Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

458. Odvetniška tarifa, stran 746.

Na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 16. 12. 1994 v Ljubljani je bila sprejeta
O D V E T N I Š K A T A R I F A
A) SPLOŠNI DEL
1. člen
Ta tarifa določa način vrednotenja in obračunavanja odvetniških storitev in povračilo izdatkov za uporabnika pravne pomoči (dalje: stranka) v zvezi z nudenjem pravne pomoči.
Stroški zastopanja
2. člen
Odvetniška storitev so vsa opravila, ki jih odvetnik opravi za stranko zaradi nudenja pravne pomoči v njeni zadevi na podlagi pooblastilnega razmerja, po naročilu stranke ali po uradni dolžnosti.
Stroški zastopanja (v nadaljnjem besedilu: stroški) so skupna cena odvetniških storitev in izdatkov, ki jih ima odvetnik v zvezi z nudenjem pravne pomoči.
3. člen
Vrednost zahtevka oziroma predmeta, razponi in cena odvetniške storitve so v tej tarifi določeni s številom točk glede na vrednost spornega predmeta.
Cena odvetniške storitve se ugotovi tako, da se vsota točk za vsa posamezna opravila pomnoži z vrednostjo točke.
Stranka je dolžna plačati odvetniku storitev po tarifi, veljavni v času, ko je odvetnik delo opravil, pri čemer se upošteva vrednost točke, veljavne v času plačila.
Izjemoma je stranka dolžna odvetniku plačati storitev po tarifi, ki je veljala ob uvedbi postopka, če se med postopkom ni spreminjala vrednost obravnavanega predmeta in bi se zaradi spremembe razponov vrednosti obravnavanega predmeta sicer znižalo število točk za posamezna opravila.
Elementi tarife
4. člen
Storitve po tej tarifi se vrednotijo po naslednjih elementih:
– odgovornost za opravilo oziroma celotno storitev in stopnja strokovne zahtevnosti,
– dejanska vrednost obravnavanega predmeta,
– posebno strokovno znanje, tako s področja drugih strok oziroma izvenpravnih dejavnosti, kot tudi znanje in proučevanje tujih pravnih virov ter znanje in uporaba tujega jezika,
– specialistično znanje,
– čas, ki je potreben za opravilo.
5. člen
Po elementih porabljenega časa se vrednotijo predvsem naslednja opravila:
– prisotnost na narokih,
– pregledovanje spisov in dokumentacije,
– zbiranje listninskih in drugih podatkov za sestavo vlog,
– čakanje na obravnavo, med posvetovanjem in podobno,
– čas odsotnosti med potovanjem.
6. člen
Za poznavanje tujih pravnih virov, za posebno strokovno znanje z izvenpravnih področij in za uporabo tujega jezika, se tarifne postavke zvišajo za 100 %.
Za uporabo specialističnega znanja s pravnih področij se tarifne postavke zvišajo za 50 %.
7. člen
Vrednost točke znaša ob sprejemu tarife 66,50 SIT.
Vrednost točke se spreminja glede na rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko ali glede na rast plač sodnikov. Sprememba vrednosti točke je možna le v primeru, da rast cen življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov, v času od zadnjega zvišanja, znašata več kot 10 %.
Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije odloča, upoštevaje merila iz prejšnjega odstavka tega člena, o spremembi vrednosti točke. K sklepu Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije daje, upoštevaje merila iz prejšnjega odstavka tega člena, soglasje minister, pristojen za pravosodje.
Nova vrednost točke velja naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dogovori s stranko
8. člen
Odvetnik se sme dogovoriti s stranko za plačilo storitev in opravil v pavšalnem znesku. Dogovor ne sme biti v nasprotju s 17. členom zakona o odvetništvu in s splošnim delom tarife.
Dogovor o plačilu storitev in opravil mora biti sklenjen v pisni obliki.
Uporaba tuje tarife
9. člen
Tujim fizičnim in pravnim osebam ter osebam, ki imajo sedež ali bivališče v tujini, sme odvetnik svojo storitev obračunati po tej tarifi, povišani do 100 %, ali po predpisih in tarifi, ki veljajo na območju države, v kateri ima stranka svoj sedež ali bivališče, ali v kateri odvetnik stranko zastopa oziroma zanjo deluje.
Za pravno pomoč, ki jo odvetnik nudi domači stranki v tujini, ima pravico zahtevati plačilo storitve oziroma opravil ter povrnitev izdatkov po tej tarifi, povišani do 100 % ali po predpisih in tarifi, ki velja v državi, v kateri zastopa stranko, kar velja tudi za primer, da stranko zastopa oziroma zanjo deluje le pisno.
Tuja tarifa se v primerih iz prejšnjih odstavkov uporabi le za obračun stroškov med odvetnikom in stranko, ne pa tudi za odmero stroškov, ki jih je po odmeri sodišča ali drugega organa dolžna povrniti nasprotna stranka.
Zastopanje več oseb
10. člen
Za zastopanje več strank v istem kazenskem postopku, postopku zaradi gospodarskega prestopka, postopku zaradi prekrška, disciplinskem postopku in podobnih postopkih pripada odvetniku za vsako nadaljnjo obravnavano stranko 50 % povišek na skupno ceno storitve.
Za zagovarjanje istega obdolženca v postopkih iz prejšnjega odstavka se zviša skupna cena storitve za vsako nadaljnje obravnavano kaznivo dejanje, gospodarski prestopek ali prekršek za 25 %, vendar največ za 100 %.
11. člen
Za zastopanje več strank, ki uveljavljajo pravico iz iste dejanske in pravne podlage v pravdnih in nepravdnih zadevah, v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči ter v upravnih in drugih postopkih, se skupna cena opravil zviša za 10 % za vsako nadaljnjo stranko.
12. člen
Opravila, ki jih je dolžan odvetnik opraviti ob dela prostih dnevih (prazniki, sobote in nedelje) na zahtevo stranke ali organa, ki vodi postopek, se obračunavajo s 100 % poviškom.
Opravila, ki jih je dolžan odvetnik opraviti za stranko v nočnem času med 20. in 8. uro zjutraj, se obračunavajo s 100 % poviškom.
Plačilo za porabljeni čas
13. člen
Za porabljeni čas med zastopanjem na narokih, ogledih in podobno, pripada odvetniku poleg plačila za zastopanje po posameznih tarifnih številkah za vsake začete pol ure prisotnosti 50 točk.
Za čakanje na obravnavo ali drugo opravilo, ki ga izvaja pristojni organ z zamudo, za čakanje med posvetovanjem sodišča in podobno pripada odvetniku za vsake začete pol ure čakanja po 20 točk. Če traja čakanje skupaj z narokom do pol ure, pripada odvetniku samo plačilo za udeležbo na naroku.
Za odsotnost iz pisarne v času potovanja za stranko pripada odvetniku za vsake začete pol ure 20 točk. V čas odsotnosti iz pisarne se ne šteje čas, ko odvetnik zastopa ali brani stranko na naroku, oziroma ko dela za stranko med potovanjem druga, zaračunana opravila.
Potni stroški
14. člen
Odvetnik ima pravico do povračila izdatkov za prevozne stroške, do dnevnice in izdatkov za prenočevanje, če so ti izdatki v zvezi z delom, ki ga opravi za stranko.
Odvetnik ima pravico do povračila izdatkov za prevoz, in sicer na vlakih za vozovnico I. razreda, na ladjah za vozovnico I. razreda, za vozovnico na letalu za poslovni razred in za spalni voz v vlaku oziroma za kabino na ladji, če opravi potovanje ponoči.
Odvetnik ima pravico do plačila kilometrine za uporabo osebnega avta, če potuje na razdalji do 400 km v eno smer. Odvetnik se lahko s stranko dogovori za uporabo osebnega avtomobila tudi na daljši razdalji.
Dnevnica za odsotnost iz kraja odvetnikove pisarne znaša:
– za čas od 6 do 8 ur      1,74 %
– za čas od 8 do 12 ur      2,50 %
– za čas nad 12 ur        5,00 %
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle 3 mesece.
Kilometrina za uporabo osebnega avta znaša 30 % cene za en liter 98-oktanskega bencina v času, ko stranka plača storitev.
Za potovanja v tujino ima odvetnik pravico do nadomestil kot delavci državnih organov Republike Slovenije.
Izdatki za stranko
15. člen
Stranka je dolžna povrniti odvetniku izdatke, ki jih je zanjo založil.
Stranka je dolžna povrniti odvetniku tudi izdatke za ptt storitve, za obrazce, za bančne storitve, za fotokopiranje spisov ter dokumentacije in podobne izdatke. Te izdatke lahko odvetnik obračuna v dejanski višini ali v višini 2 % od skupne cene storitve, kolikor ta znaša skupaj do 1000 točk v zadevah, v katerih nagrada presega 1000 točk, pa poleg tega še 1 % od presežka nad 1000 točk.
Odmera stroškov
16. člen
Kadar sodišče ali drugi organi odločajo o povrnitvi stroškov zastopanja, upoštevajo vrednost točke po tarifi, veljavni na dan odmere, število točk pa po tarifi, veljavni v času izvršenega opravila; v primerih iz četrtega odstavka 3. člena te tarife pa po tarifi, ki velja ob uvedbi postopka.
Sodišče odloča o povrnitvi stroškov zastopanja po četrtem odstavku 3. člena te tarife na predlog odvetnika.
Sodišče odloči o povračilu stroškov zagovornika, postavljenega po uradni dolžnosti, na predlog zagovornika. Zagovornik je upravičen do plačila v roku 8 dni po priglasitvi stroškov za vsako posamezno opravljeno odvetniško storitev – v primeru zamude s plačilom pa tudi do plačila zakonitih zamudnih obresti.
Pojasnila o uporabi tarife
17. člen
Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije daje pojasnila in obvezne razlage o uporabi te tarife.
Pojasnila in obvezne razlage, ki jih daje Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije v smislu prejšnjega odstavka tega člena, so v okviru procesnih predpisov, dolžna upoštevati tudi sodišča.
18. člen
Ta tarifa prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
B) TARIFA
Posamezne storitve pravne pomoči se točkujejo po naslednjih tarifnih postavkah:
I. POSTOPEK PRED DRŽAVNIM ZBOROM PO ZAKONU O PARLAMENTARNI PREISKAVI
Tar. št. 1
Zastopanje preiskovanca pred preiskovalno
komisijo Državnega zbora in vsaka
obrazložena pisna vloga v tem postopku         500 točk
II. POSTOPEK PRED USTAVNIM SODIŠČEM
Tar. št. 2
1. Vloga, s katero se začne postopek pred ustavnim sodiščem zaoceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov,izdanih za izvrševanje javnih pooblastil - glede na zahtevnost od 500 do 2000 točk.
2. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi - 75 % postavke pod 1. točko.
3. Ustavna pritožba zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti v ocenljivih zadevah po tar. št. 13/1, zvišano za 25 %, vendar ne manj kot 300 točk, v neocenljivih zadevah pa glede na zahtevnost od 500 točk do 1500 točk.
4. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi - 75 % postavke pod 3. točko.
III. KAZENSKI POSTOPEK
Tar. št. 3
Sestavljanje vlog
1. Zasebna tožba in obtožni predlog
oškodovanca kot tožilca                 200 točk
2. Predlog za pregon in obrazložena
kazenska ovadba                     100 točk
3. Obtožnica oškodovanca kot tožilca          250 točk
4. Ugovor zoper obtožnico                200 točk
5. Zasebna tožba zaradi kaznivih dejanj,
storjenih s sredstvom javnega obveščanja
ali na javnem shodu                   250 točk
6. Obrazložen dokazni predlog              50 točk
7. Predlog za odlog nastopa kazni ali za
pogojni odpust                     100 točk
8. Predlog za rehabilitacijo               70 točk
9. Prošnja za pomilostitev in zahteva za
izredno omilitev kazni                 100 točk
10. Vloga z obrazloženim odškodninskim
zahtevkom - 50 % postavke po tar. št. 13/1
11. Vloga, ki vsebuje pisni zagovor -
po tar. št. 5
12. Ostale obrazložene vloge               50 točk
13. Druge vloge                     30 točk
Tar. št. 4
Zagovor in zastopanje v predhodnem postopku
1. Zagovor obdolženca, zastopanje
oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca:
a) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je
z zakonom določena kot glavna kazen
denarna kazen ali zapor do enega leta          100 točk
b) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je
z zakonom določena kazen nad eno do treh
let zapora                       120 točk
c) zaradi kaznivega dejanja, za katerega
je z zakonom določena kazen nad tri do deset
let zapora                       160 točk
č) zaradi kaznivega dejanja, za katerega
je z zakonom določena kazen nad deset let
zapora                         200 točk
d) zaradi kaznivega dejanja, za katerega
je možno izreči kazen dvajsetih let
zapora                         250 točk
2. Zastopanje oškodovanca - 50 % nagrade
iz 1. točke.
Tar. št. 5
Zagovor in zastopanje na glavni obravnavi in poravnalnem naroku
1. Zagovor obdolženca ali zastopanje
zasebnega tožilca po zasebni tožbi
pred sodnikom posameznikom               200 točk
2. Zagovor obdolženca ali zastopanje
oškodovanca kot tožilca pred sodnikom
posameznikom                      250 točk
3. Zagovor obdolženca ali zastopanje
oškodovanca kot tožilca pred senatom
treh sodnikov po obtožnici in po
zasebni tožbi ali obtožnem predlogu
zaradi kaznivih dejanj, storjenih s
sredstvi javnega obveščanja ali na
javnem shodu                      600 točk
4. Zagovor obdolženca ali zastopanje
oškodovanca kot tožilca pred petčlanskim
sodnim senatom                     1000 točk
5. Zagovor obdolženca, zastopanje
zasebnega tožilca ali oškodovanca kot
tožilca na seji pritožbenega senata
pred višjim sodiščem - 50 % postavk
od 1. do 4. točke
6. Zagovor obdolženca, zastopanje
oškodovanca kot tožilca ali zasebnega
tožilca na obravnavi pred sodiščem
druge stopnje po 1. do 4. točki
7. Kadar traja glavna obravnava
neprekinjeno dalj kot en dan, pripada
odvetniku nagrada po 1. do 6. točki te
tar. št. tudi za vsak nadaljnji dan
obravnave. Če se zaradi preložitve
glavna obravnava prične znova, pripada
odvetniku nagrada po 1. do 6. točki te
tar. št. tudi za novo obravnavo
8. V primeru, da pride po vložitvi
obtožnice, obtožnega predloga ali zasebne
tožbe na obravnavi še pred izvajanjem
dokazov do ustavitve postopka ali do
preložitve glavne obravnave, pripada
odvetniku 50 % nagrade po tej tar. št.
9. Za sodelovanje pri ogledih in
rekonstrukcijah ter drugih sodnih
dejanjih, ki jih sodišče izvaja izven
zgradbe sodišča, pripada odvetniku
nagrada po 1. do 7. točki te tar. št.
10. Zastopanje oškodovanca - 50 %
postavk iz te tar. št.
Tar. št. 6
Pravna sredstva
1. Pritožba zoper meritorno odločbo
in odgovor na pritožbo - po tar. št.
5, zvišano za 25 %
2. Pritožba zoper procesno odločbo
v postopku - 50 % postavk po tar. št. 5
3. Zahteva za varstvo zakonitosti,
odgovor na zahtevo - po tar. št. 5,
zvišano za 50 %
4. Predlog za obnovo postopka, odgovor
na predlog in pritožba zoper odločbo
v tem postopku - po tar. št. 5,
zvišano za 50 %.
Tar. št. 7
Zagovor pravne osebe
1. Za zagovor pravne osebe za kazniva
dejanja, za katera lahko odgovarja
pravna oseba, se smiselno uporabijo
določbe tar. št. 3 do 6, nagrada pa se
določi po tar. št. 13/I s tem, da se
kot vrednost spornega predmeta upošteva
znesek spodnje meje zagrožene denarne
kazni, vendar ne manj kot                200 točk
2. Zagovor pravne osebe ali odgovorne
osebe v zadevah zaradi gospodarskih
prestopkov                       200 točk
Tar. št. 8
Zagovor mladoletnikov
1. Zagovor mladoletnikov v
pripravljalnem postopku zaradi
kaznivega dejanja, za katero je z
zakonom določena kazen zapora
do osem let                       100 točk
2. Zagovor mladoletnika v
pripravljalnem postopku zaradi
kaznivega dejanja, za katero je z
zakonom določena kazen nad osem
let zapora ali hujša kazen               150 točk
3. Zagovor mladoletnika na glavni
obravnavi ali seji senata zaradi
kaznivega dejanja, za katerega je
z zakonom določena kazen zapora do
osem let                        200 točk
4. Zagovor mladoletnika na glavni
obravnavi ali seji senata zaradi
kaznivega dejanja, za katerega je
z zakonom določena kazen nad osem
let zapora ali hujša kazen               250 točk
5. Pritožba zoper meritorno odločbo
in odgovor na pritožbo - po točki 3
in 4 te tar. št., zvišano za 25 %
6. Izredno pravno sredstvo - po
točki 3 in 4 te tar. št., zvišano
za 50 %.
IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK
Tar. št. 9
1. Zagovor obdolženca ali zastopanje
predlagatelja na narokih v postopku:
a) zaradi hujše kršitve, za katero je
možno izreči disciplinski ukrep prenehanja
delovnega razmerja                   300 točk
b) zaradi drugih kršitev delovnih dolžnosti       150 točk
2. Obrazložene vloge med postopkom - 75 %
nagrade po 1. točki
3. Pravno sredstvo proti odločbam - po
1. točki, zvišano za 25 %
4. Druge vloge                      50 točk
V. POSTOPEK PRED DELOVNIMI IN SOCIALNIMI SODIŠČI
Tar. št. 10
1. Tožba in odgovor na tožbo v
individualnem delovnem sporu:
a) zaradi izrečenega disciplinskega
ukrepa prenehanja delovnega razmerja          300 točk
in za dajatveni zahtevek po tar. št. 13/1
b) v sporih o sklenitvi, obstoju in drugih
načinih prenehanja delovnega razmerja          160 točk
in za dajatveni zahtevek po tar. št. 13/1
c) o premoženjskih in drugih posamičnih
pravicah in obveznostih iz delovnega
razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem
med delavcem in delodajalcem, iz pogodb o
delu za opravljanje občasnih ali začasnih
del, v zvezi z opravljanjem volonterskega
pripravništva, v sporih med organizacijo
oziroma delodajalcem in učencem ali
študentom v zvezi s kadrovsko štipendijo,
začasnim ali občasnim opravljanjem dela
ter v sporih s področja socialne varnosti:
- v neocenljivih zadevah                 80 točk
- v ocenljivih zadevah po tar. št. 13/1,
vendar ne manj kot                    80 točk
2. Obrazložene vloge med postopkom 75 %
postavk pod tč. 1.
3. Zastopanje - za vsak posamezni narok
50 % postavke v tč. 1., vendar ne manj
kot                           50 točk
4. Pritožba in odgovor nanjo po 1. točki
 zvišano za 25 %
5. Izredno pravno sredstvo in odgovor
nanj po 1. točki, zvišano za 50 %
Tar. št. 11
Vloge in zastopanje v kolektivnih delovnih sporih po tar. št. 2. tč. 3 in 4.
Tar. št. 12
1. Vloga, s katero se začne postopek v
zunanji arbitraži in postopek pomirjevanja       300 točk
2. Vloga, s katero se začne postopek
notranje arbitraže                   200 točk
3. Obrazložene vloge med postopkom,
zastopanje in sodelovanje na sejah
arbitražnih komisij, 75 % postavke iz
tč. 1. oziroma 2.
VI. PRAVDNI POSTOPEK
Tar. št. 13
Sestavljanje vlog
1. Tožbe - od vrednosti spornega predmeta v točkah:
-----------------------------------------------------------------
     Vrednost spornega predmeta           Nagrada
   nad točk          do točk           točk
-----------------------------------------------------------------
                   750           100
     750           3.000           200
    3.000           10.000           300
    10.000           20.000           400
    20.000           35.000           500
    35.000           50.000           600
    50.000           65.000           700
    65.000           80.000           800
    80.000          100.000           900
   100.000          120.000          1.000
-----------------------------------------------------------------
Nad 120.000 točk znaša nagrada za vsakih nadaljnjih začetih 40.000 točk še 100 točk, vendar največ 2.000 točk.
2. Tožbe v drugih zadevah:
a) spori zaradi motenja posesti             300 točk
b) spori o osebnih in stvarnih služnostih        300 točk
c) spori iz stanovanjskih razmerij,
odpovedi poslovnih prostorov, izpraznitve
stanovanjskih in poslovnih prostorov - od
vrednosti enoletne najemnine ali zakupnine
- po 1. točki te tar. št., vendar ne manj kot      160 točk
č) spori zaradi ugotovitve ali izpodbijanja
očetovstva                       160 točk
d) spori zaradi razveze, razveljavitve ter
obstoja oziroma neobstoja zakonske zveze        160 točk
e) spori za zakonito preživljanje            100 točk
f) spori iz avtorskega prava, industrijske
lastnine, nelojalne konkurence in podobni
spori, če so ocenljivi po 1. točki te tar.
št., če pa niso ocenljivi                300 točk
g) spori pred mednarodno arbitražo,
zunanjetrgovinsko arbitražo ali arbitražo
z mednarodnim elementom po 1. točki te tar.
št., če pa niso ocenljivi                300 točk
h) mandatne tožbe na podlagi faktur ali
izpiskov iz poslovnih knjig, če izda sodišče
plačilni nalog - 50 % postavk iz 1. točke te
tar. št., vendar največ                 100 točk
Tar. št. 14
1. Obrazložen odgovor na tožbo, prva
obrazložena pripravljalna vloga ter
obrazložen ugovor zoper plačilni nalog
- po tar. št. 13.
2. Nadaljnje obrazložene pripravljalne
vloge med postopkom - 75 % postavk po
tar. št. 13.
3. Dokazni predlog                    20 točk
Tar. št. 15
Zastopanje
1. Za vsak posamezni narok, na katerem
se je obravnavala glavna stvar ali so se
sprejemali dokazi ali sklenila sodna
poravnava - 50 % postavke pod tar. št. 13
2. Za vsak posamezni narok, na katerem
so se obravnavala samo procesna vprašanja,
ali na katerem je pred obravnavanjem
glavne stvari postopek končan z umikom
tožbe ali pripoznavo ali se narok ni
opravil, ker je bil preložen - 25 %
postavk pod tar. št. 13
3. Za zastopanje na obravnavi izven
zgradbe sodišča, na ogledu ali pri delu
izvedenca - 75 % postavk pod tar. št. 13.
Tar. št. 16
Pravna sredstva
1. Redno pravno sredstvo in odgovor na
to pravno sredstvo - po tar. št. 13,
zvišano za 25 %
2. Redno pravno sredstvo v postopku
zoper procesni sklep in odgovor na to
pravno sredstvo - 50 % postavk po tar.
št. 13
3. Izredno pravno sredstvo in odgovor
na to pravno sredstvo - po tar. št. 13,
zvišano za 50 %.
VII. NEPRAVDNI POSTOPEK
Tar. št. 17
Zapuščinski postopek, postopek za
razdružitev in razdelitev solastnine,
postopek za določanje odškodnine in
zakupnine in postopek za vračanje
nezakonito odvzetega premoženja:
1. Vloga:
a) s katero se uvede postopek in
obrazložena vloga med postopkom ter
odgovor na to vlogo - 50 % postavk po
tar. št. 13/1
b) druge obrazložene vloge 25 %
tarifne št. 13/1
2. Zastopanje:
a) na vsakem posameznem naroku - 50 %
postavk pod tar. št. 13/1
b) pri naroku, ogledu in delu izvedenca
izven sodišča - 75 % postavk po tar.
št. 13/1
3. Pravna sredstva:
a) proti meritorni odločbi - po tar.
št. 13/1, zvišani za 25 %
b) proti sklepom v postopku - 50 %
postavk pod tar. št. 13/1, vendar ne
več kot 200 točk
c) izredno pravno sredstvo proti
meritorni odločbi in odgovor na to
pravno sredstvo - po tar. št. 13/1,
zvišano za 50 %.
Tar. št. 18
Postopek za sodno ureditev meje in
določitev najemnika, postopek za
zamenjavo stanovanja, dovolitev nujne
poti, ustanavljanje služnosti in drugi
nepravdni postopki (ki niso zajeti v tar.
št. 17, 19 in 20)
1. Vloga:
a) s katero se uvede postopek in odgovor
na to vlogo                       100 točk
b) obrazložene vloge med postopkom
75 % po 1.a) točki
2. Zastopanje: na vsakem posameznem
naroku                         100 točk
3. Pravno sredstvo:
a) proti meritorni odločbi               125 točk
b) proti drugim sklepom                 50 točk
c) izredno pravno sredstvo proti meritorni
odločbi in odgovor na to pravno sredstvo        150 točk
Tar. št. 19
Postopek za odvzem opravilne sposobnosti,
za razglasitev za mrtvega in dokazovanje
smrti
1. Vloga:
a) s katero se uvede postopek za odvzem
opravilne sposobnosti in odgovor na to vlogo      100 točk
b) s katero se uvede postopek za
razglasitev za mrtvega in dokazovanje
smrti                          50 točk
c) obrazložene vloge med postopkom
75 % nagrade iz točk a) in b)
2. Zastopanje:
a) na vsakem posameznem naroku za
odvzem opravilne sposobnosti              100 točk
b) na vsakem posameznem naroku v
postopku za razglasitev mrtvega in za
dokazovanje smrti                    50 točk
3. Pravna sredstva:
a) proti meritorni odločbi po tč. 1.,
zvišano za 25 %
b) proti drugim sklepom - 50 %
postavke po tč. 1
c) izredno pravno sredstvo proti
meritorni odločbi - po tč. 1, zvišano
za 50 %                         125 točk
Tar. št. 20
Postopek za amortizacijo listin in
protestiranje menic
1. Vloga:
a) na podlagi katere se začne amortizacijski
postopek
- pri vrednosti listine do 1.000 točk          50 točk
- pri vrednosti listine nad 1.000 točk         l00 točk
b) druge obrazložene vloge med postopkom         50 točk
2. Vloga za protestiranje menice ali čeka
- 25 % postavk po tar. št. 13/1, vendar ne
 manj kot                        100 točk
3. Pravna sredstva:
a) proti meritorni odločbi - po 1. in 2.
točki, zvišano za 25 %
b) proti drugim sklepom - 50 % nagrade
iz točke 1.a in 2. točke te tar. št.
VIII. IZVRŠILNI POSTOPEK
Tar. št. 21
1. Predlog, s katerim se uvaja izvršilni
postopek, predlog za izdajo predhodne
odredbe in neobrazložen ugovor zoper
le-to - 50 % postavk iz tarifne št. 13.,
vendar ne več kot                    200 točk
2. Predlog za izdajo začasne odredbe in
ugovor zoper le-to - 50 % postavk iz tar.
št. 13.
3. Sestava predloga dražbenih pogojev -
po tar. št. 13/1.
4. Redno in izredno pravno sredstvo
(razen ugovora) ter odgovor na to pravno
sredstvo po tar. št. 13.
5. Obrazložen ugovor in druge obrazložene
vloge:
- 25 % postavk po tar. št. 13, vendar ne
manj kot 50 točk, če gre za izvršbo za
uveljavitev denarne terjatve na denarno
terjatev dolžnika;
- 50 % postavk po tar. št. 13, če gre za
izvršbo za uveljavitev denarne terjatve
na premične stvari;
- 75 % postavk po tar. št. 13, če gre za
izvršbo za uveljavitev denarne terjatve
na terjatev, da se izročijo ali dobavijo
premične stvari ali da se izroči
nepremičnina, ali na druge premoženjske
oziroma materialne pravice, ali na
nepremičnine, ali če gre za izvršbo za
uveljavitev nedenarne terjatve.
6. Zastopanje na vsakem posameznem naroku
po tar. št. 15.
IX. UPRAVNI POSTOPEK
Tar. št. 22
1. Vloga, s katero se uvaja upravni
postopek in odgovor na to vlogo:
a) v ocenljivih zadevah - po tar.
št. 13/1
b) v neocenljivih zadevah                100 točk
c) v enostavnih zadevah                 50 točk
2. Obrazložene vloge med postopkom -
 75 % postavk pod 1. točko, vendar najmanj        50 točk
3. Druge vloge - 25 % postavk pod 1.
točko, vendar najmanj                  50 točk
4. Zastopanje na vsakem posameznem
naroku - 50 % postavk pod 1. točko,
vendar najmanj                      50 točk
5. Pravno sredstvo - po 1. točki,
zvišano za 25 %
6. Izredno pravno sredstvo - po 1.
točki, zvišano za 50 %.
X. POSTOPKI PRED KONTROLNIMI IN INŠPEKCIJSKIMI ORGANI
Tar. št. 23
1. Pripombe na zapisnik o opravljenem pregledu
in druge obrazložene vloge pred izdajo odločbe
kontrolnega organa:
a) v ocenljivih zadevah - po tar. št. 13/1
b) v neocenljivih zadevah                100 točk
2. Zastopanje na naroku pred temi organi -
50 % postavk pod 1. točko, vendar ne
manj kot                         50 točk
3. V primeru, da se obravnava več med
seboj različnih zadev, se postavke pod 1.
in 2. točko zvišajo za 25 % za vsako dodatno
obravnavano zadevo, vendar ne več kot za
100 %.
XI. UPRAVNI IN RAČUNSKO UPRAVNI SPORI
Tar. št. 24
1. Tožba in vloga, na podlagi katere se
začne postopek ter odgovor:
a) v ocenljivih zadevah - po tar. št.
13/1. zvišano za 25 %
b) v neocenljivih zadevah, v upravnih in
 računsko upravnih sporih                300 točk
2. Obrazložena vloga med postopkom -
75 % postavk pod 1. točko
3. Druge vloge - 25 % postavk pod 1.
točko.
4. Za zastopanje na obravnavah - 50 %
postavk pod 1. točko
5. Pravno sredstvo - po 1. točki.
XII. POSTOPEK ZA REGISTRACIJO
Tar. št. 25
1. Vloga za vpis ustanovitve in
konstituiranja podjetij v sodni register        200 točk
2. Vloga za vpis sprememb v sodni register       100 točk
3. Predlog za prenehanje subjektov po
 skrajšanem postopku                  100 točk
4. Druge obrazložene vloge - 50 % postavk
pod 1., 2. in 3. točko
5. Pravno sredstvo - po točki 1., 2. in
3. zvišano za 25 %.
XIII. PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV
Tar. št. 26
1. Priprava ustanovitvenih pogodb in
drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem
podjetij ter njihovimi statusnimi
spremembami in drugih splošnih aktov,
gledana zahtevnost             od 500 do 2.000 točk
XIV. POSTOPEK O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJNI IN LIKVIDACIJSKI POSTOPEK
Tar. št. 27
1. Sestava predloga za sklenitev prisilne
poravnave ter za uvedbo stečaja - po tar.
št. 13/1 ob upoštevanju vrednosti oziroma
zneska, za katerega je dolžnik prezadolžen.
2. Obrazložene vloge med postopkom - 50 %
postavk pod točko 1.
3. a) Priglasitev upniških terjatev na
podlagi verodostojnih listin              100 točk
b) Priglasitev drugih upniških terjatev
in pravic - po tar. št. 13/1
4. Zastopanje na narokih 50 % postavk
pod točko 1 oziroma pod točko 3
5. Pravno sredstvo: po 1. točki,
zvišano za 25 %.
XV. SESTAVLJANJE LISTIN
Tar. št. 28
1. Pogodba o prenosu lastninske pravice
na nepremičninah in o drugih stvarnih
pravicah na nepremičninah ter pogodba o
urejanju premoženjskih razmerij med
zakoncema - po tar. št. 13/1
2. Enostavna pogodba iz 1. točke, pogodba
o odtujitvi ali zamenjavi premičnin,
pogodba o prenosu obveznosti ali terjatev
in posojilna ter posodbena pogodba - 50 %
postavk po tar. št. 13/1, vendar najmanj
100 točk.
 Za enostavno pogodbo šteje tista pogodba,
ki vsebuje samo nujne in bistvene sestavine
(predmet, ceno, zemljiškoknjižno klavzulo
in dogovor o stroških)
3. Pogodba o razdružitvi oziroma razdelitvi
solastnega ali skupnega premoženja, menjalna
pogodba za nepremičnine, pogodba o dosmrtnem
preživljanju, pogodba o razdelitvi premoženja
med dediči, izročilna pogodba, darilna
pogodba za primer smrti in podobne pogodbe -
po 1. točki, zvišano za 25 %
4. Zakupna pogodba, najemna pogodba,
podnajemna pogodba - od vrednosti zakupnine
in najemnine za dogovorjeno dobo, vendar pri
zakupni in najemni pogodbi največ za tri
leta, pri podnajemni pogodbi pa največ za
eno leto - po tar. št. 13/1, vendar največ       300 točk
5. Enostranska izjava (vknjižbeno dovoljenje,
izbrisno dovoljenje, dovoljenje za bremen
prosti odpis in pod.) - 25 % postavk
pod 1. točko, vendar ne manj kot             50 točk
6. Listina v neocenljivi zadevi:
a) v enostavni zadevi                  50 točk
b) v zahtevnejši zadevi do               100 točk
7. Izjava poslednje volje:
a) enostavna, kadar oporočitelj določi
samo dediče svojega premoženja             100 točk
b) zapletena - po tar. št. 13/1, zvišano za
25 % vendar najmanj                   200 točk
8. Listina, ki je sestavljena na obrazcu -
25 % postavk po tar. št. 13/1, vendar največ      100 točk
9. Izvensodna poravnava - po tar. št. 13.
              Tar. št. 29
1. Gospodarska pogodba po tar. št. 13
2. Gospodarska pogodba, pri kateri
vrednost ni ugotovljiva - glede na
zahtevnost od                 200 do 1.000 točk
3. Gospodarska pogodba z inozemskimi
pogodbeniki - po tar. št. 13/1, zvišano
za 200 %.
XVI. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK
Tar. št. 30
1. Zemljiškoknjižni predlog, na podlagi
katerega se odloča o prenosu ali pridobitvi
stvarnih pravic - 50 % postavk po tar. št.
28, vendar ne manj kot                 100 točk
2. Zemljiškoknjižni predlog na podlagi
katerega se odloča o izbrisu stvarnih pravic
- 25 % postavk po tar. št. 13/1, vendar ne
manj kot                         50 točk
3. Narok v zemljiškoknjižnem postopku -
po 1. točki
4. Pravno sredstvo proti zemljiškoknjižnemu
sklepu - po 1. točki, zvišano za 25 %.
XVII. POSTOPKI ZARADI PREKRŠKOV
Tar. št. 31
1. Predlog, s katerim se uvede postopek,
odgovor na ta predlog, druge obrazložene
vloge ter zagovor obdolženca in oškodovanca
na narokih in obravnavah:
a) v zadevah, kjer je zagrožena denarna
kazen                          100 točk
b) v zadevah, kjer je zagrožen zapor          200 točk
c) v ocenljivih zadevah carinskih in
deviznih prekrškov - po tar. št. 13/1,
vendar najmanj                     150 točk
č) v neocenljivih zadevah carinskih in
deviznih prekrškov                   150 točk
2. Redno pravno sredstvo - po 1. točki,
zvišano za 25 %
3. Izredno pravno sredstvo - po 1. točki,
zvišano za 50 %.
XVIII. UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH IN DRUGIH ZAHTEVKOV
Tar. št. 32
1. Zahtevki in druge obrazložene vloge, na
podlagi katerih poteka postopek za določitev
odškodnine ali priznanje drugega zahtevka pri
zavarovalnicah, podjetjih in drugih pravnih
ali fizičnih osebah, odgovori na take vloge
in pravno sredstvo (ugovor oziroma pritožba
na pritožbene komisije in podobno) - po tar.
št. 13/1
2. Obravnavanje pred navedenimi pravnimi
osebami in njihovimi organi, potrebno za
reševanje zahtevka - 50 % postavk po tar.
št. 13/1
3. Sklenitev izvensodne poravnave - po
tar. št. 13/1.
XIX. NASVETI, MNENJA IN UDELEŽBA NA KONFERENCAH, PREGLEDI SPISOV IN LISTIN
Tar. št. 33
Če opravila iz te tar. št. niso zajeta v
opravilih iz drugih tar. št., ker gre za
posebno opravilo, pripada odvetniku:
1. a) za posvet in mnenje v trajanju do
pol ure                         50 točk
b) za udeležbo na konferencah in sestankih -
za vsake začete pol ure                 100 točk
c) za pisne pravne nasvete in pravna
mnenja                         100 točk
2. Za preglede spisov, listin in druge
dokumentacije, za vsake začete pol ure          50 točk
3. Za obrazložene dopise (kolikor ne gre
za zahtevke iz tar. št. 32/1)              50 točk
4. Za kratke dopise in obvestila             10 točk
5. Za pribavo zemljiškoknjižnih izpiskov,
izpiskov iz registra podjetij in drugih
izpiskov in podatkov, za vsak izpisek in
podatek                         20 točk
6. Za izpolnjevanje formularjev za
stranko - za vsake začete pol ure            50 točk
7. Za razna druga opravila za stranko (npr.
nakazila izvedenin, taks in podobno
opravilo) za vsako opravilo               20 točk
XX. VREDNOTENJA PRAVNIH OPRAVIL, KI NISO PREDVIDENA V TARIFI
Tar. št. 34
1. Opravila, ki so odvisna zgolj od
porabljenega časa in v tarifi niso
posebej predvidena, se vrednotijo za
vsake začete pol ure dela po               50 točk
2. Opravila, ki niso opisana v tej tarifi,
se vrednotijo s primerjavo podobnih opravil,
ki so ovrednotena v tej tarifi. Pri
vrednotenju takih opravil se upoštevajo
tarifne postavke za podobna opravila in
porabljeni čas ter ostali elementi
splošnega dela tarife.
3. V neocenljivih zadevah, ki niso
predvidene s to tarifo in se vrednosti
obravnavanega predmeta ne da ugotoviti s
primerjavo po prejšnji točki, ima odvetnik
pravico do plačila za vsako posamezno
opravilo (vloge in zastopanje na narokih
ter pravna sredstva ipd.) po              100 točk
            -----------------
K odvetniški tarifi je dalo soglasje Ministrstvo za pravosodje z dne 19. 1. 1995, št. 044-1/91.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti