Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995

Kazalo

1166. Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov, stran 1782.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 18/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 11. člena začasnega poslovnika Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani, je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 5. seji dne 28. 3. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov
1. člen
Občinski odbori so delovna posvetovalna telesa občinskega sveta in župana, ki pripravljajo strokovne podlage za odločitve občinskega sveta oziroma župana za področja iz njune delovne pristojnosti.
2. člen
Občinski odbori opravljajo naslednje naloge:
– obravnavajo predloge župana, članov sveta in občanov (ljudska iniciativa) s svojega delovnega področja, preden o njih odloča svet in dajejo mnenje o teh predlogih
– razpravljajo o vprašanjih s svojega delovnega področja in dajejo svetu in županu mnenja o teh vprašanjih
– predlagajo svetu odločitve s svojega področja.
Občinski svet lahko poveri občinskemu odboru odločanje o zadevah iz pristojnosti sveta. Zadeve, ki se prenesejo v pristojnost odbora, določi svet s sklepom, ki ga sprejme z dvetretjinsko večino vseh članov ali s statutom.
3. člen
Občinski odbor ima največ devet članov, izmed katerih je najmanj ena tretjina članov sveta. Način volitev članov odborov ureja poslovnik sveta.
Župan ne more biti član občinskega odbora.
Občinski odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh članov. Odločitev sprejema občinski odbor z večino glasov članov.
4. člen
Občinski svet imenuje tudi odbor za pritožbe, ki odloča na drugi stopnji v upravnem postopku v zadevah iz izvirne občinske pristojnosti, kadar na prvi stopnji odloči župan in zakon oziroma občinski predpis ne določi, da je za odločanje na drugi stopnji pristojen drug organ.
5. člen
Občinski svet ustanovi posamezne občinske odbore, določi njegove pristojnosti in imenuje predsednika in člane s posebnim aktom, ki ga pripravi Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in ga občinski svet sprejme z večino vseh članov sveta.
6. člen
Občinski svet ustanovi in imenuje nadzorni odbor, ki:
– nadzira razpolaganje s premoženjem občine
– nadzira zakonitost, namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna
– nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor opozarja uporabnike proračunskih sredstev na nepravilnosti, ki jih izsledi in obvešča o teh nepravilnostih župana in občinski svet.
7. člen
Nadzorni odbor ima pet članov, ki ne smejo biti člani občinskega sveta, župan, občinski uradniki in drugi javni uslužbenci ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Način imenovanja ureja poslovnik sveta.
8. člen
Občinski odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.
9. člen
Ta statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-SS/95
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Silvester Anton Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti