Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1553. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku, stran 2269.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in sklepa zbora krajanov KS Črna z dne 13. 5. 1995 objavljamo
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja srednjeročnih programov dela.
Referendum se razpiše za vasi: Gozd, Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Smrečje v Črni, Zavrh pri Črnivcu in Žaga.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 2. julija 1995 od 7. do 19. ure v prostorih:
1. V osnovni šoli Gozd za vasi: Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Smrečje v Črni, Zavrh pri Črnivcu in Žaga.
2. V gasilskem domu Gozd za vasi Gozd.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– financiranje izgradnje mrliške vežice in pokopališča
– ureditev javne razsvetljave v naselju Kališe
– tekoče vzdrževanje vaških cest in poti v KS
– funkcionalne izdatke in sofinanciranje društev.
Za uresničenje programa je potrebno 5,150.000 SIT, s samoprispevkom pa bo predvideno zbranih 2,450.000 SIT.
4. člen
Z referendumom se bodo delavni ljudje in krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje 4 let, od 1. 7. 1995 do 1. 8. 1999.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in krajani, ki stalno prebivajo na delu območja Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku za vasi: Gozd, Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Smrečje v Črni, Zavrh pri Černivcu in Žaga:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 2% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove - dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. delovni ljudje in krajani, lastniki zemljišč v krajevni skupnosti Črna, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 6%.
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku, ki je tudi odgovoren za zbiranje in pravilno in namensko uporabo sredstev.
Svet krajevne skupnosti je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru delovnih ljudi in krajanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata agencija za plačini promet in republiška uprava za javne prihodke.
8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in delegiranju v skupščine.
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje dela krajevne skupnosti Črna pri Kamniku za vasi: Gozd, Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Smrečje v Črni, Zavrh pri Černivcu in Žaga.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku na delu območja KS Črna pri Kamniku ter zaposleni krajani stari nad 15. let.
10. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in krajani neposredno in tajno z glasovnicami na katerih je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA PRI KAMNIKU
Na referendumu dne 2. 7. 1995 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 7. 1995 do 1. 8. 1999 za del območja Krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku, za vasi: Gozd, Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Smrečje v Črni, Zavrh pri Černivcu in Žaga, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka glasujem
ZA PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva referenduma zagotovi Krajevna skupnost Črna pri Kamniku.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajni način in v Uradnem listu RS ter začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Črna pri Kamniku
Anton Dolinšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti