Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

1186. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Ljubno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 1799.

Občinski svet občine Ljubno je na podlagi 51., 62. in 79. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in na podlagi navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupavi (Uradni list RS, št. 72/93) in 5. člena statutarnega sklepa o začasni ureditvi Občine Ljubno na seji dne 30. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Ljubno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
Za objekte oziroma posege v prostor, pomožne objekte, druge objekte in naprave ter dela, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje temveč le odločba o dovolitvi priglašenih del se štejejo:
1. Vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih delov.
2. Adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost oziroma namembnost obstoječih objektov.
3. Postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, če ti objekti in naprave z gradbeno izvedbo in komunalno opremljenostjo ne spreminjajo namenske rabe zemljišča in da je z njihovo odstranitvijo možno vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje.
4. Drvarnice, garaže, čebelnjaki, vrtne ute, sadne kleti in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijskega gospodarstva - vse le do bruto površine 30 m˛.
5. Dozidave in adaptacije gospodarskih objektov, manjši gospodarski objekti do bruto površine 40 m˛.
6. Prestavitve obstoječih kozolcev in gradnja novih do površine 40 m˛.
7. Gradnja komunalnih naprav in objektov, ki niso primarne in sekundarne rabe.
8. Tople grede in zaprti cvetličnjaki do 40 m˛ bruto površine.
9. Postavitev medposestnih ograj, opornih in podpornih zidov do višine 1,20 m, ki niso ob javnih prometnih površinah.
10. Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih (zavetišča).
11. Postavitev reklamnih, obvestilnih in podobnih panojev in naprav, ki niso prometni ali neprometni znaki po drugih predpisih, pritrjenih na obstoječe objekte, zidove, ograje itd., ter postavitev samostojnih reklamnih, obvestilnih in podobnih panojev, kadar njihova površina ne presega 10 m˛ in lastniki objektov ali zemljišča soglašajo z njihovo postavitvijo.
12. Postavitev naprav za izkoriščanje sončne energije.
13. Mali plinski kontejnerji oziroma rezervoarji za utekočinjeni plin (do 5 mł), z izvedbo priključka na objekt, ter rezervoarji za kurilno olje (do 5 mł)
14. Gradnja greznic ter malih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih voda do 50 PE (populacijskih ekvivalentov).
15. Gnojne jame ter gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev.
16. Nadstreški, pokrite terase, pokriti parkirni prostori ipd. do tlorisne velikosti 50 m˛ s tem, da so izvedeni iz lesenih ali železnih elementov na točkovnih temeljih.
17. Pergole, zasteklitev balkonov oziroma teras, senčniki in vetrolovi, pri individualnih stanovanjskih in drugih objektih.
18. Tipski stolpni silosi kubature do 90 mł in koritasti silosi z nadstrešnico do 30 m˛.
19. Postavitev umetniških del, spominskih plošč, kapelic in podobnih obeležij.
20. Dodatna oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč, objektov ter naprav za rekreacijo.
21. Krčitev gozdov zaradi spremembe gozdov v pašnike ali druga kmetijska zemljišča na podlagi predhodnega soglasja Zavoda za gozdove in mnenja kmetijske svetovalne službe.
22. Tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti.
23. Ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo do višine 2,0 m.
24. Postavitev protihrupnih ograj, ki niso ob regionalnih oziroma občinskih prometnicah do višine max. 2,5 m.
25. Odstranitev obstoječih objektov in naprav ali delov objektov in naprav do površine 30 m˛, za katere ni potrebna statična presoja.
26. Postavitev montažnih, tipskih bazenov ob stanovanjskih hišah z vkopom v teren do 1,0 m in površino do 30 m˛, zbiralnik za pitno vodo, kapnico, požarni bazeni.
27. Manjše agromelioracije in planiranje kmetijskih površin.
28. Urejanje brežin vodotokov, s predhodnim soglasjem upravljalca vodotoka.
29. Spremembe namembnosti dela objekta v primeru, ko niso potrebni konstrukcijski in instalacijski posegi.
30. Gradnje in popravila manjših gozdnih vlak, poljskih poti in gozdnih cest.
2. člen
Dovoljenje iz 1. člena odloka je možno v primerih, ko s takšnimi posegi niso prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in premoženja ter niso v nasprotju z namensko rabo zemljišč, vodnogospodarskimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja naravne in kulturne dediščine.
Objekti, naprave oziroma posegi v prostor morajo biti v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti.
3. člen
Za pomožne objekte, druge objekte in naprave iz 1. člena tega odloka se izda odločba o dovolitvi priglašenih del v skladu z določili 3., 4., 5. in 6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Ur. l. SRS, št. 27/85 in Ur. l. RS, št. 26/90).
4. člen
Priglasitev del po tem odloku je obvezna za celotno območje občine Mozirje. Investitor, ki namerava postaviti ali zgraditi objekte ali naprave iz 1. člena tega odloka, mora le to priglasiti upravnemu organu Mozirje na podlagi 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93 in 71/93).
5. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno predložiti:
– Opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, ki naj vsebuje tehnični opis, višino objekta, naklon strešin, uporabljeni material ter konstrukcijske rešitve.
– Kopijo katastrskega načrta z vrisom lokacije objekta in odmikom od sosednjih parcel.
– Skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter položajem glede na obstoječi objekt.
– Dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem bo objekt stal.
– Za začasni objekt mora biti naveden datum, do katerega naj bi objekt stal.
– V posameznih primerih je potrebno tudi soglasje mejašev ter pristojnih organov ali organizacij.
6. člen
Na podlagi pisnega zahtevka oziroma popolne vloge iz 5. člena tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni po prejemu popolne vloge izdati odločbo o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka. Investitor ne sme pričeti z priglašenimi deli brez odločbe iz prejšnjega odstavka.
Odločba izgubi veljavnost, če investitor ne začne priglašenih del v roku enega leta po prejemu odločbe.
7. člen
Kazenske določbe se smiselno uporabljajo iz 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
8. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.
9. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o določitvi objektov oziroma posegov v prostor, pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljenega urbanističnega potrdila (Ur. l. SRS, št. 41/85), odlok o dopolnitvi odloka (Ur. l. RS, št. 36/92) in spremembe in dopolnitve odloka (Ur. l. RS, št. 20/94).
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/95-2
Ljubno, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Sveta občine Ljubno
Stanko Zagožen l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti