Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

480. Odlok o preoblikovanju komunalnega podjetja Slovenske Konjice v "Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice", stran 790.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 457., 458., in 459. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/93) in 12. člena odloka o pristojnostih in nčinu dela zborov občinske skupščine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/90) je Skupščina občine Slovenske Konjice dne 25. novembra 1994 sprejela
O D L O K
o preoblikovanju komunalnega podjetja Slovenske Konjice v “Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice”
1. člen
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje javnega podjetja “Komunalno podjetje Slov. Konjice”, Celjska 3, Slov. Konjice (v nadaljevanju: KP Slovenske Konjice). Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi podjetja.
2. člen
KP Slov. Konjice, vpisano v sodni register pri Temeljnem sodišču Celje – enota v Celju se preoblikuje v Javno Komunalno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo v lasti občine Slovenske Konjice.
3. člen
Firma družbe je Javno Komunalno podjetje Slovenske Konjice, d.o.o..
Skrajšano ime firme je: Komunalno podjetje Slovenske Konjice.
Sedež podjetja je v Slovenskih Konjicah, Celjska 3.
4. člen
Podjetje ima pečat okrogle oblike z naslednjo vsebino: Javno Komunalno podjetje Slovenske Konjice, d.o.o..
5. člen
Podjetje ima vaša pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
6. člen
Dejavnosti podjetja so:
a) Lokalne javne službe
1. Oskrba s pitno vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.
2. Zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.
3. Vzdrževanje čistoče v naseljih in mestih, zbiranje in odlaganje odpadkov.
4. Urejanje in vzdrževanje sanitarnih deponij.
5. Urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti in drugih javnih površin.
6. Urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste.
7. Urejanje in vzdrževanje javnih tržnic.
8. Pogrebne in pokopališke storitve in urejanje pokopališč
9. Urejanje javnih parkirišč.
10. Javna razsvetljava v naseljih
b) Druge dejavnosti komunalnega značaja:
1. Plakatiranje in okraševanje.
2. Gradnja in rekonstrukcija vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav.
3. Storitve z gradbeno mehanizacijo.
4. Prevozi za lastne potrebe.
7. člen
Podjetje opravlja dejavnosti iz točke a) prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanovitelja in drugi predpisi.
8. člen
Celotno družbeno premoženje dosedanjega javnega podjetja ostane skladno z 69. členom zakona o gospodarskih javnih službah lastnina občine Slovenske Konjice. Navedena sredstva ustanovitelj zagotavlja podjetju za zadovoljevanje opravljanja dejavnosti podjetja. Za določitev vrednosti premoženja podjetja se upošteva bilančna vrednost po zaključnem računu za dosedanje komunalno podjetje. Del premoženja prejšnjega KP Slovenske Konjice po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah (infrastrukturni objekti in naprave), ki niso v osnovnem kapitalu javnega podjetja, se mu dajo v upravljanje s posebnim sklepom ustanovitelja.
9. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti podjetja subsidiarano.
10. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– upravni odbor
– direktorja.
11. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in o vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom družbe.
12. člen
Podjetje ima upravni odbor, ki šteje 6 članov.
Polovico članov imenuje ustanovitelj, drugo polovico pa podjetje v skladu z določili statuta.
13. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi dirketor.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom.
14. člen
Morebitno izgubo podjetja za dejavnosti iz točke 6a. člena tega odloka pokriva ustanovitelj po predhodni proučitvi poslovanja.
S statutom podjetja se podrobneje določijo razmerja med ustanoviteljem in podjetjem glede pokrivanja izgube podjetja in delitve dobička družbe.
15. člen
S statutom podjetja se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje.
Ustanovitelj sprejme statut podjetja v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, d.o.o., je pravni naslednik Komunalnega podjetja Slovenske Konjice.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Člane upravnega odbora podjetja imenuje ustanovitelj v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
18. člen
V času do imenovanja direktorja podjetja po tem odloku, opravlja naloge dosedanji direktor.
Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen pri prometu z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
19. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-2/94-1
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti