Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

475. Statutarni sklep, stran 783.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je mestni svet Slovenj Gradec na seji dne 19. 1. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
S tem sklepom se začasno, do sprejema statuta, določa:
– organizacija in delovanje mestne občine
– oblikovanje in pristojnosti občinskih organov
– organizacija občinske uprave in javnih služb
– druga vprašanja skupnega pomena občine.
2. člen
Mestna občina Slovenj Gradec je ustanovljena z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94). Mestna občina Slovenj Gradec obsega območja naslednjih naselij: Brda, Gmajna, Golavabuka, Gradišče, Graška gora, Legen, Mislinjska Dobrava, Pameče, Podgorje, Raduše, Sele-del, Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe, Zgornji Razbor, in je na svoji konstitutivni seji, dne 22. 12. 1994, prevzela vse pristojnosti s področja lokalne uprave dosedanje občine Slovenj Gradec.
3. člen
Mestna občina Slovenj Gradec posluje pod imenom:
Mestna občina Slovenj Gradec.
Sedež mestne občine je Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.
4. člen
Mestna občina Slovenj Gradec ima dva pečata, okrogle oblike, premera 35 mm in 22 mm, z vsebino: Republika Slovenija, Mestna občina Slovenj Gradec. V sredini pečata je grb Mestne občine Slovenj Gradec.
5. člen
V občini so do sprejema statuta naslednje krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Sele-Vrhe
– Krajevna skupnost Pameče
– Krajevna skupnost Podgorje
– Krajevna skupnost Slovenj Gradec
– Krajevna skupnost Stari trg
– Krajevna skupnost Šmartno.
Krajevne skupnosti s 1. 1. 1995 niso več pravne osebe.
6. člen
S 1. 1. 1995 prenehajo z delom vsi organi občine Slovenj Gradec in s tem dnem prenehajo tudi vsa pooblastila zaposlenim delavcem v občinski upravi, ki se nanašajo na pristojnosti lokalne samouprave.
Mestna občina prevzema do sprejema novih oziroma do njihove razveljavitve, kot svoje, vse do sedaj veljavne pravne akte, ki jih je sprejela Skupščina občine Slovenj Gradec in se nanašajo na področje delovanja lokalne skupnosti na celotnem območju nove občine, kolikor niso v nasprotju z zakonom in če ni s tem sklepom določeno drugače.
7. člen
Iz seznama kmetijskih zemljišč, ki se po zakonu o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov prenašajo na sklad Republike Slovenije, se izvzamejo in se ne prenašajo na sklad kmetijska zemljišča, ki so in ležijo znotraj ureditvenih območij naselij, ki jih opredeljuje dolgoročni plan občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 21/90 in 22/91) ter srednjeročni plan občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 22/91) in zemljišča, ki ležijo znotraj območja naselij, za katere je sprejet odlok o prostorskoureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo ter druga zemljišča, za katera so sprejeti prostorskoizvedbeni akti ter traso s pripadajočimi zemljišči opuščene železniške proge v trasi na celotni dolžini občine Slovenj Gradec.
II. NALOGE MESTNE OBČINE
8. člen
Mestna občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem statutarnim sklepom in zakoni, zlasti pa:
1. na področju normativnega urejanja:
– sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte;
– sprejema občinski proračun in zaključni račun;
– sprejema načrt razvoja občine;
– sprejema prostorske plane in prostorskoizvedbene akte;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge javne površine;
– ureja javni red v občini;
– ureja delovanje občinske uprave;
– ureja občinske javne službe;
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine;
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine;
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
– določa cene komunalnih storitev (proizvodnja in distribucija vode, prečiščevanje in odvajanje odplak, prenos in distribucija plina, proizvodnja in distribucija toplote, odnašanje in odlaganje odpadkov);
– določa cene storitev pogrebne službe (urejanje in vzdrževanje pokopališč);
– določa ekonomske cene vzgoje in varstva predšolskih otrok (dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok);
– vodi postopek oddaje socialnih stanovanj v najem;
– izdaja koncesije na nivoju primarnega zdravstva;
– določa osnovno zdravstveno mrežo na primarni ravni ter lekarniško dejavnost;
– vodi postopek sklepanja zakonskih zvez;
– izdaja lokacijska in gradbena dovoljenja za vse posege v prostor, za katerega je pristojna;
– izdaja odločbe o priglasitvi del;
– izdaja uporabna dovoljenja;
2. pospešuje:
– službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
– vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno, turistično in kulturno dejavnost;
– razvoj športa in rekreacije;
– razvoj malega gospodarstva in turističnega gospodarstva;
– razvoj kmetijstva;
3. na področju upravljanja:
– upravlja občinsko premoženje;
– upravlja lokalne javne službe;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi in javnimi površinami;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in javne poti, ulice in trge;
– pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjižnično dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogrožene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb;
– zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in odborov, skladov ter občinske uprave;
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
– omogoča tekoče transferje v gospodarske javne službe (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– zagotavlja delovanje požarne varnosti, opravljanje pokopališke, pogrebne in mrliško ogledne službe;
5. vzdržuje:
– lokalne javne ceste, javne poti in druge prometne površine, rekreacijske in druge javne površine;
– vodovodne, energetske in druge komunalne objekte;
– gozdne ceste javnega pomena;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj občine;
– pospešuje razvoj športa in rekreacije;
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov, varstvo naravne dediščine, kulturne dediščine in kulturne krajine;
7. zagotavlja in organizira:
– pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– komunalno nadzorno službo;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premoženja;
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih, v katere stopa mestna občina.
9. člen
Mestna občina Slovenj Gradec opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet,
– občinsko upravno nadzorstvo,
– evidenco občinskih zemljišč, register stanovanj in drugega premoženja,
– ugotavlja javni interes za razlastitev za potrebe mestne občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– odločanje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno službo,
– civilno zaščito, opazovanje in obveščanje,
– odločanje o namembnosti urbanega prostora,
– določanje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske službe,
– urejanje lokalnega prometa,
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma,
– določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje parkirnih površin, načina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potniškega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za pomoč na domu
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.
10. člen
Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina Slovenj Gradec opravlja še naloge, ki se nanašajo na razvoj mesta. Mestna občina Slovenj Gradec, zlasti:
– skrbi za smotrn razvoj na območju mesta kot celote,
– skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne zgradbe,
– določa namembnost mestnega prostora in usklajuje rabo prostora z mejnimi občinami,
– urejuje mestni promet,
– zagotavlja delovanje informacijsko-dokumentacijskih, kulturnih, znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih ustanov, ki imajo pomen za širšo lokalno skupnost ali za republiko,
– zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov na območju mesta, ki so lokalnega pomena,
– določa posebne davke v skladu z zakonom za opravljanje funkcij mesta,
– ustanavlja službe za širše območje na področju vzgoje, izobraževanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva in otroškega varstva ter druge službe javnega pomena.
11. člen
Mestna občina Slovenj Gradec predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon, davke, takse in druge občinske dajatve:
– davek od premoženja,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– ekološki davek,
– določa najemnine in zakupnine za oddana zemljišča, stanovanja, lokale in druge občinske objekte,
– določa pogoje za oddajo in najem objektov in drugega premoženja,
– predpisuje občinske takse.
12. člen
Mestna občina Slovenj Gradec opravlja za druge občine dela, za katera se občine dogovorijo.
III. ORGANI MESTNE OBČINE
13. člen
Organi Mestne občine Slovenj Gradec so:
– mestni svet
– župan
– nadzorni odbor.
14. člen
Mestni svet sprejema temeljne akte in druge odločitve, opravlja volilno, nadzorno in druge najpomembnejše funkcije lokalne samouprave.
15. člen
Funkcija župana Mestne občine Slovenj Gradec je profesionalna.
16. člen
Nadzorni odbor imenuje mestni svet.
Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane.
17. člen
Nadzorni odbor nadzoruje razpolaganje s premoženjem in finančno poslovanje Mestne občine Slovenj Gradec in vseh uporabnikov občinskih proračunskih sredstev.
18. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti svetniki, delavci občinske uprave in drugi javni uslužbenci, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
19. člen
Organi mestnega sveta so:
– občinski odbori in skladi,
– center za razvoj.
Občinske odbore in upravne odbore skladov imenuje mestni svet izmed svetnikov in občanov.
20. člen
Mestni svet ima do sprejema statuta stanovanjski sklad in sklad stavbnih zemljišč.
21. člen
Organ mestnega sveta je tudi center za razvoj. Preko centra za razvoj mestna občina pospešuje razvoj malega gospodarstva in turističnega gospodarstva.
22. člen
Do sprejema statuta se uporabljajo vsa določila začasnega poslovnika, ki urejajo izvolitev organov mestnega sveta in tajnika.
23. člen
Do sprejema statuta izdaja posamično akte iz izvirne pristojnosti župan mestne občine.
IV. OBČINSKA UPRAVA
24. člen
Do sprejema statuta se na predlog župana določi začasna organizacija uprave, ki ima:
– urad župana
– oddelek za gospodarske javne službe
– oddelek za družbene javne službe
– oddelek za urejanje in varstvo okolja
– oddelek za splošne in finančne zadeve.
25. člen
Urad župana opravlja vsa tajniška opravila za župana.
26. člen
Oddelek za gospodarske javne službe začasno opravlja naloge s področja:
– komunalne dejavnosti in komunalne inšpekcije,
– gradbenih zadev: izdaja lokacijska dovoljenja, gradbena dovoljenja, odločbe o priglasitvi del in uporabna dovoljenja,
– kmetijstva,
– turizma,
– pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja in vzdrževanja pokopališč,
– rabe javnih površin,
– urejanja prostora,
– nadzora nad prireditvami,
– stanovanjskih zadev, dodeljevanja stanovanj in vodenje registra stanovanj,
– urejanja stavbnih zemljišč,
– izračunavanja cen komunalnih storitev in storitev pogrebne službe.
27. člen
Oddelek za družbene javne službe začasno opravlja naloge s področja:
– vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva, predšolskega varstva, socialnega skrbstva,
– osnovnega varstva otroka in družine,
– izračunavanja ekonomske cene vzgoje in varstva predšolskih otrok (dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok).
28. člen
Oddelek za urejanje in varstvo okolja opravlja začasne naloge s področja:
– urejanja prostora in urbanizma,
– izdelave lokacijske dokumentacije ter
– varstva okolja in prostora.
29. člen
Oddelek za splošne in finančne zadeve opravlja začasne naloge s področja:
– splošnih zadev uprave mestne občine,
– kadrovskih in administrativnih zadev ter računovodskih zadev,
– planiranja in izvajanja proračuna,
– požarne varnosti in civilne zaščite,
– sklepanja zakonskih zvez,
– občinskih davkov in taks,
– tajniških opravil za svet in upravo,
– krajevnih skupnosti.
30. člen
Začasni akt o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Slovenj Gradec začne veljati, ko ga sprejme mestni svet.
Začasni akt o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Slovenj Gradec se uporablja od 1. 1. 1995 pa vse do sprejema akta o dokončni organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Slovenj Gradec, ki mora biti sprejet najkasneje v 30 dneh po sprejemu statuta oziroma najdlje do 30. 6. 1995.
31. člen
Začasni akt o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Slovenj Gradec in začasne sistemizacije delovnih mest je v prilogi.
32. člen
S 1. 1. 1995 prenehajo veljati vsi akti, ki se nanašajo na organizacijo in delo organov občine in občinske uprave. Do sprejema zakona, ki bo urejal to področje, se uporablja zakon, ki ureja položaj delavcev v državnih organih (zakon o delavcih v državnih organih), glede plač pa zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter uredba o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih.
33. člen
Do imenovanja tajnika občinske uprave mestne občine opravlja ta dela vršilec dolžnosti tajnika.
34. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 013-1/95
Slovenj Gradec, dne 19. januarja 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti