Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1575. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov grič-Lesno brdo, stran 2308.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Drenov grič–Lesno brdo sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov grič–Lesno brdo
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Drenov grič–Lesno brdo se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
a) asfaltiranje krajevnih cest
b) asfaltiranje manjših odsekov
c) gradnje mrliške vežice
d) dokončanja izgradnje gasilskega doma
e) izgradnje javne razsvetljave
f) priprave na izgradnjo novega pokopališča.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah marec 1995 ocenjen na 46,000.000 SIT, in sicer:
a) asfaltiranje krajevnih cest v dolžini 4.500 m 21,600.000 SIT
b) asfaltiranje manjših odsekov 600.000 SIT
c) gradnja mrliške vežice 14,000.000 SIT
d) dokončanje izgradnje gasilskega doma 4,000.000 SIT
e) izgradnja javne razsvetljave v dolžini 3.000 m 5,200.000 SIT
f) priprava na izgradnjo novega pokopališča 600.000 SIT.
3. člen
S sredstvi samoprispevka se bodo financirala dela v višini 31,000.000 SIT, s sredstvi prispevkov krajanov in društev 6,000.000 SIT in s sredstvi proračuna v višini 9,000.000 SIT.
4. člen
Referendum bo v nedeljo 25. junija 1995 od 7. do 19. ure v prostorih Gasilskega doma na Drenovem griču.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1995 do 31. 7. 2000.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Drenov grič–Lesno brdo, in sicer:
– zavezanci, ki imjo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od neto poprečne slovenske plače in če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2% od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in tisti, katerih pokojnina ne presega 140% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 2% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Vrhnika.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se Krajevni skupnosti Drenov grič–Lesno brdo dostavi seznam zaposlenih, oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Drenov grič–Lesno brdo in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Drenov grič–Lesno brdo pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Vrhnika, v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ–LESNO BRDO GLASOVNICA
Na referendumu 25. junija 1995 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 8. 1995 do 31. 7. 2000 za financiranje programov:
a) asfaltiranje krajevnih cest
b) asfaltiranje manjših odsekov
c) gradnja mrliške vežice
d) dokončanje izgradnje gasilskega doma
e) izgradnja javne razsvetljave
f) priprava na izgradnjo novega pokopališča
glasujem
ZA                                   PROTI
(pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Drenov grič–Lesno brdo.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Drenov grič–Lesno brdo, dne 26. maja 1995.
Predsednik
Krajevne skupnosti
Drenov grič–Lesno brdo
Stanko Jeraj l. r.

AAA Zlata odličnost