Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1565. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Mestne občine Murska Sobota, stran 2303.

Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in odločba US RS, št. 24/92) ter IV. točke statutarnega sklepa Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/95) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. maja 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občanov na področju pridobivanja stavbnih zemljišč, razpolaganja s stavbnimi zemljišči, urejanja stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Murska Sobota ter upravljanja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč, se v Mestni občini Murska Sobota ustanovi sklad stavbnih zemljišč (v nadaljevanju besedila: sklad).
2. člen
Ime sklada je: Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Murska Sobota.
Sedež sklada je v Murski Soboti, Kardoševa 2.
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom ter z njegovim statutom.
3. člen
Za obveznosti v pravnem prometu odgovarja sklad s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora sklada.
Sklad se vpiše v sodni register.
II. NALOGE IN SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
– financira pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč na območju mestne občine,
– ureja stavbna zemljišča na območju mestne občine,
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč za območje iz prejšnje alinee,
– skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč, odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem, ter spremlja izvajanje investicijskih programov,
– oddaja oziroma prodaja nezazidana stavbna zemljišča, s katerimi upravlja mestna občina,
– upravlja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter razpolaga s temi sredstvi skladno s finančnim načrtom sklada,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo zakon, statut mestne občine in drugi predpisi mestne občine.
5. člen
Sredstva sklada so:
1. denarna sredstva, zbrana iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
2. denarna sredstva, pridobljena z oddajo oziroma prodajo stavbnega zemljišča investitorjem,
3. denarna sredstva, zbrana iz prispevkov investitorjev k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
4. namenska sredstva organizacij in skupnosti za graditev komunalnih objektov in naprav,
5. druga sredstva.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na računu sklada.
III. KONSTITUIRANJE IN UPRAVLJANJE SKLADA
6. člen
Sklad stavbnih zemljišč je konstituiran z izvolitvijo upravnega odbora sklada in s sprejetjem statuta sklada.
7. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja sklada določa njegov statut.
Statut sklada stavbnih zemljišč sprejme upravni odbor sklada z večino glasov vseh članov upravnega odbora.
Statut sklada stavbnih zemljišč začne veljati, ko da nanj soglasje mestni svet mestne občine.
Sklad stavbnih zemljišč mora sprejeti svoj statut najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
8. člen
Upravni odbor sklada je najvišji organ upravljanja sklada. Pristojnosti in način dela upravnega odbora sklada ureja statut.
9. člen
Upravni odbor sklada ima predsednika in 6 članov. Predsednika in člane upravnega odbora imenuje mestni svet izmed članov mestnega sveta za dobo dveh let.
10. člen
Administrativno tehnična in druga strokovna opravila za sklad opravlja mestna uprava. Posamezna strokovna dela, zlasti dela tehnične narave, ki so povezana z dejavnostjo sklada, lahko sklad s pogodbo odda za to strokovno usposobljeni organizaciji, družbi oziroma podjetju.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
S stavbnimi zemljišči na teritoriju Mestne občine Murska Sobota, s katerimi je razpolagal sklad stavbnih zemljišč bivše Občine Murska Sobota, razpolaga z dnem uveljavitve tega odloka Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Murska Sobota. Z uveljavitvijo tega odloka prevzame sklad tudi vse pravice in obveznosti, ki izvirajo iz nepremičnin na območju mestne občine.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati za mestno občino odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč (Uradne objave, št. 3/85).
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 462-2/95
Murska Sobota, dne 23. maja 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine
Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti