Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1546. Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Sekretariata Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 2260.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, in 20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-285/94-105), 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na predlog župana na 1. izredni seji, dne 31. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Sekretariata Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: mestna uprava) in Sekretariata Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odločanje o upravnih stvareh.
V okviru mestne uprave se ustanovijo upravni organi, upravne organizacije in strokovne službe ter se določi njihovo delovno področje.
2. člen
Upravni organi, upravna organizacija in strokovne službe v okviru pravic in dolžnosti mestne občine v skladu z zakoni, drugimi predpisi ter statutom Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) samostojno opravljajo upravne, strokovno tehnične, organizacijske, razvojne in druge naloge na področjih, za katere so ustanovljeni.
Naloge iz prvega odstavka tega člena, ki jih morajo opraviti upravni organi, upravne organizacije in strokovne službe, se določijo s programi dela.
3. člen
Naloge, položaj, pravice in obveznosti upravnih organov ter odnose do župana, mestnega sveta, pokrajine, države ter občanov določa zakon, statut MOL in drugi predpisi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE MESTNE UPRAVE IN SEKRETARIATA MESTNEGA SVETA
1. Strokovni službi
4. člen
Strokovni službi sta:
kabinet župana,
sekretariat mestnega sveta.
5. člen
Kabinet župana:
– opravlja strokovne in organizacijske naloge za župana,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju stikov z javnostjo,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju medmestnega in mednarodnega sodelovanja ter protokola,
– rešuje vloge in pritožbe v zvezi z delom mestne uprave,
– skrbi za informiranje občanov ter opravlja druge naloge po pooblastilu župana,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
Kabinet vodi župan ali vodja kabineta, ki je za svoje delo odgovoren županu.
6. člen
Sekretariat mestnega sveta:
– pripravlja seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in volilne komisije,
– pravočasno in ustrezno obvešča člane in funkcionarje mestnega sveta, politične stranke, zastopane v mestnem svetu, četrtne oziroma krajevne skupnosti in druge zainteresirane o vprašanjih, ki jih obravnava in o katerih odloča mestni svet ali od njega pooblaščeno delovno telo,
– pripravlja predloge programov mestnega sveta in njegovih delovnih teles na podlagi programov dela mestne uprave ter v sodelovanju z drugimi predlagatelji gradiv,
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe organov in delovnih teles iz prve alinee tega odstavka ter za člane mestnega sveta in njihove klube,
– pripravlja poročila organov in delovnih teles iz prve alinee tega odstavka za obravnavo na mestnem svetu,
– zbira in vodi evidence vprašanj in pobud članov mestnega sveta in skrbi za njihovo pravočasno posredovanje mestni upravi oziroma njenim pristojnim službam in drugim pristojnim ter posreduje njihove odgovore v skladu s poslovnikom mestnega sveta,
– uresničuje in spremlja uresničevanje sklepov organov in delovnih teles iz prve alinee tega odstavka ,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
Sekretariat vodi sekretar mestnega sveta.
Sekretariat se pri svojem delu ravna po usmeritvah, sklepih in stališčih mestnega sveta, kateremu je odgovoren za svoje delo.
Sekretar mestnega sveta je odgovoren mestnemu svetu za opravljanje svojega dela in dela sekretariata mestnega sveta.
Delavci sekretariata mestnega sveta so za svoje delo odgovorni sekretarju mestnega sveta.
Župan oziroma direktor mestne uprave zagotavlja uresničevanje pravic in obveznosti delavcev sekretariata mestnega sveta iz delovnih razmerij na predlog sekretarja mestnega sveta.
2. Upravni organi
7. člen
Upravni organi v sestavi mestne uprave za opravljanje nalog iz 2. člena tega odloka, so:
– oddelek za finance,
– oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve,
– oddelek za informatiko,
– oddelek za lokalno samoupravo,
– oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
– urad za mladino v sestavi oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
– urad za preprečevanje zasvojenosti v sestavi oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
– oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost,
– oddelek za zdravstvo in socialno varstvo,
– oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem,
– oddelek za gospodarske javne službe in promet,
– oddelek za urbanizem in okolje,
– oddelek za stavbna zemljišča,
– oddelek za gospodarjenje z nepremičninami,
– oddelek za stanovanjsko gospodarstvo,
– oddelek za zaščito in reševanje,
– inšpektorat.
8. člen
Oddelek za finance:
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ,
– pripravlja predlog proračuna MOL, rebalans proračuna, zaključni račun proračuna in predloge drugih aktov s področja financ,
– opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna,
– vodi računovodstvo MOL,
– vodi račun mestne uprave,
– nadzoruje uporabnike proračunskih sredstev, vrednostnih papirjev,
– opravlja druge naloge iz svojega delovnega področja.
9. člen
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve:
– opravlja nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku,
– skrbi za skladnost predpisov in drugih aktov MOL z ustavo, zakoni in drugimi predpisi,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov,
– nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim mestni svet,
– sodeluje pri pripravi gradiva za postopke pred sodišči in drugimi organi,
– vodi register kolektivnih in individualnih pogodb,
– opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na kadrovske zadeve in sistem plač zaposlenih v mestni upravi,
– opravlja zadeve, ki se nanašajo na organizacijo in racionalizacijo dela v mestni upravi,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z usposabljanjem zaposlenih in štipendiranjem,
– vodi vložišče, skrbi za organizacijo delovanja arhiva in knjižnice,
– opravlja administrativno-tehnične naloge,
– opravlja in skrbi za tehnično in investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb, počitniških objektov, opreme in naprav,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge za direktorja mestne uprave,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
10. člen
Oddelek za informatiko:
– organizira, spremlja in koordinira izgradnjo enotnega informacijskega sistema za potrebe MOL, javnih podjetij in javnih zavodov,
– vzdržuje in razvija komunikacijski sistem za prenos podatkov,
– vodi koordinacijo in nadzor pri nabavi računalniške in programske opreme v mestni upravi,
– vzdržuje in razvija računalniške aplikacije ter tehnično vzdržuje skupne večnamenske baze podatkov za potrebe prostorskega informacijskega sistema,
– zbira in obdeluje statistične podatke, analizira družbenoekonomska stanja in skrbi za razvoj sodobnih statističnih postopkov in metod,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
11. člen
Oddelek za lokalno samoupravo:
– opravlja koordinacijo s četrtnimi in krajevnimi skupnostmi,
– spremlja izvajanje nalog četrtnih in krajevnih skupnosti,
– spremlja finančno poslovanje četrtnih in krajevnih skupnosti,
– posreduje predloge in mnenja četrtnih in krajevnih skupnosti mestnemu svetu,
– skrbi za medobčinsko in medmestno sodelovanje ter povezovanje s širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi (pokrajinami),
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
12. člen
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport:
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
– sodeluje pri pripravi delovnih programov in izdelavi planskih aktov MOL s tega področja,
– razporeja sredstva, namenjena dejavnostim, ki jih pokriva,
– spremlja in zagotavlja investicijsko vzdrževanje in usklajuje nove investicije,
– pripravlja, usklajuje in spremlja programe športa za osnovno šolo in vzgojno varstvene zavode izven rednega pouka ter društev in oblikuje kriterije in merila za vrednotenje teh programov,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
13. člen
Urad za mladino v sestavi oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport:
– spremlja vlogo in položaj mladih,
– zagotavlja informiranje in svetovanje za mladino,
– omogoča združevanje mladine v zvezi s poklicnimi in prostočasnimi dejavnostmi,
– skrbi za sofinanciranje programov in prostorov za mladino,
– omogoča soodločanje mladih v vseh zanje pomembnih vprašanjih,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
14. člen
Urad za preprečevanje zasvojenosti v sestavi oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport:
– načrtuje politiko za preprečevanje zasvojenosti,
– spremlja stanje na področju zasvojenosti z drogami v MOL,
– spremlja učinkovitost preventivnih programov in strategij,
– skrbi za izobraževanje vzgojno-izobraževalnih kadrov za delo z mladimi in njihovimi starši,
– skrbi za medsebojno sodelovanje med ustreznimi institucijami v MOL in širše,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
15. člen
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost:
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za področje kulture,
– sodeluje pri pripravi delovnih programov ter izdelavi planskih aktov MOL s tega področja,
– razporeja sredstva, namenjena dejavnostim, ki jih pokriva,
– spremlja in zagotavlja investicijsko vzdrževanje ter usklajuje nove investicije,
– opravlja strokovne naloge za izdajo soglasij in mnenj za kulturne prireditve,
– zagotavlja izvajanje raziskovalnih potreb MOL,
– zagotavlja mladinsko raziskovalno dejavnost,
– pospešuje inovativno in raziskovalno dejavnost ter znanstveni tisk in strokovna posvetovanja,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
16. člen
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo:
– skrbi za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni,
– opravlja strokovna opravila v zvezi z določanjem in zagotavljanjem mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– na podlagi koncesijskega akta vodi postopke podeljevanja koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti,
– vodi nadzor nad izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva,
– izvaja in spremlja projekte s področja osnovnega zdravstvenega varstva,
– pripravlja razvojne programe socialnega varstva in socialnega skrbstva,
– izvaja programe socialnovarstvenih pomoči,
– skrbi za uresničevanje in uveljavljanje socialnovarstvenih pomoči,
– planira in spremlja delo društev in alternativnih oblik dejavnosti,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
17. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem:
– analizira in spremlja tekoča gibanja na področju gospodarstva z vidika zaposlovanja,
– pospešuje in razvija podjetništvo,
– izvaja naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, trgovine in gostinstva iz pristojnosti mestne uprave,
– opravlja strokovne naloge za oblikovanje blagovnih rezerv v skladu z zakonom,
– pospešuje turizem, kongresno in sejemsko dejavnost,
– izvaja dejavnost promocijskega centra in turistične informacijske službe,
– usklajuje aktivnosti nosilcev turistične ponudbe in sodeluje z društvi, pomembnimi za turizem,
– usklajuje in organizira mestne prireditve,
– predlaga višino in porabo krajevne takse,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
18. člen
Oddelek za gospodarske javne službe in promet:
– predlaga način opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb in izbirne gospodarske javne službe,
– predlaga prometni režim v MOL in opravlja strokovne naloge za izdajo odločb v upravnem postopku,
– predlaga organizacijo in način avto taksi prevozov,
– predlaga idejne rešitve prometa in infrastrukture gospodarskih javnih služb,
– skrbi za prometne naprave MOL,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
Kolikor je oddelek posebej pooblaščen, opravlja tudi naslednje naloge:
– pripravlja razvojne programe gospodarskih javnih služb,
– določa standarde in normative za gospodarske javne službe,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in storitev,
– vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
– opravlja strokovna opravila v zvezi s podeljevanjem koncesij in izbiro koncesionarjev,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb,
– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo.
19. člen
Oddelek za urbanizem in okolje:
– pripravlja in izdeluje prostorski plan in mestni načrt,
– pripravlja strokovne podlage za usklajevanje medobčinskih planov,
– pripravlja programske in projektne rešitve prometa in komunalne infrastrukture,
– načrtuje mestne projekte,
– oblikuje spremembe in dopolnitve prostorskega plana in mestnega načrta,
– organizira razprave in spremlja izvajanje prostorskega plana in mestnega načrta,
– pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in za pripravo lokacijskih dokumentacij,
– pridobiva oziroma pripravlja strokovna gradiva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja metodologijo ter programske in projektne naloge za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov,
– nadzoruje kakovost in izdelavne roke prostorskih izvedbenih aktov,
– oblikuje razpisne pogoje za pridobivanje ponudb,
– pripravlja lokacijske informacije v zvezi z merili in pogoji za posege v prostor,
– pripravlja strokovne podlage za raziskavo lokacij za zahtevnejše programe,
– pripravlja pogoje in strokovne podlage za razpis urbanistično arhitektonskih natečajev,
– izdeluje pisne lokacijske informacije ter pogoje za izdelavo lokacijskih dokumentacij,
– organizira izdelavo lokacijskih dokumentacij,
– pregleduje izdelano lokacijsko dokumentacijo pred izdajo stranki,
– izdeluje projektne naloge, pridobiva potrebne idejne rešitve za lokacijske dokumentacije ter jih usklajuje med posameznimi nosilci nalog,
– izdeluje analize stanja v prostoru,
– pripravlja in vodi projekte za računalniško obdelavo podatkov,
– izdeluje grafične upodobitve prostorskih podatkov in rezultate analiz,
– pripravlja pravno oblikovanje odlokov in pravnih aktov iz delovnega področja,
– daje informacije v zvezi s pogoji za posege v prostor, tolmači prostorske planske in izvedbene akte,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
20. člen
Oddelek za stavbna zemljišča:
– opravlja strokovne naloge v zvezi s pridobivanjem, urejanjem, vrednotenjem in prodajo ter oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo,
– vodi evidenco stavbnih zemljišč,
– daje informacije občanom v zvezi z urejanjem prostora, predvsem o možnosti gradnje,
– izvaja obračun in nadzor prispevkov s področja urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč,
– opravlja finančno poslovanje za zadeve, ki se nanašajo na pristojnosti Sklada stavbnih zemljišč MOL,
– opravlja druge zadeve iz pristojnosti Sklada stavbnih zemljišč MOL.
21. člen
Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami:
– opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko-pravnimi zadevami in vodi evidenco nepremičnin MOL,
– opravlja strokovna opravila za pravni promet z nepremičninami MOL,
– opravlja strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije in po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi in upravnimi prostori MOL,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z oddajo in najemom poslovnih in drugih objektov ter prostorov,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
22. člen
Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo:
– pripravlja stanovanjski program MOL,
– zagotavlja neprofitno stanovanjsko gradnjo in gradnjo socialnih stanovanj,
– pripravlja projekte za prijavo na razpis republiških posojil za neprofitno stanovanjsko gradnjo,
– pripravlja in sodeluje pri upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji,
– vodi evidenco stanovanj, ki so v lasti MOL, iskalcev stanovanj, vodi postopke v zvezi z oddajo stanovanj in dodeljevanjem stanovanjskih posojil,
– ugotavlja upravičenost do stanovanjskih subvencij,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov iz svojega delovnega področja,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem s stanovanjskimi hišami,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
23. člen
Oddelek za zaščito in reševanje:
– opravlja naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
24. člen
Inšpektorat:
– opravlja nadzor nad izvajanjem odlokov in drugih predpisov MOL,
– opravlja nadzor nad mirujočim prometom,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
3. Upravna organizacija
25. člen
Upravna organizacija je zavod za varstvo okolja, ki je v sestavi oddelka za urbanizem in okolje.
Zavod za varstvo okolja opravlja strokovne in druge naloge s področja varstva okolja, in sicer:
– izdeluje strokovne študije za posamezna področja delovanja,
– pripravlja študije ranljivosti okolja,
– pripravlja predloge raziskovalnih in razvojnih projektov,
– zagotavlja izvajanje kontrole virov onesnaževanja,
– analizira rezultate kontrole virov onesnaževanja,
– pripravlja strokovne podlage v zvezi z javnimi stroški in dajatvami oziroma olajšavami
– pripravlja smernice in priporočila,
– pripravlja in predlaga ukrepe,
– pripravlja in predlaga odloke.
Področje varstva okolja obsega:
– skrb za čistočo bivalnega okolja, mestnih ulic, zelenic, cvetličnih nasadov, mestnih parkov in vodnih površin,
– skrb za ureditev sprehajalnih poti in Ljubljanskega barja,
– skrb za čistost zraka in pitne vode,
– zaščita pred hrupom,
– zaščita pred radioaktivnim onesnaževanjem,
– skrb za urejeno zbiranje in odlaganje odpadkov ter za primerno čiščenje komunalnih odplak,
– skrb za izvajanje zaščite pred glodalci, faraonkami in drugimi škodljivci.
26. člen
Oddelek vodi načelnik, urad vodja, upravno organizacijo direktor in inšpektorat glavni inšpektor (v nadaljevanju: predstojnik).
Predstojnik iz prvega odstavka tega člena je za opravljanje svojega dela in dela upravnega organa oziroma upravne organizacije, ki ga vodi, odgovoren županu oziroma direktorju mestne uprave.
Delavci upravnega organa oziroma upravne organizacije so za svoje delo odgovorni predstojniku.
27. člen
Mestna uprava lahko opravlja upravne in strokovne naloge tudi za druge lokalne samoupravne skupnosti. Obseg in vrsto nalog ter druge pogoje se določi s pogodbo.
III. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE
28. člen
V upravnih organih, upravnih organizacijah in strokovnih službah se v skladu z obsegom in načinom dela lahko oblikujejo notranje organizacijske enote, kot so: odsek, referat, služba, center, urad, arhiv.
V posameznem upravnem organu, upravni organizaciji in strokovni službi se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote tudi z drugačnimi nazivi, če to bolj ustreza naravi njihovih nalog.
29. člen
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje delavcev različnih strok oziroma delavcev iz različnih področij dela in notranjih organizacijskih enot, se oblikujejo projektne skupine.
Projektno skupino s sklepom določi direktor mestne uprave.
IV. ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH
30. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti MOL in iz prenesene državne pristojnosti izdaja odločbe na prvi stopnji direktor mestne uprave.
31. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja direktor mestne uprave, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.
32. člen
Župan oziroma direktor mestne uprave lahko pooblasti delavce mestne uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
33. člen
O izločitvi direktorja mestne uprave odloča župan.
O izločitvi uradne osebe na prvi stopnji odloča direktor mestne uprave, na drugi stopnji pa župan.
V. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Na podlagi 49. člena statuta MOL izda župan akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi in sekretariatu mestnega sveta v 30 dneh po sprejemu tega odloka.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov mesta Ljubljana (Uradni list SRS, št. 13/82, 15/85, 51/86, 28/89 in Uradnilist RS, št. 26/90 in 32/91) in odlok o sekretariatu Skupščine mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/82), odlok o organizaciji in delovnem področju občinskih upravnih organov ter strokovnih služb občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 1/84 in Uradni list RS, št. 15/93), odlok o sekretariatu Skupščine občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 15/93), odlok o občinskih upravnih organih in strokovnih službah občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 43/90), odlok o sekretariatu Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 43/90), odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju upravnih organov in strokovnih služb občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 38/86, 33/89, 3/90), odlok o organizaciji in delovnem področju sekretariata Skupščine občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 38/86), odlok o občinskih upravnih organih in strokovnih službah občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, 27/90, 15/91), odlok o občinskih upravnih organih in strokovnih službah občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list RS, št. 26/90, 18/91) ter odlok o ustanovitvi in nalogah mestne komunalne inšpekcije za območje Ljubljane (Uradni list SRS, št. 25/75).
36. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-2/95
Ljubljana, dne 31. maja 1995.
Predsenik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur., l. r.

AAA Zlata odličnost