Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

472. Odlok o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova - Nazarje, stran 777.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 38. člena statuta občine Mozirje in 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93 in 8/94) na seji dne 1. 12. 1994 sprejela
O D L O K
o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova – Nazarje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt industrijsko-obrtne cone Prihova – Nazarje (v nadaljevanju: ZN), ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. projekta 1091/92-ZN-O v maju 1994 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Soglasja, ki so jih k projektu iz 1. člena tega odloka podali organi in organizacije, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje besedilo in grafične priloge.
Besedilo obsega:
– Splošne podatke o projektu
– Pogoje in soglasja k ZN
– Uvod – splošni podatki
– Usklajenost s planskimi dokumenti
– Obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo ZN
– Pogoje prometne in komunalne ureditve
– Ocena stroškov izvedbe
– Izpis parcelnih številk s seznamom lastnikov
Grafične priloge obsegajo:
– Izris iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1896 do 2000 – dopolnjen 1989 kartografska dokumentacija in kartografski del Urbanistična zasnova naselja Nazarje: zasnova namenske rabe naselja
– Obstoječe stanje
– Prikaz lastništva
– Inventarizacija objektov in komunalnih vodov
– Arhitektonsko zazidalna situacija
– Prometna ureditvena situacija
– Zbirna karta komunalnih vodov in naprav
– Ureditev zelenih površin
– Načrt gradbenih parcel – funkcionalna zemljišča
– Etapnost izvajanja ZN.
II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE
4. člen
Območje ZN vključuje parcele v k.o. Prihova.
Meja območja poteka po parcelnih mejah oziroma parcele seka. Opis poteka meje sledi smeri urinega kazalca.
Začetna točka (T) meje ZN je v severovzhodnem vogalu parcele št. 479/3. Od tu dalje poteka meja v smeri proti jugu po vzhodnem vogalu parcele št. 479/3, pride na parcelo št. 1200/21 v globino 5 m, se obrne in poteka v smeri proti jugozahodu, vzporedno s strugo reke Savinje v stalni oddaljenosti 10 – 12 m od roba brežine. Meja poteka v tej smeri v dolžini okrog 820 m in prečka parcele št. 1200/21, 1200/9, 1200/34, 1200/33, 1200/13, 1200/37 in 1200/38. Meja ZN se nato obrne proti zahodu ter prečka parcele št. 1200/38, 59/3 in 1202/2 (po propustu na regionalni cesti Logarska dolina – Celje).
Po 25m se meja ZN obrne proti severu in v loku obkroži območje ZN ob zunanjem robu parcele št. 1202/2 (regionalna cesta Logarska dolina – Celje) v dolžini 1035 m. Meja ZN se nato obrne proti jugu, prečka parcelo št. 1202/2, poteka po zahodnih robovih parcel št. 419/3 (.367), 416/1 in 479/3 ter se zaključi v začetni točki (T).
Območje znotraj opisane meje ZN meri 15,15 ha.
5. člen
Območje ZN industrijsko-obrtne cone Prihova vključuje naslednje parcele v k.o. Prihova:
stavbišča:
29/3, 278, 309, 382, 383, 399, 403 in 463.
parcele:
13/2, 3, 4;
47/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 91, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
48/1, 2, 3;
49/1, 2, 3, 5, 8, 10, 11;
56; 57; 59/1, 2, 3; 60/2;
61; 62; 63/1, 3; 64/2; 70/2;
72/2; 74; 75/3;
416/1; 419/3; 479/3;
1186/2;
1200/6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 21, 26, 33, 34, 36, 37, 38; 1202/2.
III. USKLAJENOST ZN S PLANSKIMI AKTI OBČIN
6. člen
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1989 je obravnavano zemljišče zajeto v ureditveno območje naselja Nazarje (U). Za del zemljišča ob regionalni cesti Logarska dolina – Šentrupert, je uveljavljen izjemni poseg na prvo (A) območje kmetijskih zemljišč po 6. členu zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS št. 18/84).
V urbanistični zasnovi naselja Nazarje, prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986 – 2000 – dopolnjen 1990 (grafična priloga 1.b) je v zasnovi namenske rabe prostora naselja obravnavano območje opredeljeno kot območje za proizvodne dejavnosti; vzhodni del območja je opredeljen kot obstoječe območje, za zahodni del pa so predvidene širitve v 1. in 2. etapi.
IV. NAMEMBNOST OBMOČJA
7. člen
Območje ZN industrijsko obrtne cone je namenjeno:
– gradnji novih objektov za industrijsko obrtne, servisne in storitvene dejavnosti na osrednjem, še nepozidanem delu območja;
– razširitvi območja za RTP vzhodno od potoka 2 in zahodno od proizvodnega območja Elkroj;
– razširitvi območja in gradnji novih proizvodnih objektov za potrebe industrijske proizvodnje konfekcije Elkroj na vzhodnem delu območja ZN;
– spreminjanju namembnosti v obstoječih objektih GG Nazarje na jugozahodnem delu območja ZN za potrebe industrijsko-proizvodnih dejavnosti;
– vzdrževanju in adaptacijam na območju mizarske delavnice na skrajnem vzhodnem območju ZN;
– preureditvi ribnika na skrajnem južnem delu območja ZN.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
Zasnova prometne ureditve
8. člen
Za prometno ureditev območja proizvodno obrtne cone je izvesti 3 glavne priključke na regionalno cesto Logarska dolina – Šentrupert (A-A):
– (1) preko rekonstruiranega obstoječega priključka na zahodni strani območja (GG Nazarje)
– (2) preko novega priključka zahodno od območja RTP;
– (3) preko rekonstruiranega obstoječega priključka za območje Elkroj.
Obstoječi priključki na regionalno cesto (A-A) za 2 individualni stanovanjski hiši (med območjem RTP in Elkroj) ter za stanovanjsko hišo z mizarsko delavnico (vzhodno od Elkroja) ostanejo.
Območje RTP se priključuje na regionalno cesto preko novega priključka (2) zahodno od območja RTP. Po sedanjem priključku, vzhodno od RTP, sta možna le urgentni dovoz in izvoz.
9. člen
Znotraj območja je izvesti notranjo cestno mrežo, ki omogoča krožni promet:
– glavni/primarni cesti a-a v dolžini 140 m in a1 – a1 v dolžini 455 m;
– sekundarna cesta b-b v dolžini 250 m;
– interne dovozne ceste:
-c-c v dolžini 110 m za industrijsko-obrtne objekte 1-4
-c1-c1 v dolžini 135 m za parkirne prostore za osebne avtomobile in za tovornjake (priklopnike ali avtobuse)
-e-e v dolžini 70 m za dovoz do območja RTP in napajanje parkirišča za osebne avtomobile zahodno od območja RTP;
-d-d v dolžini 70 m za industrijsko-obrtne objekte 6-11.
10. člen
Za parkiranje osebnih avtomobilov so urejena obstoječa parkirišča v območju Elkroja in GG.
Na osrednjem delu ZN je v območju, ki je predvideno za pozidavo industrijsko-obrtnih objektov, izvesti večja parkirišča:
– tik za priključkom 2 z regionalne ceste A-A na obeh straneh (26 + 37);
– v osrednjem delu južno od potoka 3 (37).
Ob vseh dovoznih cestah znotraj območja ZN je izvesti, vzdolžno ob cestiščih, dvonamenska parkirišča; dimenzije (dolžina in širina) parkirišč morajo omogočati parkiranje tako tovornjakom, vlačilcem, kot tudi osebnim avtomobilom.
11. člen
Za parkiranje tovornjakov – vlačilcev je v severnem delu osrednjega ZN, med cestama c-c in c1-c1, izvesti centralno parkirišče z obračališčem.
12. člen
Na regionalni cesti A-A je urediti novo avtobusno postajališče; postajališče je locirano tako, da je dostop v območje proizvodno-obrtne cone za potnike z avtobusi možen po ločenih pešpoteh do avtobusnega postajališča.
Promet z avtobusi (dostop znotraj območja novega dela cone) je možno urediti tudi tako, da je parkirišče za tovornjake namenjeno tudi avtobusom.
Znotraj območja Elkroj so že urejena postajališča za delavske avtobuse.
13. člen
Za nemoteno gibanje pešcev je obvezna izvedba:
– pešpoti ob strugi Savinje. Ta pešpot mora imeti sprehajalni – rekreacijski pomen;
– delno pločnik, delno peš pot v smeri proti Elkroju in skozi osrednji del ZN do območja GG.
Zasnova parcelacije
14. člen
Prostor, ki je namenjen gradnji proizvodno-obrtnih objektov (1 – 35) je (ob upoštevanju odmikov od cestnih povezav, potokov, predvidenega varnostnega pasu 2 x 20 kv daljnovoda in drugih obstoječih objektov) razdeljen na 26 osnovnih kvadratov (celic) s stranicama 30 m x 30 m, ter 5 pravokotnikov s stranicama 30 m x 45 m. Osnovni kvadrat (celica) s površino 900 m2 predstavlja najmanjšo možno velikost parcele za posameznega investitorja. S sestavljanjem osnovnih kvadratov je možno površino potrebnega zemljišča, parcele poljubno večati, glede na prostorske potrebe (za sedaj še neznanega) investitorja, oziroma glede na vrsto dejavnosti, ki jo bo opravljal v industrijsko-obrtni coni. Pri sestavljanju celic je upoštevati možnost dovozov do posameznih parcel (dvorišč) kot je nakazana v zazidalni situaciji v projektu iz 1. člena tega odloka. Velikost novih površin za širitev obstoječih dejavnosti (Elkroj, RTP, GG) je opredeljena glede na postavljene zahteve ter lastniško stanje.
Objekti
15. člen
ZN industrijsko-obrtne cone Prihova določa gradnjo naslednjih objektov:
a) Območje ELKROJ
ŠPR: Širitev obstoječe proizvodne hale na zahodni strani; tlorisne mere 50 m x 54 m
PO: pomožni objekt vzhodno od potoka 2 in zahodno od predvidenega objekta ŠPR; tlorisna zasnova v obliki črke L; okvirne tlorisne mere (28 m x 34 m) – (14 m x 14 m).
b) Območje GG NAZARJE
Znotraj območja GG Nazarje je možna gradnja novih objektov, ki pa v ZN tlorisno niso definirani, zaradi sedaj še neznanega programa. Območje je upoštevati kot potencialno možnost za gradnjo objektov enako kot za osrednji del ZN (proizvodno-obrtni objekti).
c) Območje RTP, stanovanjski objekti in mizarska delavnica
Za objekte v tem območju velja možnost dozidav, prizidkov, adaptacij in vzdrževalnih del. Enako velja za obstoječe stanovanjske hiše ter območje mizarske delavnice.
d) Osrednje območje proizvodno-obrtnih objektov
ZN industrijsko-obrtne cone Prihova določa gradnjo 35 proizvodno obrtnih objektov:
* Namembnost objektov:
– Načeloma velja, da bodo v objektih proizvodno-obrtne dejavnosti.
– Glede na to, da investitorji dosedaj še niso znani in s tem niso definirane proizvodno-obrtne dejavnosti, je potrebno pred izdajo lokacijskih oziroma gradbenih dovoljenj pridobiti vsa potrebna soglasja in dokumentacijo (sanitarno, pristojni občinski upravni organi itd.).
– Velja, da smejo biti v območju le take dejavnosti, katerih morebitne škodljive vplive v okolje je možno z ustreznimi ukrepi preprečiti, kar je pokazati v investicijskih elaboratih in zagotoviti s projektno dokumentacijo in samo izvedbo objekta. Pri tem je upoštevati vse relevantne pogoje iz UN.
– Na določenih lokacijah (objekti ob glavnih – primarnih cestah a-a, a1-a1 in b-b) naj bodo v objektih dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne proizvodno-obrtne dejavnosti, v smislu servisa – oskrbe:
– uslužnostne dejavnosti (izpostava banke, pošte itd.)
– prostori za organiziranje poslovnih dejavnosti
– osnovna preskrba (trgovina z živili)
– gostinski lokali
* Tlorisne mere – zazidana površina objektov
Tloris objektov je možno prilagajati potrebam posamezne proizvodno-obrtne dejavnosti, pri tem pa so obvezujoče gradbene linije, ki so vrisane v grafičnih prilogah v projektu iz 1. člena tega odloka. Izven gradbenih linij objektov ni možno graditi.
Predvidene rušitve
16. člen
Za realizacijo ZN so predvidene rušitve 6 objektov:
2 stanovanjski hiši (oznaka: 8, 10)
3 pomožni objekti (oznaka: 9, 11, 12)
1 stanovanjski provizorij (oznaka: 13).
Pogoji za oblikovanje objektov
17. člen
Za oblikovanje novih objektov znotraj posameznih območij veljajo naslednji pogoji:
a) Območje Elkroj
ŠMD:  namembnost    – mehanična delavnica
    tlorisne mere   – 9 m x 15 m
    etažnost     – pritličje
    streha      – naklon do 20°, zaključek
              strehe z vencem
ŠPR:  namembnost    – proizvodna hala-širitev
    tlorisne mere   – 50 m x 54 m
    etažnost     – P (+ delno I.)
    streha      – naklon do 20°, zaključek
              strehe z vencem
PO:  namembnost    – pomožni objekt (skladišče, ipd.)
    tlorisne mere   – oblika črke L:
             – (27 m x 36 m) – (14 m x 14 m)
    etažnost     – P (+ delno I.)
    streha      – naklon do 20°, zaključek
              strehe z vencem.
b) Območje GG
Nove objekte je možno graditi po predhodno izdelanih strokovnih podlagah, kjer naj se opredeli namembnost, velikost, dostopi ipd.
c) Območje RTP, obstoječe stanovanjske hiše in mizarske delavnice.
Za objekte velja možnost prizidkov, dozidav, adaptacij in vzdrževalnih del. Pri določanju tlorisnih gabaritov prizidkov velja, da tlorisne mere prizidanega dela ne smejo presegati 30 % tlorisna obstoječega objekta, ob upoštevanju potrebnih odmikov od parcelnih mej in drugih objektov.
b) Območje novih proizvodno-obrtnih delavnic:
* Predlagani tlorisni tipi:
tip a)   Oblika črke L – enakostranična
      osnovna stranica: 25 m
      širina objekta: 12 m
      zazidana površina: 481 m2
      za objekte: 1-4, 7-20, 27-35.
tip b/1  Pravokotnik – ožji: 25 m x 10 m
      zazidana površina: 250 m2
      za objekte: 10, 21, 24, 25.
tip b/2  Pravokotnik – širši: 25 m x 12 m
      zazidana površina: 300 m2
      za objekte: 11, 22, 23, 26.
tip c   Oblika črke L – raztegnjena
      daljša stranica: 50 m x 13 m
      krajša stranica: 25 m x 15 m
      zazidana površina: 1.250 m2
      za objekte: 5.
* Ostali pogoji:
– Maksimalni tlorisni gabariti so omejeni z gradbenimi linijami izven katerih ni možno zidati objektov.
– Etažnost objektov: je praviloma pritlična. Izjemoma je možno graditi dvoetažne objekte, s tem da ima pritličje potrebno delovno svetlo višino, 1. etaža pa naj bo izvedena kot izkoriščeno podstrešje.
– Strehe: praviloma dvokapnice, ki pokrivajo objekte tako, da poteka smer slemena vzporedno z daljšo stranico objekta. Naklon strešin do 20°. Zaključki strehe naj bodo praviloma oblikovani kot venec, ki naj zakrije streho v celoti.
Pri objektih s tlorisno zasnovo v obliki črke L so strehe 4-kapnice, slemena streh sledijo smerem krakov objektov. Izjemoma so lahko slemena streh vzporedno s krajšo stranico objekta.
– Način gradnje, konstrukcija objekta in obdelava fasad: naj bodo prilagojeni (in odraz) funkciji in tehnologiji objekta.
Tolerance:
18. člen
a) Tlorisni gabariti:
– ni dovoljena povečava tlorisnih gabaritov objektov izven z ZN določenih gradbenih linij.
b) Višinski gabariti:
– ni dopustna povečava višinskih gabaritov izven obsega, ki ga narekujejo:
– z ZN podane višinske kote pritličij
– potrebna svetla višina (ki jo narekuje tehnologija) v objektih
– potrebna konstrukcijska višina stropnih in strešne konstrukcije objektov.
Pri višinskih gabaritih objektov je dopustna toleranca ±0,50 m.
VI. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO UREJANJE
19. člen
Za zagotavljanje varnosti pred poplavami za območje ZN je obvezna izvedba naslednjih ukrepov:
Omejitev vpliva Savinje na zaledje:
Vpliv Savinje na zaledje in ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti so podani v projektni dokumentaciji VGI C – 140, ki zajema ureditev Savinje gorvodno od mostu v Nazarjih do izliva Nazarske struge.
Omejitev vpliva Rečice:
Za zavarovanje pred nadaljnjimi poplavami je potrebno urediti pretočni profil Rečice in proučiti možnost koriščenja začasnih retenzijskih prostorov.
– Ureditev zalednih voda:
Potok 3:
Potok 3 je v območju ZN obrtne cone urediti z enotnim pretočnim profilom, ki bo prevajal pretoke s povratno dobo ca. 20 let. Zazidalne površine severno od potoka je pridobiti z nasipavanjem na koto H = Q 100 + 0,5 m. Na levi strani je zazidalne površine in zeleni pas ločiti z nizkim nasipom, ki bo razmejil vplivna področja potokov 2 in 3.
Potok 2:
Pri potoku 2 mora glavno korito prevajati Q 100 potoka 3 ob hkratnem upoštevanju Q 100 Savinje. Zazidalni plato mora biti za varnostno višino ca. 0,5 m dvignjen nad koto Q 100.
20. člen
Notranje meteorne vode industrijske cone je odvajati v Potok 2 in Potok 3. Pri nasipavanju platojev je potrebno upoštevati tudi padec platojev proti obema potokoma.
Od tovarn Elkroj proti Delejevem jezu poteka že zgrajeni kolektor fekalnih vod, ki se priključi na čistilno napravo Mozirje.
VII. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
Kanalizacija
21. člen
Na obravnavanem območju je izvesti ločen sistem kanalizacije.
Zaradi bližine odvodnikov Potoka 2, Potoka 3 in Savinje se bodo meteorne vode zbirale v odprte vodotoke. Vode s strešin objektov in “čistih” utrjenih površin je v odvodnike spuščati direktno, meteorne vode z “onečiščenih” površin pa je priključevati preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in maščob.
Fekalne vode je priključevati na kolektor, ki vodi ob levem bregu Savinje.
Vodovod
22. člen
Ob levem bregu Savinje poteka obstoječi vodovod alkaten Ř 150 mm. Iz obstoječega vodovoda je mogoče zagotavljati potrebe po sanitarni in požarni vodi. Za zagotovitev večjih količin eventualnih tehnoloških vod je urediti posebne vodovodne napeljave.
Do črpališča vode Prihova je zagotoviti dostop in ob enem poskrbeti za zavarovanje transportnega vodovoda Črpališče – rezervoar Rečica.
Elektro omrežje
23. člen
V ZN iz 1. člena tega odloka je opredeljena lokacija obstoječe in predvidene RTP 110/20 kV Nazarje s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in izvodi.
Pod traso daljnovoda 2 x 20 kV RP Nazarje – RP Ljubno in predvidenega daljnovoda 20 kV Zadrečka dolina je predvideno parkirišče kamionov in vlačilcev.
Obstoječi daljnovod za TP GLIN I in TP GLIN II bo potrebno od RTP Nazarje do Savinje ustrezno kablirati.
Za področje ZN industrijska cona Prihova bo potrebno izdelati idejno rešitev elektrifikacije ZN – za potrebe NN omrežja in zunanje razsvetljave.
Telefonsko omrežje
24. člen
Novo distribucijsko omrežje za ZN industrijsko cono Prihova bo priključeno na obstoječe telefonsko omrežje. Predvideno TT omrežje bo izvedeno z zemeljskimi kabli.
Toplifikacija
25. člen
Ob rekonstrukciji kotlovnice GLIN Nazarje na desnem bregu Savinje je možno zagotoviti toplifikacijo industrijske cone Prihova.
Alternativno toplovodnemu omrežju je možno izvesti plinifikacijo omrežja, oziroma lokalno ogrevanje.
Odpadki
26. člen
Komunalni odpadki se morajo zbirati na določenih mestih v kontejnerjih – smetnjakih na vsakem dvorišču. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki. Tla prostorov za smetnjake morajo biti izvedena tako, da je možno čiščenje.
V primeru, da bodo v tehnološkem procesu v proizvodnih objektih nastajali posebni (nevarni) odpadki, se morajo le-ti skladno s predpisi odvažati na za to določeno deponijo v okviru občine ali regije.
Na območju ob servisnih objektih ter ob parkiriščih je ob robovih postaviti zadostno število smetnjakov – košev za smeti.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE ZN
27. člen
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in izvedbo prometnih površin, je uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.
Pri lociranju objektov je pozornost usmerjati na zadostne odmike med objekti, kar naj omogoči enakomerno osončenje vsem objektom.
28. člen
Predvideni objekti v območju ZN proizvodno-obrtne cone Prihova ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka (prah, SO2...). V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaženja zraka, kar mora biti opredeljeno v investicijskem elaboratu in projektni dokumentaciji za posamezne objekte.
29. člen
Območje ZN industrijsko-obrtne cone Prihova je namenjeno proizvodnim, obrtnim in servisnim dejavnostim. Za celotno območje velja, da objekti v območju s svojimi dejavnostmi ne smejo presegati maksimalno dovoljene ravni hrupa, ki velja za stopnjo V. za območja pretežno industrijskih in trgovskih središč (65, 70, 85 dB na dan oziroma 50, 70 in 80 dB na noč). Pri načrtovanju objektov morajo projektanti upoštevati raven hrupa, ki bo nastajala zaradi dejavnosti v objektih in predvideti ustrezne rešitve (izolacija fasadnih elementov ipd.) za zmanjšanje teh vplivov.
30. člen
Proizvodno-obrtna dejavnost, ki bo na obravnavanem območju, sme biti samo takšna, da morebitne odpadne vode ne bodo vsebovale težkih kovin in drugih snovi, ki bi škodile delovanju čistilne naprave. Za vse dejavnosti, kjer bodo odpadne vode, mora dati soglasje k lokaciji tudi upravljalec kanalizacijskega omrežja. Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in mehanskimi primesmi, je treba pred izpustom v meteorno kanalizacijo očistiti v zadostno dimenzioniranih lovilcih olj in usedalnikih. Takšne vode pričakujemo z delovnih dvorišč, ploščadi pod kontejnerji, parkirišč, parkirišč tovornjakov in drugo. Skladišča za nevarne in škodljive snovi (kemikalije, barve, laki, razredčila, topila in podobno) morajo biti zgrajena v skladu s pravilnikom za gradnjo in opremljanje skladišč ter transportnih naprav za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
31. člen
K vsem objektom je omogočiti dovoz urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili (nosilnost ipd.). Zgraditi je hidrantno omrežje.
Za posamezne nove objekte, je na osnovi izračuna požarne povečane obremenitve, pri projektiranju upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane nevarnosti pred požarom, je v objektih obvezno upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega požara.
32. člen
Koncept zasaditve v projektu iz 1. člena tega odloka, je osnova za podrobnejšo obdelavo v projektu zunanje ureditve.
33. člen
Za etapnost izvajanja ZN veljajo naslednji splošni pogoji:
Načelno velja, da je pred pričetkom gradnje v vseh etapah prioritetna – obvezna izvedba komunalne infrastrukturne mreže za normalno funkcioniranje območja.
Do pričetka posameznih posegov v prostor ostaja namembnost površin nespremenjena, s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč, skladno z zazidalnim načrtom.
Za območja, za katere ni opredeljena etapnost izvedbe velja, da je v njih možno izvajati posege v prostor skladno s tem ZN skozi vse etape.
34. člen
Etapnost izvajanja UN je opredeljena s šestimi (6) glavnimi etapami izvedbe, ter z desetimi (10) podetapami izvedbe:
A Etapa izvedbe:
– Ureditev potokov 1, 2 in 3 skladno z vodnogospodarskimi načrti,
– ureditev ribnika.
B Etapa izvedbe:
– rekonstrukcija križišča 3 (odcep za območje Elkroj) ter delno rekonstrukcija regionalne ceste Logarska dolina – Šentrupert.
C Etapa izvedbe:
– rekonstrukcija križišča 1 (sedanji odcep za območje GG) ter delna rekonstrukcija regionalne ceste Logarska dolina – Šentrupert,
– izvedba – rekonstrukcija ceste a-a
– izvedba dela ceste a1 – a1 v dolžini 70 m,
– izgradnja objektov 27, 28, 34, in 35.
C 2 podetapa:
– izvedba dela ceste a1 – a1 v dolžini 80 m,
– izgradnja objektov 29, 30, 31, 32 in 33.
C 3 podetapa:
– izvedba dela ceste a1 – a1 v dolžini 65 m (do predvidenega mostu čez potok 3),
– izvedba parkirnih prostorov (22 in 25).
D Etapa izvedbe:
D 1 podetapa:
– izvedba novega križišča 2 (priključek ceste a1 – a1 na regionalno cesto),
– rekonstrukcija dela regionalne ceste Logarska dolina – Šentrupert z opustitvijo priključka na RTP in izvedba avtobusnega postajališča,
– izvedba dela ceste a1 – a1 v dolžini 40 m,
– izvedba napajalne ceste e – e do območja RTP s parkirnimi prostori (9,9, 11 in 8),
– izvedba dela interne ceste c1 – c1 v dolžini 40 m ter parkirnih prostorov (12 in 14).
D 2 podetapa:
– prestavitev 2 x 20 kv DV na novo traso
D 3 podetapa:
– izvedba – dokončanje ceste c1 – c1 z obračališčem in parkiriščem za tovornjake,
– izvedba ceste c – c v dolžini 110 m,
– izgradnja objektov 2, 1, 3 in 4.
E Etapa izvedbe:
E 1 podetapa:
– izvedba dela ceste a1 – a1 v dolžini 80 m,
– izgradnja objektov 5 in 6.
E 2 podetapa:
– izvedba dela ceste b – b v dolžini 90 m,
– izgradnja objektov 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25 in 26.
E 3 podetapa:
– izvedba – dokončanje ceste b – b v dolžini 135 m, izvedba priključka na cesto a – a,
– izgradnja objektov 15, 16, 17, 18, 19 in 20.
E 4 podetapa:
– izvedba – dokončanje ceste a1 – a1 v dolžini 80 m z izgradnjo mosta preko potoka 3,
– izgradnja objektov 7, 8, 9,10 in 11.
F Etapa izvedbe:
– izvedba ureditev (varianta parkirni prostori) na rezerviranih prostorih (R1 in R2) ob priključku – križišču 1.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
35. člen
Investitorji morajo pri izvajanju zazidalnega načrta, pri gradnji in pri uporabi objektov, naprav in izrabi zemljišč upoštevati:
– določbe lokacijskega dovoljenja, ki temeljijo na določilih tega odloka,
– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objektov po tem odloku in določilih lokacijskega dovoljenja.
Za komunalno opremo zemljišč so odgovorni investitorji posameznih objektov v območju zazidave in Sklad stavbnih zemljišč občine Mozirje.
X. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni z zazidalnim načrtom.
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
37. člen
Poleg določil tega odloka je upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez je upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih iz projekta iz 1. člena tega odloka.
38. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri pristojnih organih občine Mozirje.
39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpekcijske službe občine Mozirje.
40. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-11/92-94-01
Mozirje, dne 1. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti