Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1548. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje prometnega režima in obalnega reda na območju Bleda, stran 2266.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 12. člena odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda (Uradni list RS, št. 32/95) in šeste alinee 1. točke 14. člena ter osemindvajsete alinee 20. člena statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 5. seji, dne 18. maja 1995 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje prometnega režima in obalnega reda na območju Bleda
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje dejavnost, območje, pogoji, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, nadzor ter druge zadeve, pomembne za izvajanje prometnega režima in obalnega reda na območju Bleda.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje parkirnega režima in obalnega reda na območju Bleda, v skladu z v uvodu navedenim odlokom.
3. člen
Koncesionar mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima sedež v Sloveniji in je državljan Republike Slovenije,
– da je ustrezno usposobljen za izvajanje nalog, določenih v odloku in v koncesijski pogodbi,
– da pripravi in predloži program,
– da ima potrebne reference za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge.
4. člen
Koncesionarju bo občina kot koncedent podelila naslednja javna pooblastila:
– pravico do pobiranja parkirnine,
– pravico izdajati letne dovolilnice za parkiranje,
– pravico do organiziranja javnega prevoza v skladu z določbami odloka,
– in druge pravice, ki so opredeljene v odloku.
5. člen
Koncesija se podeli za dobo 5 let in prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. člen
Opravljanje koncesije financira občina, začetne stroške zagotovi koncesionar.
7. člen
Za nadzor nad izvajanjem koncesije imenuje župan poseben nadzorni organ, ki spremlja in nadzoruje izvajanje koncesije ter ga obvešča o svojih ugotovitvah.
8. člen
Koncesija preneha:
– s pretekom časa, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba,
– s prenehanjem.
Razloge in pogoje za prenehanje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali prenehanju se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati na podlagi koncesije,
– v primeru stečaja koncesionarja,
– v primeru neizpolnjevanja koncesijske pogodbe,
– in v skladu z drugimi pozitivno pravnimi predpisi.
Pogoje odvzema koncesije se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
9. člen
Občina odda koncesijo v skladu s tem odlokom na podlagi javnega razpisa.
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo.
Z izbranim koncesionarjem bo župan sklenil koncesijsko pogodbo.
10. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in vsebuje naslednje pogoje:
– točno določen predmet koncesije,
– pogoje, pod katerimi se podeli koncesija ter pogoje za izva janje koncesije,
– obveznost koncesionarja, da sklene ustrezne zavarovalne pogodbe za primer odgovornosti,
– čas, za katerega se daje koncesija,
– navedbo razpisne dokumentacije, ki jo zagotovi koncedent,
– navedbo zahtevanih strokovnih podlag, ki jih zagotovi prijavitelj,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– kriterije in postopek za izbiro koncesionarja,
– rok, v katerem se sklene koncesijska pogodba,
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času razpisa.
11. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem koncesijske dejavnosti drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo določila zakona o obligacijskih razmerjih.
12. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe s koncedentom.
13. člen
Koncesionar je oproščen izvrševanja pogodbenih obveznosti samo v primeru višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha na podlagi ugotovljenih posledic višje sile, ki jih ugotovi nadzorni organ.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 343-2/95
Bled, dne 23. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti