Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1251. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo, stran 1900.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 140. seji dne 26. aprila 1995 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
S tem sklepom se s preoblikovanjem Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani, ustanovljenega s statutarno odločbo Univerzitetnega sveta v Ljubljani, št. A-1-4-1/72 z dne 24. 5. 1972, ustanovi javni raziskovalni zavod Inštitut za geografijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut).
Vlada Republike Slovenije prevzame, na podlagi izjave Univerze v Ljubljani z dne 27. 2. 1995, ustanoviteljske pravice in premoženje, ki ga v skladu s tem sklepom dodeli v uporabo Inštitutu za geografijo.
Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Inštitut za geografijo.
Skrajšano ime je: IG.
Sedež inštituta je: Trg francoske revolucije 7, p.p. 466, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnost v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94 in 3/95) glasi:
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– M/80.422 Drugo izobraževanje
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– O/92.521 Dejavnost muzejev.
Inštitut bo na področju prostorskega planiranja, varovanja okolja, regionalnega razvoja, agrarne geografije, socialne geografije in geografije naselij opravljal:
– temeljne, razvojne in aplikativne raziskave,
– usposabljanje in podiplomsko izobraževanje raziskovalcev,
– svetovanje,
– informacijsko dokumentacijsko dejavnost,
– založništvo (revija Geographica Slovenica) in
– muzejsko dejavnost (Zemljepisni muzej Slovenije).
Inštitut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanja javnosti.
4. člen
Inštitut opravlja dejavnost iz prejšnjega člena v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen s programom razvoja ter letnim planom.
5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja ustanovi drug zavod ali podjetje.
6. člen
Oganiziranost inštituta se določi s statutom.
IV. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organ upravljanja inštituta je Upravni odbor.
Upravni odbor šteje 7 članov, od katerih imenuje:
– 4 člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer: dva na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo in dva na predlog Ministrstva za šolstvo in šport;
– 2 člana volijo odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov,
– 1 člana volijo zaposleni delavci v inštitutu.
Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za znanost in tehnologijo.
8. člen
Upravni odbor obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, obravnava pobude Znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja in daje soglasje k imenovanju in razrešitvi drugih vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Upravni odbor sprejema statut in letni program dela v soglasju z ustanoviteljem.
9. člen
Mandat članov Upravnega odbora je štiri leta, s tem, da se pri prvem imenovanju za štiri člane, med njimi za enega, ki ga imenuje ustanovitelj, določi mandat dveh let.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu inštituta.
Način dela Upravnega odbora se določi s statutom oziroma poslovnikom o delu Upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje Upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
Mandat direktorja traja štiri leta.
11. člen
Vodilne raziskovalne delavce v inštitutu imenuje direktor s soglasjem Znanstvenega sveta in Upravnega odbora.
Ostale vodilne poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor s soglasjem Upravnega odbora.
Pogoje in način imenovanja ter število vodilnih raziskovalnih in poslovodnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili se določi s statutom.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah s področja dejavnosti inštituta se izvoli Znanstveni svet.
Znanstveni svet ima devet članov, ki jih izvolijo raziskovalci inštituta iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov. Sestavljen mora biti tako, da so vsa področja dejavnosti inštituta primerno zastopana.
Pristojnosti Znanstvenega sveta in način izvolitve članov znanstvenega sveta se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Inštitut gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega sklepa.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike. Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti tudi:
– preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte;
– iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
15. člen
Z zakonom o proračunu se določi višina sredstev namenjenih za pokrivanje naslednjih dejavnosti:
– upravljanje in vodenje;
– delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovno jedro znanstvenih in razvojno aplikativnih raziskav na področju dela inštituta;
– informacijsko, komunikacijsko in drugo infrastrukturo;
– vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi letnega programa. Letni program, ki se izdela na podlagi veljavnih meril raziskovalnega programa predlaga direktor.
Letni program sprejme Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
16. člen
Pri inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projektov;
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev;
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se natančnejše določi s statutom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
18. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
20. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta do višine vrednosti premoženja, s katerim upravlja inštitut.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Svet inštituta nadaljuje z delom do imenovanja Upravnega odbora.
Ostali organi upravljanja in drugi organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov, določenih s tem sklepom in statutom v okviru pristojnosti, ki so jih imeli doslej.
22. člen
Direktor, delavci s posebnimi pooblastili ter vodilni in vodstveni delavci, imenovani pred sprejetjem tega sklepa, nadaljujejo z delom na teh funkcijah do imenovanja direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili ter vodilnih in vodstvenih delavcev po postopku in na način kot ga določa zakon, ta sklep in novi statut.
23. člen
Upravni odbor se imenuje v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa.
Statut mora biti sprejet v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa. Imenovanje vodilnih poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejetju statuta inštituta.
24. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-07/95-22/1-8
Ljubljana, dne 26. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti