Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

1173. Odredba o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, stran 1789.

Na podlagi 65. člena ter v zvezi z 49. in 99. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 - odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94-18, 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-285/94-105) izdajam
O D R E D B O
o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi izpolnitve zakonsko določenega roka za izdajo akta o organizaciji in delovnem področju mestne uprave ter zagotovitve nemotenega delovanja organov Mestne občine Ljubljana, določam s to odredbo začasno, do sprejetja odloka, organizacijo in delovno področje mestne uprave in odločanje o upravnih stvareh.
2. člen
Upravni organi, upravna organizacija in strokovne službe v okviru pravic in dolžnosti mestne občine v skladu z zakoni, drugimi predpisi ter statutom Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) samostojno opravljajo upravne, strokovno tehnične, organizacijske, razvojne in druge naloge na področjih, za katere so ustanovljeni.
3. člen
Funkcije, položaj, pravice in obveznosti upravnih organov ter njihove odnose do župana, mestnega sveta, pokrajine, države ter občanov določa zakon in statut MOL.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA MESTNE UPRAVE
1. Strokovni službi
4. člen
Strokovni službi sta:
· Kabinet župana,
· Sekretariat mestnega sveta.
5. člen
Kabinet župana:
· opravlja strokovne in organizacijske naloge za župana,
· opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju stikov z javnostjo,
· opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju medmestnega in mednarodnega sodelovanja ter protokola,
· rešuje vloge in pritožbe v zvezi z delom mestne uprave,
· skrbi za informiranje občanov ter opravlja druge naloge po pooblastilu župana,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
Kabinet vodi župan.
6. člen
Sekretariat mestnega sveta:
· opravlja strokovna opravila za mestni svet, komisije in odbore ter druga delovna telesa mestnega sveta,
· opravlja administrativno-tehnična opravila za mestni svet, komisije in odbore ter druga delovna telesa mestnega sveta,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
Sekretariat vodi sekretar mestnega sveta.
2. Upravni organi
7. člen
Upravni organi v sestavi mestne uprave za opravljanje nalog iz 2. člena te odredbe, so:
– Oddelek za finance, oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve,
– Oddelek za informatiko,
– Oddelek za lokalno samoupravo,
– Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
· urad za mladino v sestavi Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
· urad za preprečevanje zasvojenosti v sestavi Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
– Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost,
– Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo,
– Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem,
– Oddelek za gospodarske javne službe in promet,
– Oddelek za prostor in okolje,
– Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami,
– Oddelek za mestne projekte,
– Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo,
– Oddelek za zaščito in reševanje,
– Inšpektorat.
8. člen
Oddelek za finance:
· spremlja predpise s področja javnih in drugih financ,
· pripravlja predlog proračuna MOL, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in predloge drugih aktov s področja financ,
· opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna,
· vodi računovodstvo MOL,
· vodi račun mestne uprave,
· nadzoruje uporabnike proračunskih sredstev, vrednostnih papirjev,
· opravlja druge naloge v zvezi s finančnimi opravili.
9. člen
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve:
· opravlja nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku,
· skrbi za skladnost predpisov in drugih aktov MOL z ustavo, zakoni in drugimi predpisi,
· pripravlja in sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov,
· nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim mestni svet,
· sodeluje pri pripravi gradiva za postopke pred sodišči in drugimi organi,
· vodi register kolektivnih in individualnih pogodb,
· opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na kadrovske zadeve in sistem plač zaposlenih v mestni upravi,
· opravlja zadeve, ki se nanašajo na organizacijo in racionalizacijo dela v mestni upravi,
· opravlja strokovne naloge v zvezi z usposabljanjem zaposlenih in štipendiranjem,
· vodi vložišče, skrbi za organizacijo delovanja arhiva in knjižnice,
· opravlja administrativno-tehnične naloge,
· opravlja in skrbi za tehnično in investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb, počitniških objektov, opreme in naprav,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
10. člen
Oddelek za informatiko:
· organizira, spremlja in koordinira izgradnjo enotnega informacijskega sistema za potrebe MOL, javnih podjetij in javnih zavodov,
· vzdržuje in razvija komunikacijski sistem za prenos podatkov,
· vodi koordinacijo in nadzor pri nabavi računalniške in programske opreme v mestni upravi,
· vzdržuje in razvija računalniške aplikacije ter tehnično vzdržuje skupne večnamenske baze podatkov za potrebe prostorskega informacijskega sistema,
· zbira in obdeluje statistične podatke, analizira družbenoekonomska stanja in skrbi za razvoj sodobnih statističnih postopkov in metod,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
11. člen
Oddelek za lokalno samoupravo:
· opravlja koordinacijo s četrtnimi in krajevnimi skupnostmi,
· spremlja izvajanje nalog četrtnih in krajevnih skupnosti,
· spremlja finančno poslovanje četrtnih in krajevnih skupnosti,
· posreduje predloge in mnenja četrtnih in krajevnih skupnosti mestnemu svetu,
· skrbi za medobčinsko in medmestno sodelovanje ter povezovanje s širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi (pokrajinami),
· opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
12. člen
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport:
· opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
· sodeluje pri pripravi delovnih programov in izdelavi planskih aktov MOL s tega področja,
· razporeja sredstva, namenjena dejavnostim, ki jih pokriva,
· spremlja in zagotavlja investicijsko vzdrževanje in usklajuje nove investicije,
· pripravlja, usklajuje in spremlja programe športa za osnovno šolo in vzgojnovarstvene zavode izven rednega pouka ter društev in oblikuje kriterije in merila za vrednotenje teh programov,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
13. člen
Urad za mladino v sestavi Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport:
· spremlja vlogo in položaj mladih,
· zagotavlja informiranje in svetovanje za mladino,
· omogoča združevanje mladine v zvezi s poklicnimi in prostočasnimi dejavnostmi,
· skrbi za sofinanciranje programov in prostorov za mladino,
· omogoča soodločanje mladih v vseh zanje pomembnih vprašanjih,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
14. člen
Urad za preprečevanje zasvojenosti v sestavi Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport opravlja naslednje naloge:
· načrtuje politiko za preprečevanje zasvojenosti,
· spremlja stanje na področju zasvojenosti z drogami v MOL,
· spremlja učinkovitost preventivnih programov in strategij,
· skrbi za izobraževanje vzgojno-izobrževalnih kadrov za delo z mladimi in njihovimi starši,
· skrbi za medsebojno sodelovanje med ustreznimi institucijami mesta in širše,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
15. člen
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost:
· zagotavlja razvoj kulturnih programov na podlagi kriterijev in meril za financiranje teh programov,
· opravlja strokovne naloge za izdajo soglasij in mnenj za kulturne prireditve ter dovoljenja za izvoz dela naravne in kulturne dediščine v skladu z zakonom,
· zagotavlja izvajanje raziskovalnih potreb MOL,
· zagotavlja mladinsko raziskovalno dejavnost,
· pospešuje inovativno in raziskovalno dejavnost ter znanstveni tisk in strokovna posvetovanja,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
16. člen
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo:
· skrbi za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni,
· opravlja strokovna opravila v zvezi z določanjem in zagotavljanjem mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni,
· vodi postopke podeljevanja koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti,
· vodi nadzor nad izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva,
· izvaja in spremlja projekte s področja osnovnega zdravstvenega varstva,
· pripravlja razvojne programe socialnega varstva in socialnega skrbstva,
· izvaja programe socialnovarstvenih pomoči,
· skrbi za uresničevanje in uveljavljanje socialnovarstvenih pomoči,
· planira in spremlja delo društev in alternativnih oblik dejavnosti,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
17. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem:
· analizira in spremlja tekoča gibanja na področju gospodarstva z vidika zaposlovanja,
· pospešuje in razvija podjetništvo,
· izvaja naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, trgovine in gostinstva iz pristojnosti mestne uprave MOL,
· opravlja strokovne naloge za oblikovanje blagovnih rezerv v skladu z zakonom,
· usmerja in usklajuje prireditve MOL,
· izvaja dejavnost promocijskega centra in turistične informacijske službe,
· sodeluje s turističnimi društvi,
· predlaga višino krajevne takse,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
18. člen
Oddelek za gospodarske javne službe in promet:
· predlaga način opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb in izbirne gospodarske javne službe,
· pripravlja razvojne programe gospodarskih javnih služb,
· določa standarde in normative za gospodarske javne službe,
· predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in storitev,
· vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
· vodi postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev
· vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb,
· pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo,
· predlaga prometni režim v MOL in opravlja strokovne naloge za izdajo odločb v upravnem postopku,
· predlaga organizacijo in način avto taksi prevozov,
· predlaga idejne rešitve prometa in infrastrukture gospodarskih javnih služb,
· skrbi za prometne naprave MOL,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
19. člen
Oddelek za prostor in okolje:
· pripravlja in izdeluje prostorski plan in mestni načrt,
· pripravlja strokovne podlage za usklajevanje medobčinskih planov,
· pripravlja programske in projektne rešitve prometa in komunalne infrastrukture,
· načrtuje mestne projekte,
· oblikuje spremembe in dopolnitve prostorskega plana in mestnega načrta,
· organizira razprave in spremlja izvajanje prostorskega plana in mestnega načrta,
· pripravlja smernice za izdelavo PIA in za pripravo lokacijskih dokumentacij,
· pridobiva oziroma pripravlja strokovna gradiva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
· pripravlja metodologijo ter programske in projektne naloge za izdelavo PIA,
· organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov,
· predstavlja in zagovarja PIA na pristojnih organih,
· nadzoruje kakovost in izdelavne roke prostorskih izvedbenih aktov,
· oblikuje razpisne pogoje za pridobivanje ponudb,
· pripravlja lokacijske informacije v zvezi z merili in pogoji za posege v prostor,
· pripravlja strokovne podlage za raziskavo lokacij za zahtevnejše programe,
· pripravlja pogoje in strokovne podlage za razpis urbanistično arhitektonskih natečajev,
· daje informacije občanom v zvezi z urejanjem prostora, predvsem o možnosti gradnje,
· izdeluje pisne lokacijske informacije ter pogoje za izdelavo lokacijskih dokumentacij,
· organizira izdelavo lokacijskih dokumentacij,
· pregleduje izdelano lokacijsko dokumentacijo pred izdajo stranki za pomembne mestne naloge,
· izdeluje projektne naloge, pridobiva potrebne idejne rešitve za lokacijske dokumentacije ter jih usklajuje med posameznimi nosilci nalog,
· izdeluje analize stanja v prostoru,
· pripravlja in vodi projekte za računalniško obdelavo podatkov,
· izdeluje grafične upodobitve prostorskih podatkov in rezultate analiz,
· pripravlja pravno oblikovanje odlokov in pravnih aktov iz delovnega področja,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
20. člen
Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami:
· opravlja strokovne naloge v zvezi s pridobivanjem, urejanjem, vrednotenjem in prodajo ter oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo,
· vodi evidenco stavbnih zemljišč,
· izvaja obračun in nadzor prispevkov s področja urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč,
· opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko-pravnimi zadevami in vodi evidenco nepremičnin MOL,
· opravlja strokovna opravila za pravni promet z nepremičninami MOL,
· opravlja strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije in po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij,
· opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi in upravnimi prostori MOL,
· opravlja strokovne naloge v zvezi z oddajo in najemom poslovnih in drugih objektov ter prostorov,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
21. člen
Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo:
· pripravlja stanovanjski program MOL,
· zagotavlja neprofitno stanovanjsko gradnjo in gradnjo socialnih stanovanj,
· pripravlja in sodeluje pri upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji,
· vodi register stanovanj,
· upravlja in gospodari s stanovanji, ki so v lasti MOL,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
22. člen
Oddelek za zaščito in reševanje:
· opravlja naloge s področja zaščite in reševanja, reševanja za primere naravnih in drugih nesreč, požarne varnosti in organiziranja gasilstva,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
23. člen
Oddelek za mestne projekte:
· pripravlja, vodi, organizira ter nadzoruje večje mestne projekte,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
24. člen
Inšpektorat:
· opravlja nadzor nad izvajanjem odlokov in drugih predpisov MOL,
· opravlja nadzor nad mirujočim prometom,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
3. Upravna organizacija
25. člen
Upravna organizacija je Zavod za varstvo okolja, ki je v sestavi Oddelka za prostor in okolje.
Zavod za varstvo okolja opravlja strokovne in druge naloge s področja varstva okolja, in sicer:
· pripravlja in spremlja uresničevanje programa varstva okolja in operativnih načrtov za varstvo okolja,
· pripravlja smernice in priporočila s področja varstva okolja,
· pripravlja študije ranljivosti varstva okolja,
· presoja vplive nameravanih posegov v okolje,
· pripravlja pogoje pri varovanju okolja za izkoriščanje, uporabljanje in upravljanje naravnih dobrin,
· pripravlja ukrepe varstva okolja,
· pripravlja strokovne podlage v zvezi z javnimi stroški in dajatvami, spodbudami in olajšavami na področju varstva okolja,
· zagotavlja vzpostavitev in delovanje podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa in spremljanje emisij razpršenih virov onesnaževanja na območju mestne občine,
· opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
26. člen
Oddelek vodi načelnik, urad vodja urada, upravno organizacijo direktor in inšpektorat glavni inšpektor.
27. člen
Mestna uprava lahko opravlja upravne in strokovne naloge tudi za druge občine. Obseg in vrsto nalog ter druge pogoje se določi s pogodbo.
III. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE
28. člen
V upravnih organih, upravnih organizacijah in strokovnih službah se v skladu z obsegom in načinom dela lahko oblikujejo notranje organizacijske enote kot so: odsek, referat, služba, center, urad, arhiv.
V posameznem upravnem organu, upravni organizaciji in strokovni službi se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote tudi z drugačnimi nazivi, če to bolj ustreza naravi njihovih nalog.
29. člen
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje delavcev različnih strok oziroma delavcev iz različnih področij dela in notranjih organizacijskih enot, se oblikujejo projektne skupine.
Projektno skupino s sklepom določi tajnik mestne uprave.
IV. ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH
30. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti mestne uprave in iz prenesene državne pristojnosti izdaja odločbe na prvi stopnji tajnik mestne uprave.
31. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja mestna uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.
32. člen
Župan oziroma tajnik lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za upravljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
33. člen
O izločitvi tajnika odloča župan.
O izločitvi uradne osebe odloča župan oziroma tajnik.
V. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi bo izdan v enem mesecu po sprejemu te odredbe.
35. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/82, 15/85, 51/86, 28/89 in Uradni list RS, št. 26/90 in 32/91) in odlok o sekretariatu Skupščine mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/82), odlok o organizaciji in delovnem področju občinskih upravnih organov ter strokovnih služb občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 1/84 in Uradni list RS, št. 15/93), odlok o sekretariatu Skupščine občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 15/93), odlok o občinskih upravnih organih in strokovnih službah občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 43/90), odlok o sekretariatu Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 43/90), odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju upravnih organov in strokovnih služb občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 38/86, 33/89, 3/90), odlok o organizaciji in delovnem področju sekretariata Skupščine občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 38/86), odlok o občinskih upravnih organih in strokovnih službah občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, 27/90, 15/91), odlok o občinskih upravnih organih in strokovnih službah občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list RS, št. 26/90, 18/91) ter odlok o ustanovitvi in nalogah mestne komunalne inšpekcije za območje Ljubljane (Uradni list SRS, št. 25/75).
36. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Dr. Dimitrij Rupel l. r.

AAA Zlata odličnost