Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995

Kazalo

1167. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Grosuplje, stran 1783.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in drugega odstavka 18. člena statuta občine Grosuplje je Občinski svet občine Grosuplje na 4. seji dne 29. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Grosuplje
1. člen
S tem aktom se določa organiziranost občinske uprave, njene pristojnosti in delovna področja.
2. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Občinsko upravo lahko vodi tajnik, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
3. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, vodje uradov, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
Za svoje delo so odgovorni županu.
Upravne naloge so opredeljene z zakonom, statutom in tem odlokom.
Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov;
– izdajanje posamičnih upravnih aktov;
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet;
– upravljanje z občinskim premoženjem;
– zagotavljanje izvajanja gospodarskih in družbenih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti;
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij;
– priprava koncesijskih aktov, vodenje postopkov za podelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji.
4. člen
Naloge občinske uprave opravljajo občinski uradi:
– Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti
– Urad za gospodarsko infrastrukturo
– Urad za prostor
– Urad za splošne zadeve.
5. člen
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– kmetijstvo, kmetijska zemljišča in gozdovi,
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizma, obrti, gostinstva itd.),
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– proračun,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– vzgoja in izobraževanje,
– zdravstvo,
– kultura in kulturna dediščina,
– šport,
– interesne dejavnosti mladih,
– zaposlovanje,
– raziskovanje in
– socialno varstvo.
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti opravlja tudi druge naloge s področja gospodarskih in družbenih dejavnostih.
6. člen
Urad za gospodarsko infrastrukturo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– gospodarske javne službe,
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– urejanje stavbnih zemljišč,
– promet in zveze,
– komunalno redarstvo,
– vodnogospodarska dejavnost.
Urad za gospodarsko infrastrukturo opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na tem področju.
7. člen
Urad za prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– urejanje prostora in urbanizem,
– priprave in sprejemanje prostorskih planov občine,
– priprave in sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravo lokacijske dokumentacije in pridobitev soglasij,
– izkoriščanje rudnin;
Urad za prostor opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora.
8. člen
Urad za splošne zadeve opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– premoženjsko pravne zadeve,
– volitve in imenovanja,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava,
– kadrovske zadeve,
– organizacijske zadeve in
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave,
– požarna varnost in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– lokalne volitve,
– nadzor nad organiziranjem shodov in prireditev lokalnega obsega in pomena in
– informacijska dejavnost.
Sekretar občinskega sveta poleg svojih del opravlja naslednje naloge:
– koordinira delo članov sveta odborov, komisij in drugih stalnih in začasnih delovnih teles sveta,
– pripravlja gradiva za seje,
– vodi zapisnike,
– vodenje protokola občinskega sveta,
– skrb za objavo odlokov in drugih aktov,
– priprava aktov iz pristojnosti občinskega sveta,
– priprava aktov iz področja volitev, imenovanj, in razrešitev iz pristojnosti občinskega sveta in občinskih odborov,
– ostale zadeve.
9. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 5., 6., 7. in 8. členu, opravlja tisti urad, v katerega delovno področje spada naloga po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega izmed uradov, jo opravlja Urad za splošne zadeve.
10. člen
Upravne organe vodijo pomočniki predstojnika upravnega organa z nazivom vodje uradov.
Pomočnik predstojnika upravnega organa organizira delo, skrbi za zakonitost dela in opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, pooblastil, dolžnosti in odgovornosti, ki jih določajo zakoni, statut občine in drugi akti občine.
Pomočnik predstojnika upravnega organa ima lahko namestnika.
11. člen
Načrt delovnih mest določa župan po predhodnem mnenju občinskega sveta.
Delavce občinske uprave imenuje oziroma sprejema v delovno razmerje župan.
Župan tudi odloča o njihovem napredovanju in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače višjih upravnih delavcev določi župan.
O disciplinski odgovornosti v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
12. člen
Tajnik občinske uprave ima položaj občinskega funkcionarja in se zanj smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih. O njegovih pravicah iz delovnega razmerja odloča Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog župana.
13. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91 in 82/94).
14. člen
Občinska uprava na podlagi akta o načrtu delovnih mest v občinski upravi prevzame od občinskih upravnih organov bivše občine delavce, ki opravljajo naloge, ki spadajo v delovno področje občinske uprave.
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 013-5/95
Grosuplje, dne 29. marca 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti