Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

1185. Odlok o sprejetju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi, stran 1798.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 ter 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet občine Lendava na 5. seji dne 20. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o sprejetju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V odloku o sprejetju zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi (Uradni list RS, št. 25/93) se za prvim odstavkom prvega člena doda drugi in tretji odstavek, ki glasita:
Spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi, v nadaljnjem besedilu sprememba zazidalnega načrta, je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, M. Sobota pod št. 8/94-ZN/LE.
Sprememba zazidalnega načrta obravnava vse zgrajene objekte in izvedene ureditve v nasprotju z določbami odloka zazidalnega načrta kot zatečeno stanje, in sicer:
– ureditev parkirišča nad Kobiljskim potokom,
– gradnja plinske postaje na severu kompleksa pri obstoječi trafopostaji,
– poizkusna vrtina termalne vode.
2. člen
2. člen se spremeni in glasi:
Sprememba zazidalnega načrta vsebuje dopolnjene sestavine, in sicer:
a) Tekstualni del
b) Soglasja pristojnih organov in organizacij
c) Grafični del
1. Izrez iz družbenega plana občine Lendava       M 1:5000
2. Kopija katastrskega načrta              M 1:1000
3. Območje obdelave                   M 1:1000
4. Arhitektonska situacija                M 1:500
5. Zakoličbena situacija                 M 1:500
6. Komunalne naprave                   M 1:500
7. Požarna varnost                    M 1:500
8. Gabarit                        M 1:250
9. Pogled                        M 1:500
II. OBMOČJE OBDELAVE
3. člen
3. člen se spremeni in glasi:
Območje urejanja obsega parcelne številke:
– 4339/1, 4339/2, 4339/3, 4339/4, 4339/5, 4339/6, 4339/7, 4339/8, 4339/9, 4339/10, 4339/11, 4339/12, 4339/13, 4339/14, 4339/15, 4339/16, 4339/17, 4339/18, 4339/19, 4339/20, 4339/21, 4339/22, 4339/23, 4339/14, 4339/25, 4339/26, 4339/27, 4339/28, 4339/29, 4339/30
– delno 6502.
Meje pred zemljišči posameznih investitorjev ustrezajo dejanskemu katastrskemu stanju.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
4. člen se dopolni tako, da se doda:
Predvidena je sprememba namembnosti proizvodnih prostorov podjetja “KERAL” oziroma pravnega naslednika v poslovne, trgovske in gostinske dejavnosti.
K obstoječim dejavnostim se doda:
– zabavne in zdravstvene.
V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Dopolni se 8. člen tako, da se na koncu stavka besedilo “tega člena” črta in nadomesti s “spremenjenega odloka.”
6. člen
9. člen se črta in nadomesti z besedilom:
Centralni objekt ima kletno etažo in deloma 2 etaži, deloma 3 etaže nad urejenimi površinami, tako da maksimalna višina objekta ne presega 12 m nad temi površinami.
7. člen
11. člen se črta in nadomesti z besedilom:
Predvideni centralni objekt ima streho z osrednjo kupolo in rahlim naklonom proti obodnimi zidovi.
8. člen
13. členu se dodata nova odstavka:
Po gradnji mestnega plinovodnega omrežja je nanj možno priklopiti kotlovnice.
Na podlagi dokončnih rezultatov raziskav vrtine termalne vode in ureditve koncesije, je možno uporabiti termalno vodo kot dopolnilni vir ogrevanja in za predvideni zabavni program.
VI. UREJANJE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA, VODOVODNEGA, KANALIZACIJSKEGA TER TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
9. člen
16. člen se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
Spremembo zazidalnega načrta je možno izvajati v fazah, in sicer:
– gradnja centralnega objekta
– dokončna ureditev okolice
– preselitev plinske postaje v sklop predvidenega razstavnega paviljona podjetja “KERAL” oziroma pravnega naslednika
– ureditev križišča Mlinske in Partizanske ulice po predhodnem izdelanem idejnem projektu.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
10. člen
19. členu se dodajo novi odstavki:
Urejena parkirišča na delu parc. št. 6502 k.o. Lendava (Kobiljski potok) so namenjena vsem uporabnikom območja zazidalnega načrta.
Lastnik podjetja “KERAL” oziroma pravni naslednik si za opravljanje predvidenih dejavnosti mora zagotoviti potrebno število parkirnih mest na že zgrajenemu parkirišču na zahodnem robu kompleksa in zato prispevati finančni delež gradnje.
XI. KONČNI DOLOČBI
11. člen
22. člen se spremeni in glasi:
Sprememba zazidalnega načrta je na vpogled občanom in podjetjem pri občini Lendava.
12. člen
24. člen se spremeni in glasi:
Odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/93-7
Lendava, dne 14. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost