Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

1191. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Odranci, stran 1802.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi 2. člena Statutarnega sklepa Občine Odranci (Uradni list RS, št. 8/95) je Občinski svet občine Odranci na 2. seji z dne 7. 2. 1995 sprejel
O D L O K
o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Odranci
1. člen
Sprejmejo se prostorske sestavine srednjeročnega in dolgoročnega plana za območje Občine Odranci s prostorsko kartografskim pregledom, ki ga je skupščina Občine Lendava (Uradne objave št. 13/87), družbeni plan Občine Lendava (Uradne objave št. 21/87) ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/92). Sprejeta so tista skupna in posamična določila, ki se nanašajo na območje Občine Odranci.
2. člen
Teritorij Občine Odranci zajema k.o. Odranci.
3. člen
Sestavni del prostorskega planskega dokumenta so:
1. tekstualni del
2. kartografski del v merilu 1 : 25.000
3. kartografski del v merilu 1 : 5.000.
Tekstualni in kartografski del v merilu 1 : 25.000 sta skupna za Občino Lendava, Kobilje, Turnišče, Odranci in Črenšovci, pri čemer velja opredelitev iz 1. člena tega odloka.
Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5.000 se nanaša izključno na območje Občine Odranci.
4. člen
1. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 25.000 prikazuje zasnove:
– urbanega območja
– primarnega območja
– vodnogospodarskih ureditev
– prometnega omrežja
– energetskega omrežja
– oskrbe z vodo in razmestitve čistilnih naprav
– PTT omrežje
– varstvo naravne in kulturne dediščine in
– usmeritve za načine urejanja prostora s prostorsko izvedbenimi akti.
2. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5.000 prikazuje:
– kmetijsko zemljišče, trajno namenjeno kmetijski proizvodnji
– drugo kmetijsko zemljišče
– lesno proizvodni gozd
– varovalni gozd
– ureditveno območje naselij in drugo ureditveno območje za poselitev
– stavbno zemljišče razpršene gradnje
– območje potokov, rek in cest
– območje za pridobitev gramoza
– opuščene gramoznice
– območje pokopališča
– ožje in širše območje varovalnega vodnega vira
– širitev ureditvenih območij za poselitev.
5. člen
Kartografski del plana in kartografska dokumentacija sta stalno na vpogled občanom na sedežu Občine Odranci in v Upravni enoti Lendava, organizacijski enoti za okolje in prostor, ki opravlja upravne naloge za Občino Odranci v zvezi z urejanjem prostora.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Jože Maučec, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost