Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1556. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Primoža Trubarja Laško, stran 2272.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Primoža Trubarja Laško
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško ustanavlja (dalje: ustanovitelj) na področju osnovnega šolstva javni zavod.
Ime javnega zavoda je Osnovna šola Primoža Trubarja Laško.
Sedež javnega zavoda (dalje: zavod) je v Laškem, Trubarjeva ul. 10, Laško.
V njegovi sestavi deluje organizacijska enota:
– osnovna šola s prilagojenim programom in
– naslednje podružnične šole:
· Podružnična šola Rečica,
· Podružnična šola Reka,
· Podružnična šola Šentrupert in
· Podružnična šola Vrh nad Laškim.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok.
Organizacijska enota, ki deluje v okviru zavoda ima lahko pooblastila v pravnem prometu. Ta se določijo s statutom.
3. člen
Zavod opravlja:
– osnovnošolsko splošno izobraževanje (M/80.102 – uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti) in
– osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje (M/80.103) ki obsegata:
· pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo,
· pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo s programom, prilagojenim učencem z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
· praktično delo in druge oblike organiziranega dela z učenci,
· samostojno delo učencev in drugo pripravo na pouk,
· pripravo toplih obrokov za učence zavoda,
· organizirano varstvo učencev, rekreacijo in
· druge oblike dela z učenci.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost razširi ali spremeni.
4. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet čanov in ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj. Delavci zavoda volijo svoje predstavnike neposredno. Starši volijo svoje predstavnike neposredno na svetu staršev. Člani so imenovani oziroma voljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma voljeni.
Mandat predstavnikov staršev je vezan s statusom starša učenca, vključenega v isti zavod.
5. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt zavoda, spremlja njegovo uresničevanje in sprejema zaključni račun zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– najmanj dvakrat letno obravnava poročilo o vzgoji in drugi problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca zavoda in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom.
6. člen
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in v skladu s pooblastili zastopa zavod in je odgovoren za strokovnost zavoda.
7. člen
Pristojnosti ravnatelja so:
– organizira in vodi pedagoški proces,
– določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z republiškim upravnim organom pristojnim za vzgojo in izobraževanje,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih storitev,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo, in jim svetuje,
– oblikuje predlog za napredovanje pedagoških delavcev v nazive,
– usmerja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– sklepa pogodbe o poslovanju zavoda v okviru finančnega načrta, razen:
· pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdrževalnih delih na objektih zavoda,
· pogodb o nakupu učne tehnologije, igral in druge opreme ter
· pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin, za kar je potreben sklep ustanovitelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
8. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o kandidatu pridobi mnenje strokovnega organa zavoda.
9. člen
V zavodu se lahko imenuje pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog ravnatelja.
10. člen
V organizacijski enoti opravlja naloge pedagoškega vodje vodja organizacijske enote.
Vodjo organizacijske enote imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega organa zavoda.
Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja.
11. člen
Ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodja organizacijske enote so imenovani na podlagi javnega razpisa, po postopku, določenim z zakonom in statutom zavoda.
Vodjo podružnične šole imenuje svet zavoda na predlog ravnatelja.
12. člen
Naloge in odgovornosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja, vodje organizacijske enote in vodje podružnične šole določa statut zavoda.
13. člen
Strokovni organ zavoda je učiteljski zbor.
Strokovni organ se oblikuje tudi v organizacijski enoti, na ravni zavoda pa se za koordinacijo dela učiteljskih zborov oblikuje kolegij ravnatelja, ki ga sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodja organizacijske enote.
Naloge in pristojnosti učiteljskega zbora se določijo s statutom. Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe (strokovne aktive in podobno).
14. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev ali drug ustrezen organ.
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev obravnava vzgojno in izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom zavoda.
Svet staršev se oblikuje tudi v organizacijski enoti in na podružnični šoli. Število članov sveta staršev, način imenovanja oziroma njihovo izvolitev določa statut.
15. člen
Zavod ima v upravljanju objekte in ostala sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev republiškega proračuna, sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom.
Sredstva za redno dejavnost iz sredstev ustanovitelja pridobiva zavod skozi vse leto v obliki dvanajstin.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno v okviru sredstev, ki se oblikujejo v proračunu občine v skladu z merili in kriteriji pristojnega ministrstva oziroma v okvirih dovoljene javne porabe.
Investicije, investicijsko vzdrževanje in nabava učne tehnologije, igral in druge opreme se, na podlagi letnega delovnega načrta zavoda, izvajajo direktno s sredstvi proračuna za področje izobraževanja.
16. člen
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in odgovornosti:
– poroča ustanovitelju o izvajanju letnega delovnega načrta,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo morebitnih izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne načrte na področju osnovnošolskega izobraževanja,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in odgovornosti:
– usklajuje program dejavnosti zavoda iz pristojnosti občine,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje razvoja stroke in dejavnosti, zavoda iz pristojnosti občine.
Vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se uredijo s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
17. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
18. člen
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– šolski okoliš zavoda,
– organi upravljanja, način dela oziroma odločanja teh in njihove pristojnosti,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakoni in s tem odlokom.
19. člen
Zavod se vpiše v sodni register. V sodni register se vpiše tudi organizacijska enota, če ima pooblastila v pravnem prometu.
V sodni register se vpiše ustanovitev, statusne spremembe in prenehanje zavoda.
Vpis v sodni register opravi ravnatelj zavoda.
20. člen
Imenovanje ravnatelja, pomočnika ravnatelja in vodje organizacijske enote se v skladu s tem odlokom in statutom zavoda, opravijo po zaključenem mandatu imenovanih.
Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in statutom zavoda se podaljša mandat dosedanjim članom sveta zavoda.
21. člen
Zavod je dolžan uskladiti statut in druge splošne akte zavoda s tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za zavode na območju Občine Laško, veljati odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju osnovnega šolstva (Uradni list RS, št. 4/91) v vseh svojih določbah.
22. člen
Vsa določila tega odloka, ki so povezana s spremembami v neposrednem vzgojnoizobraževalnem delu, se uporabljajo od 1. 9. 1995 dalje.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listuRepub like Slovenije.
Št. 24-5/95-02
Laško, dne 25. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost