Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1547. Odlok o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda, stran 2264.

Na podlagi 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86, 1/91), 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter pete in šeste alinee 2. točke pod C 14. člena in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 5. seji, dne 18. maja 1995 sprejel
O D L O K
o prometnem režimu in obalnem redu na
območju Bleda
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Blejsko jezero z obrežnim pasom (to je območje jezera z otokom in obrežnim zemljiščem med obalo in prvo javno prometnico) predstavlja naravovarstveni in kulturni spomenik.
Ta odlok ureja režim prometa in parkiranja, javnega prevoza in uporabo obale jezera na tem območju.
Odlok se uporablja od 15. junija do 30. septembra.
II. PROMETNI REŽIM
2. člen
Promet z motornimi vozili je opredeljen po kategoriziranih cestah:
1. odseki cest, na katerih je prepovedan promet za vsa vozila na motorni pogon:
– od križišča Kidričeve ceste in Ceste pod Skalo pri vili Prešeren do križišča Kidričeve ceste in Ceste za gradom v Mali Zaki.
– Grajska cesta od križišča z Riklijevo cesto do križišča s Prešernovo cesto pri Backu,
2. odseki cest, na katerih je promet urejen enosmerno:
– Kidričeva cesta od Velike do Male Zake (od križišča s Kolodvorsko cesto do odcepa za Veslaški center),
– Kolodvorska cesta v smeri od železniške postaje proti Veliki Zaki,
3. promet se lahko začasno zapre za vsa vozila na motorni pogon (razen za intervencijska vozila, goste kampa in dostavna vozila), ko informacijska služba sporoči, da so parkirišča v Veliki in Mali Zaki zasedena.
Informacijsko službo in zaporo izvaja koncesionar.
Fizična zapora se postavi pri križišču Kidričeve ceste in Ceste svobode pri Modni hiši Pristava in na Kolodvorski cesti nad objektom s hišno številko 33.
3. člen
Nepravilno parkirana vozila je možno odstraniti.
Odstranitev odredi komunalni redar ali policija.
Če najde komunalni redar ali policist vozilo parkirano tako, da pomeni to neposredno nevarnost ali oviro za promet, odredi, da se vozilo odstrani s ceste oziroma iz con, navedenih v sedmem odstavku tega člena odloka, na stroške lastnika oziroma imetnika pravice uporabe tega vozila.
Odstranitev parkiranih vozil iz sedmega odstavka 3. člena odloka opravi od občinskega sveta Bled pooblaščeno podjetje ali druga pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za tako dejavnost ter zagotavlja primeren prostor za parkiranje in čuvanje odstranjenih vozil.
Ceno za odvoz nepravilno parkiranih vozil določi pooblaščena pravna ali fizična oseba iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka po predhodnem soglasju Občinskega sveta občine Bled.
Če voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila odstrani po tem, ko je policist ali komunalni redar že poklical pooblaščeno podjetje ali drugo pravno ali fizično osebo iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila plačati 50% določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler vlečno vozilo ni odpeljalo.
Cone, v katerih se bo opravljal odvoz nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil, so:
1. odsek Kidričeve ceste od Velike do Male Zake (od križišča Kolodvorske in Kidričeve ceste do odcepa pod Justin rajem pred odcepom za Veslaški center).
2. del Ceste svobode od objekta s hišno številko 35 do križišča s Kidričevo cesto pri Modni hiši Pristava.
Navedene odcepe je treba označiti s predpisano prometno signalizacijo.
III. PARKIRNI REŽIM
4. člen
Na območju morfološke enote u-B 1 a (Blejsko jezero z obrežnim pasom), u-B 17, u-B 18 (Mala in Velika Zaka) je parkiranje dovoljeno samo:
– lastnikom objektov, njihovim zaposlenim in njihovim gostom na zemljišču, ki je njihova last in je urejeno kot parkirišče,
– na javnih parkiriščih, ki so določena s tem odlokom.
5. člen
Javna parkirišča so zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Bled, in so urejena v ta namen.
Javno parkirišče mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– zemljišče ne sme biti kmetijsko zemljišče I. kategorije,
– v celoti mora biti označeno z normativnimi znaki in fizičnimi zaporami, ki so primerne za ta prostor,
– zagotovljeno mora imeti fizično varovanje za čas obratovanja,
– zagotovljeno mora biti čiščenje in odvoz odpadkov,
– zagotovljeni morajo biti ustrezni sanitarni bloki.
6. člen
Javna parkirišča so glede na oddaljenost od obale jezera razdeljena v dve coni.
Coni sta označeni s prometnim znakom za parkiranje in z dodatno tablo za označitev cone.
7. člen
Uporabniki parkirišča morajo za uporabo parkirišča plačati naslednjo ceno:
za prvo cono:
– 1.000 SIT na dan za osebni avto
– 300 SIT na dan za motorno kolo
– 3.000 SIT na dan za kombi
za drugo cono:
– 500 SIT na dan za osebni avto
– 150 SIT za motorno kolo
– 2.000 SIT za kombi ali avtobus.
8. člen
Letne dovolilnice za parkiranje se izdajo za čas od 15. 6. do 30. 9. za tekoče leto za konkretno vozilo. Letna dovolilnica velja za parkiranje v obstoječem parkirnem režimu.
Cena letne dovolilnice je:
– 10.000 SIT za osebni avto
– 3.000 SIT za motorno kolo.
Vozila, katerih lastniki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Bled, imajo pri ceni letnih dovolilnic 70% popusta.
70% popusta imajo pri nakupu letne dovolilnice tudi gostje, ki bivajo v gostinskih kapacitetah v Občini Bled.
Letne dovolilnice v obliki nalepke izdaja koncesionar. Kolikor se uveljavlja popust, je potrebno predložiti dokazilo o stalnem bivališču oziroma ustrezen dokaz o bivanju v gostinskih objektih Občine Bled.
Letna dovolilnica – nalepka mora biti nameščena na vidnem mestu (za vzvratnim ogledalom). Na nalepki mora biti napisana registrska številka vozila.
O prodanih letnih dovolilnicah – nalepkah vodi koncesionar evidenco.
IV. JAVNI PREVOZ
9. člen
Javni prevoz se uredi tako, da se čimbolj razbremeni motorni promet ob jezeru in parkiranje v conah bliže jezeru.
Javni prevoz bo organiziran od parkirišča pri poslovni stavbi LIP, mimo Uniona do centralnega parkirišča, nato pri Gasilskem domu do avtobusne postaje, nato po Prešernovi na Rečico pri železniški postaji, od tam do Velike Zake, mimo Pristave, Mlina do centralnega parkirišča in nazaj na parkirišče pri LIP.
Vozni red bo prevoznik dal v potrditev občini in bo objavljen na vseh postajališčih.
V. OBALA JEZERA
10. člen
Obalo jezera in samo jezero lahko obiskovalci uporabljajo za sončenje, plavanje, počitek, veslanje, surfanje in druge aktivnosti, in sicer vsako od naštetih dejavnosti na tistem območju, ki je navedeno v odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Bleda.
Uporaba obale jezera za te namene je dovoljena samo na naslednjih delih:
– območje Male Zake,
– območje Velike Zake,
– območje Mlina.
Ti deli obale morajo biti označeni s tablami “urejena obala” in opremljeni s sanitarnimi bloki in posodami za smeti.
11. člen
Urejena kopališča so:
– Grajsko kopališče – javno kopališče,
– pri hotelu Toplice – hotelsko kopališče,
– pri Vili Bled – hotelsko kopališče.
VI. IZVAJANJE REŽIMA PO TEM ODLOKU
12. člen
Občina Bled bo izbrala izvajalca režima po tem odloku, na javnem razpisu in mu podelila koncesijo.
S koncesijsko pogodbo bo izvajalec režima prevzel najmanj naslednje obveznosti:
– postavil ustrezno število smetnjakov, zabojnikov in sanitarnih blokov na javnih parkiriščih in blizu urejene obale jezera,
– dnevno čistil parkirišča in obalo jezera ter dnevno odvažal odpadke na deponijo ali zbirna mesta izven turističnega območja,
– sproti čistil sanitarne bloke,
– pobiral parkirnino in skrbel za red in disciplino na parkiriščih,
– posredoval informacije o zasedenosti parkirišč in jezerske obale informativnemu centru,
– tedensko, ob koncu tedna, kontroliral kemično, biološko in mehansko čistočo jezerske vode ob urejenih obalah in o rezultatih sproti obveščal koncidenta,
– uredil javni prevoz v skladu z določbami odloka,
– plačeval koncesijo v skladu s koncesijsko pogodbo.
Koncesija se podeli za dobo petih let najugodnejšemu ponudniku. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran koncesionar, ki bo zagotovil opravljanje dejavnosti kvalitetno, pravočasno in v skladu z določbami tega odloka.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo komunalni redar, policija in inšpekcije, vsak v okviru svojih pristojnosti.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. vozi z motornim vozilom v nasprotju z 2. členom odloka;
2. neupravičeno izroči neprenosno dovolilnico za parkiranje iz 8. člena na drugo osebo ali motorno vozilo.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik ter odgovorna oseba pravne osebe.
15. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek na kraju samem posameznik, če:
1. parkira motorno vozilo izven parkirišč, določenih v 4. in 6. členu tega odloka;
2. parkira motorno vozilo na javnem parkirišču brez plačila za uporabo parkirišča (7. člen);
3. uporablja obalo jezera ali samo jezero v nasprotju z 10. členom tega odloka.
Pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, pa se za prekršek iz 1.,2. in 3. točke tega člena kaznuje na kraju samem z denarno kaznijo 10.000 SIT.
16. člen
Denarno kazen, na kraju samem, lahko izterja komunalni redar ali policist.
VIII. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo v veljavi vsi dosedanji predpisi, ki urejajo način uporabe Blejskega jezera, jezerske obale in njene okolice, kolikor niso v nasprotju z določbami tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 343-1/95
Bled, dne 23. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost