Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1560. Začasni odlok o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Loška dolina, stran 2288.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je svet Občine Loška dolina na predlog župana na 3. redni seji 6. aprila 1995 sprejel
Z A Č A S N I O D L O K
o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovijo upravni organi in določi organizacija in delovno področje uprave Občine Loška dolina (v nadaljevanju: uprava).
2. člen
Upravni organi v okviru svojih pravic in dolžnosti občine opravljajo upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge na področjih, za katere so ustanovljeni.
3. člen
Funkcije, položaj, pravice in obveznosti upravnih organov ter njihove odnose do župana, občinskega sveta, upravne enote, pokrajine ter občanov določa zakon in statut občine.
4. člen
Upravni organi, ki neposredno poslujejo z občani, morajo opravljanje svojega dela organizirati tako, da je občanom omogočeno, da v čim krajšem času uveljavijo svoje pravice in izvršujejo svoje obveznosti.
5. člen
Upravni organi morajo skrbeti za izpolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev, racionalizacijo svojega delovanja ter učinkovito notranjo organizacijo. Za izvajanje tega skrbi župnik ali tajnik oziroma vodja občinske uprave po pooblastilu župana.
6. člen
Delo upravnih organov je javno. O delu posameznih upravnih organov obvešča javnost po pooblastilu župana tajnik oziroma vodja občinske uprave.
Upravni organi so dolžni svoje delo opravljati učinkovito, hitro ter kvalitetno. V nasprotnem primeru se lahko prične postopek za oceno strokovnosti dela s strani župana ali po pooblastilu tajnika oziroma vodje občinske uprave.
7. člen
Upravni organi morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot državna ali uradna tajnost ter tajnost osebnih podatkov občanov.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE UPRAVE
2.1. Organizacija uprave
8. člen
Naloge iz pristojnosti občine opravljajo župan, tajnik oziroma vodja občinske uprave, upravni organi in občinske javne službe.
9. člen
2.1.1. Upravni organi
Za opravljanje nalog iz 2. člena tega odloka se ustanovijo naslednji organi:
– Referat za splošne zadeve in družbene dejavnosti
– Referat za proračun in finance
– Referat za gospodarstvo in urejanje prostora.
2.1.2. Javne službe
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb. Organizacija, pristojnosti, položaji in druga vprašanja se urejajo s posebnimi odloki.
2.2. Delovno področje uprave
10. člen
Referat za splošne zadeve in družbene dejavnosti opravlja naloge na področjih:
– priprave osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov s področja dela občinske uprave,
– izvensodne poravnave sporov,
– urejanje premoženjskopravnih zadev,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– upravni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– volilnih opravil in izvajanje referenduma,
– nudenje pravne pomoči občanom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnem postopku,
– nalog, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje občinske uprave, kadrovske zadeve, plače delavcev, upravljanje in vzdrževanje objektov ter varovanje premoženja,
– pisarniškega poslovanja, urejanje dokumentarnega gradiva in ekonomat,
– zagotavljanje vseh organizacijskih, strokovno-tehničnih in administrativnih del za župana in občinsko upravo,
– nalog s področja obrambe in zaščite, reševanja za primer naravnih nesreč, požarne varnosti in organiziranje gasilstva,
– upravnih, strokovnih, razvojnih nalog za predšolsko vzgojo in izobraževanje, socialnega skrbstva in osnovno varstvo otroka in družine, invalidov in ostarelih,
– popešuje vzgojno, izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, turistično, kulturno in druge dejavnosti na svojem področju,
– pospešuje razvoj športa in rekreacije,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi planskih dokumentov občine s teh področij,
– razpravlja in upravlja s sredstvi, namenjenimi dejavnosti, katero pokriva,
– določa pogoje za gradnjo, oddajo in najem objektov dejavnostim, ki jih pokriva,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v delovno področje drugih referatov.
11. člen
Referat za proračun in finance opravlja naloge na področjih:
– spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ,
– priprave odloka o proračunu občine, rebalansa proračuna ter odloka o zaključnem računu proračuna,
– izvrševanje proračuna,
– vodenje knjigovodstva proračuna, analize in poročila o realizaciji proračuna,
– vodenje računov, finančni načrti, analize, poročila, vodenje knjigovodstva in drugo,
– vodenje računa občinske uprave (finančni načrti, poročila, vodenje knjigovodstva, obračun plač in drugih osebnih prejemkov, izdelava periodičnih in zaključnih računov uprave),
– sodelovanje pri vodenju investicij iz komunalnih dejavnosti, družbenih dejavnosti in ostalih dejavnosti v občini,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
12. člen
Referat za gospodarstvo in urejanje prostora:
– vodi investicije iz komunalnih dejavnosti,
– v sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi oblikuje najemnine in zakupnine za oddajo zemljišč, objektov lokalov in drugega občinskega premoženja in sodeluje pri izdaji koncesij,
– določa pogoje in način subvencij in tekočih transferjev v gospodarsko podjetniške dejavnosti,
– pospešuje razvoj kmetijstva in drobne obrti,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine v sodelovanju z drugimi organi,
– spremlja in analizira tekoča gibanja na področju gospodarstva in negospodarstva in ugotavlja skladnost teh gibanj v odnosu do sprejetih planskih usmeritev,
– pospešuje gospodarski razvoj občine,
– pospešuje in razvija turistično dejavnost in skrbi za promocijo občine,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada,
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti s področja varstva okolja,
– ureja in vzdržuje vodovodne, energetske in komunalne objekte,
– gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine in podobno,
– opravlja normativno-pravna, analitična in strokovno tehnična dela in naloge, izvršuje zakone in druge predpise,
– pripravlja planske dokumente in razvojne programe,
– opravlja strokovne in druge naloge na področju družbenega planiranja in urejanja prostora, ki jih opravlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja planiranja in urejanja prostora,
– vodi aktivnosti v zvezi z izdelavo planskih aktov občine,
– predlaga pogoje za gradnjo, oddajo in namen objektov in površin občine v sodelovanju z drugimi organi.
III. MEDSEBOJNA RAZMERJA IN USKLAJEVANJE DELA MED UPRAVNIMI ORGANI
13. člen
Za usklajevanje dela med posameznimi upravnimi organi skrbi župan ali po pooblastilu tajnik oziroma vodja občinske uprave.
IV. DELAVCI V UPRAVNIH ORGANIH
14. člen
Župan vodi občinsko upravo in opravlja druge naloge iz pristojnosti občine, določene v zakonih in statutu občine in je neposredno odgovoren za izvajanje nalog uprave.
15. člen
Upravne organe vodijo vodje referatov, ki opravljajo istočasno tudi dela in naloge kot samostojni strokovni delavci oziroma višji upravni delavci za dela in naloge posameznega upravnega organa.
Vodja referata organizira delo, skrbi za zakonitost dela in opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, pooblastil, dolžnosti in odgovornosti, ki jih določajo zakoni, statut občine in drugi akti.
16. člen
Tajnika uprave imenuje občinski svet na predlog župana. Mandat tajnika traja štiri leta.
17. člen
Za člane občinskega sveta, župana, podžupana in tajnika se uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti.
Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika občinske uprave določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.
V. ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH
18. člen
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti občine odloča tajnik oziroma vodja občinske uprave, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh iz prenešene pristojnosti odloča župan, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti na drugi stopnji odloča župan.
19. člen
O izločitvi zaposlenega v odločanju o upravnih stvareh v upravi odloča tajnik oziroma vodja občinske uprave. O izločitvi tajnika oziroma vodje občinske uprave ali vodenje referata odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloča o upravni stvari v tisti zadevi oziroma se upoštevajo določbe statuta.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na svetu Občine Loška dolina, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 307/95
Loška dolina, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Stane Korenjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti