Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1576. Poslovnik občinskega sveta Občine Vitanje, stran 2310.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93) in na podlagi 27. člena statuta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) je Občinski svet občine Vitanje na 4. redni seji dne 30. 3. 1995 sprejel
P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja:
a) organizacijo dela in odločanja v:
– Občinskem svetu občine Vitanje
– vaških skupnostih, trški skupnosti Vitanje, občinskih odborih in drugih delovnih telesih občinskega sveta Vitanje
b) pravice in dolžnosti svetnikov in drugih posameznikov, ki sodelujejo v organih navedenih pod točko a)
c) naloge in pristojnosti ter način izvolitve, imenovanj in razrešitev funkcionarjev občinskega sveta Vitanje
d) vlogo in položaj župana in upravnih organov v občinskem svetu Vitanje
e) razmerje in sodelovanje občinskega sveta Vitanje z Državnim svetom in Državnim zborom Republike Slovenije in svetniki in poslanci posameznega zbora, v okviru volilne enote, v občini ter drugimi sredinami.
2. člen
Občinski svet Vitanje, vaške skupnosti, trška skupnost Vitanje, občinski odbori in drugi od občinskega sveta izvoljeni ali imenovani organi, ali posamezniki delajo po določilih tega poslovnika, razen če je za posamezno zadevo postopek posebej določen z ustavo, zakonom, statutom občine ali drugim splošnim aktom.
3. člen
Občinski svet Vitanje in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku.
4. člen
Delo občinskega sveta Vitanje je javno in se lahko omeji ali izključi javnost le, če zaradi utemeljenih razlogov tako odloči občinski svet Vitanje.
5. člen
Občinski svet Vitanje ima svoj pečat. Pečat ima v sredini grb Občine Vitanje, okrog grba pa napis: “Občina Vitanje Občinski svet občine Vitanje”.
II. SVETNIKI
1. Pogoji za delo in pravice ter dolžnosti
a) Pravice in dolžnosti svetnikov
6. člen
Delo občinskega sveta mora biti organizirano tako, da omogoča svetniku, da v imenu občanov, strank, vaških skupnosti in trške skupnosti Vitanje, v raznih odborih, v podjetjih in drugih organizacijah in skupnostih uveljavlja v njem njihove interese:
– da so svetniki sproti in temeljito obveščeni o vseh zadevah, ki so predmet obravnave in odločanja v občinskem svetu Vitanje
– da so svetniki obveščeni o odločitvah v republiškem parlamentu in, da se jim omogoči prenašanje njihovih stališč na svetnike tega občinskega sveta
– da delovna telesa sproti obravnavajo pobude, predloge, mnenja in pripombe, ki se nanašajo na delo občinskega sveta Vitanje.
7. člen
Svetnik v Občinskem svetu občine Vitanje ima pravico in dolžnost:
– predlagati odlok ali drugi akt občinskega sveta Vitanje z delovnega področja občinskega sveta Vitanje in amandmaje k predlogu odloka ali drugega akta občinskega sveta Vitanje
– predlagati obravnavanje zadev, ki se nanašajo na politiko in delo župana, na izvrševanje odlokov ali na delo občinskih upravnih organov
– predlagati uvrstitev zadev na dnevni red in prednostni vrstni red obravnave zadev na seji občinskega sveta Vitanje
– dajati pobude, postavljati vprašanja ter zahtevati pojasnila o zadevah, ki so na dnevnem redu seje občinskega sveta Vitanje
– predlagati uvrstitev določenih zadev v delovne programe vaških skupnosti, trške skupnosti Vitanje, občinske odbore in druga delovna telesa občinskega sveta Vitanje
– predlagati občinskemu svetu Vitanje izvolitev imenovanja in razrešitev članov njegovih delovnih teles.
Svetnik v občinskem svetu Vitanje lahko uresničuje pravice iz prejšnjega odstavka tega člena neposredno na seji občinskega sveta Vitanje ustno ali pisno.
8. člen
S pisno pobudo, predlogom oziroma opozorilom svetnika seznani predsednik občinskega sveta svetnike v občinskem svetu. Če občinski svet z dano pobudo, predlogom oziroma opozorilom soglaša, določi način nadaljnje obravnave.
Pobude, predlogi oziroma opozorila se pošiljajo organom, strankam in drugim delovnim telesom občinskega sveta Vitanje na katerih delovno področje se nanašajo oziroma so zanje pristojni, da o njih zavzemajo stališča in o tem obvestijo občinski svet Vitanje.
9. člen
Na vsaki seji občinskega sveta Vitanje mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za predloge in vprašanja svetnikov. V ta namen lahko občinski svet Vitanje določi tudi posebno sejo.
Vprašanja svetnikov in odgovori nanje morajo biti kratki in praviloma v pisni obliki.
10. člen
Predsednik občinskega sveta Vitanje določi kdo in v kakšnem roku pripravi odgovor na postavljeno vprašanje.
Odgovor na postavljeno vprašanje mora biti dan na prvi naslednji seji, razen če zaradi vsebine vprašanja in časa med postavljenim vprašanjem in sklicem seje občinskega sveta Vitanje ni možno pripraviti odgovora do naslednje seje občinskega sveta Vitanje.
11. člen
Ko je dan odgovor na vprašanje, lahko vsak svetnik na seji občinskega sveta postavi dopolnilno vprašanje.
Vsak svetnik lahko zahteva, ko je dan odgovor na vprašanje in morebitno dopolnilno vprašanje, da se o tem opravi razprava.
Občinski svet Vitanje lahko o vprašanju in odgovoru razpravlja takoj ali pa odloči, da bo o tem razpravljal na eni izmed naslednjih sej. V tem primeru odloči kakšno gradivo je treba pripraviti za obravnavo, kdo ga pripravi in v kolikšnem času.
b) Imunitetna pravica
12. člen
Od dneva izvolitve do dneva, ko mu preneha mandat oziroma je razrešen dolžnosti, uživa svetnik občinskega sveta Vitanje imuniteto.
Imunitetno pravico uveljavlja z ustreznim potrdilom. Če tega potrdila svetnik nima, pa se nanjo sklicuje, je pristojni državni organ dolžan preveriti upravičenost do imunitetne pravice v službi občinskega sveta Vitanje.
13. člen
Svetnik ne more biti kazensko obravnavan, priprt ali kaznovan za mnenje ali stališče, ki ga je zagovarjal, ali za glas, ki ga je dal v občinskem svetu Vitanje, ali kot član delovnega telesa.
Če se svetnik sklicuje na imuniteto, ne more biti priprt in se zoper njega ne more začeti kazenski postopek brez dovoljenja občinskega sveta Vitanje.
14. člen
Brez dovoljenja iz prejšnjega člena je svetnik lahko priprt, če je zaloten pri kaznivem dejanju, za katerega je predpisana kazen zapora nad pet let.
Državni organ, ki je odvzel svetniku prostost je dolžan o tem obvestiti predsednika občinskega sveta Vitanje.
Ta predloži primer občinskemu svetu Vitanje, ki odloči ali naj se postopek nadaljuje oziroma ali naj odločba organa o priporu obvelja ali neha veljati, ali se uveljavi imunitetna pravica.
Državni organ je dolžan obvestiti predsednika občinskega sveta tudi v primeru, če se zoper svetnika uvede kazenski postopek, svetnik pa se ni skliceval na imunitetno pravico.
c) Prenehanje mandata
15. člen
Svetniku preneha mandat v primerih in način, ki jih določa zakon.
S prenehanjem mandata, preneha svetniku tudi funkcija člana delovnega telesa oziroma funkcija posameznega sveta ter odbora, za katerega je bil izvoljen.
16. člen
Če svetnik, funkcionar posameznega sveta ali odbora prevzame funkcijo ali delo, ki ni združljivo s funkcijo svetnika mora o tem takoj obvestiti predsednika občinskega sveta Vitanje.
d) Pravica do povračil in nadomestil
17. člen
Funkcija svetnika in člana delovnega telesa se opravlja nepoklicno.
18. člen
O povračilu stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom svetnikov člani delovnih teles in drugi funkcionarji občinskega sveta Vitanje, ki funkcijo opravljajo poklicno ali nepoklicno, se odloči v skladu z zakonom in statutom občine Vitanje.
Svetniki so lahko upravičeni tudi do povračila stroškov za sejnine in druge zadeve v zvezi z delovanjem občinskega sveta Vitanje. O tem odloča občinski svet Vitanje z večino glasov vseh članov sveta.
19. člen
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo poklicno, imajo pravico do osebnega dohodka in prejemkov, ki izhajajo iz pravic iz delovnega razmerja.
Pravico do nadomestila dela osebnega dohodka oziroma izgubljenega zaslužka imajo tudi funkcionarji, ki to funkcijo opravljajo nepoklicno.
III. SEJE OBČINSKEGA SVETA VITANJE
1. Seje občinskega sveta Vitanje
a) Prva seja občinskega sveta Vitanje
20. člen
Prvo sejo občinskega sveta Vitanje skliče predsednik občinske volilne komisije občine Vitanje. Po prvem mandatu prvo sejo skliče predsednik občinskega sveta preteklega sklica in jo vodi do izvolitve novega predsednika.
Predsednika in podpredsednika izvolijo svetniki z večino glasov vseh svetnikov na seji občinskega sveta z javnim glasovanjem.
21. člen
Na prvi seji se voli predsednik in podpredsednik občinskega sveta Vitanje ter komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
b) Sklicevanje seje
22. člen
Sejo skliče predsednik občinskega sveta Vitanje na podlagi delovnega načrta, na lastno pobudo, na predlog četrtine članov sveta, na zahtevo vaških skupnosti, trške skupnosti Vitanje, občinskih odborov, nadzornega odbora ali na zahtevo župana.
Predsednik občinskega sveta Vitanje mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v treh mesecih.
c) Vabilo in dnevni red
23. člen
Katere zadeve se uvrstijo na dnevni red, odloči predsednik občinskega sveta Vitanje na podlagi pobud, ki jih lahko dajo župan, občinski upravni organi, vaške skupnosti, trška skupnost Vitanje, občinski odbori ter stranke in druge skupnosti, delovna telesa občinskega sveta Vitanje, krajevne skupnosti kolikor bodo nastale, posamezni svetniki ali občani.
Predlagatelji morajo zadeve, katere predlagajo v obravnavo občinskemu svetu predložiti sekretarju občinskega sveta Vitanje, najmanj 15 dni pred predvideno sejo.
24. člen
Predsednik občinskega sveta predlaga svetu v razpravo in sprejem dnevni red seje. Dnevni red se določi na začetku seje.
Dnevni red se sestavi v naslednjem zaporedju:
– otvoritev seje in ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti
– potrditev pregleda sklepov in zapisnika prejšnje seje ter poročilo o realizaciji sklepov te seje
– odgovori na vprašanja svetnikov
– sklepanje o predlogih delovnih teles
– osrednja vsebinska točka z obravnavo določene tematike
– predlogi in osnutki odlokov in drugih aktov
– informacije in poročila o delu in rezultatih na posameznih področjih dela in življenja v občini
– informacija o delu republiškega parlamenta
– pobude in vprašanja svetnikov.
25. člen
Vabilo s priloženim gradivom za posamezne točke dnevnega reda, se pošlje svetnikom praviloma najmanj osem dni pred dnem, določenim za sejo.
O sklicu seje se z vabilom obvesti župan, vse krajevne skupnosti kolikor nastanejo, občinske odbore, vaške skupnosti in trško skupnost Vitanje, podjetja, organizacije, stranke in druge skupnosti v občini. Kolikor imajo h gradivu pripombe, dopolnitve, mnenja ipd. le-te posredujejo svetniku, izvoljenemu v njihovi volilni enoti.
O sklicu seje se obvesti tudi občinska uprava.
O sklicu seje se obvestijo tudi sredstva javnega obveščanja.
26. člen
Če utemeljeni posebni razlogi to narekujejo, lahko predsednik občinskega sveta Vitanje skliče sejo v soglasju s svetniki občine in županom izjemoma brez pripadajočega gradiva. V tem primeru se mora gradivo pripraviti in posredovati svetnikom na sami seji.
27. člen
Razširitev dnevnega reda je možna na sami seji, pri čemer mora pobudnik dostaviti naziv točke z utemeljitvijo v pisni obliki predsedujočemu.
Predlagatelj posamezne točke lahko posamezno točko tudi umakne.
d) Potek seje
28. člen
Sejo vodi predsednik občinskega sveta Vitanje. V primeru odsotnosti predsednika vodi sejo podpredsednik občinskega sveta Vitanje.
29. člen
Ob otvoritvi seje predsedujoči najprej ugotovi navzočnost in sklepčnost. Navzočnost se ugotovi na podlagi pisnega pregleda, ki ga pred pričetkom seje izdela sekretar občinskega sveta Vitanje. Zato so posamezni svetniki dolžni svojo prisotnost osebno sporočiti pred vhodom v sejno dvorano.
Če je udeležbo potrebno ugotavljati pred ali med sejo še enkrat, opravi to sekretar občinskega sveta Vitanje s poimenskim klicanjem svetnikov.
Občinski svet Vitanje je sklepčen, če je na seji navzočih večina njegovih članov.
30. člen
Z vabilom predlagani dnevni red, z dopolnitvami in spremembami sprejema občinski svet Vitanje z glasovanjem.
Seja poteka po sprejetem dnevnem redu.
31. člen
Pobude in vprašanja svetnikov se vložijo predsedujočemu pisno, dodatna se lahko podajo tudi ustno.
Pri obravnavi pobud in predlogov se uporabljajo določbe tega poslovnika od 8. do 11. člena.
32. člen
Pri posameznih točkah dnevnega reda predlagatelj poda ustno obrazložitev le v primeru, če predhodno pisno gradivo ni bilo poslano, ali ni bilo poslano pravočasno, če so nastopile kake spremembe, dopolnitve, ali na zahtevo predsedujočega. Čas, ki ga sme predlagatelj v ta namen porabiti, sme biti največ 5 minut. Glede na pomembnost in obsežnost zadeve, lahko predsedujoči ta čas podaljša.
33. člen
Vsak svetnik, ki razpravlja, je dolžan najprej povedati svoje ime in priimek in ali razpravlja v imenu stranke, podjetja, druge organizacije oziroma skupnosti ali v svojem imenu.
Njegova razprava lahko traja največ pet minut.
34. člen
Svetnik lahko razpravlja, ko mu predsednik da besedo. Svetniki se za besedo prijavljajo pisno pri sekretarju občinskega sveta Vitanje, ki vodi listo razpravljalcev.
Predsednik daje svetnikom besedo po vrsti, kakor so se priglasili k razpravi.
35. člen
Na seji ne sme nihče govoriti preden ne dobi besede predsedujočega. Predsedujoči skrbi, da razpravljalca nihče ne moti. V besedo mu lahko seže, ali mu to odvzame le predsedujoči.
36. člen
Predsedujoči ima pravico in dolžnost prekiniti razpravo svetnika oziroma drugega razpravljalca, če ta prekorači dogovorjen čas ali, če ta ne razpravlja o zadevi, ki je na dnevnem redu.
Po dveh opominih predsedujoči opominjanemu odvzame besedo.
Razpravljalec lahko zoper prej navedene odločitve ugovarja. O ugovoru odloči občinski svet brez obravnave.
e) Odločanje
37. člen
O posamezni zadevi, obravnavani na seji, odločajo svetniki enakopravno s sklepom in o predlogu glasujejo.
Glasovanje se praviloma izvaja javno, z dvigom rok ali s posamičnim izjavljanjem.
Tajno glasovanje se opravi v primerih, ko tako sklene občinski svet Vitanje in v primerih, ko je tajno glasovanje določeno v statutu.
O vseh zadevah glasujejo svetniki skupno.
Na predlog predsedujočega se glasuje o posameznem sklepu ali skupini sklepov, ki se nanašajo na isto zadevo.
38. člen
Svetniki imajo pravico in dolžnost glasovati o vsakem predlogu o katerem se odloča na seji občinskega sveta Vitanje.
Glasuje se “za” predlagani sklep, “proti” njemu, lahko pa se glasovanja tudi vzdrži. Vrstni red glasovanja določi predsedujoči.
Svetniki se izjavljajo posamično, če tako odloči občinski svet na predlog predsednika občinskega sveta, kadar je to potrebno za natančno ugotovitev izida glasovanja.
Klicanje poslancev opravlja predsednik občinskega sveta.
39. člen
Če ni z zakonom drugače določeno, je odlok, drugi splošni akt ali sklep občinskega sveta Vitanje sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih svetnikov.
40. člen
Izid glasovanja sproti ugotavlja predsedujoči, pri tem pa mu pomaga sekretar občinskega sveta Vitanje.
V primeru, da nastopi razlika med številom navzočih ter številom svetnikov, ki so glasovali, se glasovanje ponovi. Če je tudi po drugem glasovanju razlika, se pristopi k ponovnemu preverjanju navzočnosti.
Predsedujoči ugotovi izid glasovanja in na osnovi tega razglasi ali je posamezni sklep ali skupina predlaganih sklepov sprejeta ali ne.
f) Zapisnik
41. člen
O delu občinskega sveta Vitanje se piše zapisnik. Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, ki so bili dani ter o sklepih, ki so bili na seji sprejeti.
V zapisnik se zapisuje tudi izid glasovanja o posameznih zadevah. Svetnik, ki je na seji izjavil posebno mnenje, lahko zahteva, naj se bistveni deli njegove izjave vpišejo v zapisnik.
Za zapisnik skrbi sekretar občinskega sveta. Zapisnik seje občinskega sveta se pošlje svetnikom in županu z gradivom za prihodnjo sejo občinskega sveta Vitanje.
42. člen
Vsak svetnik ima pravico dati pripombe k zapisniku na prvi naslednji seji. O utemeljenosti pripomb k zapisniku se odloči na seji brez obravnave. Če so pripombe sprejete, se to ugotovi v zapisniku seje, na kateri se obravnava zapisnik. V zapisniku, ki je bil spremenjen, pa se na koncu besedila vpišejo sprejete spremembe.
Zapisnik, h kateremu ni bilo pripomb, oziroma zapisnik, v katerem so bile po sprejetih pripombah, uradno zaznamovane spremembe, velja za sprejetega.
43. člen
Zapisnik seje občinskega sveta podpišejo predsednik občinskega sveta, župan in zapisnikar.
Zapisnik skupnosti, občinskih odborov in drugih delovnih teles pa podpiše predsednik in zapisnikar.
g) Vzdrževanje reda
44. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči.
Kolikor svetnik oziroma drug od navzočih ne upošteva pravil, določenih s tem poslovnikom ali kako drugače moti delo občinskega sveta Vitanje ima predsedujoči pravico in dolžnost vzpostaviti red s sankcijami, ki se vrstijo v naslednjem zaporedju: opomin, drugi opomin in izključitev iz seje občinskega sveta Vitanje.
Zoper izrečenim sankcijam ni ugovorov sankcioniranega ali drugih razprav navzočih.
2. Seje vaških skupnosti, trške skupnosti Vitanje, občinskih odborov
45. člen
Te seje lahko skliče predsednik na lastno pobudo, pobudo občinskega sveta Vitanje, župana, delovnega telesa sveta, odbora.
Kolikor predsednik ne skliče seje na pobudo ene od prej naštetih sredin, skliče sejo podpredsednik ali predsednik občinskega sveta Vitanje.
46. člen
O poteku seje, odločanju in zapisniku se upoštevajoč pristojnosti posamezne skupnosti, odbora in drugih delovnih teles, smiselno uporabljajo določila tega poslovnika.
IV. DELOVNA TELESA
47. člen
Občinski svet Vitanje ali vaški skupnosti, trška skupnost Vitanje, občinski odbori lahko ustanovijo komisije, odbore in druga delovna telesa, ki so stalna ali občasna.
Stalna delovna telesa se ustanovijo za zadeve, ki so trajnega in skupnega pomena za občinski svet Vitanje, občasna delovna telesa pa se lahko ustanovijo za proučevanje sistemskih vprašanj, določenih skupnih vprašanj ali za proučitev posameznih zadev.
Ustanovitev, naloge, pooblastila, sestav in način dela stalnih delovnih teles bo določal odlok o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta Vitanje, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela.
48. člen
Občinski svet Vitanje lahko ustanovi naslednja stalna delovna telesa:
a) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
b) Komisijo za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe
c) Komisijo za statutarno-pravna vprašanja
d) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
49. člen
Za obravnavo vprašanj, pomembnih za razvoj občine, se kot skupno delovno telo oblikuje odbor za razvoj občine.
Odbor za razvoj občine sestavljajo predsednik občinskega sveta, župan, sekretar občinskega sveta ter direktorji podjetij, ki se opredelijo s sklepom občinskega sveta Vitanje.
V. ŽUPAN IN OBČINSKI UPRAVNI ORGANI
1. Župan
a) Predstavljanje župana
50. člen
V občinskem svetu Vitanje predstavlja župan izvršilno oblast torej osebo, ki izvršuje sklepe občinskega sveta.
V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podžupan oziroma tajnik občinske uprave.
Župan posreduje obrazložitve in stališča k odloku ali drugemu aktu oziroma gradivu, ki ga je v obravnavo predložil oziroma predloge in stališča k drugemu gradivu, katerih sam ni predlagatelj.
51. člen
O sejah občinskega sveta Vitanje, se obvešča župan z vabilom in gradivom za sejo.
b) Poročanje župana Občinskemu svetu občine Vitanje
52. člen
Župan poroča občinskemu svetu Vitanje o svojem delu stalno in sicer preko gradiv, ki jih na lastno pobudo ali zahtevo občinskega sveta Vitanje daje temu v obravnavo, najmanj enkrat letno pa predloži celovito poročilo o izvrševanju s statutom občine Vitanje in programom opredeljenih nalog.
Ob obravnavi tekočih zadev in letnega poročila zavzame občinski svet Vitanje stališča, smernice in predloge, ki jih je župan dolžan pri nadaljnjem delu upoštevati.
c) Odgovornost župana
53. člen
Ob obravnavi vprašanj, ki se nanašajo na delo župana, kot tudi za delo upravnih organov lahko občinski svet Vitanje sprejme stališča o delu in njegovi odgovornosti:
– sprejme sklepe, s katerimi določi obveznosti župana in mu daje smernice v zvezi z izvajanjem politike in izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov občinskega sveta Vitanje
– določi obveznosti župana za sprejemanje določenih ukrepov, predložitev poročil ali predlogov aktov ali drugih informativnih gradiv
– razveljavi in odpravi sklepe župana, če so ti v nasprotju z ustavo, zakoni in sprejetimi občinskimi akti.
2. Občinski upravni organi
54. člen
Občinski svet Vitanje, vaške skupnosti, trška skupnost Vitanje, občinski odbori, župan in druga delovna telesa lahko od občinskih upravnih organov zahtevajo:
– da proučijo posamezna vprašanja s svojega delovnega področja in o tem obveščajo občinski svet in druge organe
– da jo sproti obveščajo o stanju in pojavih s svojega delovnega področja
– da pripravijo osnutke oziroma predloge odlokov in drugih splošnih aktov in poročajo o njihovem uresničevanju in izvajanju
– da posredujejo podatke, s katerimi razpolagajo ali podatke, ki so jih glede na svoje delo dolžni zbirati in evidentirati.
55. člen
Občinski svet in druga delovna telesa obveščajo občinske upravne organe o sejah, na katerih se bodo obravnavala vprašanja z njihovega delovnega področja, da le-ti lahko zagotovijo sodelovanje svojega predstavnika.
O sprejetih sklepih na delovnem telesu, se obvesti občinski upravni organ pisno.
56. člen
Predstojniki, ki vodijo občinske upravne organe imajo dolžnost sodelovati na seji občinskega sveta oziroma delovnega telesa, kadar se razpravlja o predlogu akta, s katerim se urejajo vprašanja in razmerja z delovnega področja občinskega upravnega organa.
57. člen
O stanju na posameznem upravnem področju, izvrševanju zakonov in splošnih aktov občinskega sveta Vitanje in o drugih vprašanjih s svojega delovnega področja je predstojnik, ki vodi občinski upravni organ dolžan sproti, najmanj pa enkrat letno podati občinskemu svetu Vitanje poročilo.
58. člen
Sklep o imenovanju predstojnika občinskega upravnega organa sprejme občinski svet.
59. člen
Predlog za imenovanje predstojnika upravnega organa predloži komisiji mandatna vprašanja, volitve in imenovanja župan.
VI. PREDSEDSTVO IN SEKRETAR OBČINSKEGA SVETA
60. člen
Predsednik občinskega sveta, podpredsednik občinskega sveta, župan in sekretar občinskega sveta sestavljajo predsedstvo občinskega sveta Vitanje.
61. člen
Predsedstvo občinskega sveta Vitanje odloča v izrednih razmerah in vojnem stanju o vprašanjih iz pristojnosti občinskega sveta Vitanje, če se ta ne more sestati.
Predsedstvo občinskega sveta Vitanje predloži sprejete splošne akte v potrditev občinskemu svetu Vitanje takoj, ko se ta lahko sestane. V izrednih razmerah in vojnem stanju deluje predsedstvo občinskega sveta Vitanje v skladu s poslovnikom občinskega sveta Vitanje za delo v izrednih razmerah.
62. člen
Za izvrševanje strokovnih opravil za občinski svet, vaških skupnosti, trške skupnosti Vitanje, občinske odbore in delovna telesa imenuje občinski svet Vitanje sekretarja.
Sekretar se imenuje na predlog predsednika občinskega sveta, ki ga posreduje v predhodno obravnavo komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
63. člen
Sekretar občinskega sveta organizira, vodi in usklajuje delo služb občinskega sveta Vitanje pri opravljanju nalog in zadev za potrebe svetnikov občinskega sveta Vitanje in delovnih teles ter skrbi za usklajeno delovanje teh služb. Opozarja občinski svet na zakonitost in jo seznanja z zakonskimi in drugimi predpisi. Pri izvajanju svojih nalog sodeluje sekretar občinskega sveta Vitanje s predsednikom in podpredsednikom občinskega sveta Vitanje ter predsedniki vaških skupnosti, trške skupnosti Vitanje, občinskimi odbori, županom in drugimi delovnimi telesi.
Sekretar občinskega sveta Vitanje skrbi za objavljanje odlokov in drugih aktov občinskega sveta Vitanje in njenih teles ter opravlja druge zadeve, določene z opisom del in nalog in tem poslovnikom.
64. člen
Sekretar za svoje delo odgovarja občinskemu svetu Vitanje in predsedniku občinskega sveta ter tudi županu.
VII. KANDIDIRANJE IN VOLITVE
1. Volitve predsednika in podpredsednika Občinskega sveta občine Vitanje
65. člen
Kandidate za predsednika občinskega sveta predlaga najmanj četrtina članov sveta.
Predlog kandidature mora biti pismen in mora biti obrazložen. Kolikor je k predlogu predložena pismena podpora najmanj četrtine članov občinskega sveta, se o predlogu ne glasuje.
Predlog kandidature se vloži predsedniku delovnega predsedstva, ki se izoblikuje na prvi seji.
O predlogu kandidature, podanem na seji občinskega sveta, se glasuje javno z dvigom rok. Posamezni svetnik lahko podpre samo en predlog kandidata za predsednika občinskega sveta. Kandidati, ki so dobili z odlokom in tem poslovnikom določeno podporo, se uvrste na listo kandidatov po abecednem vrstnem redu, kakor so bili predlagani.
66. člen
Za predlaganje kandidata za podpredsednika občinskega sveta Vitanje veljajo ustrezne določbe poslovnika o predlaganju kandidata za predsednika občinskega sveta Vitanje.
67. člen
Volitve predsednika in podpredsednika občinskega sveta Vitanje so tajne in se opravijo na seji občinskega sveta. Glasovanje se opravi na podlagi liste, na kateri so napisani vsi kandidati po abecednem vrstnem redu, ki so dobili podporo določeno s tem poslovnikom.
Tajne volitve vodi predsedujoči, pri delu mu pomaga sekretar občinskega sveta in trije na seji izvoljeni svetniki.
68. člen
Za predsednika oziroma podpredsednika je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov navzočih svetnikov na seji.
Če za posameznega kandidata število oddanih glasov ne doseže več kot polovico vseh navzočih svetnikov, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta v predhodnem glasovanju dobila največ glasov.
69. člen
O sestavi glasovnice, načinu glasovanja, poteku glasovanja, ugotavljanju izida, veljajo določila zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93) in zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92).
2. Volitve predsednika in podpredsednika vaških skupnosti, Trške skupnosti Vitanje, občinskih odborov in drugih delovnih teles
70. člen
Za volitve predsednika, podpredsednika vaških skupnosti, trške skupnosti Vitanje, občinskih odborov in drugih delovnih teles, veljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za volitve predsednika in podpredsednika občinskega sveta.
VIII. AKTI OBČINSKEGA SVETA VITANJE
1. Splošne določbe
71. člen
Občinski svet Vitanje sprejema odloke, priporočila, stališča, sklepe in druge akte v skladu z Ustavo, zakoni in statutom občine.
72. člen
Z odlokom se samostojno uredijo zadeve skupnega pomena za občino, lahko pa se izda tudi dopolnilni predpis na osnovi zakona in v obsegu kot ga določa zakon.
73. člen
Odloki in drugi splošni akti občinskega sveta Vitanje se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
74. člen
Besedila odlokov in drugih aktov, ki jih sprejema občinski svet Vitanje, podpiše predsednik občinskega sveta Vitanje.
2. Sprejemanje odlokov
a) Postopek za izdajo odloka
75. člen
Odlok se praviloma sprejema v dveh fazah in sicer kot osnutek in kot predlog odloka.
76. člen
Za izdajo odloka lahko poda pobudo vsak svetnik ali skupina svetnikov, župan ali delovno telo občinskega sveta Vitanje.
77. člen
Osnutek ali predlog odloka se dostavi sekretarju občinskega sveta.
78. člen
Predlagatelja odloka se povabi na sejo, na kateri se ta obravnava in se mu omogoči obrazložitev, če meni, da je to potrebno, sicer pa daje med obravnavo pojasnila in mnenja.
b) Osnutek odloka
79. člen
Osnutku odloka mora biti priložena obrazložitev, ki vsebuje:
– načela, s katerimi naj bodo urejena razmerja na posameznem področju
– cilji, kateri se želijo doseči
– glavne, lahko alternativne rešitve in posledice
– finančna sredstva, viri in način zagotovitve teh sredstev, ki so potrebna za izvedbo odloka
Če se odlok le spreminja ali dopolnjuje, se v osnutku v celoti navedejo besedila členov, kateri se spreminjajo.
80. člen
K osnutku podajo svetniki konkretne predloge, pripombe in mnenja in v kolikor je mogoče se le-te pojasnijo s strani predlagatelja že na sami seji.
Po končani razpravi občinski svet Vitanje glasuje o osnutku in sprejme sklep, katere pripombe, predloge ali mnenja mora predlagatelj upoštevati pri pripravii predloga oziroma na katera mora dati dodatna pojasnila.
S sklepom se določi rok za pripravo predloga.
Če so v osnutku predlagane alternativne rešitve, o njih občinski svet Vitanje glasuje.
c) Predlog odloka
81. člen
Predlogu odloka mora biti priložena obrazložitev, ki vsebuje:
– podatke o tem, kako so bile upoštevane pripombe, predlogi in mnenja dana na osnutek. Razlogi zakaj se posameznih ni upoštevalo, se še posebej obrazložijo
– rešitve, ki so drugačne od osnutka.
V predlogu odloka, s katerim se spreminja ali dopolnjuje odlok, ni potrebno več navajati osnovnega besedila členov, kateri se spreminjajo.
82. člen
Svetniki na seji občinskega sveta razpravljajo o predlogu odloka v tem smislu, da izrazijo svoja mnenja, zahtevajo pojasnila in postavljajo vprašanja glede rešitev v odloku in o spremembah iz osnutka na predlog.
Po končani razpravi občinski svet glasuje o predlogu odloka.
d) Amandmaji
83. člen
Amandma je predlog za spremembo in dopolnitev predloga odloka. Predlagatelj ga mora najmanj tri dni pred sejo občinskega sveta poslati predsedniku občinskega sveta.
84. člen
Amandma lahko vloži tisti, ki ima pravico dati pobudo za izdajo odloka. Vloži se v pisni obliki in v vsebini, kot naj bi bil sprejet. Amandma mora biti tudi obrazložen.
85. člen
Sekretar občinskega sveta Vitanje poskrbi, da se amandma takoj dostavi predlagatelju odloka.
Predlagatelj je dolžan amandma proučiti in podati k njemu stališče v enem dnevu.
Amandma z obrazložitvijo pobudnika ter mnenjem predlagatelja odloka, se dostavi vsem svetnikom še pred sejo.
86. člen
Na seji se ob obravnavi predloga najprej razpravlja o amandmaju in o njemu tudi posebej glasuje.
Predlagatelj amandma lahko na seji občinskega sveta med obravnavo tega spremeni, dopolni ali umakne.
87. člen
Če njegov predlog podpre še najmanj pet svetnikov na seji občinskega sveta, lahko poda svetnik izjemoma amandma tudi na sami seji. Tudi tak amandma mora biti v pisni obliki z obrazložitvijo.
3. Sprejemanje drugih splošnih aktov
88. člen
Če ni z zakonom posebej določen postopek sprejemanja, velja za sprejemanje drugih splošnih aktov enak postopek, kot velja za sprejemanje odlokov.
4. Enofazni postopek za izdajo odloka
89. člen
Odlok se lahko sprejme po enofaznem postopku. To pomeni, da določila tega poslovnika, ki se nanašajo na osnutek in predlog, ne veljajo.
90. člen
Predlagatelj odloka, ki se sprejema po enofaznem postopku, mora obrazložiti postopke, zaradi katerih se predlaga nova izdaja odloka.
91. člen
Predlog odloka, za katerega se predlaga enofazni postopek, se vnese že v dnevni red in svetnikom pošlje z gradivom. Glede na obrazložitve k odloku veljajo poleg določil iz prejšnjega člena še smiselno določila iz 79. in 80. člena tega poslovnika.
92. člen
Če se sprejem odloka po enofaznem postopku predlaga šele na seji, veljajo glede obravnave določila tega poslovnika v zvezi s sprejemanjem dnevnega reda.
93. člen
Med obravnavo predloga odloka, za katerega je občinski svet Vitanje sklenil, da se sprejema po enofaznem postopku, je mogoče predlagati amandmaje in se pri tem upoštevajo splošna določila tega poslovnika o amandmajih.
IX. SLOVESNA IZJAVA
94. člen
Pred prevzemom dolžnosti dajo predsednik in podpredsednik občinskega sveta Vitanje, župan, predsedniki in podpredsedniki vaških skupnosti, trške skupnosti Vitanje, občinskih odborov in drugih delovnih teles, slovesno izjavo.
Slovesno izjavo podajo na seji pred predsedujočim zasedanja.
X. NAČRTOVANJE DELA OBČINSKEGA SVETA VITANJE
95. člen
Za izvajanje nalog iz svojega delovnega področja, sprejme občinski svet Vitanje delovni načrt.
Osnovo za izdelavo delovnega načrta predstavljajo predlogi vaških skupnosti, trške skupnosti Vitanje, občinskih odborov, župana, strank, svetnikov, delovnih teles občinskega sveta, predsedstva občinskega sveta, občinskih upravnih organov in drugih organizacij ter skupnosti v občini.
X. KONČNI DOLOČBI
96. člen
Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, preneha veljati poslovnik Skupščine in sveta Krajevne skupnosti Vitanje in začasni poslovnik občinskega sveta občine Vitanje sprejetega na prvi seji z dne 23. 12. 1994.
97. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet Vitanje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejeto besedilo poslovnika se dostavi vsem svetnikom občinskega sveta, vaškim svetom, trškemu svetu Vitanje, občinskim odborom, županu, strankam ter drugim organizacijam in skupnostim v občini.
Vitanje, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti