.33 – vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
F/45.34 – druge instalacije pri gradnjah
F/45.41 – fasaderska in štukaterska dela
F/45.42 – vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F/45.43 – oblaganje tal in sten
F/45.44 – soboslikarska in steklarska dela
F/45.45 – druga zaključna gradbena dela
F/45.50 – dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
G/51.52 – trgovina na debelo s kovinami in rudami
G/51.57 – trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.65 – trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
G/51.70 – druga trgovina na debelo
G/512.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H/55.11 – dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov
H/55.301 – dejavnost restavracij in gostiln
I/60.23 – drug kopenski potniški promet
I/60.24 – cestni tovorni promet
I/63.11 – prekladanje
I/63.12 – skladiščenje
I/63.30 – storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj s turizmom povezane dejavnosti
K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.32 – upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/73.101 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/74.20 – projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje
K/74.30 – tehnični preizkusi in analize
K/74.60 – poizvedovalne dejavnosti in varovanje
K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 – druga splošna tajniška dela ter druge dopolnilne dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu izkoriščanju sredstev in opravljanju dejavnosti.
OSNOVNI KAPITAL IN FINANCIRANJE
4. člen
Kapital družbe, ugotovljen z bilanco stanja na dan 31. 12. 1994 znaša 1.402,425.801,10 SIT, od česar znaša osnovni kapital 964,591.133,50 SIT, revalorizacijski popravki kapitala pa 437,834.667,60 SIT.
5. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe zagotavlja na podlagi določb zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija Republika Slovenija iz proračuna, v skladu z letnimi plani, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI V PRAVNEM PROMETU
6. člen
Premoženje družbe, ki ni namenjena izvajanju dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe in ne predstavlja infrastrukture po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah, je v pravnem prometu.
7. člen
O pridobivanju, odtujitvi, obremenitvi nepremičnin in drugih sredstev družbe, o investicijskih delih ter najemanju in dajanju posojil, odloča direktor samostojno do zneska, ki ga v okviru letnega plana določi Vlada Republike Slovenije, sicer pa mora pridobiti soglasje nadzornega sveta.
8. člen
Družba lahko s ciljem prezaposlitve svojih delavcev ustanovi novo družbo in v ta namen prenese iz svojih sredstev nepremičnine ali premičnine, ki niso namenjene dejavnosti zapiranja rudnika in ne predstavljajo infrastrukture iz 6. člena na novo družbo. O ustanovitvi in prenosu sredstev odloča skupščina.
ORGANI DRUŽBE
9. člen
Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet in direktor.
10. člen
Vlogo skupščine opravlja Vlada Republike Slovenije.
Skupščina družbe:
– sprejema letni operativni program zapiralnih del,
– sprejema letno bilanco in izkaz uspeha,
– sprejema statusne spremembe družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta uredba.
11. člen
Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije, enega pa imenuje družba oziroma svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Nadzorni svet, ki soodloča o stvareh njegove pristojnosti po zakonu, predvsem pa:
– opravlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– imenuje in razreši direktorja družbe,
– odloča kot drugostopni organ o zadevah, kjer poseben zakon pri izvrševanju pravic delavcev predvideva odločanje na drugi stopnji,
– opravlja druge zadeve, za katere je njegova pristojnost določena s to uredbo.
12. člen
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
13. člen
Nadzorni svet deluje po poslovniku, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
14. člen
Družba ima direktorja, ki izvaja poslovno politiko družbe, zanjo podpisuje in jo zastopa.
Direktorja imenuje nadzorni svet družbe po opravljenem razpisu in sicer za dobo 4 let.
Nadzorni svet tudi določi pogoje in postopek za imenovanje direktorja.
15. člen
Direktor ima lahko svojega namestnika. Namestnika imenuje direktor v soglasju z nadzornim svetom. Za posamezne posle lahko direktor pismeno pooblasti tudi druge delavce družbe.
FINANČNO POSLOVANJE
16. člen
Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon in računovodski standardi.
Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso določeni v predpisih iz prvega odstavka tega člena, so urejeni v aktih družbe.
17. člen
Družba mora voditi poslovne knjige v skladu s predpisi in na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin.
18. člen
Finančno poslovanje se opravlja v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih določa z zakonom pooblaščena organizacija.
KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z ustanovitvijo družbe preidejo delavci organizacije združenega dela za vzdrževanje rudnika in rudniških naprav Rudnika živega srebra Idrija v družbo, ustanovljeno s to uredbo.
20. člen
Dosedanji direktor izvede vpis družbe in izbris dosedanjega podjetja iz sodnega registra ter opravlja posle, za katere je po tej uredbi pristojen, do izteka mandata.
21. člen
Do vpisa družbe v sodni register se uporabljajo doslej veljavni splošni akti, kolikor niso v nasprotju s to uredbo.
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/93-2/4-8
Ljubljana, dne 1. junija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost