Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995

Kazalo

1159. Pravilnik o porabi sredstev Mestne občine Ljubljana, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero, stran 1778.

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) ter 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 11. 4. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o porabi sredstev Mestne občine Ljubljana, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Mestna občina Ljubljana določa zlasti:
– namene, za katere se lahko uporabljajo sredstva Mestne občine Ljubljana, namenjena za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero,
– kategorije upravičencev za dodelitev sredstev,
– splošne in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci posamezne kategorije,
– kriterije za oblikovanje prednostnega vrstnega reda za dodelitev sredstev.
II. NAMENI PORABE SREDSTEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA
2. člen
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti sposojenega denarja in pokriva stroške posojila. Višino obrestne mere z vsakim razpisom določi Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
3. člen
Posojila so namenjena za:
– nakup stanovanja na območju Mestne občine Ljubljane s širšo okolico (radius 20 km),
– stanovanjsko gradnjo na območju Mestne občine Ljubljana,
– prenovo stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana.
III. KATEGORIJE PORABNIKOV SREDSTEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA
4. člen
Posojilo Mestne občine Ljubljane lahko dobijo fizične in pravne osebe.
Posojila fizičnim osebam:
5. člen
Fizične osebe so lahko uporabniki sredstev Mestne občine Ljubljana:
– če so državljani Republike Slovenije,
– če z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje,
– če jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih in socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno.
6. člen
Ob splošnih pogojih, navedenih v prejšnjem členu tega pravilnika, Mestni svet Mestne občine Ljubljana lahko določi še posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati uporabniki sredstev iz prejšnjega člena tega pravilnika, kot na primer:
– socialnodemografski položaj prosilca in njegove družine,
– premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– višina lastne udeležbe,
– kreditna sposobnost prosilca,
– drugo.
7. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 5. in 6. člena tega pravilnika zajemajo:
– premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine,
– namembnost posojila.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana lahko za vsak razpis določi še druge kriterije, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog.
Ob upoštevanju navedenih kriterijev imajo prednost in večje ugodnosti pri dodelitvi posojila:
– mlade družine,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih (kreditna sposobnost),
– mladi perspektivni kadri, zaposleni v kulturi, zdravstvu in šolstvu,
– mladi raziskovalci,
– kadri potrebni za razvoj Mestne občine Ljubljana,
– invalidi in družine z invalidnim(i) članom (člani),
– prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki,
– prosilci z daljšim stalnim bivanjem v Mestni občini Ljubljana,
– razširjene družine.
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let in še nobeden od otrok ni šoloobvezen.
Za družino z večjim številom otrok se šteje družina, v kateri so najmanj trije otroci.
Za družino z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo prosilec.
Za mlade prosilce se štejejo samske osebe, mlajše od 35 let.
Pri invalidnosti prosilca ali člana njegove družine se upošteva invalidnost s 100 % telesno okvaro, ugotovljeno s sklepom ali odločbo ZPIZ. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem in telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.
Za daljšo delovno dobo se šteje najmanj 1/3 delovne dobe, potrebne za redno upokojitev.
Za daljše bivanje v Mestni občini Ljubljana se šteje najmanj 5 let stalnega bivanja v Ljubljani.
Razširjena družina je družina, v kateri živijo v eni stanovanjski enoti tri generacije ožjih družinskih članov prosilca, kot jih opredeljuje 6. člen stanovanjskega zakona.
Posojila pravnim osebam:
8. člen
Pravne osebe, ki lahko pridobijo posojila iz sredstev Mestne občine Ljubljana, so tiste, ki so:
– ustanovljene za pridobivanje, upravljanje in oddajanje najemnih neprofitnih stanovanj in vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 94. člena stanovanjskega zakona,
– ustanovljene za pridobivanje in upravljanje lastnih stanovanj in vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 94. člena stanovanjskega zakona.
9. člen
Mestni svet Mestne občine Ljubljana v vsakem razpisu lahko določi še posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati uporabniki sredstev Mestne občine Ljubljana iz prejšnjega člena tega pravilnika, kot na primer:
– zagotovljen delež lastnih sredstev za sofinanciranje projekta,
– drugo.
10. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 8. in 9. člena tega pravilnika so zlasti:
– primernost oblike in načina gradnje stanovanjske enote, ki jo kupujejo ali gradijo,
– energetska varčnost,
– vpliv na okolje,
– drugo.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana za vsak razpis lahko določi še druge kriterije, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog.
IV. NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA
11. člen
Sredstva Mestne občine Ljubljana se za posojila dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga ob upoštevanju določil stanovanjskega zakona in tega pravilnika sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Razpisi za posamezne kategorije uporabnikov in posamezne namene porabe sredstev Mestne občine Ljubljana so praviloma ločeni.
Razpis se javno objavi.
12. člen
Razpis iz prejšnjega člena tega pravilnika praviloma vsebuje naslednje:
– namen, za katerega se delijo sredstva Mestne občine Ljubljana,
– višino sredstev, namenjenih za delitev,
– kategorijo upravičencev do razpisanih sredstev,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi prosilci oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobitev posojila,
– posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi prosilci oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobitev posojila,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v vlogi in kje obrazec vlog dobijo,
– ceno za m2 stanovanjske površine, ki se uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev,
– standarde stanovanjske površine (velikost stanovanja, za katero se prosi posojilo),
– najvišja možna višina odobrenih sredstev posameznemu prosilcu,
– obrestno mero za odobreno posojilo,
– dobo odplačevanja posojila (najdaljšo in najkrajšo),
– porabo in način odplačevanja odobrenega posojila,
– način zavarovanja odobrenega posojila,
– kraj in način zbiranja vlog,
– termin zbiranja vlog s prilogami in določitvijo zadnjega dne,
– priloge, ki jih morajo prosilci priložiti vlogi,
– kriterije za določene prioritete pri dodelitvi sredstev,
– rok, v katerem bodo razdeljena sredstva,
– datum izdaje gradbenega dovoljenja ne sme biti daljši od treh let,
– datum sklenitve kupoprodajne pogodbe
– drugo.
13. člen
Mestna uprava – Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo (v nadaljevanju: MUOSG) sprotno prouči utemeljenost dospelih vlog, zlasti, če prosilci izpolnjujejo razpisane pogoje in če so vloge opremljene z zahtevanimi prilogami. MUOSG preverja verodostojnost predloženih prilog.
MUOSG sprotno obvešča prosilce o morebitnih dopolnitvah nepopolnih vlog. Prosilci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v roku 8 dni po poslanem obvestilu, sicer se te vloge obravnavajo kot nepopolne in se ne upoštevajo v postopku dodelitve posojil.
V. OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV SREDSTEV
14. člen
Popolne vloge fizičnih in pravnih oseb obravnava MUOSG.
15. člen
Predlog prednostnega vrstnega reda za dodelitev posojil fizičnim in pravnim osebam potrjuje 5-članska posebna komisija, ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
MUOSG v roku, ki je določen z razpisom, obvesti vse prosilce o odločitvi komisije.
16. člen
Če se posamezen prosilec ne strinja s sklepom komisije, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži na Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Mesti svet Mestne občine Ljubljana najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe odloči o upravičenosti pritožbe.
17. člen
Posojilojemalec odobreno posojilo obvezno zavaruje pri pooblaščeni zavarovalnici in krije stroške zavarovanja.
18. člen
Stroške priprave pogodb za odobrena posojila pokrije posojilojemalec iz odobrenih sredstev v višini, ki jo določi Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
19. člen
Če uporabnik posojila porabi sredstva nenamensko, ali da je ob vlogi za odobritev sredstev navajal neresnične podatke, mora sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna nenamenska posojila.
Posojilojemalec lahko odtuji kreditirano stanovanjsko enoto za katero je dobil posojilo, pred plačilom celotnega dolga samo s soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. MS-DK-387/95
Ljubljana, dne 18. aprila 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti