Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995

Kazalo

1168. Odlok o odborih Občinskega sveta občine Sevnica, stran 1785.

Na podlagi 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 22. in 36. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 29. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o odborih Občinskega sveta občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom določa občinski svet občine Sevnica sestavo in naloge odborov občinskega sveta (v nadaljevanju: odbor).
Odbori obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
2. člen
Občinski svet ima enajst odborov, ki jih določa statut Občine Sevnica.
3. člen
Odbor ima najmanj pet članov, od tega najmanj dva člana občinskega sveta. Člane odbora imenuje občinski svet.
Predsednika odbora izvolijo člani odbora izmed sebe.
4. člen
Odbor za finance in proračun ima pet članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– osnove in merila za oblikovanje proračuna občine,
– izvajanje davčne politike v občini,
– predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov.
5. člen
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo ima sedem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo,
– varstvo in urejanje voda,
– varstvo pred hrupom,
– železniški in cestni promet,
– poštni in telekomunikacijski promet,
– vprašanja povezana z jedrsko varnostjo in skladiščenjem radioaktivnih odpadkov.
6. člen
Odbor za varstvo in urejanje okolja ima sedem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje in druge posege v prostor,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje trgov in ulic,
– varstvo okolja in ekologijo.
7. člen
Odbor za malo gospodarstvo ima sedem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– spremljanje in proučevanje možnosti razvoja malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva in turizma,
– ustanavljanje in delovanje skladov za razvoj in spodbujanje malega gospodarstva in inovativne dejavnosti,
– uvedbo olajšav za razvoj malega gospodarstva.
8. člen
Odbor za kmetijstvo ima sedem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– kmetijstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, lovstvo in ribištvo,
– rabo in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdnih površin,
– zaščito in kontrolo kmetijskega reprodukcijskega materiala in kmetijskih proizvodov,
– politiko in sistem cen ter intervencije na trgu osnovnih kmetijskih proizvodov.
9. člen
Odbor za otroško varstvo in šolstvo ima sedem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– otroško varstvo,
– varstvo predšolskih otrok,
– osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo,
– izobraževanje odraslih.
10. člen
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo ima sedem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– zdravstveno dejavnost in zdravstveno varstvo,
– socialno varstvo,
– zaposlovanje in štipendijsko politiko.
11. člen
Odbor za kulturo in šport ima pet članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– področje kulture,
– varstvo kulturne dediščine,
– šport in športno vzgojo.
12. člen
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima pet članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– spremljanje razvoja cestnega prometa,
– pospeševanje prometne vzgoje,
– dajanje predlogov za izboljšanje varnosti cestnega prometa,
– sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in preventivo.
13. člen
Odbor za priznanja ima pet članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– predloge za podelitev priznanj občine,
– dajanje mnenj k posameznim predlogom,
– podelitev priznanj.
14. člen
Odbor za vloge in pritožbe ima pet članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– vloge in pritožbe občanov v zadevah, ki se rešujejo izven upravnega postopka,
– vloge in pritožbe občanov nad delom občinske uprave,
– vloge in pritožbe občanov v zadevah, ki jih odboru odstopi državni organ za vloge in pritožbe.
15. člen
Odbori lahko za proučitev posameznih vprašanj in pridobitev strokovnih mnenj k delu povabijo delavce občinske uprave, župana in predstavnike institucij katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavane zadeve.
16. člen
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinske odbore opravlja Splošna služba občinske uprave.
17. člen
Za sklicevanje sej in delo odborov se uporabljajo določbe poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o ustanovitvi, nalogah in sestavi odborov Skupščine občine Sevnica (Uradni list RS, št. 35/90).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0004/95
Sevnica, dne 29. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti