Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

1174. Statutarni sklep Občine Cerklje, stran 1793.

Na podlagi 29. in 164. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS št. 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Cerklje na 4. seji sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
I
Občinski svet občine Cerklje (v nadaljevanju: svet) s tem statutarnim sklepom začasno določa:
1) splošne določbe o Občini Cerklje,
2) naloge občine,
3) organe občine,
4) občinsko upravo,
5) premoženje in financiranje občine,
6) splošne in posamične akte občine,
7) prehodne in končne določbe.
1. Splošne določbe Občine Cerklje
II
Območje Občine Cerklje določa zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94).
Sedež Občine Cerklje je v Cerkljah, Slovenska cesta 2.
Občina je pravna oseba.
Začasen žig Občine Cerklje je v obliki kroga, ki ima v zgornji krožnici napis REPUBLIKA SLOVENIJA, v spodnjem delu krožnice napis OBČINA CERKLJE, v sredini pa grb Republike Slovenije.
III
Krajevna skupnost in njihovi organi nadaljujejo z delom do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih svetov novih skupnosti skladno s statutom občine.
2. Naloge Občine Cerklje
IV
Naloge Občine Cerklje so določene v 21. in 24. členu zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 ter odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. 6/94 in 45/94).
Navedene določbe se do uveljavitve statuta uporabljajo neposredno, vendar postopno glede na potrebe in možnosti.
Obveznosti in odgovornosti do primopredaje vseh nalog občine, izhajajo iz aktov, sprejetih na podlagi tega statutarnega sklepa.
3. Organi Občine Cerklje
V
Občina Cerklje ima naslednje organe:
1) župana
2) občinski svet,
3) občinski odbori,
4) komisije.
Pristojnosti organov občine določa zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 ter odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. 6/94 in 45/94).
VI
Župan predstavlja in zastopa občino, kot odredbodajalec je odgovoren za zakonito uporabo sredstev proračuna.
4. Občinska uprava
VII
Organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana.
5. Premoženje in financiranje občine
VIII
Do sprejetja statuta občine in drugih občinskih predpisov se za odločanje o vprašanjih premoženja in njenega financiranja neposredno uporabljajo zakonske določbe.
Vse pravice in nepremičnine, ki se nahajajo na področju Občine Cerklje in so bile do 1. 1. 1995 v posesti ali lasti Občine Kranj in vseh pravnih oseb, zlasti javnih zavodov v Občini Kranj, javnih podjetij Občine Kranj, Sklada stavbnih zemljišč Občine Kranj, Stanovanjskega sklada Občine Kranj, preidejo po zakonu v last Občine Cerklje v enakomernem deležu do dogovora o delitveni bilanci.
Po pričetku veljavnosti tega statutarnega sklepa se prične postopek za vpis v zemljiško knjigo za vso lastnino, ki s 1. 1. 1995 po zakonu pripada Občini Cerklje in je njeno lastništvo nedvoumno.
IX
Do sprejetja proračuna Občine Cerklje za leto 1995, se po zakonu financiranje izvaja po dvanajstinah glede na sprejeti odlok o proračunu Skupščine občine Kranj za leto 1994.
Sredstva kupnin in najemnin po pogodbah, sklenjenih za občinsko lastnino Občine Cerklje pred 1. 1. 1995 se od 1. 1. 1995 zbirajo na skupnem računu Občine Cerklje in se naprej porabljajo namensko, za kar se zbirajo oziroma je to določeno v pogodbah.
6. Splošni in posamični akti občine
X
Občinski svet sprejema:
1) statut občine,
2) poslovnik za svoje delo,
3) odloke, odredbe, pravilnike in navodila,
4) prostorske in druge plane občine,
5) proračun občine,
6) zaključni račun.
7. Prehodni in končni določbi
XI
Občinski predpisi, ki so veljavni na območju prejšnje Občine Kranj, ostanejo veljavni na območju Občine Cerklje do sprejema statuta Občine Cerklje oziroma do sprejema sprememb predpisov, ki jih sprejme Občinski svet občine Cerklje, ali župan Občine Cerklje z izjemo tistih, ki jih razveljavlja ta statutarni sklep.
XII
Ta statutarni sklep začne veljati s 27. februarjem 1995 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cerklje, dne 27. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Cerklje
Miha Zevnik, str. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost