Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995

Kazalo

1153. Sklep o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. št. 400-07/93-4/4-8 z dne 12. januarja 1995, št. 428-06/93-2/11-8 z dne 15. februarja 1994, št. 400-06/93-8/3-8 z dne 24...., stran 1770.

Na podlagi 5. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in na podlagi 61. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list RS, št. 26/94) je Vlada Republike Slovenije na 140. seji dne 26. aprila 1995 sprejela
S K L E P
o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. št. 400-07/93-4/4-8 z dne 12. januarja 1995, št. 428-06/93-2/11-8 z dne 15. februarja 1994, št. 400-06/93-8/3-8 z dne 24. februarja 1994 in št. 400-06/93-8/2-8 z dne 19. novembra 1993
Za prenose terjatev Republike Slovenije do gospodarskih družb ter delnic in deležev Republike Slovenije v gospodarskih družbah na Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. z namenom dokapitalizacije Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. Ministrstvo za finance in Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. skleneta pogodbe o odstopu terjatev oziroma pogodbe o odstopu poslovnih deležev. V vsaki pogodbi mora biti nedvoumno zapisano, da Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. sprejema prenešene terjatve, delnice in deleže kot vplačilo kapitala, ki se bo izvedlo v skladu s temi navodili. Vsaka pogodba mora imeti svojo številko, na zadnji strani vsake pogodbe pa morajo biti čitljivo izpisana imena in priimki oseb, ki so pogodbo pred podpisom parafirale.
Prenos terjatev, delnic in deležev ter povečanje osnovnega kapitala Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d., se izvede po naslednjem postopku:
I. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ D.D.
1. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. prevzame terjatve Republike Slovenije do gospodarskih družb ter delnice in deleže Republike Slovenije v gospodarskih družbah z dnem podpisa pogodbe o prenosu.
2. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. prevzete terjatve, delnice in deleže knjiži kot prenos (cesijo) terjatev, delnic in deležev med svoja sredstva po knjigovodski vrednosti na dan prenosa.
3. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. istočasno vzpostavi obveznost do Republike Slovenije v višini knjigovodske vrednosti prevzetih terjatev, delnic in deležev.
4. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. izterjuje prevzete terjatve in prodaja terjatve, delnice in deleže po pošteni tržni vrednosti; izterjani in vnovčeni zneski se od dneva izterjave oziroma prodaje do preknjižbe obveznosti Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. do Republike Slovenije v osnovni kapital družbe mesečno revalorizirajo z indeksom rasti cen na drobno za pretekli mesec (R), v primeru ukinitve tega načina revalorizacije pa skladno s tedaj veljavnimi računovodskimi predpisi.
5. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. skladno z izterjavo prevzetih terjatev in doseženo prodajno ceno terjatev, delnic in deležev knjiži popravke vrednosti svojih sredstev, in popravke vrednosti obveznosti do Republike Slovenije iz 2. in 3. alinee tega sklepa.
6. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. vsako leto ob sprejemu njegovega zaključnega računa poroča Ministrstvu za finance o stanju obveznosti do Republike Slovenije iz naslova prevzetih terjatev, delnic in deležev.
7. Vrednost prevzetih terjatev, ki do 31. 12. 1998 ne bodo izterjane, ter vrednost prevzetih delnic in deležev, ki do 31. 12. 1998 ne bodo prodani, ocenijo pooblaščeni cenilci.
8. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. ugotovi vrednost svojih obveznosti do Republike Slovenije po stanju na dan 31. 12. 1998 tako, da revalorizirano vrednost izterjanih terjatev in prodanih delnic in deležev poveča za ocenjene vrednosti terjatev, delnic in deležev iz 7. točke tega sklepa.
9. Ob sprejemanju zaključnega računa Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. po stanju na dan 31. 12. 1998 Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. za znesek obveznosti Sklada do Republike Slovenije, ugotovljen po 8. točki tega sklepa ter sklep o novi izdaji delnic Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. za znesek povečanja osnovnega kapitala Sklada.
10. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. za vrednost svojih obveznosti do Republike Slovenije po stanju na dan 31. 12. 1998 izda Republiki Sloveniji nove delnice; skrajni rok za izdajo teh novih delnic je 31. 12. 1999; do istega roka Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. registrira povečanje svojega osnovnega kapitala pri pristojnem sodišču in knjiži zmanjšanje svojih obveznosti do Republike Slovenije za znesek povečanja kapitala družbe.
II. REPUBLIKA SLOVENIJA
1. Republika Slovenija prenese svoje terjatve do gospodarskih družb ter svoje delnice in deleže v gospodarskih družbah na Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. z dnem podpisa pogodbe o prenosu.
2. Republika Slovenija knjiži zmanjšanje svojih naložb v gospodarskih družbah za knjigovodsko vrednost prenešenih terjatev, delnic in deležev in za isto vrednost poveča svoje terjatve do Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d..
3. Republika Slovenija vsako leto knjiži popravek vrednosti svojih terjatev do Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d.; osnova za knjiženje popravka vrednosti je vsakoletno poročilo Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. iz 6. točke I. tega sklepa.
4. Republika SLovenija najpozneje 31. 12. 1999 od Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. prevzame nove delnice Sklada v protivrednosti terjatev Republike Slovenije do Sklada, ugotovljenih v skladu s 7. točko I. tega sklepa.
5. Republika Slovenija z dnem registracije povečanja osnovnega kapitala Sklada pri pristojnem sodišču zmanjša svoje terjatve do Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. za vrednost, ugotovljeno po 7. točki I. tega sklepa in za isto vrednost poveča svoje naložbe v delnice Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d..
Ta sklep velja za izvedbo vseh dosedanjih sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d., kakor tudi za izvedbo sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d., ki jih bo Vlada Republike Slovenije še sprejela. K že podpisanim pogodbam Republika Slovenija in Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. skleneta anekse, ki upoštevajo ta sklep.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-06/93-8/6-8
Ljubljana, dne 26. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti