Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

457. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, stran 742.

Na podlagi drugega odstavka 72. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec z visoko izobrazbo (v nadaljnjem besedilu: kandidat) za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, ter postopek za njegovo podelitev.
2. člen
Naziv svetnik ali višji svetnik se podeli kandidatu, ki izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom o zdravstveni dejavnosti, s tem pravilnikom in na podlagi kriterijev za strokovno napredovanje, ki so priloga I. tega pravilnika.
3. člen
Naziv svetnik ali višji svetnik je stopnja strokovnega napredovanja, ki se pridobi z izobraževanjem in delom za aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem področju zdravstvene dejavnosti.
4. člen
Svetniki in višji svetniki predstavljajo kadrovski potenacial za sestavo strokovnih organov zdravstvenih zavodov, razširjenih strokovnih kolegijev, Zdravstvenega sveta in drugih strokovnih organov na področju zdravstvenega varstva. Na prošnjo teh podajajo strokovna mnenja, predlagajo strokovne smernice, organizirajo in izvajajo podiplomsko strokovno usposabljanje, opravljajo nadzor nad delom zdravstvenih zavodov ipd.
5. člen
Naziv svetnik ali višji svetnik se podeli za področje obstoječih specializacij in področja za katera so imenovani razširjeni strokovni kolegiji.
Naziv se lahko dopolni z navedbo usmerjenega subspecialističnega področja.
6. člen
Naziva svetnik ali višji svetnik ne more pridobiti kandidat, ki je bil zaradi kršenja etičnih določil izključen iz strokovnih društev ali zbornic.
7. člen
Naziv svetnik ali višji svetnik podeli minister za zdravstvo, na predlog Zdravstvenega sveta.
8. člen
Poročilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik pripravi Komisija za strokovna napredovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje Zdravstveni svet.
9. člen
Komisija ima predsednika in 4 člane, ki imajo naziv višjega svetnika.
Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme v soglasju z ministrom za zdravstvo.
10. člen
Postopek za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik se prične na podlagi vloge, ki jo predloži kandidat sam. Vloga mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, na obrazcu in v skladu z navodili, ki so priloga II. tega pravilnika.
11. člen
Za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, kandidat lahko prvič kandidira po 10 letih specialističnega dela oziroma 14 letih dela na tistih področjih, ki nimajo specializacije ali specializacija traja manj kot tri leta. V dobo iz prejšnjega odstavka se ne šteje pripravništvo.
12. člen
Naziv svetnik je potrebno obnavljati vsakih sedem let.
Ob prvi kandidaturi za pridobitev naziva svetnik se upoštevajo kriteriji doseženi v zadnjih desetih letih opravljanja poklica.
Pri obnavljanju naziva je količinski del kriterijev za polovico manjši od tistega ob prvi kandidaturi.
Po šestdesetem letu starosti je naziv svetnik trajen.
13. člen
Naziv višji svetnik je trajen.
Ob kandidaturi za pridobitev naziva višji svetnik se upoštevajo kriteriji, doseženi v vseh letih opravljanja poklica. Količinski del kriterijev je trikrat zahtevnejši kot pri kandidaturi za pridobitev naziva svetnik.
14. člen
Pri podeljevanju naziva svetnik ali višji svetnik se ocenjuje predvsem kandidatovo strokovno delo, strokovno-organizacijsko delo, izobraževalno delo ter upoštevajo dopolnilni kriteriji, ki so priloga II. tega pravilnika.
15. člen
Kandidat za naziv svetnik mora na vsakem od delovnih področij iz 14. člena tega pravilnika doseči vsaj 150 točk. Skupna vsota točk, pridobljenih na vseh treh delovnih področjih in na podlagi dopolnilnih kriterijev, mora znašati 800 točk.
Kandidat za naziv višji svetnik mora na vsakem od delovnih področij iz 14. člena tega pravilnika doseči vsaj 400 točk. Skupna vsota točk, pridobljenih na vseh treh delovnih področjih in na podlagi dopolnilnih kriterijev, mora znašati 2400 točk.
16. člen
Zdravstveni svet obravnava predloge komisije dvakrat letno. V primeru, da se z predlogom komisije ne strinja, lahko od nje zahteva dodatna pojasnila oziroma utemeljitve.
17. člen
Nazive svetnikov ali višjih svetnikov podeli minister za zdravstvo enkrat letno, praviloma ob svetovnem dnevu zdravja.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50-16/94
Ljubljana, dne 6. decembra 1994.
dr. Božidar Voljč l. r.
Minister
za zdravstvo
              PRILOGA I.

Kriteriji

Za naziv svetnik ali višji svetnik lahko kandidira tisti
zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec, ki poleg formalnih
kriterijev o potrebni izobrazbi in delovnih izkušnjah izpolnjuje
določen delež predvidenih kriterijev na treh področjih: pri
strokovnem delu, strokovno-organizacijskem delu in pedagoškem
delu. Poleg tega lahko kandidat predloži tudi dopolnilne
kriterije.

Formalni kriteriji

Kandidat mora imeti visoko izobrazbo in 10 let specialističnega
dela oziroma 14 let dela (brez pripravništva) na tistih
področjih, ki nimajo specializacije ali traja ta specializacija
manj kot 3 leta.


I. Strokovno delo

Kandidat mora navesti podatke, ki dokazujejo, da na svojem ožjem
strokovnem področju ni le izvajalec, temveč se aktivno vključuje
v razvoj stroke. Njegovi prispevki k razvoju stroke morajo biti
opisani tako, da jih je moč preveriti, poleg tega pa jih potrdi
tudi strokovni kolegij zavoda, kjer je bil dosežek opravljen, v
spornem primeru pa tudi razširjeni strokovni kolegij za to
področje. Vloga mora vsebovati konkretne podatke, ne pa formalnih
izjav o uspešnem in prizadevnem delu. Če je k določenemu
strokovnemu dosežku prispevalo več strokovnjakov, se točke
razdelijo enakomerno med vse soavtorje, razen če se avtorji
dosežka ne sporazumejo in predložijo drugačnih deležev svojih
prispevkov.

A) Uvedba izvirnih metod diagnostike, preventive, zdravljenja in
  rehabilitacije v državi

(vsaka metoda 10 do 50 točk)

B) Uvedba izvirnih metod diagnostike, preventive, zdravljenja in
  rehabilitacije v drugih državah

(vsaka metoda od 40 do 200 točk)

C) Prenos novih metod diagnostike, preventive, zdravljenja in
  rehabilitacije iz sveta v državo

(vsaka metoda 5 do 25 točk)

Č) inovacije (koristne izboljšave znanih metod)

(vsaka inovacija 10 do 50 točk).

Za kriterije od A do Č velja, da je potrebno za upoštevanje
ustreznega števila točk predložiti ustrezna dokazila o dejanski
vlogi kandidata pri omenjenih strokovnih dejavnostih. Pri
uvajanju metod ali pri prenosu novih metod v državo je
najprimernejše dokazilo kar strokovna publikacija (članek) o
opravljenem delu. Če publikacija ne obstoja ali kandidat meni, da
ne opredeljuje dovolj jasno njegovega prispevka, naj poda kratek
opis (praviloma na eni strani) metode in njenega pomena ter
hkrati oceni čas, ki ga je porabil za uvajanje te metode. Doda
naj tudi morebitne podatke, ki na osnovi testa časa
objektivizirajo strokovno korist uvedenih ali prenešenih metod.
Enak opis je potreben za strokovno organizacijsko dejavnost. Pri
delih, ki so bila izdelana zgolj v obliki poročila za znanega
naročnika, je potrebno predložiti poleg naslovne strani tudi
druge podatke, ki utemeljujejo obseg vloženega dela in njegovo
kvaliteto (morebitno mnenje naročnika, strokovno recenzijo itd.).

D) Strokovna odmevnost, izkazana z zanimanjem strokovne javnosti
  in bolnikov

(odmevnost v državi 10 do 50 točk)

(medmarodna odmevnost 50 do 250 točk; strokovni obiski iz tujine:
5 točk/mesec; izobraževanja tujega strokovnjaka).

Pri strokovni odmevnosti kandidat ne predloži dokazila, pač pa le
lastno oceno, katero področje njegovega dela je odmevno v domači
ali tuji strokovni javnosti, ter hkrati predlaga najmanj dva
domača ali tuja strokovnjaka, ki bi ju komisija lahko zaprosila
za izdelavo mnenja. Komisija nato pozove bodisi predlagane ali
druge strokovnjake, anonimne za kandidata za izdelavo mnenja.

E) Vabljena predavanja na mednarodnih strokovnih srečanjih in na
  tujih ustanovah

(vsako predavanje 5 do 20 točk).

Za ustrezno je mogoče brez ustreznega dokumenta v obliki vabila
upoštevati že predloga npr. programa, iz katere je jasno
razvidno, da gre za vabljeno oziroma plenarno predavanje, kakor
tudi čas in kraj predavanja. Ni pa mogoče upoštevati
nedokumentiranih navedb o predavanjih posameznikov, ki so lahko
npr. predavali v obliki seminarja med izrednim izobraževanjem na
neki tuji ustanovi.

F) Aktivne udeležbe na domačih in tujih strokovnih srečanjih

(0,5 točke za prispevek na domačem srečanju, 2 točki za prispevek
na tujem srečanju).

Tudi v tem primeru se za ustrezno dokazilo upošteva npr.
pedložitev fotokopije programa posameznega strokovnega srečanja.

G) Članstvo v uredniških odborih tujih strokovnih revij

H) Članstvo v uredniških odborih domačih strokovnih revij (revija
  s faktorjem vpliva (IF):

 IF > 2.0                   50 točk/leto

1.0 < IF < 2.0                 40 točk/leto

0.0 < IF < 1.0                 30 točk/leto

revija brez IF, z recenzenstko službo      2 točki/leto

revija brez IF, brez recenzentske službe    1 točka/leto

I) Recezentstvo pri tujih strokovnih revijah

(točke v obsegu 1/3 vrednosti točk članka v reviji)

J) Recenzenstvo pri domačih strokovnih revijah

(3 točke za posamezno recenzijo).

Pri kriterijih I in J kandidati kot dokazila predložijo uradno
urednikovo (naročnikovo) prošnjo za recenzijo določenega članka
in prvo stran izdelane recenzije.

K) magisterij oziroma doktorat znanosti

(25 oziroma 50 točk, upošteva se samo en kriterij)


II. Strokovno organizacijsko delo

Pri tej skupini kriterijev veljajo enaka splošna navodila kot pri
strokovnih kriterijih, dodaten konkretni podatek, ki naj ga
vsebuje vloga, pa je tudi ocena časa, ki ga je porabil
predlagatelj, da je uresničil določeno zamisel.

A) Uvedba nove strokovne dejavnosti v državi

(50 do 250 točk).

Pri tem kriteriju ne gre za prenos posameznih metod, temveč za
integralen prenos določene dejavnosti, ki zajema delo več
strokovnjakov ali različnih strokovnjakov in različne metode
dela; npr. uvedba dialize, organizacija oddelekov intenzivne
medicine, uvedba nuklearne medicine, organizacija službe za
transplantacijo itd. Potrebno je upoštevati, da je mogoče uvedbo
nove strokovne dejavnosti za celoten (maksimalen) možen zbir točk
uporabil le enkrat. To pomeni, da je potrebno v primeru, da je
sodelovalo pri uvedbi več strokovnjakov, upoštevati dejanski
prispevek posameznika. Zato naj se v posameznih strokovnih
ustanovah opredeli delež, ki ga je opravil posameznik pri
uvajanju določene dejavnosti. Če te opredelitve ne bo, se bo
praviloma štelo, da so pri določenem projektu v enaki meri
sodelovali vsi člani skupine.

B) Organizacija oddelka z novo strokovno vsebino v določenem
zavodu

(10 do 50 točk).

Za razliko od prejšnjega kriterija gre za organizacijo
dejavnosti, ki v drugih zavodih v državi že obstaja, vendar pa je
potrebno glede porazdelitve obsega možnih točk upoštevati enaka
navodila.

C) Organizacija mednarodnih šol, podiplomskih tečajev praktičnega
  usposabljanja in mednarodnih kongresov

(10 do 50 točk).

Č) Organizacija domačih šol in podiplomskih tečajev praktičnega
  usposabljanja ter strokovnih srečanj

(5 do 10 točk za vsak mesec trajanja usposabljanja

(npr. 1 ted/mesec, 1 leto = 30 točk); prva organizacija šole,
tečaja, srečanja: 20 točk, vsaka ponovitev do 30 % vrednosti).

D) Uredništvo mednarodnih strokovnih zbornikov

(20 točk).

E) Uredništvo domačih strokovnih zbornikov

(2 do 10 točk).

F) Uredništvo domače strokovne revije

(do 50 točk/leto; maksimalno skupino možno število je 200 točk).

G) Zadolžitve (ne zgolj članstvo) v mednarodnih strokovnih
  organizacijah

(arbitrarna ocena; maksimum je 10 točk/leto in skupno največ 100
točk).

H) Zadolžitve (ne zgolj članstvo) v domačih strokovnih
  organizacijah

(arbitrarna ocena: maksimum je 10 točk/leto in skupno največ 100
točk).

Za kriterija G in H velja, da je potrebno arbitrarno ocenjevati
dejansko opravljeno delo, pri čemer velja upoštevati, da je
mogoče npr. vodenje določene strokovne organizacije v državi
(Razširjeni strokovni kolegij, Strokovna sekcija SZD, Zdravstveni
svet itd.) vrednotiti tudi bolje kot zadolžitev v organu
mednarodne organizacije, ki je morda zgolj pasivna (npr. vodenje
RSK 5 do 10 točk/leto, članstvo RSK 2 točki/leto, zadolžitev v
določeni komisiji mednarodnega strokovnega organa 5 točk/leto
itd.). Tak pristop odraža namen, da bi spodbujali strokovno
organizacijsko delo v državi. Zgornja omejitev možnih točk je
potrebna zato, da ne bi izničili pomena drugih kriterijev.

I) Uspešno izvedeni naročeni strokovni projekti, na primer
  objavljeni predlogi strokovnih vodil

(arbitrarna ocena opravljenega dela).


III. Pedagoško delo

Sem sodi aktivno sodelovanje pri različnih oblikah podiplomskega
izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja, mentorstvo
študentom, stažistom in specializantom, delo na področju
zdravstvene vzgoje prebivalstva itd. Ne šteje pa delo rednih
fakultetnih učiteljev in sodelavcev pri dodiplomskem pouku.
Predložiti je potrebno tudi podatke o porabljenem času za to
dejavnost.

A) Poučevanje izvirnih metod diagnostike, preventive, zdravljenja
  in rehabilitacije v drugih državah

(vsaka metoda 20 do 100 točk).

B) Aktivno sodelovanje (predavanja, seminarji ipd.) pri
  organiziranem podiplomskem pouku

(2 točki za predavanje).

Pri tem kriteriju je potrebno opozoriti, da je potrebno poleg
dokazil o dejanski izvedbi predložiti tudi dokazilo oziroma
mnenje o tem, koliko je v posameznem predavanju novega. Polno
število točk je mogoče namreč podeliti le za vsako novo temo
predavanja; ponovitve z ustrezno obnovitvijo snovi se oceni
arbitrarno.

C) Izobraževalni javni nastopi (tisk, radio, televizija, javna
  predavanja)

(2 točki za vsak nastop).

Potrebno je predložiti potencialno preverljiva dokazila, vsaj v
obliki navedbe termina, naslova, kraja javnega nastopa. Ni mogoče
upoštevati navedb, kot npr.: večkrat je sodeloval pri .....

Č) Mentorstvo pripravnikom, sekundarijem, specializantom, pri
  izdelavi raziskovalnih nalog, magisterijev, doktoratov

(1 točka za en mesec strokovnega mentorstva, 15 točk za
mentorstvo študentske raziskovalne naloge, 25 točk za mentorstvo
pri magisteriju, 50 točk za mentorstvo pri doktoratu).

D) Doktrinarni članki, pregledi, poglavja v učbenikih in
  monografijah, članki o kliničnih primerih

(število točk glede na IF revij, glej točko IV.C.).


IV. Dopolnilni kriteriji

A) Izobraževanje po specializaciji

Predložiti je potrebno podatke (potrdila, diplome) o opravljenih
izobraževanjih po specializaciji, iz katerih morajo biti razvidni
organizator izobraževanja, vsebina, trajanje in način preverjanja
pridobljenega znanja. Izobraževanje se ovrednoti po rangu
izobraževanja (npr. fakultetni (rang. 1.0), nefakultetni
podiplomski študij), trajanju izobraževanja in oceni dodatno
vloženega časa, ki ga je porabil kandidat pred pridobitvijo
potrdila o ustrezni praktični in teoretični usposobljenosti.

število točk = rang izobraževanja X meseci

vloženega dela X 2

B) Raziskovalno delo

Kandidat predloži podatke o vodenju, financiranih domačih ali
mednarodnih raziskovalnih projektov, preizkušanju zdravil in
zdravstvene opreme itd. Od temeljnih raziskav prihajajo v poštev
le tisti projekti, ki so bili objavljeni v strokovnih revijah,
med uporabnimi in razvojnimi raziskavami pa tisti, ki so se
zaključili v obliki poročila za znanega naročnika. Pri teh
slednjih razsikavah se upošteva tudi sodelovanje pri projektu.

vodenje mednarodnega raziskovalnega

projekta        50 točk/leto

vodenje domačega raziskovalnega

projekta        15 točk/leto

vodenje uporabnega ali razvojnega

projekta        15 točk/leto

izvajanje uporabnega ali razvojnega

projekta        5 točk/leto

C) Bibliografija

Pri člankih je potrebno predložiti fotokopijo naslovne strani
članka, kjer morajo biti razvidni podatki o reviji. Kandidat
uredi svojo bibliografijo na način, ki je v veljavi na Medicinski
fakulteti v Ljubljani. Pri oceni se uporabljajo enaka razmerja
med kazalci, kot jih uporablja vsakokratna veljavna verzija
"Meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev" na Medicinski fakulteti. Absolutna vrednost
posameznega kazalca pa je drugačna zaradi primerljivosti z
ostalimi tremi področji (velja pravilo, da se vrednost
fakultetnih kazalcev množi s faktorjem 5).

Primeri:

- članek v domači strokovni reviji brez recenzije (5 točk)

- članek v domači strokovni reviji z recenzijo (10 točk)

- članek v tuji strokovni reviji s faktorjem vpliva do 1.0 (25
 točk)

- članek v tuji strokovni reviji s faktorjem vpliva 1.0 do 2.0
 (35 točk)

- članek v tuji strokovni reviji s faktorjem vpliva nad 2.0 (50
 točk).

Pri več avtorjih se število točk izračuna z upoštevanjem deleža
kandidata.

Č) Citiranost

Če se kandidat sklicuje na citiranost, bo komisija pridobila ta
podatek sama s pomočjo ustreznih ustanov Medicinske fakultete
(Centralna medicinska knjižnica, Inštitut za biomedicinsko
informatiko). Ker te ustanove zajemajo podatke po indeksu SCI
(Science Citation Index), lahko kandidat sam predloži tudi lastne
podatke o svoji citiranosti, če domneva, da niso zajeti v SCI.

število točk = število citatov X 20

D) Drugo

Kandidat predloži druga dokazila, ki jih ne zajemajo predvideni
kriteriji in za katere menijo, da podpirajo oziroma dodatno
utemeljujejo njegovo vlogo.
              PRILOGA II.

VLOGA ZA PRIDOBITEV NAZIVA SVETNIK
   oziroma
VIŠJI SVETNIK
(obrazec za sumarični prikaz)

Vloga za naziv       svetnik         višji svetnik

Ime in priimek: ................ Datum rojstva: .................

Akademski in strokovni naslovi: .................................
Leto diplome na MF: .............................................
Ustanova (zaposlitev): ..........................................
Naziv specializacije: ...........................................
Leto opravljene specializacije: .................................

Trajanje specialističnega dela (leta): ..........................

Stalno bivališče: ...............................................

Datum vloge: ................ Podpis: ..........................

-----------------------------------------------------------------
Kriterij    Enota  Točke  Dokazilo     Razpon točk
-----------------------------------------------------------------
III. PEDAGOŠKO DELO (P)
-----------------------------------------------------------------
A -   poučevanje izvirnih
    metod v drugih državah
    (P A)                  a 20 - 100 točk
B -   aktivno sodelovanje pri
    podiplomskem pouku (P B)        a 2 točki/uro
        oz. predavanje
C -   izobraževalni javni
    nastopi (RTV, tisk,           a 2 točki/nastop
    javna predavanja (P C)
Č -   mentorstvo pri strokovnem        a 1 točko/ mes.
    usposabljanju in razisko-        strok. mentor-
    valnem delu (P Č)            stva oziroma
                        15 točk/štud.
                        razisk. nalogo
                        25 točk/magi-
                        sterij
                        50 točk/doktorat
D -   doktirnarni članki, pregledi      glede na IF re-
    poglavja v učbenikih in         vij, glej
    monografijah, članki o kli-       pravilnik,
    ničnih primerih             IV.C.
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ III.
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
IV. DOPOLNILNI KRITERIJI
-----------------------------------------------------------------
A - Izobraževanje po specializaciji    ocena: glej pravilnik

B - Raziskovalno delo           glej pravilnik

IV. B.1.Vodenje mednarodnega
    raziskovalnega projekta      IV.B.1. 50 točk

IV.B.2. Vodenje domačega razis-      IV.B.2. 15 točk/
    kovalnega projekta        leto

IV.B.3. Vodenje uporabnega ali      IV.B.3. 15 točk/
    projekta             leto

IV.B.4. Izvajanje uporabnega       IV.B.4. 5 točk/
    ali razvojnega projekta      leto
-----------------------------------------------------------------
C - Strokovne in znanstvene        glej na IF revij,
publikacije (bibliografija)        glej pravilnik
-----------------------------------------------------------------
Č - Odmevnost (citiranost)        glej na IF revij,
                     glej pravilnik
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ IV.
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ: I + II + III
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ: (I + II + III) + IV
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Kriterij     Enota  Točke  Dokazilo      Razpon točk
-----------------------------------------------------------------
I. STROKOVNO DELO (ST)
-----------------------------------------------------------------
A -   izvirne metode v državi (ST A)      a 10 - 50 točk

B -   izvirne metode v tujini (ST B)      a 40 - 200 točk

C -   prenos novih metod v državo
    (ST C)                  a 5 - 25 točk

Č -   Inovacije (ST Č)             a 10 - 50 točk

D -   strokovna odmevnost (ST D)        50 - 250 točk
-    mnenji dveh strokovnjakov
-    izobraževanje tujih strokovnjakov     5 točk/mes/
                         gosta

E -   vablj.predavanja (tuje ustanove,
    mednarodna srečanja (ST E)        a 5 - 20 točk

F -   akt.udeležbe (ST F)
-    na domačih strokovnih srečanjih      a 0,5 točke/
                         prisp.
-    na tujih (mednarodnih) strok.       a 2.0 točki/
    srečanjih                 prisp.

G -   članstvo v uredniških odborih       glede na IF,
    tujih strokovnih revij (ST G)       glej pravilnik

H -   članstvo v uredniških odborih       glede na IF,
    domačih strokovnih revij (ST H)      glej pravilnik

I -  recenzentstvo pri tujih strokovnih    a 1/3 vrednosti
    revijah (ST I)              prisp./
                         recenzijo

J -  recenzentstvo pri domačih stro-
    kovnih revijah (ST J)           a 3 točke/
                         recenzijo

K -   magisterij oziroma doktorat
    znanosti (ST K)              25 oz. 50 točk
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ I.
-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
Kriterij     Enota  Točke  Dokazilo      Razpon točk
-----------------------------------------------------------------
II. STROKOVNO ORGANIZACIJSKO DELO (STO)
-----------------------------------------------------------------
A -   uvedba nove strokovne dejavnosti
    v državi (STO A)             a 50 - 250 točk

B -   organizacija oddelka z novo
    strokovno vsebino (STO B)         a 10 - 50 točk

C -   organizacija medn.šol.podiplom-
    skih tečajev, medn. kongresov
    (STO C)                  a 10 - 50 točk

Č -   organizacija domačih šol in        glede na čas in
    podiplomskih tečajev (STO Č)       ponovitev (glej
                         pravilnik)

D -   uredništvo mednarodnih stro-       a 20 točk
    kovnih zbornikov (STO D)

E -   uredništvo domačih strokovnih       a 2 - 10 točk
    zbornikov (STO E)

F -   uredništvo domače strokovne
    revije (STO F)              do 20 točk/leto

G -   zadolžitev v mednarodnih
    strokovnih                do 10 točk/leto
    organizacijah (STO G)           maksimum 100
                         točk

H -   zadolžitev v domačih strokovnih      do 10 točk/leto
    organizacijah (STO H) maksimum      100 točk

I -  uspešno izvedeni naročeni
    strokovni projekti (STO I)        arbitrarna
-----------------------------------------------------------------                         ocena
SKUPAJ II.
-----------------------------------------------------------------

Navodilo za pripravo vloge za pridobitev strokovnega naziva
svetnik oziroma višji svetnik

Kandidat vloži vlogo za pridobitev ali obnovitev strokovnega
naziva svetnik oziroma višji svetnik na način, ki omogoča čim
bolj enostavno in hkrati objektivno oceno njegovega dela. Vloga
je sestavljena iz treh delov.

Prvi del predstavlja življenjepis, ki naj na kratek in pregleden
način na največ dveh straneh predstavi poglavitne dogodke v
kandidatovem dosedanjem izobraževanju in poklicnem življenju in
temelji izpolnjevanje formalnih kriterijev.

Drugi del je sumaričen, tabelarični prikaz izpolnjevanja vseh
predvidenih kriterijev. Obrazec tabele predstavlja prilogo
pravilnika. Pod rubriko "enota" kandidat označi, katere kriterije
izpolnjuje in to tako, da navede njihovo število. V rubriki
"dokazilo" potrdi z besedo "da", da prilaga ustrezno dokazilo o
izpolnjevanju kriterijev. V rubriko "točke" kandidat vpiše (ob
upoštevanju določil pravilnika), koliko točk dosega, pri čemer
mora odšteti morebiten prispevek soavtorjev. Pri tem mora
upoštevati, da je za dokončno oceno o ustreznosti posameznih
kriterijev in njihovem količinskem vrednotenju pristojna samo
komisija.

Tretji del sestavljajo dokazila, urejena in označena,
kot zahteva tabelarični del. Npr. dokazilo o uvedbi novih
strokovnih dejavnosti v državi - STA A. Če je uvedel več
strokovnih dejavnosti, naj dokazila označi z zaporednimi
številkami ST A1, ST A2 itd. Kjer dokazila ni potrebno
predložiti, je to že označeno v tabeli (zatemnjeno polje).

Dokazila se od kriterija do kriterija razlikujejo in jih
natančneje opisuje pravilnik. Lahko gre za kopije potrdil,
povabil, diplom, programov itd., iz katerih je razvidna
kandidatova vloga. Pri uvajanju metod ali pri prenosu novih metod
v državo je najprimerjše dokazilo kar strokovna publikacija
(članek) o opravljenem delu. Če publikacija ne obstaja ali
kandidat meni, da ne opredeljuje dovolj jasno njegovega
prispevka, naj poda kratek opis (praviloma na eni strani) metode
in njenega pomena ter hkrati oceni čas, ki ga je porabil za
uvajanje te medote. Doda naj tudi morebitne podatke, ki na osnovi
testa časa objektivizirajo strokovno korist uvedenih ali
prenešenih metod. Enak opis je potreben za strokovno
organizacijsko dejavnost. Pri delih, ki so bila izdelana zgolj v
obliki poročila za znanega naročnika, je potrebno predložiti
poleg naslovne strani tudi druge podatke, ki utemeljujejo obseg
vloženega dela in njegovo kvaliteto (morebitno mnenje naročnika,
strokovno recenzijo itd.).

Pri strokovni odmevnosti kandidat ne predloži dokazila, pač pa le
lastno oceno, katero področje njegovega dela je odmevno v domači
ali tuji strokovni javnosti, ter hkrati predlaga najmanj dva
domača ali tuja strokovnjaka, ki bi ju komisija lahko zaprosila
za izdelavo mnenja. Pri člankih je potrebno predložiti fotokopijo
naslovne strani članka, kjer morajo biti razvidni podatki o
reviji. Pri recenzijah je potrebno predložiti urednikovo
(naročnikovo) prošnjo za recenzijo in prvo stran recenzije.

V primeru, da je posamezno delo rezultat prispevka več avtorjev,
se mora kandidat zavedati, da bodo tudi drugi strokovnjaki ob
svojih vlogah, morda šele čez nekaj let, vložili zahtevek, da se
jim prizna prispevek pri določenem projektu. Zato naj pri timskem
delu, podobno kot je v navadi pri člankih, kandidat opredeli vso
skupino, ki je uresničila določen projekt. Skupina se lahko
dogovori, da posamezniku pripiše večji delež opravljenega dela,
kar oceni v odstotkih. Če kandidat ne bo predložil ocene o deležu
svojega dela pri določenem projektu, pri čemer pa mora pridobiti
soglasje ostalih soavtorjev, bo komisija smatrala, da so vsi
enako prispevali k temu delu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti