Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

465. Statutarni sklep, stran 769.

Na podlagi prve alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US RS, 45/94-odločba US RS in 57/94) je Občinski svet občine Hrpelje–Kozina na 2. seji dne 18. 1. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema statuta občine Hrpelje–Kozina uredijo vprašanja v zvezi z delovanjem občine, občinskega sveta in drugih organov občine, z organizacijo in delovnim področjem občinske uprave, delovanjem krajevnih skupnosti ter druga vprašanja, pomembna za delovanje občine Hrpelje–Kozina.
2. člen
Občina Hrpelje–Kozina ima pečat okrogle oblike, na obodu je izpisano ime: “Republika Slovenija – Občina Hrpelje–Kozina.”
Občinski svet uporablja pečat, ki ima poleg imena občine še napis “Občinski svet”.
Sedež občine je Hrpelje, Reška cesta 14.
3. člen
Organi občine Hrpelje–Kozina so:
1. občinski svet
2. župan
3. nadzorni odbor.
Organi občine imajo pristojnosti, določene z zakonom o lokalni samoupravi in tem statutarnim sklepom.
4. člen
Občinski svet
Občinski svet dela na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta.
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča najmanj polovica članov.
Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom ali s tem statutarnim sklepom drugače določeno.
Občinski svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvoli izmed članov občinskega sveta.
Predsednik sveta predstavlja občinski svet in vodi njegovo delo. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika, vodi občinski svet v primeru odsotnosti predsednika sveta.
Občinski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku sveta pri pripravljanju in vodenju sej sveta, pomaga in sodeluje pri delu občinskih odborov in komisij ter opravlja druga dela, ki mu jih določi občinski svet.
Sekretarja imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Do sprejema poslovnika sveta ureja vprašanja njegovega delovanja začasni poslovnik.
5. člen
Župan
Župan je izvoljen na neposrednih volitvah in opravlja funkcijo nepoklicno.
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, določenih z zakonom, ima župan še naslednje funkcije:
– skrbi za izvrševanje občinskega proračuna in je zanj odgovoren,
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem.
Občina Hrpelje–Kozina ima podžupana.
Podžupana izvoli občinski svet na predlog župana in komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Podžupan pomaga županu, po pooblastilu pa ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
6. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet z večino glasov navzočih članov na predlog komisije za mandatna vprašanja in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, občinski uradniki in drugi javni uslužbenci ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor vodi presednik, ki ga izmed svojih članov imenuje odbor na prvi seji, ki jo skliče župan.
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor z večino vseh članov.
7. člen
Delovna telesa občinskega sveta
Delovna telesa občinskega sveta so:
1. komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta.
3. komisija za gospodarstvo
4. komisija za proračun in finance
5. komisija za družbene dejavnosti
6. komisija za delitveno bilanco
7. komisija za vloge in pritožbe.
Delovna telesa so stalna ali začasna.
Delovna telesa imajo tri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta in občanov, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta, ki ju sestavljajo samo člani občinskega sveta.
Glede izvolitve predsednika se smiselno uporabljajo določbe 6. člena.
Komisije imajo lahko tudi svoje podkomisije.
Svet lahko imenuje tudi druga delovna telesa.
8. člen
Občinski svet imenuje tajnika občinske uprave na predlog župna. Župan določi tajniku pooblastila pri vodenju občinske uprave.
9. člen
Organizacija in delovno področje občinske uprave ter načrt delovnih mest se določita z odlokom oziroma sklepom, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana.
Do sprejetja navedenih aktov opravlja dela občinske uprave tajnik občinske uprave.
10. člen
Obstoječe krajevne skupnoti in njihovi organi nadaljujejo z delom v okviru pristojnosti, ki jih imajo po dosedanjih predpisih.
11. člen
Določbe statuta občine Sežana, odlokov, sklepov in drugih aktov občine Sežana, ki se nanašajo na občino Hrpelje –Kozina, ostanejo v veljavi, če niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, drugimi zakoni in predpisi in s tem statutarnim sklepom.
12. člen
Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
13. člen
Ta statutarni sklep je sprejet, in začne veljati z dnem, ko ga z dvotretjinsko večino vseh članov sprejme svet občine.
Št. 12/OSHK
Hrpelje–Kozina, dne 18. januarja 1995.
Predsednik sveta
Vitomir Počkaj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti