Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1571. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 2306.

Na podlagi 3. in 65. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 35/85), člena statuta KS Škofja Loka–mesto je delni zbor krajanov vasi Sv. Andrej dne 20. 4. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Škofja Loka-mesto, naselje Sv. Andrej.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo krajevne ceste Hrastnica–Sv. Andrej, in sicer asfaltiranje vozišča v dolžini 1980 m in 4 m.
3. člen
Referendum bo dne 25. 6. 1995 v prostorih gostišča “RUPAR”, Sv. Andrej 16 nad Škofjo Loko.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 1. 7. 1995 do 31. 12. 1998.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 13,500.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 4,500.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 29. 11. 1994.
Samoprispevek bodo plačevali naslednji zavezanci: Ivan Rupar, Sv. Andrej 16, Škofja Loka, Ril, d.o.o., Sv. Andrej 16, Škofja Loka, Franc Alič, Sv. Andrej 18a, Škofja Loka, Stane Hribernik, Puštal 106, Škofja Loka, Ivanka Erbežnik, Sv. Andrej 18, Škofja Loka, Groga Žontar, Sv. Andrej 40, Škofja Loka, Robi Kastelic, Suška c. 38, Škofja Loka, Vinko Krnelj, Šutna 65, Žabnica, Majda Bizovičar, Pod Turnom 5, Ljubljana, Štefan Kurnik, Srednja vas 8, Šenčur.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
Vsako gospodinjstvo in lastniki nepremičnin plačujejo samoprispevek v 29. zaporednih mesečnih obrokih s tem, da do 20. 7. 1995 vsak zavezanec vplača enkratni znesek 100.000 SIT, nato pa naslednjih 28 mesecev, vsak mesec 12.500 SIT. Znesek vsakega naslednjega obroka se pri vseh zavezancih popravlja v skladu z rastjo cen na drobno (R) v preteklem mesecu.
Posamezni obroki zapadejo v plačilo do 20. v tekočem mesecu.
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic računovodska služba KS Škofja Loka-mesto.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zavezanci se obvezujejo da bodo opravili ustrezno število prostovoljnih ur pri izvedbi odvodnjavanja, rednem vzdrževanju ceste in finih zaključnih del na celotni dolžini vozišča. V primeru, da dogovorjeno število ur posamezni zavezanec ne opravi, je zavezanec dolžan ure plačati GO ali na KS Škofja Loka-mesto po ceni 5 DEM/uro.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Zminec in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku ter lastniki nepremičnin, ki tukaj nimajo stalnega bivališča in so zavezanci za plačilo samoprispevka.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA LOKA-MESTO
GLASOVNICA
Za referendum dne 25. 6. 1995 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo od 1. 7. 1995 do 31. 12. 1998 v delu Sv. Andrej za financiranje obnove krajevne ceste Hrastnica–Sv. Andrej.
glasujem
ZA PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti
Škofja Loka-mesto
Janko Platiša l. r.

AAA Zlata odličnost