Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1545. Statut mestne občine Ljubljana, stran 2250.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-285/94-105) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 1. izredni seji dne 31. maja 1995 sprejel
S T A T U T
Mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta statut določa območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), njen status in simbole, temeljna načela za njeno organizacijo in delovanje, oblikovanje in pristojnosti njenih organov, organizacijo in delovanje četrtnih in krajevnih skupnosti, neposredne oblike odločanja občanov, organizacijo mestne uprave, organizacijo javnih služb, premoženje in financiranje MOL, njene akte, praznika, priznanja, pokroviteljstvo ter postopek za spremembo statuta.
2. člen
Območje Mestne občine Ljubljana obsega območja naslednjih naselij:
Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Črna vas, Dolgo Brdo, Dvor, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, Lipe, Ljubljana, Mali Lipoglav, Mali Vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Medno, Pance, Podgrad, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, Ravno Brdo, Rašica, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, Stanežiče, Šentpavel, Toško Čelo, Tuji Grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče, Zgornja Besnica, Zgornje Gameljne.
Slikovni prikaz območja MOL je sestavni del tega statuta.
3. člen
Sedež MOL je: Ljubljana, Mestni trg 1.
4. člen
MOL je pravna oseba javnega prava, ki jo predstavlja in zastopa župan.
5. člen
MOL ima grb in zastavo.
Grb MOL ima obliko ščita s poljem rdeče barve; podoba na grbu ima v spodnjem delu tri zelene griče, na njih belo obzidje s stolpom in na njem zmaja zelene barve.
Zastava MOL se deli po dolžini na dve po velikosti enaki barvni polji. Zgornje je belo, spodnje pa zeleno. Na sredi zastave je grb MOL, ki sega z eno polovico v belo polje, z drugo v zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve.
Mestni svet z odlokom določi uporabo grba in zastave ter uporabo imena Ljubljane.
6. člen
V MOL imajo svoje pečate župan, mestni svet, nadzorni odbor, volilna komisija, direktor mestne uprave ter upravni organi, upravne organizacije in strokovne službe mestne uprave (v nadaljevanju: upravni organi).
Pečati iz prejšnjega odstavka tega člena so okrogle oblike s premerom 35 mm, zelene barve in so lahko izdelani iz gumija, kovine ali drugega ustreznega materiala. Poleg teh pečatov se lahko uporabljajo tudi mali pečati s premerom 20 mm.
7. člen
Župan MOL ima pečat z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgornjem robu pečata in z napisom “ŽUPAN” ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini.
8. člen
Mestni svet MOL ima pečat z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgornjem robu pečata in z napisom “MESTNI SVET” ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini.
9. člen
Nadzorni odbor MOL ima pečat z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgornjem robu pečata in z napisom “NADZORNI ODBOR” ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini.
10. člen
Volilna komisija MOL ima pečat z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgornjem robu pečata in z napisom “VOLILNA KOMISIJA” ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini.
11. člen
Direktor Mestne uprave MOL ima pečat z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA” ob zgornjem zunanjem robu pečata, z napisom “MESTNA UPRAVA” ob zgornjem notranjem robu in z napisom “DIREKTOR” ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini.
12. člen
Upravni organ mestne uprave ima pečat z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA” ob zgornjem zunanjem robu pečata, z napisom “MESTNA UPRAVA” ob zgornjem notranjem robu in z navedbo imena upravnega organa ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini.
Pečat upravnega organa v sestavi ima ob spodnjem zunanjem robu pečata navedbo organa, v sestavi katerega je, ob spodnjem notranjem robu pa je navedeno ime upravnega organa v sestavi.
13. člen
Območje MOL je razdeljeno na četrtne in krajevne skupnosti, v katerih občani uresničujejo svoje skupne in neposredne interese. Četrtne skupnosti se lahko ustanovijo na območju naselja Ljubljana, krajevne skupnosti pa zunaj tega območja.
14. člen
MOL se lahko z drugimi občinami povezuje v pokrajino zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena.
15. člen
MOL sodeluje z drugimi občinami in širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi za opravljanje skupnih zadev po načelih prostovoljnosti in solidarnosti.
16. člen
MOL sodeluje z lokalnimi samoupravnimi skupnostmi, organi in organizacijami drugih držav ter v ta namen navezuje vsestransko gospodarsko, znanstveno, kulturno, politično in drugo sodelovanje.
MOL skrbi za povezovanje in razvijanje stikov z mesti in kraji v tujini.
II. NALOGE MOL
17. člen
MOL po svojih organih samostojno ureja in opravlja naslednje naloge:
1. na področju normativnega urejanja:
– sprejema statut, odloke in druge akte MOL,
– sprejema proračun in zaključni račun MOL,
– sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja MOL,
– skrbi za varstvo okolja,
– ureja delovanje mestne uprave,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem MOL,
– določa način in pogoje za oddajo in najem premičnega in nepremičnega premoženja,
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi koomunalnimi objekti ter z drugimi infrastrukturnimi objekti,
– ureja javne službe MOL,
– ureja ulice, javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge javne površine,
– ureja javni red v MOL,
– predpisuje lokalne davke in druge dajatve,
– ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določa načrt varstva pred požarom,
– določa prekrške in denarne kazni za kršenje predpisov MOL;
2. pospešuje:
– službe socialnega skrbstva, predšolske vzgoje in varstva otrok ter službe za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
– vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, kulturno, turistično, informacijsko, dokumentacijsko in društveno dejavnost,
– gospodarski razvoj MOL,
– športno in rekreacijsko dejavnost;
3. upravlja:
– mestno premoženje,
– javna podjetja, javne zavode ter druge organizacije, katerih ustanovitelj je MOL,
– javne površine in drugo javno dobro,
– lokalne javne ceste in javne poti;
4. s svojimi sredstvi:
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja varstvo okolja,
– gradi in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte in naprave,
– gradi in vzdržuje mestne ulice, lokalne javne ceste, gozdne ceste, javne poti in druge javne površine,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in neprofitna stanovanja,
– zagotavlja subvencije in tekoče prenose v gospodarske javne službe (komunalna, cestna in stanovanjska dejavnost, gospodarjenje s prostorom in druge dejavnosti),
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, predšolske vzgoje, socialnega varstva, zdravstvenega varstva, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa in drugih dejavnosti,
– pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjižnično dejavnost,
– zagotavlja opravljanje pokopališko – pogrebne in mrliško – ogledne službe,
– zagotavlja izvajanje varstva pred požarom ter naravnimi in drugimi nesrečami,
– zagotavlja delovanje organov MOL, delovnih teles mestnega sveta in mestne uprave;
5. s svojimi ukrepi:
– preprečuje nastanek socialnih problemov,
– skrbi za varstvo pred požarom in organizira vodenje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
6. zagotavlja in organizira:
– pomoč in reševanje za primere naravnih in drugih nesreč,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– lokalno policijo,
– izvensodno poravnavo sporov;
7. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premoženja,
– s sredstvi za delovanje in razvoj MOL.
18. člen
MOL opravlja tudi druge zadeve, ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice in razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve lokalnih in državnih organov,
– občinsko upravno nadzorstvo,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe MOL,
– evidenco mestnega zemljišča in drugega premoženja MOL,
– odločanje o rabi in namembnosti prostora,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– skrb za mestne javne zgradbe in mestne naprave,
– varstvo naravne in kulturne dediščine v pristojnosti MOL,
– urejanje mestnega in lokalnega prometa,
– urejanje lokalnega potniškega prometa,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij,
– organizacijo dimnikarske službe,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine ter preskrbo MOL,
– promocijo MOL ter usmerjanje in usklajevanje prireditev, pomembnih za MOL,
– pospeševanje razvoja turizma, kongresne in sejemske dejavnosti,
– določanje pogojev za opravljanje turizma, obrti in gostinstva,
– javno zdravstveno službo na primarni ravni ter bolnišnično in lekarniško dejavnost,
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za pomoč na domu,
– ustanavljanje služb za širše območje na področju vzgoje, izobraževanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva in otroškega varstva ter drugih služb javnega pomena,
– zagotavljanje delovanja informacijsko – dokumentacijskih, kulturnih, znanstvenih, socialnih, zdravstvenih, varstvenih in športnih organizacij, ki imajo pomen za več lokalnih skupnosti, za širšo lokalno samoupravno skupnost ali za državo,
– raziskovalno dejavnost za potrebe MOL,
– gasilstvo kot obvezno javno službo,
– opravljanje nalog, ki jih država prenese na MOL,
– druge naloge, določene z državnimi predpisi in akti MOL.
19. člen
MOL predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon, naslednje davke, nadomestila, odškodnine in druge dajatve:
– davek od premoženja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda,
– odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja,
– druge dajatve, določene s predpisom MOL.
III. ORGANI MOL
1. Skupne določbe
20. člen
Organi MOL so mestni svet, nadzorni odbor in župan. Organ MOL je tudi mestna volilna komisija.
21. člen
Delo organov MOL je javno.
Organi MOL zagotavljajo javnost dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih občil na sejah organov MOL ter na druge načine, ki jih določata ta statut in drugi predpisi MOL.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva mestnega sveta in drugih organov MOL, ki so zaupne narave.
22. člen
Organi MOL in njihova delovna telesa so sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča večina njihovih članov, kolikor zakon, ta statut ali drug predpis ne določa drugače.
Organi MOL in njihova delovna telesa odločajo z večino glasov navzočih članov, kolikor zakon, ta statut ali drug predpis ne določa drugače.
23. člen
Vsi funkcionarji so MOL tudi materialnopravno odgovorni za škodo, ki jo pri opravljanju svoje funkcije povzročijo namenoma ali iz hude malomarnosti.
Če škodo povzroči več funkcionarjev, odgovarja vsak za tisti del škode, ki ga je povzročil; če posamičnega dela škode ni mogoče ugotoviti, jo povrnejo vsi povzročitelji v enakih delih.
Način uveljavljanja odškodnine se določi s poslovnikom.
24. člen
Kadar katerikoli organ ali delovno telo odloča o zadevi, pri kateri obstaja dvom v nepristranost posameznega njegovega člana, potem ta član ne sme sodelovati pri odločanju o tej zadevi.
Razloge in postopek izločitve iz odločanja o posamezni zadevi se določi s poslovnikom.
2. Mestni svet
25. člen
Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL.
Mestni svet ima 45 članov.
Volilne enote in postopek za volitve članov mestnega sveta ureja v skladu z zakonom poseben odlok.
26. člen
Mestni svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut, odloke in druge akte MOL,
– sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja MOL,
– sprejema mestni proračun in zaključni račun,
– določa organizacijo in delovno področje mestne uprave in strokovne službe mestnega sveta,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na MOL,
– imenuje in razrešuje predsednike in člane komisij in odborov mestnega sveta, predsednika in člane nadzornega odbora ter predsednika in člane volilne komisije,
– na predlog župana imenuje in razrešuje enega ali več podžupanov,
– imenuje direktorja mestne uprave na predlog župana in ga razrešuje,
– nadzoruje delo župana, podžupana in mestne uprave glede izvrševanja odločitev mestnega sveta,
– imenuje in razrešuje člane upravnega in nadzornega odbora sklada stavbnih zemljišč in stanovanjskega sklada ter člane organov gospodarskih javnih služb, če gre za izvajanje ustanoviteljskih pravic,
– daje mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot,
– imenuje in razrešuje predstavnike MOL v sosvetu načelnika upravne enote,
– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL, razen v primerih, ko je način odtujitve oziroma pridobitve predpisan s posebnimi zakoni, ter o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o zadolževanju MOL za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb,
– daje soglasja k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOL,
– daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOL,
– predpisuje način upravljanja in gospodarjenja s premoženjem MOL,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut ali drug predpis, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
27. člen
Mestni svet se konstituira na svoji prvi seji. Postopek konstituiranja se določi v poslovniku mestnega sveta.
Prvo sejo mestnega sveta skliče dotedanji predsednik mestnega sveta. Do izvolitve novega predsednika, vodi sejo najstarejši član sveta.
28. člen
Člani mestnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika, lahko tudi enega ali več podpredsednikov.
Predsednik mestnega sveta predstavlja mestni svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
Predsednik mestnega sveta skliče seje delovnih teles mestnega sveta, če tega ne store njihovi predsedniki.
Podpredsednik mestnega sveta pomaga predsedniku pri njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve iz njegovega delovnega področja.
Če je predsednik mestnega sveta zadržan ali iz drugih razlogov ne more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča po njegovem pooblastilu eden izmed podpredsednikov, kolikor predsednik ni dal pooblastila, ga nadomešča najstarejši podpredsednik.
Predsednik mestnega sveta opravlja svojo funkcijo poklicno. Podpredsednik opravlja svojo funkcijo poklicno ali nepoklicno.
29. člen
Mestni svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku mestnega sveta pri pripravljanju in vodenju sej ter vodi, organizira in usklajuje delo samostojne strokovne službe mestnega sveta, ki opravlja strokovno, organizacijsko, administrativno in tehnično delo za mestni svet, njegove komisije in odbore, nadzorni odbor, volilno komisijo ter člane mestnega sveta in njihove klube.
Sekretarja imenuje in razrešuje mestni svet na predlog predsednika mestnega sveta. Funkcija sekretarja je poklicna.
Mandatna doba sekretarja je vezana na mandat mestnega sveta, vendar je naloge sekretarja dolžan opravljati do imenovanja novega sekretarja.
30. člen
Mestni svet se sestaja na rednih, izrednih in slavnostnih sejah, ki jih sklicuje predsednik mestnega sveta na lastno pobudo. Predsednik mora sklicati sejo na predlog župana, nadzornega odbora ali skupine najmanj dvanajstih članov mestnega sveta.
Predsednik mora sklicati sejo mestnega sveta najmanj enkrat v dveh mesecih.
31. člen
Mestni svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih organov MOL.
3. Delovna telesa mestnega sveta
32. člen
Mestni svet lahko ustanovi komisije in odbore, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem statutom in poslovnikom mestnega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti mestnega sveta in dajejo mestnemu svetu mnenja in predloge ter opravljajo druge naloge, določene z akti MOL.
33. člen
Mestni svet ima naslednje stalne komisije:
1. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
2. Statutarnopravno komisijo,
3. Komisijo za vloge in pritožbe,
4. Komisijo za medobčinsko, medmestno in mednarodno dejavnost,
5. Komisijo za priznanja.
Mestni svet lahko po potrebi ustanovi še druge stalne in začasne komisije.
Število članov in sestav stalnih komisij, njihovo delovno področje in trajanje mandata določi mestni svet z odlokom, začasne komisije pa lahko ustanovi s sklepom o imenovanju.
34. člen
Mestni svet ima naslednje odbore in pododbore:
1. Odbor za finance,
2. Odbor za splošnopravne zadeve,
– Pododbor za premoženjskopravne zadeve,
3. Odbor za lokalno samoupravo,
4. Odbor za gospodarstvo in javnogospodarske službe,
– Pododbor za turizem in promocijo,
– Pododbor za trgovino, gostinstvo in drobno gospodarstvo,
5. Odbor za cestnoprometno dejavnost,
6. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in preskrbo,
7. Odbor za zdravstvo,
8. Odbor za kulturo,
9. Odbor za predšolsko vzgojo in šolstvo,
– Pododbor za znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– Pododbor za mladino,
10. Odbor za šport in rekreacijo,
11. Odbor za socialna vprašanja,
– Pododbor za socialno varstvo,
– Pododbor za preprečevanje zasvojenosti,
– Pododbor za invalide,
– Pododbor za upokojence,
12. Odbor za stanovanjska vprašanja,
13. Odbor za urbanizem,
14. Odbor za varstvo okolja,
15. Odbor za javni red ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
35. člen
Odbori imajo največ sedem članov, pododbori imajo največ pet članov. Če ima odbor dva ali več pododborov, ima lahko največ devet članov. Predsedniki pododborov so hkrati člani odborov, znotraj katerih pododbori delujejo.
Predsedniki odborov, pododborov in komisij opravljajo svoje delo poklicno ali nepoklicno.
Izjemoma lahko opravlja svojo funkcijo poklicno član mestnega sveta, ki deluje kot član v enem ali več odborih, pododborih ali komisijah, če njegova zasedenost pri delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles dosega poln delovni čas. Ugotovitev o izpolnjevanju pogojev za poklicno opravljanje funkcije člana mestnega sveta sprejme Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Delovno področje, trajanje mandata in način imenovanja članov odborov in pododborov se določi z odlokom.
Mestni svet imenuje predsednike odborov in pododborov izmed članov mestnega sveta, člane pa izmed članov mestnega sveta in drugih občanov, pri čemer mora v posameznem odboru oziroma pododboru večina članov biti iz mestnega sveta.
36. člen
Problematiko posameznih področij najprej obravnava pristojni odbor, ki posreduje mestnemu svetu mnenja in predloge.
Na področjih, kjer je v okviru odbora ustanovljen pododbor, obravnava zadevo najprej pristojni pododbor, ki svoja mnenja in predloge posreduje odboru.
4. Nadzorni odbor
37. člen
Nadzorni odbor je organ MOL, ki nadzora razpolaganje s premoženjem MOL, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
38. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen.
Z odlokom se uredi postopek dela nadzornega odbora.
39. člen
Nadzorni odbor ima sedem članov, ki jih za dobo treh let z dvetretjinsko večino vseh članov imenuje mestni svet.
Način imenovanja in razrešitve nadzornega odbora se določi z odlokom iz prejšnjega člena.
40. člen
Kandidat za člana nadzornega odbora mora izpolnjevati poleg zakonskih še naslednje pogoje:
– najmanj VII. stopnja izobrazbe,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno – računovodskem področju,
– ne sme biti v zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s članom mestnega sveta, z županom ali tajnikom mestne uprave.
Prednost pri izbiri imajo kandidati z nazivom pooblaščeni revizor po zakonu.
41. člen
Funkcija člana nadzornega odbora je lahko poklicna ali nepoklicna, o čemer odloča mestni svet.
Višino plače oziroma višino nadomestila določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po predpisih, ki veljajo za funkcionarje MOL.
42. člen
Član nadzornega odbora je predčasno razrešen:
– če to sam zahteva,
– če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti,
– če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije,
– če več ne izpolnjuje pogojev za člana nadzornega odbora,
– če ne ravna v skladu s tem statutom in drugimi predpisi MOL.
Član nadzornega odbora je predčasno razrešen, če mestni svet ugotovi nastop enega od razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena in na tej podlagi odloči o predčasni razrešitvi. S tem dnem članu nadzornega odbora tudi preneha mandat.
Član nadzornega odbora ne sme opravljati svoje funkcije, če je proti njemu sprožen kazenski postopek, o čemer je dolžan obvestiti predsednika nadzornega odbora, ki nato o tem obvesti mestni svet. Mestni svet lahko odloči o razrešitvi takega člana, če bi tak primer onemogočil tekoče delo nadzornega odbora.
43. člen
Nadzorni odbor ima pravico do vpogleda v finančno stanje in poslovanje uporabnikov proračuna in upravljalcev premoženja MOL (v nadaljevanju: uporabniki proračuna).
Uporabniki proračuna so nadzornemu odboru dolžni zagotoviti zahtevane informacije in dostop do podatkov. V primeru, da uporabnik proračuna MOL tega ne stori, nadzorni odbor poda na mestni svet obrazložen predlog za začasno ustavitev financiranja iz proračuna.
44. člen
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora ima pravico biti navzoč na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles. O sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles je predsednik nadzornega odbora obveščen z ustreznim pisnim gradivom.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora daje pojasnila na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles na zahtevo predsedujočega.
45. člen
Nadzorni odbor na prvi seji mestnega sveta v koledarskem letu poda svoje poročilo o poslovanju organov MOL v preteklem letu. Nadzorni odbor dostavi pisno poročilo mestnemu svetu in županu.
46. člen
V primeru, ko nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti pri razpolaganju s premoženjem, nenamenskosti ali nesmotrnosti porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev, mora o svojih ugotovitvah obvestiti mestni svet, župana in kršitelja ter mestnemu svetu v sprejem predložiti potrebne sklepe.
47. člen
Nadzorni odbor po potrebi lahko povabi k sodelovanju zunanje strokovne svetovalce.
5. Župan
48. člen
Funkcija župana je poklicna.
49. člen
Župan ima naslednje pristojnosti:
– predlaga proračun MOL in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta.
– skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta,
– predlaga organizacijo in delovno področje mestne uprave,
– določi z enotnim aktom sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi in na predlog sekretarja mestnega sveta sistemizacijo delovnih mest v strokovni službi mestnega sveta,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov MOL v predpisanih rokih,
– gospodari s premoženjem MOL v okviru danih pooblastil kot dober gospodar,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL v primerih, ko je način odtujitve predpisan s posebnimi zakoni (stanovanjski zakon, zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, zakon o naravni in kulturni dediščini, zakon o denacionalizaciji, zakon o izvrševanju kazenskih sankcij itd.),
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za nujne naloge MOL, o čemer nemudoma obvesti mestni svet,
– predlaga najetje posojil za začasno kritje odhodkov proračuna,
– predlaga način uporabe sredstev rezerv,
– predlaga imenovanje in razrešitev podžupana,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja mestne uprave,
– odloča o imenovanju oziroma razrešitvi ter o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v mestni upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja mestne uprave ali kolikor ni s predpisi drugače določeno,
– odloča o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti MOL na drugi stopnji,
– opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi predpisi.
50. člen
Župan ima pravico udeleževati se sej mestnega sveta in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje mestnega sveta ter predlagati obravnavanje določenih zadev na seji mestnega sveta.
51. člen
Župan zadrži objavo splošnega akta mestnega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit in mestnemu svetu predlaga, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Pri ponovnem odločanju mestni svet lahko razpravlja o členih splošnega akta, ki jih je župan navedel kot razlog za zadržanje in jih je potrebno spremeniti. Podroben postopek ponovnega odločanja opredeljuje poslovnik mestnega sveta. Če mestni svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Če se odločitev mestnega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom poverjena mestni občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost ali neprimernost take odločitve.
52. člen
MOL ima enega ali več podžupanov.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu, ga nadomešča v njegovi odsotnosti ali zadržanosti ter po njegovem pooblastilu opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti.
Funkcija podžupana je poklicna ali nepoklicna, o čemer odloča mestni svet.
IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE ČETRTNIH IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI
53. člen
Četrtna oziroma krajevna skupnost (v nadaljevanju: skupnost) se ustanovi na območju dela naselja ter na območju enega ali več naselij z odlokom.
54. člen
Pobudo za ustanovitev in druge statusne spremembe skupnosti daje zbor občanov skupnosti ali svet skupnosti.
Svet skupnosti mora o pobudi za ustanovitev skupnosti, za združitev z drugo skupnostjo ali spremembo območja skupnosti oziroma za odcepitev ali priključitev dela območja skupnosti k drugi skupnosti na teh območjih organizirati javno razpravo na zborih občanov.
Na podlagi javne razprave iz prejšnjega odstavka tega člena mestni svet ugotovi, če je pobuda utemeljena s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno – gospodarskimi ali kulturnimi razlogi, interes občanov pa ugotovi s posvetovalnim referendumom.
55. člen
Mestni svet z odlokom o ustanovitvi skupnosti določi način in postopek oblikovanja sveta nove skupnosti.
Odpravljena skupnost preneha, ko se na njenem območju konstituira nova skupnost.
Skupnost je konstituirana, ko je izvoljen svet in sprejet statut skupnosti.
Sredstva, pravice in obveznosti odpravljene skupnosti se razporedijo med novoustanovljene skupnosti na način in po postopku, ki ga sporazumno določijo sveti skupnosti, ki so nastale iz odpravljene skupnosti.
Če pride do spora glede delitve premoženja, sprte strani oblikujejo arbitražo, v kateri sodeluje predstavnik mestne uprave ter enako število predstavnikov sprtih strani. Odločitev arbitraže je dokončna.
56. člen
Skupnost je pravna oseba, kolikor tako določi mestni svet z odlokom.
57. člen
Skupnost ima svoj statut, ki ga sprejme svet skupnosti po predhodnem soglasju mestnega sveta.
58. člen
Najvišji organ skupnosti je svet skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivališčem v skupnosti za štiri leta.
59. člen
Svet skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru svojih pristojnosti.
Svet skupnosti uredi način svojega dela s poslovnikom.
60. člen
Naloge skupnosti so:
– sprejem prijav oziroma obvestil občanov o problemih pri izvajanju javnih služb in njihovo posredovanje nosilcem teh služb,
– sprejem obvestil občanov o kršitvah odlokov MOL in njihovo posredovanje pristojnim organom,
– nudenje informacij o tem, kje lahko občani rešujejo svoje probleme,
– pomoč pri oblikovanju interesov občanov glede civilnih pobud,
– organiziranje zborov občanov, volitev predstavnikov skupnosti v svet skupnosti ter sodelovanje pri izvedbi volitev v druge lokalne in državne organe,
– pomoč pri delovanju poravnalnih svetov,
– naloge, ki se nanašajo na urejanje pokopališč, izvajanje zimske službe in vzdrževanje javnih poti in gozdnih cest, kolikor jih MOL ne zagotavlja drugače,
– druge naloge, ki jih MOL prenese na skupnost.
61. člen
Viri financiranja skupnosti so proračun MOL in drugi viri, ki jih določajo drugi akti MOL in statut skupnosti.
62. člen
Pristojnosti in naloge četrtnih in krajevnih skupnosti, način njihovega financiranja, kriterije za njihovo organiziranost, načela za delovanje njihovih organov ter njihov status ureja poseben statutarni sklep.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV
63. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zadevah so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
64. člen
Zbor občanov se lahko skliče za eno ali več četrtnih oziroma krajevnih skupnosti.
Zbor občanov je sklepčen, če je navzočih najmanj 5 % volilcev s stalnim prebivališčem na območju, za katero je sklican.
65. člen
Občani na zborih občanov:
– razpravljajo o zadevah lokalne samouprave,
– razpravljajo o delu organov MOL in četrtne oziroma krajevne skupnosti,
– razpravljajo o spremembah območja MOL ter četrtne oziroma krajevne skupnosti,
– dajejo mnenja oziroma pobude o zadevah iz prejšnjih alinej,
– opravljajo druge zadeve, določene s tem statutom in drugimi predpisi.
66. člen
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo mestnega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v MOL ali v posamezni četrtni oziroma krajevni skupnosti.
Zbor občanov lahko skliče tudi svet četrtne oziroma krajevne skupnosti ali njegov predsednik.
2. Referendum
67. člen
Mestni svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi razpiše referendum na lastno pobudo, razpisati pa ga mora, če to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v MOL.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane mestnega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
68. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki so pristojni za lokalne volitve.
Glede postopka za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določbe zakona.
69. člen
Mestni svet lahko razpiše posvetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se ugotovi volja občanov.
Posvetovalni referendum se lahko razpiše na celotnem območju MOL ali na določenem ožjem območju, kadar vprašanje zadeva samo prebivalce tega ožjega območja.
Posvetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v MOL, če vprašanje zadeva prebivalce celotnega območja MOL, ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev na določenem ožjem območju, kadar vprašanje zadeva samo prebivalce tega ožjega območja.
Posvetovalni referendum ne zavezuje organov MOL.
3. Ljudska iniciativa
70. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v MOL lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve organov MOL.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta mestnega sveta, mora le-ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo in o njej odločiti najkasneje v treh mesecih od njene uvrstitve na sejo mestnega sveta.
Če se zahteva nanaša na druge odločitve organov MOL, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v enem mesecu.
VI. MESTNA UPRAVA
71. člen
Mestno upravo praviloma vodi župan.
Mestno upravo lahko vodi direktor, ki ga na predlog župana imenuje mestni svet.
1. Upravni organi, upravne organizacije in strokovne službe
72. člen
Mestno upravo sestavljajo upravni organi, upravne organizacije in strokovne službe, organizirane za eno ali več upravnih področij.
73. člen
Upravni organ se lahko ustanovi kot oddelek, uprava, urad ali inšpektorat.
Oddelek se ustanovi za področja, na katerih upravni organi v celoti ali pretežno zagotavljajo izvajanje zakonov, odlokov in drugih predpisov.
Uprava se ustanovi za posamezno ožje upravno področje.
Urad se ustanovi za opravljanje določenih organizacijskih ali specializiranih strokovnih zadev, ki zahtevajo posebej organizirano službo.
Inšpektorat se ustanovi za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem predpisov MOL.
74. člen
Upravna organizacija se ustanovi kot zavod ali direkcija za opravljanje specializiranih strokovnih in z njimi povezanih upravnih zadev iz pristojnosti MOL.
75. člen
V okviru mestne uprave se lahko ustanovi poleg upravnih organov in upravnih organizacij iz tega poglavja statuta tudi drug upravni organ ali upravna organizacija, če tako določa zakon ali drug predpis.
76. člen
Uprava, urad, zavod, direkcija ter drug upravni organ ali upravna organizacija, ki ju določa zakon ali drug predpis, se lahko ustanovi v sestavi samostojnega upravnega organa.
77. člen
Strokovna služba se ustanovi za opravljanje strokovnih in drugih opravil za potrebe organov MOL ali upravnih organov mestne uprave.
2. Direktor mestne uprave
78. člen
Mestno upravo vodi tajnik z nazivom direktor v obsegu županovega pooblastila.
Direktor izdaja odločbe na prvi stopnji v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti MOL in iz prenesene državne pristojnosti in daje pooblastila uradni osebi za odločanje ali vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji; zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne upravnim organom mestne uprave; skrbi za sodelovanje mestne uprave z drugimi lokalnimi skupnostmi in državno upravo; izdaja odločbe, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev mestne uprave, če zakon ali drug predpis ne določa drugače; opravlja druge naloge, določene s predpisi MOL ter po nalogu organov MOL.
Funkcija direktorja je poklicna.
Mandatna doba direktorja je vezana na mandat župana, vendar je naloge direktorja dolžan opravljati do imenovanja novega direktorja.
3. Predstojniki upravnih organov
79. člen
Oddelek vodi načelnik, upravo in upravno organizacijo vodi direktor, urad in strokovno službo vodi vodja, inšpektorat vodi glavni inšpektor oziroma načelnik, kolikor zakon ali drug predpis ne določa drugače.
80. člen
Predstojnik vodi in predstavlja upravni organ, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog upravnega organa ter opravlja druge naloge v zvezi z delovanjem upravnega organa, določene s predpisi MOL.
81. člen
Mandatna doba predstojnika upravnega organa mestne uprave je štiriletna in je vezana na mandat župana, vendar je dolžan opravljati naloge predstojnika do imenovanja novega predstojnika.
VII. ORGANIZACIJA JAVNIH SLUŽB
82. člen
Gospodarske javne službe, javne službe na področju družbenih dejavnosti in na drugih področjih se lahko izvajajo v vseh oblikah, ki jih določa zakon.
Mestni svet določi z odlokom obvezne in izbirne javne službe ter obliko in način njihovega izvajanja.
VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE MOL
83. člen
Premoženje MOL sestavljajo nepremične in premične stvari v njeni lasti, denarna sredstva in pravice.
MOL mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
84. člen
MOL financira lokalne zadeve javnega pomena iz lastnih virov, sredstev države in iz zadolžitve.
85. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu MOL.
Proračun MOL sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem MOL in načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje MOL.
86. člen
Pred drugo obravnavo proračuna MOL se le-ta objavi za obdobje enega tedna na oglasnih deskah MOL, kar župan javno objavi. V tem času ima vsak občan MOL pravico vložiti pisno pobudo ali predlog k objavljenemu proračunu. Mestni svet mora pri obravnavi proračuna obravnavati pravočasno prispele pobude in predloge občanov.
87. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu MOL se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in statutom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
88. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Za del proračuna, ki je namenjen delovanju mestnega sveta, njegovih delovnih teles, volilne komisije in strokovne službe mestnega sveta, je odredbodajalec predsednik mestnega sveta.
Za del proračuna, ki je namenjen delovanju nadzornega odbora, je odredbodajalec predsednik nadzornega odbora.
IX. AKTI MOL
1. Splošni akti
89. člen
Statut MOL je temeljni akt MOL, ki ga mestni svet sprejme z dvetretjinsko večino vseh članov. Ostale zadeve iz svoje pristojnosti MOL ureja s poslovnikom mestnega sveta, odloki, odredbami, pravilniki, navodili in drugimi splošnimi akti.
Z odlokom se na splošen način ureja zadeve iz pristojnosti MOL.
Z odredbo se podrobneje ureja in razčlenjuje razmerja, določena z odlokom, drugim splošnim aktom mestnega sveta ali državnim predpisom.
S pravilnikom se razčleni posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njegovega izvrševanja.
Z navodilom se podrobneje predpiše način dela mestne uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.
a) Mestni svet
90. člen
Mestni svet sprejema statut, poslovnik, proračun MOL, zaključni račun MOL, odloke, odredbe, pravilnike, navodila in druge splošne akte, ki jih določa zakon ali drug predpis.
91. člen
Mestni svet sprejema po trifaznem postopku naslednje splošne akte:
– statut MOL,
– poslovnik Mestnega sveta MOL,
– proračun MOL.
Mestni svet sprejema ostale splošne akte po dvofaznem postopku.
Mestni svet lahko sprejme po enofaznem postopku:
– odlok na podlagi izida glasovanja občanov na referendumu,
– spremembe in dopolnitve odloka na podlagi odločbe ustavnega sodišča,
– manj obsežne ali manj pomembne spremembe in dopolnitve statuta, poslovnika ali odloka,
– odlok o prenehanju veljavnosti posameznih določb odloka ali posameznih odlokov,
– intervencijske akte,
– odlok o zaključnem računu o izvršitvi proračuna MOL,
– odlok o pripravi planov razvoja MOL.
Mestni svet lahko sprejme splošni akt po hitrem postopku, če je treba posamezne zadeve nemudoma urediti zaradi preprečitve ali odstranjevanja večjih motenj na posameznih področjih iz pristojnosti MOL ali kadar to zahtevajo večje naravne in druge nesreče ter druge izredne potrebe MOL.
Postopek sprejemanja splošnih aktov mestnega sveta podrobneje ureja poslovnik mestnega sveta.
b) Nadzorni odbor
92. člen
Nadzorni odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo.
c) Župan
93. člen
Župan pri izvrševanju svojih pristojnosti izdaja pravilnike, odredbe, navodila in druge splošne akte, ki jih določa zakon ali drug predpis.
d) Objava
94. člen
Odloki ter drugi splošni akti organov MOL in upravnih organov mestne uprave se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, razen internih splošnih aktov, ki se objavijo na oglasnih deskah MOL.
2. Posamični akti
95. člen
Posamični akti organov MOL in upravnih organov mestne uprave so odločbe in sklepi ter drugi posamični akti, ki jih določa zakon ali drug predpis.
Odločbe in sklepi se izdajajo v upravnem postopku, v vseh drugih posamičnih zadevah pa sklepi, kolikor ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače.
X. PRAZNIKA MOL
96. člen
Praznika MOL sta:
– dan prve pisne omembe Ljubljane kot mesta – 14. april,
– dan miru – 9. maj.
XI. PRIZNANJA MOL
97. člen
Priznanja MOL se podeljujejo zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter drugim organizacijam in ustanovam za posebne uspehe, dosežene na področju gospodarstva, znanosti, družbenih, političnih in drugih dejavnosti, ki so pomembne za ugled in razvoj MOL.
Priznanja MOL se lahko podeljujejo tudi tujim državnikom in najvišjim funkcionarjem mednarodnih organizacij, lokalnim samoupravnim skupnostim iz domovine in tujine ter ustanovam in posameznikom iz tujine, ki so zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja MOL s tujimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi in ustanovami.
98. člen
Mestni svet določi vrste priznanj MOL, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter razloge in postopek za njihov odvzem z odlokom.
Najvišje priznanje MOL je nagrada glavnega mesta Ljubljane, ki se podeljuje vsako leto.
XII. POKROVITELJSTVO MOL
99. člen
MOL je lahko pokrovitelj prireditev s področij gospodarstva, znanosti, družbenih in drugih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in ugled MOL.
O pokroviteljstvu MOL odločata mestni svet in župan.
100. člen
MOL lahko pridobi pokrovitelje za izvedbo prireditev, ki jih organizira.
XII. MEDOBČINSKO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE
101. člen
MOL se lahko poveže z drugimi občinami v širšo lokalno skupnost zaradi uresničevanja skupnih koristi.
Odločitev o vključitvi MOL v širšo lokalno skupnost sprejme mestni svet z dvetretjinsko večino vseh članov s statutarnim sklepom. S statutarnim sklepom se določijo tudi okvirne naloge, ki jih bo MOL prenesla na to skupnost. Mestni svet dokončno odloči o prenosu pristojnosti MOL s potrditvijo statuta širše lokalne skupnosti.
102. člen
Mestni svet lahko z dvetretjinsko večino navzočih članov sklene, da se MOL poveže v skupnost ali zvezo dveh ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje zadev širšega pomena.
XIV. SPREMEMBE STATUTA
103. člen
Obrazloženo pobudo za spremembo tega statuta lahko da župan, najmanj 12 članov mestnega sveta ali zbor občanov.
Kolikor mestni svet sprejme sklep o uvedbi postopka za spremembo statuta, določi komisijo za pripravo osnutka sprememb statuta.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
104. člen
Do sprejema predpisov in splošnih aktov, predvidenih s tem statutom, se uporabljajo kot predpisi MOL odloki in drugi splošni akti mesta Ljubljane in ljubljanskih občin, veljavni na dan 31. 12. 1994, kolikor niso v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije in tem statutom.
Predpise in druge splošne akte, predvidene s tem statutom, je potrebno sprejeti v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
Predpise organov mesta Ljubljane in ljubljanskih občin je potrebno uskladiti s tem statutom in drugimi predpisi v roku iz prejšnjega odstavka tega člena.
105. člen
Člani nadzornega odbora, imenovani pred uveljavitvijo tega statuta, nadaljujejo delo do izteka mandata, določenega s tem statutom.
106. člen
Obstoječe krajevne skupnosti nadaljujejo z delom do konstituiranja organov novoustanovljenih četrtnih oziroma krajevnih skupnosti.
Statutarni sklep iz 62. člena tega statuta mora biti sprejet do 31. decembra 1995.
107. člen
Z uveljavitvijo tega statuta prenehajo veljati statutarni sklep mestne občine Ljubljana I., statutarni sklep mestne občine Ljubljana II. (oba Uradni list RS, št. 8/95) in statutarni sklep mestne občine Ljubljana III. (Uradni list RS, št. 28/95).
108. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-7/95
Ljubljana, dne 31. maja 1995
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost