Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

467. Statutarni odlok o začasni organizaciji in delovanju občine Litija, stran 771.

Na podlagi 65. člena in v zvezi z 64. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, št. 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Litija na 2. seji dne 26. 1. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I O D L O K
o začasni organizaciji in delovanju občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1.1) Ta odlok začasno ureja načela za organizacijo in delovanje občine Litija, oblikovanje in pristojnosti njenih organov ter organizacijo občinske uprave in njenih služb do sprejema statuta.
2. člen
(2.1) Občina Litija je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena za naselja, določena v zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94).
(2.2) Sedež občine je v Litiji, Jerebova ul. 14.
(2.3) Občina Litija je pravna oseba in pravni naslednik, glede premoženja in vseh pravic ter obveznosti, dosedanje občine Litija.
3. člen
(3.1) Občina Litija (v nadaljevanju: občina) na svojem območju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
(3.2) Poleg zadev lokalnega pomena, ki so določene z 21. členom zakona o lokalni samoupravi ter določbami drugih zakonov, opravlja občina tudi zadeve, ki niso prenešene v pristojnost državnih organov ali pa so iz teh prenešene na občino.
4. člen
(4.1) Organi občine so:
– občinski svet
– župan
– občinski odbori
– nadzorni odbor.
II. OBČINSKI SVET
5. člen
(5.1) Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini.
(5.2) Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke, odredbe, pravilnike in navodila
– sprejema poslovnik za svoje delo
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine
– potrjuje začasne nujne ukrepe
– sprejema začasne nujne ukrepe v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov
– sprejema občinski proračun in zaključni račun
– ustanavlja komisije sveta ter voli in razrešuje njihove člane
– ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje njihove člane
– imenuje člane nadzornega odbora
– imenuje volilne komisije za občinske volitve
– voli in razrešuje podžupana
– imenuje pooblaščence za sklepanje zakonskih zvez
– nadzoruje delo občinskih odborov, župana, podžupana, občinske uprave, komisij in drugih začasnih ter ostalih delovnih teles
– določa organizacijo in delovno področje občinske uprave
– določa načrt delovnih mest v občinski upravi
– imenuje tajnika občinske uprave
– imenuje načelnike (vodje oddelkov)
– imenuje tajnika občinskega sveta
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin
– odloča o zadolževanju občine
– odloča o zadolževanju javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina
– odloča o soglasju k poroštvom za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina
– razpisuje referendum
– daje pobudo za sklice zborov občanov
– določa nadomestilo oziroma plačo župana, tajnika občinske uprave ter voljenim in imenovanim funkcionarjem; nadomestila članov občinskega sveta, odborov, komisij in nadzornega odbora
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe
– daje koncesije
– odloča o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin
– določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev
– daje mnenje k predlogu imenovanja in razrešitve načelnika upravne enote
– voli člane sosveta načelnika upravne enote
– daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in odlok
(5.3) Občinski svet odloča o vseh na občino prenešenih pristojnostih iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.
(5.4) Župan, podžupan, člani nadzornega odbora, zaposleni v občinski upravi, direktorji organizacij, ki izvajajo javno službo v občini in predstojniki republiških organov pristojnih za občino Litija ne morejo biti člani občinskega sveta.
(5.5) Občinski svet izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
(5.6) Predsednik občinskega sveta predstavlja občinski svet, podpisuje akte, ki jih svet sprejema in vodi njegovo delo.
(5.7) Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem delu in ga nadomešča v odsotnosti ter po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
(5.8) Občinski svet ima tajnika, ki pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja druge zadeve po nalogu predsednika. Administrativno-tehnična dela za tajnika sveta opravlja občinska uprava.
(5.9) Seje občinskega sveta so javne.
(5.10) Če to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost izključi.
(5.11) Člani občinskih odborov, komisij sveta, tajnik in župan imajo pravico prisostvovati sejam občinskega sveta; na zahtevo občinskega sveta pa so se dolžni udeležiti seje sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta.
(5.12) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
(5.13) Občinski svet sprejema odločitve z večino navzočih članov, razen, če zakon ali ta odlok določa drugačno večino.
(5.14) Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali kadar na predlog 1/5 svetnikov tako odloči občinski svet z večino navzočih članov sveta.
(5.15) Splošni akti, ki jih sprejme občinski svet se morajo objaviti v prvi naslednji številki Uradnega lista RS. Župan s svojim aktom objavi splošni akt, ki ga je sprejel občinski svet.
(5.16) Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih občinskih organov.
(5.17) Svet sprejema poslovnik z dvotretjinsko večino navzočih članov.
III. ŽUPAN
6. člen
(6.1) Občina ima župana in enega podžupana.
(6.2) Podžupana voli občinski svet z večino glasov vseh članov.
(6.3) Župan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno.
(6.4) Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta odlok.
(6.5) Župan mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve občinskega sveta ali občinskega odbora. Če to stori, mora navesti razloge za zadržanje take odločitve na seji občinskega sveta oziroma občinskega odbora.
(6.6) Občinski svet oziroma občinski odbor mora o razlogih župana razpravljati in odločati. Odločitev sveta oziroma občinskega odbora je dokončna. Župan lahko v roku 15 dni po sprejetju odločitve sproži postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti.
(6.7) Župan občinskemu svetu lahko predlaga v obravnavo in sprejem splošne akte.
(6.8) Če se odločitve sveta oziroma odbora nanašajo na zadeve, ki so bile z zakonom poverjene občini, mora župan opozoriti pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odločitev.
(6.9) Župan ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in občinskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo.
(6.10) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in ga nadomešča v odsotnosti. Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje posamičnih nalog iz svoje pristojnosti.
IV. OBČINSKI ODBORI
7. člen
(7.1) Občinski svet ima naslednje občinske odbore:
– odbor stavbnih zemljišč,
– odbor za gospodarsko infrastrukturo,
– odbor za urejanje prostora in varstvo okolja,
– odbor za finance,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za reševanje in zaščito,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
– odbor za gospodarstvo.
(7.2) Občinski odbori imajo predsednika in šest članov.
(7.3) Predsednika in člane občinskega odbora izvoli občinski svet izmed svojih članov in občanov na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Volitve so javne, če svet z večino glasov ne odloči drugače.
(7.4) Člani odbora so izvoljeni, če je za predlog glasovala večina navzočih članov občinskega sveta.
(7.5) Občinski odbor v okviru svojega delovnega področja:
– predlaga svetu sprejem odločitev iz njegove pristojnosti,
– nadzoruje in usmerja delo občinske uprave preko odgovornega za delo občinske uprave,
– nadzoruje delovanje občinskih javnih služb,
– sprejema pravilnike in druge akte,
– opravlja tudi druge zadeve, ki mu jih poveri občinski svet.
(7.6) Občinski svet lahko sprejme odločitev o poveritvi zadev odboru v odločanje in razpolaganje z namensko določenimi finančnimi sredstvi z dvotretjinsko večino navzočih članov.
(7.7) Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski svet izreče nezaupnico občinskemu odboru.
(7.8) Nezaupnico lahko izreče le tako, da obenem z večino glasov vseh članov sveta izvoli nov odbor.
(7.9) Če predlog ni dobil potrebne večine glasov, se na isti seji volijo predsednik in člani odbora posamično na podlagi javnega glasovanja. Če na ta način niso izvoljeni vsi člani odbora, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji občinskega sveta.
(7.10) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve vseh članov odbora, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov odbora.
V. NADZORNI ODBOR
8. člen
(8.1) Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(8.2) Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
(8.3) Predsednika in 4 člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
(8.4) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, delavci občinske uprave ter zaposleni v organizacijah, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme odbor.
VI. KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA
9. člen
(9.1) Občinski svet ima svoja delovna telesa:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– komisijo za statut in pravna vprašanja.
(9.2) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in šest članov. Komisijo sestavljajo le člani občinskega sveta. V komisiji so zastopane vse politične stranke izvoljene v občinski svet in lista neodvisnih.
(9.3) Komisija pripravlja iz pristojnosti sveta predloge za volitve in imenovanja. K predlogom župana in občinskega tajnika daje svoje mnenje in svetu predlaga odločitev v zvezi s predlogom. Komisija določi predlog nadomestila ali plačo župana, tajnika občine, vodjem oddelkov, višjim upravnim delavcem in tajniku sveta. Komisija tudi določi predlog nadomestil članom občinskega sveta, predsedniku in podpredsedniku sveta, podžupanu, predsednikom in članom odborov, komisij ter predsedniku in članom nadzornega odbora.
(9.4) Komisija v skladu s 47. členom zakona o financiranju občin odloča o funkcionarjih občine, ki jim je prenehal mandat. Komisija svoje delovanje in odločanje uredi s poslovnikom.
(9.5) Komisija za statut in pravna vprašanja ima predsednika in štiri člane. V komisijo so lahko izvoljeni tudi občani z visoko pravno oziroma upravno izobrazbo.
(9.6) Komisija za statut in pravna vprašanja pripravi osnutek in predlog statuta občine in poslovnika sveta. Komisija razpravlja glede usklajenosti z ustavo, zakoni in statutom o vseh aktih, ki jih sprejemajo organi občine ter jim dostavi svoje mnenje - poročilo. Na zahtevo občinskega sveta komisija pripravi tudi splošne akte, ki jih sprejme svet ter na zastavljena vprašanja daje pravna mnenja. Komisija svoje delovanje in odločanje uredi s poslovnikom.
(9.7) Občinski svet lahko za proučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti ustanovi komisije. Z aktom o ustanovitvi se določijo njihove naloge in roki.
VII. OBČINSKA UPRAVA
10. člen
(10.1) Organizacijo občinske uprave na predlog župana določi svet občine.
(10.2) Občinsko upravo vodi župan.
(10.3) Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta odgovoren svetu.
(10.4) Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
(10.5) Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja in razpolaganja.
(10.6) V okviru občinske uprave se ustanovijo oddelki za izvajanje določenih nalog občinske uprave.
(10.7) Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
(10.8) Načelnike (vodje oddelkov) imenuje občinski svet na predlog župana.
(10.9) Upravni in strokovno tehnični delavci so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom ter načrtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju, ki ju sprejme občinski svet, določi župan.
(10.10) Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih sprejema občinski svet.
(10.11) Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
(10.12) Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik. Tajnik pa lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
(10.13) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenešene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače odločeno.
(10.14) V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenešene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
(10.15) Tajnik skrbi in je odgovoren županu za izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.
(10.16) Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
(10.17) O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
(10.18) V upravnih stvareh na prvi stopnji iz prenešene pristojnosti odloča župan ali po njegovem pooblastilu tajnik.
(10.19) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
(10.20) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje oziroma njegov organ v sestavi.
(10.21) O izločitvi župana odloča občinski svet.
(10.22) O izločitvi tajnika odloča župan.
(10.23) O izločitvi uradne osebe odloča tajnik.
VIII. KRAJEVNE SKUPNOSTI
11. člen
(11.1) Dosedanje krajevne skupnosti so pravne osebe s svojimi žiro računi in delujejo na območjih in s pristojnostmi, določenimi s statutom prejšnje občine Litija kolikor ni v nasprotju s tem odlokom in zakonom.
(11.2) Občinski odbori v okviru svojih pristojnosti neposredno sodelujejo s predsedniki oziroma predstavniki svetov KS.
12. člen
(12.1) Pred odločitvami o zadevah, ki posegajo v interese krajevnih skupnosti v občini, lahko predsednik občinskega sveta skliče vse predsednike svetov krajevnih skupnosti oziroma njihove predstavnike, da oblikujejo svoje mnenje.
(12.2) Mnenje mora biti posredovano pristojnemu odboru in članom občinskega sveta skupaj z gradivom za odločanje.
(12.3) Predsednike oziroma predstavnike svetov krajevnih skupnosti je obvezno sklicati kadar se odloča o občinskem proračunu o razvoju občine in prostorski ureditvi občine.
(12.4) Za vodenje seje in sklepanje se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta.
IX. SOSVET NAČELNIKA UPRAVNE ENOTE
13. člen
(13.1) Sosvet načelnika upravne enote izvoli občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(13.2) Sosvet ima predsednika in štiri člane.
(13.3) Sosvet skupaj z načelnikom usklajuje sodelovanje med upravno enoto in občino.
(13.4) Sosvet daje načelniku upravne enote mnenja in predloge glede:
– organiziranosti upravne enote,
– delovanju upravne enote.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(14.1) Odloki in drugi splošni akti, ki jih je sprejela skupščina prejšnje občine Litija ostanejo v veljavi za območje nove občine Litija.
(14.2) Svet lahko spremeni ali razveljavi posamezen odlok ali drug splošni akt, ki ga je sprejela skupščina prejšnje občine Litija oziroma njen IS.
15. člen
(15.1) Splošne akte, izvolitve oziroma imenovanja, ki vzpostavljajo organizacijo in delovanje občinskih organov, morajo predlagatelji, ki imajo zakonsko pooblastilo ali jim predlagalno pravico nalaga ta odlok, predložiti občinskemu svetu v roku 15 dni po sprejemu tega odloka v obravnavo in sprejem ter izvolitev oziroma imenovanje.
(15.2) Po preteku tega roka iz prvega odstavka tega člena lahko občinski svet s sklepom zahteva od predlagatelja, da v določenem roku predloži predlog splošnega akta oziroma predlog za izvolitev oziroma imenovanje.
(15.3) Kadar občinski svet dvakrat zavrne predlog predlagatelja, ker ta ni sprejel usmeritev občinskega sveta, mora predlagatelj predložiti nov predlog ob upoštevanju usmeritev, ki jih svet določi s sklepom.
16. člen
(16.1) Organi občine uporabljajo žig okrogle oblike s premerom 34 mm. Na sredi žiga je občinski grb. V zgornjem polkrogu je napis Republika Slovenija, v spodnjem pa občina Litija. Pod grbom se oštevilčijo žigi od 1 dalje.
17. člen
(17.1) Akt, ki določa povračilo potnih stroškov in višino nadomestil za udeležbo na seji komisij in skupščine, ostanejo v veljavi do njihove spremembe oziroma ukinitve in se uporabljajo za delo organov občine in njihovih odborov oziroma komisij.
18. člen
(18.1) Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in velja do sprejema statuta občine.
Št. 002/95
Litija, dne 26. januarja 1995.
Predsednik sveta
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti