Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

470. Statutarni sklep občine Medvode, stran 775.

S T A T U T A R N I S K L E P
občine Medvode
1. člen
Ta statutarni sklep ureja najpomembnejša vprašanja konstituiranja občine Medvode (v nadaljevanju: občina) in organizacije ter delovanja njenih organov do sprejema statuta.
2. člen
Občina Medvode je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena z zakonom.
Območje občine določa zakon.
Občina je pravna oseba.
Občino kot pravno osebo predstavlja in zastopa župan.
Do sprejema statuta občine je začasni sedež občine v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 12.
Občina ima svoj pečat, ki je okrogle oblike in standardne velikosti. Na zgornjem obodu pečata je besedilo: Občina Medvode, v liniji premera žiga pa sedež občine.
3. člen
Občina Medvode je pravni naslednik ustreznega dela premoženja in vseh pravic ter obveznosti dosedanje občine Ljubljana-Šiška, ki vključuje tudi finančne in druge sklade dosedanje občine Ljubljana Šiška.
Občina Medvode z ustreznim delom vstopi v ustanoviteljske pravice na javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in javnih podjetjih, ki sta jih izvrševala dosedanja občina Ljubljana Šiška ter dosedanje mesto Ljubljana. Občina Medvode pridobi tudi ustrezni delež kapitala, v strukturi kapitala tistih gospodarskih družb, v katerih sta imela svoj kapitalski delež dosedanja občina Ljubljana Šiška in dosedanje mesto Ljubljana.
V skladu s 100. členom zakona o lokalni samoupravi občina Medvode uredi razmerja v zvezi s premoženjem ter pravicami in obveznostmi iz prejšnjih odstavkov tega člena z občinami Ljubljana in Vodice.
4. člen
Občina Medvode je konstituirana potem, ko se na prvi seji konstituira svet.
Z dnem konstituiranja občine Medvode prenehajo na njenem območju vsa pooblastila organov in funkcionarjev prejšnje občine Ljubljana Šiška in mesta Ljubljane, hkrati pa se za občinske upravne organe prejšnje občine ter za upravne organe prejšnjega mesta Ljubljane v smislu 104. člena zakona o upravi prenehajo uporabljati določbe zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organov na območju občine.
5. člen
Občina Medvode na svojem območju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Poleg zadev lokalnega pomena, ki so določene z 21. členom zakona o lokalni samoupravi ter določbami drugih zakonov, opravlja občina še naslednje lokalne zadeve javnega pomena:
– gospodarjene s prostorom, varstvo okolja, komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost;
– odločanje o rabi prostora v občini, ki vključuje tudi pripravo in sprejem prostorskih planskih in izvedbenih aktov;
– odločanje o posegih v prostor lokalnega pomena;
– izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva in zdravstvenega varstva.
Dokler zakon ne določi, kateri so posegi v prostor lokalnega pomena, se štejejo za take posege v prostor tisti, ki so po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v pristojnosti dosedanje občine.
6. člen
Organa občine sta:
– svet občine;
– župan;
– nadzorni odbor;
– odbori.
V okviru občinske uprave se lahko z aktom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ustanovijo organi v sestavi.
7. člen
Svet občine je najvišji organ odločanja v občini s pristojnostjo, kot jo določa zakon in ta statutarni sklep.
Poleg nalog, določenih z zakonom, opravlja svet še naslednje naloge:
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih zavodov ter javnih podjetij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
– sprejema akte o ustanovitvi javnih zavodov s področja družbenih javnih služb;
– izvršuje ustanoviteljske pravice prejšnje občine glede zavodov v skladu z zakonom o zavodih, če zakon ne določa drugače.
Delo sveta občine vodi predsednik sveta, ki ga izvoli svet izmed svojih članov.
Do sprejema poslovnika sveta ureja vprašanja njegovega delovanja začasni poslovnik, ki ga sprejme svet na prvi seji.
Svet je konstituiran, ko sprejme začasni poslovnik in izvoli predsednika sveta.
8. člen
Svet lahko imenuje odbore, komisije in druga začasna ali stalna delovna telesa za obravnavo posameznih vprašanj, o katerih odloča svet. Člani teh teles so lahko tudi osebe, ki niso člani sveta.
9. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župana v njegovi odsotnosti nadomešča podžupan.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, določenih z zakonom, ima župan še naslednje pristojnosti:
– skrbi za izvrševanje občinskega proračuna in je zanj odgovoren;
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve;
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem;
– ima splošno pooblastilo za odločanje o pridobitvi ali odsvojitvi premičnin v lasti občine, katerih posamična vrednost, skupna vrednost v okviru enega posla ali skupna vrednost v obdobju enega meseca ne presega 200.000 tolarjev.
Pogodbo o oddaji občinskih prostorov v najem podpiše župan le s soglasjem sveta.
10. člen
Do sprejetja proračuna občine Medvode za leto 1995 se financiranje občine Medvode začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine Ljubljana Šiška za enake naloge oziroma namene, kot v letu 1994.
S sredstvi na ločenem računu občine razpolaga župan.
11. člen
Naloge občinske uprave v prehodnem obdobju opravljajo delavci dosedanje občine Ljubljana Šiška, ki na podlagi zakona o financiranju občin ostanejo v delovnem razmerju v novih občinah in jih ne bo prevzela država.
Občinska uprava se v prehodnem obdobju organizira kot upravni organ.
Občinsko upravo vodi glavni tajnik, ki ga na predlog župana izvoli občinski svet.
12. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo zaposleni v upravi, ki jih imenuje oziroma zaposli župan v skladu z začasnim načrtom delovnih mest.
Začasni načrt delovnih mest občinske uprave sprejme občinski svet na predlog župana.
13. člen
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča tajnik občine, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz prenešene pristojnosti odloča župan, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh na drugi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča župan.
14. člen
O izločitvi zaposlenega v odločanju o upravnih stvareh v upravi odloča tajnik občine.
O izločitvi tajnika ali predstojnika organa odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči v upravni stvari v tisti zadevi.
15. člen
Splošni akti, ki jih sprejema občinski svet, so odloki.
Odloki in drugi splošni akti, ki jih je sprejela Skupščina občine Ljubljana Šiška in Skupščina mesta Ljubljane, ostanejo v veljavi za območje občine Medvode.
V veljavi ostaja tudi odlok o ustanovitvi sklada mesta Ljubljane in odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
V veljavi ostajajo sprejeti odloki o gospodarskih javnih službah in drugi predpisi, sprejeti skladno z zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), ki jih je sprejelo mesto Ljubljana.
Svet lahko spremeni ali razveljavi posamezni odlok ali drug splošni akt, ki ga je sprejela Skupščina občine Ljubljana Šiška ali Skupščina mesta Ljubljane.
16. člen
Do sprejema statuta občine Medvode delujejo dosedanje krajevne skupnosti na območjih in s pristojnostmi, določenimi s statutom prejšnje občine Ljubljana Šiška.
Mandat organov teh krajevnih skupnosti se podaljša do sprejema statuta občine.
17. člen
V skladu z drugim odstavkom 95. člena zakona o lokalni samoupravi se vse začete naložbe iz sprejetih programov občine Ljubljana Šiška in mesta Ljubljane, nadaljujejo.
18. člen
Ta statutarni sklep je sprejet ko ga z dvotretjinsko večino vseh članov sprejme svet občine.
Ta statutarni sklep velja do sprejema statuta občine, vendar največ tri mesece.
Št. 1-2/95
Medvode, dne 5. januarja 1995.
Predsedujoči sveta
Anton Lah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti