Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1555. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda vrtec Laško, stran 2270.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda vrtec Laško
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško ustanavlja (dalje: ustanovitelj) na področju predšolske vzgoje in varstva javni zavod.
Ime javnega zavoda je VRTEC Laško.
Sedež javnega zavoda (dalje: zavod) je v Laškem, Cesta na Svetino 2a, Laško.
V njegovi sestavi delujejo naslednje delovne enote:
– enota Laško,
– enota Rimske Toplice,
– enota Zidani most.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok.
3. člen
Zavod opravlja:
– dejavnost vrtcev in predšolskega izobraževanja – M/80.101 (uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti), ki obsega:
· vzgojo in varstvo predšolskih otrok v oddelkih dnevnega varstva;
· dnevno varstvo otrok v družinah (varstvene družine);
· organizacija in izvedba drugih oblik vzgojnega dela z otroki, ki niso vključeni v oddelke dnevnega varstva;
· priprava otrok na šolo (mala šola);
· priprava toplih obrokov za otroke, vključene v zavod;
· druge oblike varstva in izobraževanja predšolskih otrok.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost razširi ali spremeni.
4. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj: Delavci zavoda volijo svoje predstavnike neposredno.
Starši volijo svoje predstavnike neposredno na svetu staršev.
Člani so imenovani oziroma voljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma voljeni.
Mandat predstavnikov staršev je vezan s statusom starša varovanca vključenega v isti zavod.
5. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
– sprejema finančni načrt zavoda, spremlja njegovo uresničevanje in sprejema zaključni račun zavoda;
– najmanj dvakrat letno obravnava poročilo o vzgojni in drugi problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom varovanca zavoda in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom.
6. člen
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in v skladu s pooblastili zastopa zavod in je odgovoren za strokovnost zavoda.
7. člen
Pristojnosti ravnatelja so:
– organizira in vodi pedagoški proces;
– določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z občinskim organom pristojnim za predšolsko vzgojo in varstvo;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo;
– je odgovoren za uresničevanje pravic varovancev;
– vodi delo vzgojiteljskega zbora;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo, in jim svetuje;
– oblikuje predlog za napredovanje pedagoških delavcev v nazive;
– skrbi za sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja);
– sklepa pogodbe o poslovanju zavoda v okviru finančnega načrta, razen:
· pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdrževalnih delih na objektih zavoda,
· pogodb o nakupu učne tehnologije, igral in druge opreme ter
· pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin, za kar je potreben sklep ustanovitelja;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
8. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o kandidatu pridobi mnenje strokovnega organa zavoda.
9. člen
V zavodu se lahko imenuje pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog ravnatelja.
10. člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja sta imenovana na podlagi javnega razpisa, po postopku, določenim z zakonom in statutom zavoda.
Vodjo delovne enote imenuje svet zavoda na predlog ravnatelja.
11. člen
Naloge in odgovornosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja in vodje delovne enote določa statut zavoda.
12. člen
Strokovni organ zavoda je vzgojiteljski zbor.
Naloge in pristojnosti vzgojiteljskega zbora se določijo s statutom.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe (strokovne aktive in podobno).
13. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev ali drug ustrezen organ. Svet staršev se oblikuje tudi v delovni enoti zavoda.
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in vzgojiteljskega zbora. Svet staršev obravnava vzgojno in izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom zavoda.
Število članov sveta staršev, način imenovanja oziroma njihovo izvolitev določa statut.
14. člen
Zavod ima v upravljanju objekte in ostala sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti za katero je zavod ustanovljen.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom.
Sredstva za redno dejavnost iz sredstev ustanovitelja pridobiva zavod skozi vse leto v obliki dvanajstin.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno v okviru sredstev, ki se oblikujejo v proračunu občine v skladu z merili in kriteriji pristojnega ministrstva oziroma v okvirih dovoljene javne porabe.
Investicije, investicijsko vzdrževanje in nabava učne tehnologije, igral in druge opreme se, na podlagi letnega delovnega načrta zavoda, izvajajo direktno s sredstvi proračuna za področje otroškega varstva.
15. člen
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in odgovornosti:
– poroča ustanovitelju o izvajanju letnega delovnega načrta,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo morebitnih izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne načrte na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in odgovornosti:
– usklajuje program dejavnosti zavoda iz pristojnosti občine,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje razvoja stroke in dejavnosti zavoda iz pristojnosti občine.
Vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se uredijo s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
16. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
17. člen
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– vpisni okoliš zavoda,
– organi upravljanja, način dela oziroma odločanja teh in njihove pristojnosti,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakoni in s tem odlokom.
18. člen
Zavod se vpiše v sodni register.
V sodni register se vpiše ustanovitev, statusne spremembe in prenehanje zavoda.
Vpis v sodni register opravi ravnatelj zavoda.
19. člen
Do imenovanja ravnatelja v skladu s tem odlokom in statutom zavoda opravlja funkcijo ravnatelja vršilec dolžnosti ravnatelja, ki ga imenuje ustanovitelj.
Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in statutom zavoda se podaljša mandat dosedanjim članom sveta zavoda.
20. člen
Zavod je dolžan uskladiti statut in druge splošne akte zavoda s tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za zavod na območju Občine Laško, veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju otroškega varstva (Uradni list RS, št. 4/91) v vseh svojih določbah.
21. člen
Vsa določila tega odloka, ki so povezana s spremembami v neposrednem vzgojnoizobraževalnem delu, se uporabljajo od 1. 9. 1995 dalje.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24-5/95-02
Laško, dne 25. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost