Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

478. Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona - spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone - območje IMP in Kongrad, stran 787.

Na podlagi 12. člena odloka o volitvah v zbore skupščine občine ter o pristojnosti in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 1/90) je Skupščina občine Slovenske Konjice dne 25. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o zazidalnem načrtu obrtna cona – spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone – območje IMP in Kongrad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občinska skupščina sprejema zazidalni načrt obrtna cona – spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone – območje IMP in Kongrad, ki ga je izdelala Koning, podjetje za inženiring in projektiranje, d.o.o., Slovenske Konjice, pod številko projekta 002/94 in je sestavni del tega odloka.
Zaradi obravnavanega zazidalnega načrta je potrebno spremeniti odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice – območje IMP in Kongrad, ki ga je izdelal RC Planiranje pod številko projekta 23/86 (Uradni list SRS, št. 41/86).
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje:
A) Tekstualni del
– obrazložitev (poročilo)
B) Grafične priloge
1. Izris iz dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenske Konjice M 1 : 5000
2. Izris iz preglednega katastrskega načrta M 1 : 5000
3. Izris iz ZN spremembe in dopolnitve ZN industrijska cona Slovenske Konjice (RC št. proj. 23/86, Uradni list, SRS št. 41/86) M 1 : 1000
4. Situacija obstoječega stanja z mejo ZN po obodni parcelaciji
5. Urbanistično arhitektonska situacija M 1 : 1000
6. Geodetska zazidalna situacija M 1 : 1000
7. Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1 : 1000.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
a) Opis meje topografsko
na severu: po južnem robu ograje bivšega IMP
na vzhodu: po meji s I. kmetijskim območjem in cesto za Konjiško vas
na jugu: po meji s severnim robom I. kmetijskega območja
na zahodu: po vzhodnem robu parcelne meje nove zvezne ceste
b) Opis meje po obodni parcelaciji
na severu: po južnem robu parcele št. 1461/1 in 1466/2
na vzhodu: po zahodnem robu parc. št. 1467/1, 428/1, 424/1, 415/1 in 416/1
na jugu: po severnem robu parcele št. 418/1, 415/3, 416/3, 420 in 477/6
na zahodu: po vzhodnem robu parc. št. 1610/1
območje v teh mejah meri 3,1356 ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Še proste površine na skrajnem vzhodnem delu industrijske cone vzhodno od zvezne ceste je s tem zazidalnim načrtom predvideno nameniti za ureditev plinske postaje Slovenske Konjice in razvoju obrti in drobnega gospodarstva v Slovenskih Konjicah.
V ta namen območje razdelimo na:
Območje 5 – plinska postaja
Površina območja meri 1.2889 ha in zajema parcele št. 1468/2, 1610/11, 1466/5, 1466/4 in 1467/2 k.o. Konjice. Celotno območje 5 se nameni za koriščenje za potrebe oskrbe mesta s plinom. V prvi fazi se bo načrtovala izgradnja dveh cistern s pripadajočimi objekti (črpalke, kompresor) in poslovno tehnološkega objekta ter dovozno cesto. Nadaljnje faze se bodo načrtovale glede na potrebe.
Območje 6 – obrt in drobno gospodarstvo
Površina območja meri 1,8467 ha in zajema parcele št. 424/2, 416/2, 415/5, 418/3, 416/6, 415/2, 415/4, 416/5, 416/4 k.o. Konjiška vas in parcele št. 477/7, 477/9, 1610/9, 1469/2, 1469/1, 477/5, 1610/10 k.o. Konjice. Območje se nameni potrebam razvoja drobne obrtne dejavnosti pod pogoji, ki veljajo za ostale parcele: gradbena linija, smer slemena in naklon treh. Za to območje velja, da je za graditev posameznega objekta izdelati lokacijsko dokumentacijo.
Dostopi – uvozi v območja so omogočeni z novo urejenim odcepom iz zvezne ceste (smer zavijanja v desno) in preko ceste, ki pelje za IMP v Konjiško vas (rekonstrukcija dela ceste).
Dejavnosti, ki se bodo razvijale v obravnavanih območjih, ne smejo s svojo dejavnostjo negativno vplivati na okolje.
V območju ni obstoječih objektov.
IV. URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Zasnova urbanistične ureditve upošteva že obstoječi cestni sistem (zvezna cesta) iz katere se izvede priključek v obravnavano območje (desno zavijanje), iz katerega je možno izvesti z dvema vzporednima cestama povezavo v obravnavano območje in dalje s posameznimi objekti.
6. člen
Pogoji za urejanje javnih zelenih površin javne zelene površine so med mejo obravnavanega območja in med posameznimi mejami funkcionalnih zemljišč objektov. Te površine so ob cestah smiselno zeleni tamponi – obvezne zelenice, ki imajo funkcijo protihrupne in vizualne zapore. Zelenice, ki se nahajajo ob notranjih komunikacijah so namenjene komunalnim koridorjem in drevoredom.
7. člen
Pogoji za definiranje velikosti funkcionalnih zemljišč
Velikosti funkcionalnih zemljišč varirajo. Glede na konkretne potrebe je velikost zemljišč možno spreminjati v večje parcele z združevanjem dveh parcel ali dela parcel in v manjše parcele z delitvijo parcel.
8. člen
Pogoji za urejanje funkcionalnih zemljišč
Vsako funkcionalno zemljišče je v obravnavanem ZN definirano s površino, ki jo je možno pozidati in s površino, ki je namenjena parkiranju napajanju in manipuliranju. Potrebe parkiranja zaposlenih in obiskovalcev mora vsak lastnik zagotoviti na lastni parceli. Zazidana površina predstavlja maksimalni tlorisni gabarit v funkcionalnem zemljišču v primeru višine objektov 4 m; v primeru višine 8 m je zazidljiva površina še 70 % te površine.
Obvezni odmiki od sosednjih parcelnih mej so 5 m v notranjosti območja, 4 m od parcelne meje na severu obravnavanega območja.
9. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov so naslednji:
– tehnološko-tehnične rešitve proizvodnih in servisnih območij morajo upoštevati glavne transportne smeri (krožne poti, manipulacijske površine), ki so na določenih uvozno-izvoznih mestih vezane na osnovno cestno omrežje,
– enotno oblikovane žične ograje višine 2 m je potrebno namestiti v določenem odmiku (min. 5 m) od glavnih prometnic za zagotovitev komunalnih koridorjev; obcestni pas pa je obvezno zazeleniti in ob ograji zasaditi drevored.
– obvezno je upoštevati določene gradbene črte, ki se navezujejo na linije obstoječih objektov oziroma osi cest,
– določen je maksimalni tlorisni in višinski gabarit objektov, ki ne sme presegati višine 4 do 8 m,
– pri temeljenju objektov je pred izdelavo investicijsko tehnične dokumentacije obvezno na lokaciji posameznega objekta izvršiti podrobne geomehanske raziskave,
– podkletitve objektov so možne le do 1,5 m pod sedanjim terenom ob upoštevanju hidrogeoloških razmer in nivelet kanalov,
– oblikovanje proizvodnih in skladiščnih objektov mora biti enotno: ponavljajoč sistem gradbene konstrukcije, dvokapnih streh z minimalnim naklonom do 15 stopinj in kritino v svetli barvi; elementi fasad morajo biti usklajeni.
Tehnološko poslovni objekt s cisternami in pretakališčem je možno locirati poljubno v območju 5, ob upoštevanju pogojev v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).
V. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
10. člen
Pogoji glede prometnega urejanja so:
– izgradnja priključka na zvezno cesto (samo desno zavijanje)
– izgradnja ceste za plinsko postajo s povezavo na cesto za Konjiško vas,
– izgradnja južne vzporednice s priključkom za območje 6.
11. člen
Pogoji glede komunalnega urejanja so naslednji:
a) za območje 5 (plinska postaja)
– prestavitev vodovoda fi 300 ob zvezno cesto
– odvod meteornih vod v odprtih kanalih neposredno v območju plinskih cistern s predhodnim čiščenjem
– izgradnja plinske merne regulacijske postaje po realizirani fazi na osnovi lokacijske dokumentacije
– nasip terena
– izgradnja vodovodnega sistema za požarno vodo
– izgradnja javne razsvetljave
– izgradnja PTT kanalizacije
– izgradnja plinovoda (po I. fazi)
– priprava komunalnega koridorja pod cestami za območje 5
b) za območje 6 (obrt in drobno gospodarstvo)
– zagotoviti zadostno količino pitne vode
– izgradnja dovoznega priključka na cesto za plinsko postajo
– nasip terena
– izgradnja komunalnih in energetskih priključkov na primarno omrežje skladno z lokacijsko dokumentacijo in tehničnimi projekti
– izgradnja trafo potaje
– izgradnja ločenega sistema kanalizacije
– zajem in odvod zalednih vod s predhodno izdelavo hidrogeološkga poročila.
VI. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA
13. člen
– Hrup znotraj območja ne sme presegati maksimalne dovoljene ekvivalentne ravni hrupa za VI. stopnjo zahtevnosti po odloku o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80),
– imisijske koncentracije škodljivih snovi v zraku ne smejo presegati dopustnih mej po zakonu o varstvu zraka in po odloku o normativih za skupno dovoljenje in kritično koncentracijo snovi v zraku (Uradni list SRS, št. 12/76),
– obvezno je odvajanje padavinskih in odpadnih vod v ločenem kanalskem sistemu,
– kvaliteta vode, ki se spušča iz območja ZN v vodotoke mora ustrezati določenim strokovnim navodilom o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85),
– za varstvo pred požarom je obvezno upoštevati določene odmike med objekti, prometne ureditve za potrebe gasilske intervencije in načrtovano hidrantno omrežje,
– skladiščenje vnetljivih snovi mora biti skladno s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91),
– obvezno je upoštevati 30-metrski varstveni pas od osi magistralnega plinovoda; plinska merna regulacijska postaja mora biti ograjena in zgrajena skladno s TGL predpisi in holandskimi smernicami za gradnjo MRP,
– obvezen je odvoz odpadnega materiala in komunalnih odpadkov na centralno odlagališče odpadkov oziroma na zbirališče sekundarnih surovin,
– začasna namembnost zemljišč, ki se v prvi fazi ne zazidajo ali na njih ni predviden poseg v prostor, ostane nespremenjena.
VII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za izgradnjo posameznih objektov (razen objekti za potrebe plinske postaje – I. faza) v obrtni coni je potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo.
15. člen
ZN je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
16. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN industrijske cone – območje IMP in Kongrad je bil razgrnjen na javni vpogled s sklepom IS SO Slov. Konjice (Uradni list RS, št. 23/94).
17. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
18. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-11/94-3
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Jože Baraga l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti