Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

469. Začasni poslovnik občinskega sveta Medvode, stran 774.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba ustavnega sodišča RS, 45/94 - odločba ustavnega sodišča RS in Uradni list RS, št. 57/94) je občinski svet občine Medvode na 1. seji dne 5. 1. 1995 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
občinskega sveta Medvode
1. člen
S tem začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta Medvode (v nadaljnjem besedilu: svet) in njegovo delo v času, dokler ne bo sprejet poslovnik sveta.
2. člen
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
3. člen
Prvo sejo sveta vodi do izvolitve predsednika sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko svet odloči, da vodi prvo sejo drug član sveta.
4. člen
Svet najprej sprejme začasni poslovnik.
5. člen
Svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in štiri člane.
Svet imenuje komisijo na prvi naslednji seji.
Kandidate za predsednika in člane komisije lahko predlaga vsak član sveta.
6. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Mandate članov sveta in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Sklep o potrditvi mandatov, zavrženju ali zavrnitvi pritožb sprejme svet z večino glasov navzočih članov sveta.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
7. člen
Na predlog predsedujočega svet imenuje tričlansko komisijo za izvedbo volitev predsednika in dveh podpredsednikov sveta.
Kandidate za predsednika sveta in podpredsednika sveta lahko predlaga vsak član sveta v pisni obliki. Predlogi se dajo komisiji za izvedbo volitev. Kandidati se lahko predstavijo svetu.
Predsednik in podpredsednika sveta so izvoljeni z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih za posamezno funkcijo, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Glasovanje je tajno. Glasuje se z glasovnicami, na katerih so kandidati navedeni po vrstnem redu, določenim z žrebom. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata.
8. člen
Po izvolitvi predsednika in podpredsednikov sveta se svetu predstavi župan.
9. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Seje sveta sklicuje predsednik sveta. Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj četrtine članov sveta ali na zahtevo župana.
Sklic redne seje s predlogom dnevnega reda mora biti vročen članom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red redne seje, mora biti vročeno članom sveta najkasneje s sklicem seje.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom sveta s sklicem izredne seje.
10. člen
Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, statutom občine ali poslovnikom sveta določena drugačna večina.
Statut občine sprejema svet z dvotretjinsko večino vseh članov, poslovnik pa z dvotretjinsko večino navzočih članov.
11. člen
Svet na prvi seji sprejme statutarni sklep občine Medvode z dvotretjinsko večino vseh članov sveta.
12. člen
Svet imenuje komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika o delu sveta občine Medvode.
Komisija ima predsednika in šest članov.
Kandidate lahko predlaga vsak član sveta.
13. člen
Ta začasni poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do uveljavitve poslovnika sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po sprejemu statuta občine.
Št. 1-1/94
Medvode, dne 5. januarja 1995.
Predsedujoči sveta
Anton Lah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti